FIA Nemzetközi Sportkódex 2013

Letöltés

FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX
2013.
Frissítve: az FIA 2012. december 14-én közreadott módosításai szerint
Kiadja: az MNASZ Titkárság
A tartalomjegyzékben szereplő, valamint további dokumentumok, angol és francia nyelven
megtalálhatók az FIA honlapján,
www.fia.com
Az FIA szabályok magyar nyelvű fordításainak értelmezése során vitás esetekben mindenkor az
előírások vonatkozó eredeti nyelvű változatát kell figyelembe venni.
NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX
2013.
TARTALOMJEGYZÉK
I. FEJEZET: Általános alapelvek
II. FEJEZET: Elnevezések és meghatározások
III. FEJEZET: A sporteseményekről általában
IV. FEJEZET: Sportesemények, szervezési részletek
V. FEJEZET: Versenyútvonalak és versenypályák
VI. FEJEZET: Rajt típusok és futamok
VII. FEJEZET: Rekordok – általánosságok
VIII. FEJEZET: Nevezők és versenyzők
IX. FEJEZET: Járművek
X. FEJEZET: Tisztségviselők
XI. FEJEZET: Büntetések
XII. FEJEZET: Óvások
XIII. FEJEZET: Fellebbezések
XIV. FEJEZET: A Kódex alkalmazása
XV. FEJEZET: Az FIA határozatok rendszeressége
XVI. FEJEZET: Az autósporthoz kapcsolódó kereskedelmi kérdés
XVII. FEJEZET: A rajtszámok és a versenyautókon elhelyezhető reklámok
XVIII.FEJEZET: Sportfogadás
A sportkódex alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy az „1998. évi Concorde Egyezmény” tartalmaz
bizonyos módosításokat a Nemzetközi Sportkódexhez (Nemzetközi Sportszabályzathoz) képest, amelyeket
kizárólag az FIA Formula 1 Világbajnokságán kell alkalmazni. Mivel ezeket a módosításokat a következő
szabályzat nem tartalmazhatja, a jelen szabályzattól való eltérés esetén az „1998 évi Concorde Egyezmény” a
meghatározó.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
1. Az autósport nemzetközi szabályozása
A Nemzetközi Automobil Szövetség (Fédération Internationale de l’Automobile), továbbiakban FIA az egyetlen
nemzetközi sportszervezet, amely jogosult a biztonságot és sportszerűséget szem előtt tartva, autós
sportszabályok megalkotására és alkalmazására, sportesemények és a rekord-kísérletek szabályozására és
ellenőrzésére, valamint az FIA Nemzetközi Bajnokságainak megrendezésére. Az FIA egyben a legfelsőbb
nemzetközi fellebbezési szervezet, amely hivatott arra, hogy a szabályok alkalmazása során felmerülő vitás
esetekben végső döntést hozzon. Mellette a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (Fédération
Internationale Motocycliste) ugyanezeket a jogokat gyakorolja az egy-, kettő- vagy háromkerekű gépjárművek
esetében.
A Gokart sportot illetően, az FIA évente delegálhatja a nemzetközi hatáskörét egy olyan elismert szervezetbe,
amely feladata, hogy a nemzetközi gokart eseményeket felügyelje a jelen Kódex és az FIA szabályok szigorú
betartása mellett.
2. Nemzetközi Sportkódex
Az FIA a fenti hatáskörének igazságos és méltányos gyakorlásához megalkotta és kiadta a jelen Nemzetközi
Sportszabályzatot (továbbiakban Kódex). A Kódex és függelékeinek célja, hogy támogassa és előremozdítsa a
nemzetközi autósportot. A kódexet nem lehet oly módon érvényesíteni, hogy az egy sportesemény
megrendezését vagy egy nevező részvételét megakadályozza, kivéve, ha az FIA úgy ítéli meg, hogy az az
autósport biztonságos, igazságos és szabályos lebonyolításához szükséges.
3. Az autósport nemzeti szabályozása
Minden nemzeti klub, illetve autósport szövetség, amely az FIA tagja, köteles a jelen Kódex előírásait elfogadni,
és figyelembe venni.
Tekintetbe véve ezeket a kötelezettségeket, az FIA országonként egy klubot vagy szövetséget - továbbiakban
ASN - ismer el, amely az egyedüli arra jogosult szervezet, hogy alkalmazza a jelen Kódexet és szabályozza az
autósportot országának szuverenitása alatt álló terület egészén.
4. A jogok gyakorlása az illetékes területen
Egy állam önrendelkezési jogokkal nem rendelkező területei felett a sporthatósági jogokat az adott államot az
FIA-ban képviselő ASN gyakorolja.
5. A sporthatáskörök átruházása
Valamennyi ASN rendelkezik azzal a joggal, hogy a jelen Kódex által számára biztosított jogait teljesen, vagy
részben átruházza országának egy vagy több klubjára, de kizárólag az FIA előzetes beleegyezésével.
6. A hatáskörök visszavonása
Az ASN az átruházott jogait visszavonhatja az FIA egyidejű értesítése mellett.
7. Nemzeti sportszabályok
Valamennyi ASN jogosult saját nemzeti sportszabályainak megalkotására, amelyeket kötelezően az FIA-nak is
meg kell küldenie.
2
II. FEJEZET
ELNEVEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK
8.
Az alább felsorolt elnevezéseket, meghatározásokat és rövidítéseket a jelen Kódexben és nemzeti
sportszabályzatokban, azok függelékeiben, valamint valamennyi versenykiírásban és általánosságban kell
alkalmazni.
9. FIA:
Fédération Internationale de l’Automobile (Nemzetközi Automobil Szövetség).
10. ASN:
Nemzeti Autósport Szövetség vagy Nemzeti Autóklub, melyet az FIA az adott országban az autósport egyedüli
jogosult szervezetének ismer el.
11. CS:
ASN sportbizottsága (Az ASN sportirányítást végző testülete)
12. Törölve
13. Szárazföldi jármű, autó, speciális jármű, légpárnás jármű
Szárazföldi jármű:
Saját ereje által meghajtott közlekedési eszköz, amely haladása során állandóan és ténylegesen a talajjal
(vagy jéggel) érintkezésben marad vagy közvetlenül mechanikusan vagy közvetett módon, és meghajtása
illetve kormányzása a járműben ülő vezető állandó és teljes ellenőrzése alatt áll.
Autó:
Olyan szárazföldi jármű, amely legalább négy, nem egyvonalban elhelyezett keréken gördül, amelyek
állandóan érintkezésben vannak a talajjal, és amelyek közül legalább kettő a kormányzásra, és legalább kettő
a meghajtásra szolgál.
Speciális jármű:
Legalább négykerekű jármű, de a meghajtást nem a kerekek biztosítják.
Légpárnás jármű:
Olyan jármű, amely továbbhaladásakor a talajra nyomás alatt álló levegőrétegen (légpárnán) keresztül
támaszkodik.
14. Hengerűrtartalom
A föl-le mozgó dugattyúk által a motor hengerében (vagy hengereiben) meghatározott térfogat. Ezt a
térfogatot cm
3
–ben fejezik ki. Minden, a motor hengerűrtartalmát megállapító számításhoz a Pi értékét
3,1416–nak kell venni.
15. Besorolás
A járművek csoportosítása motorjaik hengerűrtartalma vagy egyéb megkülönböztető meghatározások alapján
(lásd D és J függelék).
16. Sportesemény
(megj.: jelen Kódexben competition=sportesemény)
/
Rendezvény / Verseny, vagy
Versenyfutam
(megj.: jelen Kódexben és a gyakorlatban a.) a verseny általánosabb jelentésű (lsd. körpályás
vagy hegyi verseny; b.) a versenyfutam egyedül vagy csoportosan rajtoló autók versenyzését jelenti a rajttól a
célig)
3
a) A sportesemény egy olyan rendezvény, esemény vagy verseny, amelyen autó vesz részt, és amely verseny
jellegű, vagy verseny jelleggel bír az eredmények közzététele miatt.
Egy sportesemény lehet nemzetközi, vagy nemzeti. Ezen felül lehet korlátozott, vagy zártkörű.
Egy nemzeti vagy nemzetközi bajnokságot sporteseménynek kell tekinteni.
b)
Rendezvény:
különálló, magában álló rendezvény, amely saját eredményekkel rendelkezik.
Tartalmazhat egy vagy több futamot és egy döntőt
(értsd: versenyfutamokat),
szabad és minősítő
(értsd:
időmérő)
edzéseket, vagy hasonló módon részekre osztható, de a találkozó végére
(lsd. a következő
bekezdéseket)
azt teljes mértékben le kell zárni.
A rendezvény kezdetének az időtervben meghatározott adminisztratív és/vagy gépátvétel kezdetét kell
tekinteni, majd tartalmazza az edzéseket és magát a versenyfutamot is.
A rendezvény végének az alábbiak közül azt a határidőt kell tekinteni, mely a legkésőbb jár le:
- az óvási és fellebbezési határidő vagy bármiféle meghallgatás vége,
- a rendezvény utáni adminisztratív és technikai ellenőrzések vége, amelyeket a jelen Kódexben leírtaknak
megfelelően kell elvégezni.
A nemzetközi versenynaptárba nem jegyezhető be egyetlen egy olyan rendezvény sem, mely valamely, az
FIA által el nem ismert nemzetközi bajnokság, nemzetközi kupa, nemzetközi trófea, challenge, illetve egyéb
nemzetközi verseny vagy versenysorozat része, vagy része kíván lenni.
Valamennyi nemzeti vagy nemzetközi rendezvényen, mely nyitott az FIA jelen Kódexben és annak
függelékeiben meghatározott kategóriák vagy csoportok számára, , minden résztvevő autónak meg kell
felelnie az FIA technikai szabályok valamennyi pontjának, illetve ezen szabályok FIA által kiadott hivatalos
értelmezéseinek. Egy ASN az FIA ezen technikai szabályait az FIA erre vonatkozó írásos engedélye nélkül nem
módosíthatja..
b) 1. Körpályás verseny:
Egy olyan rendezvény, amely egy zárt körpályán két vagy több, egy időben egymással ugyanazon az
útvonalon versenyző jármű között zajlik, és ahol a sebesség vagy az adott idő alatt megtett távolság a
döntő.
b) 2.Drag Gyorsulási verseny:
A gyorsulási verseny egy olyan rendezvény, ahol két, álló helyzetből elrajtoló jármű egy pontosan
meghatározott hosszúságú egyenes szakaszon versenyez, és az a jármű ér el jobb eredményt, amely
(büntetés beszámítása nélkül) elsőként halad át a célvonalon.
b) 3. Hegyi verseny
A hegyi verseny egy olyan rendezvény, ahol az autók egyenként rajtolnak, és azonos útvonalat teljesítenek
egy célvonalon áthaladva, amely magasabban van, mint a rajtvonal. A rajt és célvonalak közötti táv
megtételéhez szükséges idő a meghatározó tényező a végeredmény kialakításánál.
17. Nemzetközi rendezvény
Olyan rendezvény, amely az FIA által, a jelen Kódexben és függelékeiben előírt nemzetközi biztonsági
normáknak megfelel. Ahhoz, hogy a rendezvény nemzetközi státuszt kaphasson, minimálisan az alábbi
feltételek mindegyikének meg kell, hogy feleljen:
-
nemzetközi körpályás rendezvények esetében a versenypályának a résztvevő járműveknek megfelelő
kategóriára vonatkozó, az FIA által kiállított homologizációval, azaz pályalicenccel kell rendelkeznie.
-
nemzetközi rallye esetén az alábbi, 21. cikkely valamennyi rendelkezését alkalmazni kell
4
-
A résztvevő nevezőknek és versenyzőknek a 109. Cikkelyben foglaltaknak megfelelő nemzetközi FIA
licenccel kell rendelkezniük.
A rendezvénynek szerepelnie kell a Nemzetközi Versenynaptárban. A nemzetközi versenynaptárba való
bejegyzés az FIA kizárólagos joga, és azt a rendezvényt lebonyolító ország ASN-jének kell kérelmeznie. Az
FIA a rendezvény bejegyzésének esetleges megtagadását megindokolja.
-
Nemzetközi bajnokság (ideértve a nemzetközi kupát, challenge-t, trófeát), vagy a 24. Cikkely értelmében az
FIA által elismert nemzetközi sorozat részét kizárólag nemzetközi rendezvények képezhetik.
Ha egy, az FIA nevét viselő nemzetközi rendezvény egy nemzetközi bajnokságba, kupába, trófeába, challenge-
be, vagy sorozatba számít, vagy az FIA nevét viseli, akkor az a FIA sportfennhatósága alatt áll, azonban ezt a
jogát az FIA egy adott ASN-re átruházhatja.
Minden egyéb nemzetközi rendezvény kapcsán az ASN-ek saját illetékességi területükön felelnek e Kódex
nemzetközi rendelkezéseinek alkalmazásáért.
Egyetlen versenyző, résztvevő vagy más, licensszel rendelkező személy sem vehet részt olyan nemzetközi
eseményen vagy bajnokságban, melyet az FIA versenynaptárában nem regisztráltak, vagy az FIA, illetve annak
tagjai nem tartanak felügyeletük alatt.
18. Nemzeti rendezvény
Bármely rendezvényt, amely a fenti, 17. cikkelyben felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg, nemzeti
rendezvénynek kell tekinteni. A nemzeti rendezvény egy ASN kizárólagos sportfennhatósága alatt áll, amely
ASN a szabályozási és szervezési hatáskörét jelen Kódex rendelkezéseinek tiszteletben tartásával gyakorolja
(lásd: 3. és 53. Cikkely).
Nemzeti rendezvényen kizárólag olyan nevezők és versenyzők vehetnek részt, akik azon ország ASN-je által
kiállított licenccel rendelkeznek, ahol a rendezvényt lebonyolítják.
Nemzeti rendezvény nem számíthat nemzetközi bajnokságba vagy sorozatba, és nem vehető figyelembe több
nemzetközi rendezvények összevont végeredményének számításakor sem.
Az illetékes ASN döntése alapján nemzeti rendezvényen részt vehetnek más ASN licencével rendelkezők is. A
gokart szakágban, ha egy nevező vagy versenyző olyan nemzeti rendezvényen kíván indulni külföldön, amelyen
rajthoz állhatnak olyan nemzeti licensszel rendelkezők is, amelyet nem az adott ország ASN-je adott ki,
nemzetközi FIA licensszel kell, hogy rendelkezzen. Kivételként: az ASN, amelyik az FIA számára kielégítő
módon igazolja, hogy nincs a hozzá tartozó nemzeti pályák közül olyan, amely alkalmas volna arra, hogy azon
nemzeti gokart rendezvényt tartsanak, feljogosíthatja a nemzeti licencével rendelkezőket arra, hogy az
országgal határos állam ASN-je fennhatósága alá tartozó nemzeti gokart rendezvényen vegyenek részt (abban
az esetben, ha az ország tengerrel határos, az FIA határozza meg azt az országot, amely megfelelő földrajzi
adottságokkal rendelkezik) – ebben az esetben kivételesen nem szükséges a nemzetközi FIA licensz.
Amennyiben a szervező elfogadja olyan külföldi nevező vagy versenyző nevezését is, aki nem rendelkezik
nemzetközi FIA licensszel, szabálytalanságot követ el, amelyet, ha az az érintett nemzeti rendezvényt
jóváhagyó ASN tudomására jut, bírsággal kell szankcionálni, a bírság összegét az adott ASN határozza meg. Ha
a nemzeti rendezvény egyben egy nemzeti bajnokság, vagy sorozat része, akkor az idegen licenccel
rendelkezők az adott bajnokságban, vagy sorozatban nem szerezhetnek pontokat. A hivatkozott nemzeti
bajnokságban vagy sorozatban a sorrendet meghatározó pontok kiosztása a versenyben részt vevő külföldi
licensz tulajdonok figyelembe vétele nélkül történik.
Az azt jóváhagyó ASN-nek minden nemzeti rendezvényt be kell jegyeznie a nemzeti versenynaptárba.
Külföldön rendezett nemzeti versenyen nevező vagy versenyző kizárólag a saját ASN-jének engedélyével
indulhat.
5
Az érintett ASN az engedélyt az általa megfelelőnek tartott formában adja ki: a nevezési lap lepecsételésével, a
nevező és/vagy versenyző számára külön engedély kiállításával az adott rendezvényre, vagy általánosabb
engedély formájában (egy vagy több ország vonatkozásában, egy adott időszakra vagy pedig az illető
licenszének érvényességi idejére).
Amennyiben a szervező elfogadja egy olyan külföldi nevező és/vagy versenyző nevezését, akinek nincs
engedélye a licenszét/licenszeit kibocsátó ASN-től, szabálytalanságot követ el, amelyet az FIA – amennyiben az
a tudomására jut – az általa megfelelőnek ítélt nagyságú pénzbírsággal büntet.
Megjegyzendő, hogy az engedélyt az ASN a licenszével rendelkezők számára az ASN által elfogadott
versenynaptárban szereplő meghatározott rendezvényekre adhatja csak ki.
A fenti ötödik bekezdés ellenére, azok a hivatásos nevezők illetve hivatásos versenyzők, akik egy EU
tagállamban, vagy az FIA által hasonló elbírálás alá eső egyéb államban kiállított licenccel rendelkeznek, a
honos állampolgárságú résztvevőkhöz hasonlóan feljogosíthatóak a nemzeti rendezvényen való részvételre és
pontszerzésre, ha a rendezvény egy EU tagállamban, vagy azzal ugyan olyan elbírálás alá eső más államban
kerül megrendezésre.
Ilyen összefüggésben hivatásos nevező, vagy versenyző az, aki az illetékes hatóságoknak nyilatkozik az
autósportban való versenyzéssel kapcsolatosan szerzett jövedelméről vagy szponzorációjáról, és e
nyilatkozatáról a licencét kiállító ASN által elfogadott igazolást tud felmutatni, vagy aki más módon igazolja
hivatásos voltát az FIA felé, ideértve a hatóságok felé bevallási kötelezettséggel nem járó jövedelmeket is.
Ezen túlmenően a rendezvényt, és a más ASN-ek licencével rendelkezők részvételét engedélyező ASN-nek a
hivatalos dokumentumokon (különösen a nevezési lapon) az FIA és a versenyzők tájékoztatása végett legalább
az alábbiakat fel kell tüntetnie:
-
Egyértelmű információ arra vonatkozólag, hogy a körpálya rendelkezik-e a résztvevő járművek
besorolásának megfelelő, érvényes, az FIA által kibocsátott nemzetközi, vagy az illetékes ASN által
kiállított nemzeti pályalicenccel (homologizációval);
A körpálya homologizációjának (pályalicencének) megfelelően milyen kategóriájú, besorolású autók
vehetnek részt az adott rendezvényen;
A rendezvényen való részvételhez milyen szintű versenyzői licenc szükséges
-
-
19. Korlátozott rendezvény
Egy, a 17. és 18. Cikkely szerinti nemzeti vagy nemzetközi rendezvény akkor nevezhető korlátozottnak, ha a
nevezőknek és versenyzőknek, ahhoz hogy a rendezvényen részt vehessenek, olyan különleges feltételeknek
kell megfelelniük, amelyek az előző 17. és 18. Cikkelyben nem szerepelnek. Példaként a meghívásos
rendezvények korlátozott rendezvénynek tekintendők..
Kivételes esetekben egy ASN kérésére az FIA engedélyezheti olyan nemzetközi korlátozott rendezvények
nemzetközi versenynaptárba történő bejegyzését, amelyek, figyelembe véve sajátos jellegüket (értsd:
korlátozott), csak úgy rendezhető meg, hogy nem felelnek meg a jelen Kódex O függelékének előírásainak.
20. Zártkörű rendezvény
Egy, a 18. Cikkely szerinti nemzeti rendezvény akkor nevezhető zártkörűnek, ha azon csak egy klub tagjai
vehetnek részt, akik egyébként rendelkeznek az illető ország ASN-je által kibocsátott versenyzői licenccel. Az
ilyen rendezvényt az ASN-nek kell engedélyeznie. Kivételes esetekben az ASN ezen engedélyezési jogkörét
átruházhatja az ilyen rendezvényeket előmozdító klubok számára.
6
21. Rallye és Terep-rallye
a) Első osztályú rallye (versenysport rendezvény)
Olyan országúti rendezvények, amelyeket a versenyzők előírt átlagsebességgel, részben vagy egészben a
közforgalom számára nyitott utakon teljesítenek.
A rallye állhat egyetlen útvonalból, amelyen valamennyi jármű köteles haladni, vagy több olyan útvonalból,
amelyek egy előre meghatározott pontban összefutnak, és amely pontot követhet egy közösen teljesítendő
útvonal.
Az útvonalak tartalmazhatnak egy vagy több speciális szakaszt (gyorsasági szakaszt), amelyeket a közforgalom
számára zárt utakon rendeznek meg, és amelyek együttes eredménye határozza meg a rallye végeredményét.
A nem speciális szakaszként teljesített útvonalat közúti szakasznak nevezzük. Ezeken a közúti szakaszokon a
sebesség az értékelés tényezőjeként nem szolgálhat.
Az első osztályú rallye versenyeket a Nemzetközi Versenynaptár Megbízhatósági rendezvényei közé kell
bejegyezni.
Azokat az eseményeket, amelyek részben a közforgalom számára nyitott útvonalon haladnak, de tartalmaznak
gyorsasági szakaszokat állandó, vagy részlegesen állandó körpályán, amelyek hossza az esemény teljes
útvonalának 20%-át meghaladják, nem jegyezhetők be a nemzetközi versenynaptár megbízhatósági eseményei
közé, és valamennyi kérdésben a gyorsasági versenyekre vonatkozók szerint kell eljárni.
Az első osztályú nemzetközi rallye versenyeken engedélyezett autók:
- Minden nemzetközi rallye versenyen valamennyi autó teljesítménye hozzávetőlegesen 3,4kg/hp-re
(4,6kg/kW) korlátozott. Az FIA-nak mindig, minden körülmények között, minden szükséges intézkedést
meg kell hoznia a teljesítmény-korlátozás betartatására.
Nemzetközi rallye versenyeken csak a következő versenyautók vehetnek részt:
- Túraautók (A Csoport), anélkül, hogy adott fejlesztésre vonatkozóan a homologizációs lapon kizáró
megjegyzés szerepelne.
- Szériaautók (N Csoport, R és RGT).
Amennyiben a homologizációs nyomtatvány (bizonyos változatok kizárására vonatkozóan) az ellenkezőjét nem
tartalmazza, az A, N, R és RGT csoportos autók a homologizáció lejártát követő 4 évig az alábbi feltételek
szerint indulhatnak nemzetközi rallye versenyeken (kivéve a Rallye Világbajnokság futamait):
- az FIA homologizációs formanyomtatványok az adminisztratív átvételnél és a gépátvételnél bemutatásra
kerülnek.
- az autók teljes mértékben megfelelnek a homologizáció lejártakor érvényes, J Függelék szerinti technikai
előírásoknak, illetve a technikai ellenőrök véleménye alapján megfelelő állapotban vannak a versenyen
való részvételhez.
Ezen autókon használt turbó szabályozó méretének és a minimális tömegnek az aktuális érvényben lévő
szabályoknak kell eleget tenni.
b)
Rallye (Második kategóriás rallye, ,,Túratalálkozó”)
Olyan rendezvény, amelyet a célból, és oly módon kell megrendezni, hogy a résztvevők egy előre
meghatározott pontban találkozzanak.
Ahhoz, hogy ezeket az első- és a másodosztályú rallye versenyektől megkülönböztessük, alcímként a
„Túratalálkozó” szót kell a rendezvény nevében feltüntetni.
7
A második kategóriás rallye versenyek útvonalának előírása kötelező lehet, de csak egyszerű áthaladás
ellenőrzéssel, anélkül, hogy a részt vevők számára az átlagsebességet előírnák.
Egy másodosztályú rallye egy vagy több külön próbát is tartalmazhat, kivéve gyorsasági szakaszokat, de ezek a
külön próbák csak a célnál kerülhetnek megrendezésre. A másodosztályú rallye versenyeken pénzdíj nem
adható.
A másodosztályú rallye versenyek, még ha a résztvevők különböző nemzetiségűek is, mentesülnek a
nemzetközi versenynaptárba való bejelentési kötelezettség alól, de nem rendezhetők meg az adott országban
a szabályokat jóváhagyó ASN engedélye nélkül.: A szabályokat a IV. fejezetben foglaltak szellemében kell
megalkotni.
Ha egy másodosztályú rallye verseny útvonala vagy útvonal szakaszai csupán egy ASN területét érinti(k), a
résztvevőknek nem kell licenccel rendelkezniük. Amennyiben azonban több országot érint(enek), úgy a rallye
versenyre a 81. cikkelyben (nemzetközi útvonalak) lefektetett rendelkezések vonatkoznak, és a résztvevőknek
licenccel kell rendelkezniük (lásd 108.-117. cikkely).
c) Terep-rallye és baja terep-rallye
A tereprallye olyan rendezvény, amelynek teljes hossza 1200 és 3000 km közötti. Az egyes szelektív szakaszok
hossza nem haladhatja meg az 500 km-t.
A tereprallye útvonal érintheti több ASN területét, ezen ASN-ek, valamint a nem FIA tag országok esetében az
FIA engedélye mellett.
Kizárólag terep-rallye járművek (T Csoportok) vehetnek részt, ahogyan azokat az FIA technikai szabályai
meghatározzák.
Egy baja rallye olyan terep-rallye, amely egy nap alatt (maximális táv, amit meg kell tenni: 600 km), vagy két
nap alatt (maximális táv, amit meg kell tenni: 1000 km) kerül megrendezésre, minimum 8, maximum 20 órányi
pihenőidőt tartva a két szakasz között. A szuper gyorsasági szakasz egy plusz napon kerülhet megtartásra. A
szelektív szakaszok közötti távolság 300 és 800 km között kell, hogy legyen.
d) Marathon terep-rallye
A marathoni terep-rallye olyan rendezvény, amelynek a teljes távja legalább 5000 km. A szelektív szakaszok
teljes hossza legalább 3000 km kell, hogy legyen.
Minden marathon terep-rallye versenyt be kell jegyezni a nemzetközi versenynaptárba. Minden évben
földrészenként csak egy marathon terep-rallye verseny rendezhető, kivéve, ha az FIA másképpen nem
rendelkezik.
A marathoni terepe-rallye útvonala több ASN területén áthaladhat, az érintett országok ASN-jeinek, illetve a
nem FIA tag országok esetében az FIA engedélyével.
A rendezvény nem tarthat tovább, mint 21 nap (amelybe beleszámít a technikai gépátvétel és a szuper
gyorsasági szakasz is).
Kizárólag terep-rallye járművek (T Csoport) vehetnek részt, ahogyan azokat az FIA technikai szabályai
meghatározzák.
22.
a) Sporttalálkozó
A nevezők és tisztségviselők olyan összejövetele, amely magában foglal egy vagy több sporteseményt, vagy
több rekordkísérletet.
b) Felvonulás, Parádé
8
A parádé korlátozott sebességgel felvonuló autócsoport bemutatója. A következő feltételeket kell figyelembe
venni:
- egy hivatalos autó vezeti, és egy másik hivatalos autó zárja a felvonulást;
- ezt a két hivatalos autót, a versenyigazgató irányítása mellett, tapasztalt vezetők vezetik;
- előzni szigorúan tilos;
- az időmérés tilos;
- az autókon nem lehetnek rajtszámok, kivéve azokat az autókat, amelyek hagyományosan egy adott
rajtszámmal szorosan összekapcsolódnak.. Az autók azonosítására szolgáló egyéb jelzések használata
megengedett (betűk vagy számok az oldalablakokon, stb.), de ezeket a jelzéseket le kell venni az autóról,
amikor az elhagyja a rendezvény helyszínét;
- a felvonulást a versenykiírásnak tartalmaznia kell, és a résztvevő autókat fel kell tüntetni a rendezvény
hivatalos programjában.
c) Bemutató
A bemutató egy, vagy több autó teljesítményének a demonstrációja. A következő feltételeket kell figyelembe
venni:
- a bemutatót annak teljes időtartama alatt a versenyigazgató felügyeli;
- több mint 5 autó bemutatóját mindig egy biztonsági autó ellenőrzi, amelyet a versenyigazgató irányítása
mellet, a mezőny élén, egy tapasztalt vezető vezet;
- minden sportbírónak a posztján kell lennie (a bemutató egész ideje alatt) akárcsak a rescue személyzetnek
és a jelzőberendezéseknek;
- a nézők biztonságáért felelős felszereléseknek/szerveknek szintén a helyükön kell lenniük;
- az autók vezetőinek megfelelő biztonsági ruházatot kell viselniük (az FIA által elfogadott ruházatok és
sisakok használata igen ajánlott), a rendező előírhat a ruházatra vonatkozó minimális követelményeket;
- az autóknak a biztonsággal kapcsolatos követelményekre koncentráló gépátvételen kell átesniük.
- a gépátvétel után pontos nevezési listát kell közzétenni;
- utasok szállítása nem megengedett, kivéve, ha az autók erre a célra alkalmasak, vagyis az utas oldalán a
vezetőjével azonos biztonsági feltételek érvényesülnek, további feltétel a megfelelő biztonsági öltözet
megléte az utas számára (az FIA által elfogadott biztonsági öltözék és sisak ajánlott), a minimális biztonsági
öltözékről a rendező dönthet;
- az előzés szigorúan tilos, kivéve, ha arra a sportbírók utasítást adnak a kék zászló használatával;
- az időmérés tilos;
-
az autókon nem lehetnek rajtszámok, kivéve azokat az autókat, amelyek hagyományosan egy adott
rajtszámmal szorosan összekapcsolódnak; az autók azonosítására szolgáló egyéb jelzések használata
megengedett (betűk vagy számok az oldalablakokon, stb.), de ezeket a jelzéseket le kell venni az autóról,
amikor az elhagyja a rendezvény helyszínét.
-
a bemutató(ka)t a versenykiírásnak tartalmaznia kell, és a résztvevő autókat fel kell tüntetni a rendezvény
hivatalos programjában.
Felvonulás és bemutató nem rendezhető a rendező ország ASN-jének kifejezett engedélye nélkül.
9
23. Teszt
Egy olyan jóváhagyott sportesemény, melyen a versenyzők tesztjük végrehajtásának időpontját a kiírásban
meghatározott időtartamon belül maguk választhatják ki.
24. Bajnokság, Kupa, Trófea, Challenge, Versenysorozat
Az FIA nemzetközi bajnokságok, nemzetközi kupák, nemzetközi trófeák, nemzetközi challenge-ek az FIA
tulajdonát képezik.
a) Bajnokság
A bajnokság állhat egyetlen rendezvényből, vagy egy rendezvénysorozatból. Létezik nemzeti és nemzetközi
bajnokság. Nemzetközi Bajnokságot kizárólag a 17. Cikkely szerinti nemzetközi rendezvények képezhetnek.
Kizárólag az FIA-nak áll jogában nemzetközi bajnokságot engedélyezni. Kizárólag az illetékes ASN-ek
engedélyezhetnek nemzeti bajnokságot.
Nemzeti bajnokságot csak ASN, vagy az ASN írásos engedélyével rendelkező testület rendezhet.
Egy nemzeti bajnokságnak legfeljebb egy rendezvényét lehet az ország területén kívül rendezni, a következő
feltételekkel:
- a rendezvény egy olyan országban zajlik, amelynek van közös határa a nemzeti bajnokságot rendező
országgal (tengeri határok esetében az FIA határoz a földrajzi viszonyok ismeretében);
- a nemzeti bajnokság technikai és sport szabályait az FIA jóváhagyta;
- a versenypályát, melyen a rendezvény zajlik, az FIA homologizálta és jóváhagyta, és minden biztonságra és
orvosi segítségnyújtásra vonatkozó szabályt betartanak.
Kivételesen, nemzeti gokartbajnokságok esetében, amennyiben az ASN az FIA számára megfelelő módon
igazolja, hogy nincs a hozzá tartozó nemzeti pályák között olyan, amely alkalmas volna nemzeti gokart
rendezvény lebonyolítására, megállapodhat – az érintett ASN jóváhagyásával - egy vagy több, az országával
határos állam nemzeti rendezvényével a saját nemzeti bajnoksága lebonyolításáról.
A nemzetközi bajnokságokat csak az FIA vagy annak írásos engedélyével rendelkező testület rendezhet. Ez
esetben a bajnokságot rendező testületnek ugyanazok a jogai, és ugyanazok a feladatai, mint egy rendezvény
rendezőjének.
b) Kupa, Trófea, Challenge és Versenysorozat
A kupa, a trófea, a challenge vagy a versenysorozat lehet egy önálló rendezvény, vagy rendezvények olyan
sorozata, amelyek mindegyikét azonos szabályok szerint bonyolítanak le.
Nemzetközi kupát, trófeát, challenge-t, vagy versenysorozatot kizárólag a 17. Cikkely szerinti nemzetközi
rendezvények képezhetnek.
Egyetlen nemzetközi versenysorozat sem rendezhető meg anélkül, hogy az azt kezdeményező ASN meg nem
szerezte az FIA írásos engedélyét, amelynek különösképpen a következő pontokra kell koncentrálnia:
- a versenysorozat technikai és sportszabályainak jóváhagyása, különös tekintettel a biztonságra;
- a versenysorozat versenynaptárának jóváhagyása;
- valamennyi olyan ASN előzetes engedélye (beleértve a javasolt időpontokat is), amelynek területén egy,
vagy több, a versenysorozatba beleszámító rendezvényt lebonyolítanak;
-
annak igazolása, hogy a körpályák homologizációja megfelel a résztvevő járműkategóriáknak,, és az FIA
valamennyi biztonságra és orvosi segítségnyújtásra vonatkozó szabálya betartásra kerül,
10
-
annak ellenőrzése, hogy a sorozat megnevezése megfelel a sorozat földrajzi jellemzőinek és technikai
előírásbeli sajátosságainak
Továbbá az FIA engedélyt adhat olyan zárt, egy klubhoz kötődő Nemzeti Bajnokság megrendezésére, ahol több
mint egy futamot rendeznek a klub szerinti illetékes ASN területén kívül.
c)
Az FIA nevét tartalmazó Bajnokságokat, trófeákat, kupákat, challenge-ket vagy versenysorozatokat csak az
FIA vagy az FIA írásos engedélyével rendelkező más szervek rendezhetik, továbbá a megnevezésnek
tartalmaznia kel a „world” (világ-) szót, vagy annak más nyelven történő azonos értelmű megfelelőjét. Ezek
rendezésének feltétele, hogy a versenykiírás legalább az alábbi d) pontnak megfelel és a részvételre vonatkozó
további előírások a teljes szezon alatt elérhetők legalább négy gépjárműgyártó számára.
d)
Más kupák, trófeák, challenge-ek és sorozatok az FIA engedélye nélkül nem tartalmazhatják a „world” szót,
(sem az e szóval azonos értelmű, vagy e szónak megfelelő idegen nyelvű kifejezést). Általános szabályként az
FIA csak akkor adja meg az engedélyt, ha az a következőkben leírt szabályoknak megfelel és az a sport érdekeit
szolgálja. Az FIA amennyiben ezen követelmények nem teljesülnek, az engedélyt visszavonhatja.
i) Kupa, trófea, challenge vagy sorozat esetében az annak naptárában szereplő rendezvényeknek legalább
három kontinenst érinteniük kell.
ii) Amennyiben a kupa, trófea, challenge vagy sorozat csak egy rendezvényből áll, az arra kvalifikációt nyújtó
futamok, rendezvények vagy más sorozatok helyszínei legalább három kontinensen kell, hogy
megrendezésre kerüljenek, és azoknak ténylegesen a nemzetközi versenynaptárba bejegyzett
rendezvényeknek kell lenniük.
iii) A rendezőnek tudomásul kell vennie, hogy a kiírásban szereplő valamennyi érvényben lévő jogosultságon
felül az FIA fenntartja a jogot, hogy bármikor ellenőrzést tartson bármely olyan kupa, trófea, challenge
vagy sorozat helyszínén, amely neve a „world” kifejezést tartalmazza, annak érdekében, hogy a sportkódex
és egyéb alkalmazandó szabályozások előírásai teljes egészében érvényesüljenek. A rendezőnek ehhez az
FIA által tartott ellenőrzéshez garantálnia kell a versenypálya és a rendezvény minden pontjára történő
belépést és minden vonatkozó dokumentumba történő betekintést.
iv) A szóban forgó kupa, trófea, challenge vagy sorozat rendezőjének biztosítania kell, hogy legalább egy
felügyelő az FIA által publikált és rendszeresen frissített listáról kerüljön ki, aki a felügyelő testület
vezetője, és akinek jelentést kell készítenie a rendezvény során észlelt minden szabálysértésről, vagy
rendellenességről az FIA-nak, a sorozatot kezdeményező illetékes ASN-nek és annak az ASN-nek, amelynek
területén a rendezvény éppen zajlik.
Az FIA különleges esetekben fenntartja a jogot, hogy a „world” szó használatát egy sorozat számára hosszabb
távra is odaítélje.
25. Rendezőbizottság
Az illetékes ASN (lásd 3. 4. 5. cikkelyek) által jóváhagyott, legalább 3 személyből álló olyan testület, amelyet a
sportesemény promoterei (55. cikkely) a sportesemény megrendezéséhez és a versenykiírásban foglaltak (lásd
27. cikkely) végrehajtásához szükséges minden joggal felruháztak.
26. Rendezési engedély
Az illetékes ASN (lásd 3., 4., 5. cikkelyek) által kibocsátott olyan dokumentum, mely felhatalmazást ad egy
sportesemény megszervezésére,
27. Versenykiírás
A sportesemény részleteit tartalmazó, a sportesemény promoterei által (lásd 55. cikkely) kötelezően
kibocsátott hivatalos dokumentum.
11
28. Program
A sportesemény Rendezőbizottsága által, a közönség tájékoztatására céljából kötelezően kidolgozott (lásd 25.
cikkely), hivatalos dokumentum.
29. Versenyútvonal
A versenyzők által követett útvonal.
30. Körpálya
Zárt versenyútvonal a hozzá tartozó felszerelésekkel együtt, melynek kezdete és vége azonos helyen van, és
kifejezetten autóversenyzés céljára épült, illetve erre a célra került átépítésre. A körpálya lehet állandó,
részben-állandó, vagy ideiglenes, a különböző rendezvényekre való alkalmasság, vagy a pálya kialakításától
függően.
30.a Fenntartott területek
Azokra a területekre, ahol a verseny zajlik, kizárólag az adott területre érvényes belépő kártyával lehet belépni
Ezek a területek a következők (bővülhet):
- versenypálya, versenyútvonal
- paddock,
- parc fermé,
- szervizparkok, szerviz-zónák,
- tároló területek,
- boxok, körpálya esetén,
- nézők elől elzárt területek,
- ellenőrző zónák,
- a média képviselőinek fenntartott területek,
- tankoló zónák.
31. Oválpálya (speedway)
Állandó körpálya maximum négy azonos irányú kanyarral.
32. Mérföld, kilométer
Hivatalos átszámításnál a mérföldről a metrikus rendszerre és vissza:
1 mérföld = 1,609344 km.
33. Rekord
Egy előre, részletesen meghatározott, speciális feltételek mellett elért legjobb eredmény (lásd: D függelék,
rekordkísérletek szabályozása).
34. Helyi rekord
Egy, az ASN által jóváhagyott állandó, vagy ideiglenes pályán felállított rekord, tekintet nélkül a versenyző
nemzetiségére.
35. Nemzeti rekord
Olyan rekord, amelyet valamely ASN által kidolgozott szabályoknak megfelelően, ennek az ASN-nek a
területén, vagy annak előzetes engedélyével egy másik ASN területén állítottak fel, vagy döntöttek meg. A
12
nemzeti rekord osztályrekord, ha ez a rekord az a legjobb teljesítmény, amelyet azon osztályok egyikében
értek el, amelyekbe a rekordkísérleten résztvevő autótípusokat sorolták. Az abszolút rekord az osztályba
sorolástól független legjobb teljesítmény.
36. Világrekord
Világrekord az a legjobb teljesítmény, amelyet egy meghatározott osztályban vagy csoportban érnek el (lásd
15. cikkely). Léteznek nemzetközi rekordok autók, speciális járművek, valamint légpárnás járművek esetében
(lásd. 13. cikkely).
37. Abszolút világrekord
Egy autó által elért, az FIA által elismert legjobb teljesítmény, kategóriára, osztályra, csoportra, vagy egyéb
besorolásra való tekintet nélkül.
37.b) Nyíltpályás szárazföldi sebesség világrekord
Az FIA által elismert rekord, a legjobb repülőrajtot elérő jármű a jármű osztályára vagy csoportjára tekintet
nélkül.
38. Rekordtulajdonos
Egyéni rekordkísérlet során felállított rekord esetében az a nevező a rekord tulajdonosa, aki annak
végrehajtásához engedélyt kapott, és az engedélykérelmet aláírta. Amennyiben egy találkozó során felállított
rekordról van szó, a rekord tulajdonosa az a nevező, aki a legjobb teljesítményt elérő járművet benevezte (lásd
44 cikkely).
39. Rajt
Az a pillanat, amikor egy, vagy egyszerre induló több versenyzőnek az indulási jelet megadják (lásd a
rajtszabályozásra vonatkozó 89. – 96. cikkelyeket).
40. Ellenőrző vonal
Az a vonal, amelyen való áthaladásnál a jármű időmérése történik.
41. Rajtvonal
Az első ellenőrző vonal, ahol az ellenőrzés időméréssel, vagy a nélkül történik (lásd 90. cikkely).
42.
a) Célvonal
Az utolsó ellenőrző vonal, ahol az ellenőrzés időméréssel, vagy a nélkül történik.
b) Parc fermé
Az a terület, ahol a nevezőnek kötelessége elhelyezni az autóját (autóit) a versenykiírásban előre jelzett
módon.
A parc fermé területére csak a hivatalosan kijelölt személyek léphetnek be, illetve tartózkodhatnak ott. Minden
művelet, felkészítés vagy javítás tilos, kivéve, ha azt a kijelölt tisztségviselők engedélyezték.
Parc fermé alkalmazása kötelező az olyan sporteseményeken, amelyeken gépátvétel történik.
A parc fermé helyét (helyeit) a versenykiírásban kell meghatározni.
A parc fermé-nek közvetlenül a rajt vagy a célvonal (ha van ilyen) közelében kell elhelyezkednie. A gyorsasági
szakasz végén a célvonal és a parc fermé bejárata közötti területre szintén a parc fermé szabályai vonatkoznak.
A parc fermé-nek megfelelő méretűnek és kellően zártnak kell lennie annak érdekében, hogy illetéktelen
személyek ne férhessenek az autókhoz, mialatt azok a parc fermé-ben vannak.
13
A parc fermé felügyeletét a rendező által kijelölt tisztségviselők látják el. Ezek a személyek a felelősek a parc
fermé megfelelő működéséért, és a nevezőknek csak ők adhatnak utasításokat.
A rallye versenyek különféle ellenőrző zónáit is parc fermé-nek kell tekinteni. Ezeken a területeken belül
semmiféle segítségnyújtás vagy egyéb beavatkozás nem végezhető.
43. Esélykiegyenlítés (handicap)
A versenykiírás által szabályozott olyan eszköz, melynek célja, hogy a résztvevők esélyeit amennyire lehetséges
kiegyenlítsék.
44. Nevező
Minden természetes vagy jogi személy, aki jogosult a sporteseményre nevezni, és rendelkezik a honos ASN-je
által kiállított nevezői licenccel (lásd 108., 110. cikkely).
44.a
Nemzetközi verseny résztvevője
Bármely személy, akinek egy nemzetközi eseményen a fenntartott területekre belépésre engedélye van.
45. Versenyző
Az a személy, aki a sporteseményen versenyautót vezet, és rendelkezik FIA versenyzői licenccel melyet honos
ASN-je állít ki (lásd 108., 110. cikkely).
46. Utas
A vezetőtől különböző, az autóban levő személy, akinek személyi felszerelésével együtt legalább 60 kg a súlya.
47. Licenc
a) A licenc olyan okirat, amelyet minden olyan természetes vagy jogi személynek (versenyzők, nevezők,
gyártók, csapatok, hivatalos tisztségviselők, rendezők, pályák stb.) állítanak ki, akik, vagy amelyek
közreműködnek, vagy részt vesznek bármely sporteseményen, vagy rekordkísérleten, amelyekre a jelen
Kódex rendelkezései érvényesek. A licenc tulajdonosától megkövetelik, hogy ismerje a jelen Kódexet, és
betartsa annak rendelkezéseit. Minden esetben az alkalmazandó alapelv az, hogy bármely licencigénylő, aki
a jelen Kódex feltételeinek, a vonatkozó sport és technikai szabályoknak, valamint a jó hírnév megőrzésére
vonatkozó kódex előírásainak megfelel, egyben jogosult is a licencre.
Senki nem vehet részt sportrendezvényen (értsd: sporteseményen, találkozón), nem állíthat fel, és nem
dönthet meg rekordot, ha nincs olyan FIA licence, amelyet vagy saját ASN-je, vagy egy másik ASN állított ki,
de mindenképpen saját ASN-jének hozzájárulásával (lásd 110. cikkely).
Egy licenctulajdonos saját ASN-je annak az országnak az ASN-je, amelynek nemzetiségével a licenctulajdonos
nemzetisége megegyezik. Jelen Sportkódex 18. Cikkelye által meghatározott hivatásos nevezők, vagy
versenyzők esetén, a licenctulajdonos ASN-je azon EU ország ASN-je is lehet, amely országban a
licenctulajdonos jóhiszeműen állandó tartózkodási hellyel rendelkezik.
Egy ASN által kiállított nemzetközi FIA licenc érvényes minden, a nemzetközi versenynaptárba bejegyzett
nemzetközi rendezvényre, melynek szintje összhangban van az adott licenc szintjével..
Az FIA licencet évenként január 1-jétől kezdve meg kell újítani.
Minden ASN maga állítja ki ezt a licencet, a FIA szabályaival összhangban.
A licencet álnévre is ki lehet adni, azonban két álnevet senki sem használhat.
A licenc kiadásakor vagy megújításakor illeték szedhető.
14
Egy ASN, az FIA előzetes beleegyezésével olyan külföldieknek is kiállíthat licencet, akik az FIA-ban még
képviselettel nem rendelkező államhoz tartoznak. Ezen körülmények között kiadott licencek jegyzékét a FIA
titkárságán napra készen nyilvántartják.
Valamennyi klub, vagy szövetség az FIA-ba való belépéskor kötelezettséget vállal, hogy az így kiadott
licenceket elismeri, és jegyzékébe felveszi.
A „nemzetközi szuperlicencet” az FIA készíti el és állítja ki az olyan igénylőknek, akik azt kérik, továbbá az L
függeléknek megfelelően nemzeti licenccel már rendelkeznek. A „nemzetközi szuperlicenc” kötelező az FIA
bizonyos nemzetközi bajnokságain, azok vonatkozó szabályzataiban rögzített feltételek mellett. Az ilyet
igénylőknek ki kell tölteniük, alá kell írniuk és be kell nyújtaniuk egy erre a célra rendszeresített igénylő lapot.
Ezt évente meg kell újítani. Az FIA fenntartja magának azt a jogot, hogy a szuperlicenc kiállítását, indokolás
mellett megtagadja, ha az érintett nem teljesíti a jó hírnév megőrzésének előírásait, ahogyan az jelen kódex
B függelékében rögzítésre került.. A szuperlicenc dokumentum tulajdonjoga az FIA-nál marad, aki azt a
jogosultaknak átadja. A szuperlicenc valamilyen szankció miatti felfüggesztése vagy visszavonása jogosultját
ezen büntetés időtartamára kizárja a FIA bajnokságokból.
A súlyos közlekedési kihágások, amiket a nemzeti rendőri szervek rögzítettek, sértik a Kód szellemiségét is,
mert másokat veszélybe sodornak, és ellentétesek a motorsport alapelveivel, melyeket az FIA véd.
Az ilyen közlekedési kihágást elkövető Szuper licensszel rendelkező személy:
- figyelmeztetést kaphat az FIA-tól,
- közösségi érdekű munkára kötelezhető, vagy szuperlicenszét a Nemzetközi Döntőbíróság
ideiglenesen felfüggesztheti
b)
Az EU - vagy az FIA döntései alapján az EU-hoz hasonló elbírálás alá eső - országok valamely ASN-je
által kiállított minden nemzeti licenc lehetővé teszi a jelen Kódex 18. Cikkelye által meghatározott hivatásos
nevezők és versenyzők részére, hogy minden külön engedély nélkül részt vegyenek az EU - vagy az FIA
döntései alapján az EU-hoz hasonló elbírálás alá eső - országokban rendezett nemzeti rendezvényeken,
kivéve a gokart nevezők és versenyzőket, akiknek nemzetközi FIA licensszel kell rendelkezni (ld. a 18. cikket).
Az ilyen nemzeti versenyzői licenceken az EU zászló szerepel.
Az EU - vagy az FIA döntései alapján az EU-hoz hasonló elbírálás alá eső országok - minden ASN-je garantálja,
hogy a (baleset)biztosítási szerződések figyelembe veszik a jelen szabályzatot.
E hivatásos nevezők vagy versenyzők jogilag azon ország ASN-jéhez tartoznak, amely országban
versenyeznek, valamint azon ASN-hez, amely részükre a licencet kiállítja.
Az ilyen licenc bármilyen jellegű felfüggesztésére vonatkozó döntést az FIA hivatalos bulletinjében (Bulletin
Officiel du Sport Automobile de la FIA) és/vagy az FIA honlapján
(www.fia.com)
kell közzé tenni.
47.a
Az FIA Világbajnokságain résztvevő csapatok tagjainak nyilvántartása
A lentiekben említett, az FIA Világbajnokságain résztvevő csapatok tagjainak az FIA-nál regisztrálniuk kell
magukat.
Bármely személy, aki részben, vagy egészben a lent említett tisztségeket viseli egy versenyző csapatában egy
FIA Világbajnokságban, az FIA-nál regisztrálnia kell:
- csapatfőnök: a versenyző számára legfontosabb döntéseket meghozó személy;
- sportigazgató: az a személy, aki felelős azért, hogy a versenyző az adott Világbajnokság szabályait ismerje,
azoknak megfeleljen;
- technikai igazgató: az a személy, aki biztosítja, hogy a versenyző adott versenysorozat technikai
szabályaival tisztában van;
15
- csapat menedzser: aki a versenyzőt érintő operatív döntésekért fele a versenyeken;
- csapatmérnök: az a személy, aki a versenyző autójáért felel.
A Formula 1 Világbajnokságban versenyzőnként minimum hat személyt kell regisztrálni. Egyéb nemzetközi
versenysorozatokban az FIA illetékes sportbizottsága határozza meg a létszámot a versenysorozat jellegétől
függően.
A Kód 44.a cikkelyének értelmében, minden regisztált csapattag a verseny résztvevőjének számít.
Amikor egy versenyző egy FIA Világbajnokságra jelentkezik, köteles a csapat tagjainak jelentkezését az FIA
részére elküldeni az arra kijelölt nyomtatványt kitöltve, aláírva.
Az ilyen módon regisztrált csapattagok egy FIA által elfogadott tanúsítványt kapnak, melyet az FIA állít ki és
annak tulajdonában marad.
A regisztrációt minden év január elsejével meg kell újítani.
Indoklás mellett az FIA-nak joga van arra, hogy visszatartsa, vagy törölje egy résztvevő regisztrációját, ha az FIA
Kódjának bármely szabályát megszegte (B függelék). A döntést indokolni kell.
Az FIA jogot formál arra, hogy időszakosan, vagy végérvényesen megfossza egy nevező csapatának korábban
regisztrált tagját attól, hogy az elzárt területekre beléphessen egy FIA Nemzetközi Versenysorozaton.
Ha a versenyző csapatában történő változás miatt indokolt a regisztrált csapattagok listájának módosítása, azt
a versenyzőnek 7 napon belül az FIA felé jeleznie kell a megfelelő formanyomtatványok kitöltésével, és
elküldésével.
48. A licenctulajdonosok nyilvántartása
Azoknak a személyeknek az ASN által nyilvántartott listája, akiknek a szóban forgó ASN nevezői vagy versenyzői
licencet állított ki.
49. Licencszámok
Azok az évente valamely ASN által kiosztott számok, amelyekkel a nevezőket vagy versenyzőket a jegyzékben
nyilvántartják.
50. Kizárás
Megtiltja az érintett természetes személy részvételét egy adott sporteseményen, vagy az annak részét képező
eseményen.
51. Felfüggesztés
A felfüggesztésről döntést hozó ASN egész területén, vagy a jogilag az FIA hatáskörébe tartozó minden
országban (lásd 170., 182. cikkely)egy meghatározott időszakra megtiltja az érintett természetes, vagy jogi
személyek részvételét minden sporteseményen.
52. Eltiltás
Az érintett természetes, vagy jogi személyeket bármely sporteseményen való részvételtől tiltja el, kivéve a 170.
és 182. cikkelyben meghatározott eseteket.
16
III. FEJEZET
A SPORTESEMÉNYEKRŐL ÁLTALÁBAN
53. A Kódex alkalmazásának általános feltételei
Valamennyi sporteseményre és nemzeti, nemzetközi, vagy világrekord kísérletre, melyeket valamely, az FIA-
ban képviselt országban rendeznek, a jelen Kódex vonatkozik.
A zártkörű sporteseményekre és a helyi rekordkísérletekre a nemzeti sportszabályzat vonatkozik. Azokban az
országokban, amelyekben nemzeti sportszabályzat nincs, a jelen Kódex szabályai alkalmazandók.
54. Az FIA-ban nem képviselt országban rendezett sportesemény
Az FIA-ban nem képviselt országokban sportesemény rendezni csak az FIA által kiadott külön engedély
birtokában lehet.
55. A sportesemények rendezése (promóció)
Egy országban sporteseményt rendezhet:
a) a sporthatáskörökkel rendelkező nemzeti autóklub, vagy szövetség (lásd a 3., 4., és 5. cikkely).
b)
egy autóklub, vagy kivételes esetben valamely más minősített sportegyesület, feltéve, ha rendelkezik a
rendezéshez szükséges engedéllyel (lásd 61. cikkely).
56. Hivatalos dokumentumok
Bármely sportesemény megrendezésének feltétele a hivatalos dokumentumok elkészítése, melyek között
minden esetben szerepelnie kell a versenykiírásnak (lásd 27. cikkely) és a programnak (28. cikkely) az
elkészítése.
Ezekben a hivatalos dokumentumokban szereplő minden olyan rendelkezés, amely ellentétes a jelen
Kódexszel, semmisnek tekintendő.
57. Nyilatkozat, amelyet valamely sporteseményre vonatkozó dokumentumnak kötelező jelleggel
tartalmaznia kell
Minden sportesemény versenykiírásának, programjának, és nevezési lapjának jól látható helyen tartalmaznia
kell a következőket: „Rendezve a Nemzetközi Sportszabályzat és a… (az érintett ASN vagy teljes hatáskörű
megbízottjának neve) Nemzeti Sportszabályzatának alapján”. Azokban az országokban, ahol nincs nemzeti
sportszabályzat, a megjegyzés a következőre rövidül: „Rendezve a Nemzetközi Sportszabályzat alapján”.
58. A szabályok ismerete és betartása
Mindazok a személyek vagy csoportok, amelyek sporteseményt rendeznek, vagy azon részt vesznek, kötelesek:
1)Az FIA Alapszabályát és szabályait, a jelen Kódexet és a nemzeti sportszabályzatot ismerni.
2)Fenntartás nélkül vállalni az ebből eredő kötelezettségeket, valamint elfogadni a sporthatóság döntéseit és
annak következményeit.
Minden, valamely sporteseményt rendező, vagy azon részt vevő személytől, vagy csoporttól, akik ezeknek az
előírásoknak nem tesznek eleget, a részükre kiállított licencet visszavonják, és bármely, ilyen vétséget elkövető
gyártót pedig ideiglenesen, vagy véglegesen kizárnak az FIA bajnokságaiból. A FIA a döntését megindokolja.
Amennyiben egy autó nem felel meg a technikai szabályoknak, nem fogadható el védekezésként, hogy ez nem
jelentett előnyt a számára.
17
59.
Tiltott sportesemény
Minden olyan sporteseményt, amelyet nem a jelen Kódex, vagy a nemzeti sportszabályok betartásával
rendeznek meg, az adott ASN tiltott sporteseménynek kell minősítsen. Ha egy, már a megfelelő engedélyekkel
rendelkező Találkozó tartalmaz ilyen sporteseményt, ezen engedélyeket semmisnek kell tekinteni, és az azon
résztvevő licenctulajdonosokkal szemben az 58. Cikkelyben foglaltakat kell alkalmazni.
60. Sportesemény elhalasztása, lemondása
Egy sporteseményt, vagy egy találkozó részét képező sporteseményt csak akkor lehet elhalasztani, vagy
lemondani, ha annak versenykiírása tartalmazza az erre vonatkozó kikötést, vagy a felügyelők vis major, vagy
biztonsági okok miatt az elhalasztásról döntenek (lásd 141. cikkely).
Több mint 24 órás elhalasztás, vagy lemondás esetén a nevezési díjakat vissza kell téríteni.
18
IV. FEJEZET
SPORTESEMÉNYEK, SZERVEZÉSI RÉSZLETEK
61. Kötelező rendezési engedély
Sporteseményt valamely FIA tagországban csak olyan rendezési engedély birtokában (lásd 26. cikkely) lehet
rendezni, amelyet az illetékes sporthatóság, azaz a sporthatósági jogkörökkel rendelkező ASN (lásd 3., 4., 5.
cikkely) állított ki.
62. Rendezési engedély kérelmezése
Minden rendezési kérelmet az illetékes sporthatósághoz kell benyújtani (lásd 61. cikkely), legalább 1 hónappal
a sportesemény vagy találkozó tervezett időpontja előtt, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia:
1)A rendezőbizottságba (lásd 25. cikkely) javasolt személyek neve, képesítése, és a bizottság elérhetősége;
2)A találkozó, és ha van, az annak részét képező minden sporteseményre vonatkozó Versenykiírás(ok)
tervezete (lásd 27., 65. cikkely).
Amennyiben az illetékes sporthatóság a rendezési engedély kiadásához illetéket szabott ki, úgy az illeték
összegét be kell fizetni a kérelem benyújtásakor, amely illetéket a kérelem visszautasítása esetén
visszafizetnek.
63. Rendezési engedély megadása
Az illetékes sporthatóság, amennyiben az engedély kiadásáról dönt, azt valamennyi országban külön erre a
célra készített nyomtatványon adja meg (lásd 61. cikkely), de a versenykiírást jóváhagyó hivatalos levél is
szolgálhat rendezési engedélyként (lásd 27., 65. cikkely). Minden esetben az az alapelv alkalmazandó, miszerint
minden rendező, aki rendezési engedélyért folyamodik, jogosult az engedélyre, amennyiben jelen Kódex és az
idevonatkozó sport, és technikai szabályok kritériumainak megfelel.
64. Törvények és szabályok betartása
Sportesemény rendezhető közúton, körpályán, vagy mindkettőn, de az illetékes sporthatóság a rendezési
engedélyt (lásd 61. cikkely) csak akkor adhatja meg, ha a rendezőbizottság (lásd 25. cikkely) vállalja az illetékes
helyi hatósági engedélyek megszerzését.
1. Megjegyzés: közutakon rendezett sporteseményeket annak az országnak az érvényben lévő közlekedési
szabályai szerint kell lebonyolítani, ahol az esemény lezajlik. Ezen szabályok megszegése miatt kiszabott
büntetések a felügyelők hatáskörébe tartoznak.
2. Megjegyzés: oválpályán rendezett versenyekre a jelen Kódex minden szabálya vonatkozik, de ezen felül a
versenykiírás külön szabályokat is tartalmazhat, amelyeket külön erre a célra hoztak, és a versenyautóknak
az oválpályán való vezetésére vonatkoznak.
A szabályok közzététele:
Az FIA bajnokságok különböző rendezvényeinek szabályait a nevezési zárlat előtt legalább egy hónappal kell az
FIA titkárságára benyújtani, kivéve a rallye rendezvényeket, amelyek esetében ez a határidő két hónap.
65. A versenykiírásban feltüntetendő legfontosabb információk
a) A rendező(k) megnevezése (lásd 55. cikkely);
b) A tervezett sportesemény(ek) neve, típusa és leírása (17-21. cikkely);
c) Nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a találkozó a jelen Kódex - és ha van - a nemzeti sportszabályok
alapján lesz lebonyolítva
d) A rendezőbizottság (lásd 25. cikkely) összetétele és címe;
19
e) A találkozó helye és időpontja;
f)
A tervezett sportesemény részletes leírása (az útvonal hossza és iránya, azon járművek géposztályai és
kategóriái, amelyek a sporteseményen részt vehetnek, üzemanyag, adott esetben a résztvevők
számának korlátozása, stb.);
g) Minden, a nevezéshez szükséges adat: (cím, ahová a nevezéseket küldeni kell, a nevezés kezdetének és
zárlatának dátuma az óra megjelölésével, ha van, a nevezési díj összege (lásd 70. és 71. cikkely));
h)
i)
j)
A különböző biztosításokhoz szükséges minden információ;
A rajtok dátuma, ideje és módja az esetleges esélykiegyenlítés megjelölésével;
Emlékeztető a jelen Kódex rendelkezéseire, különösen, amelyek a kötelező licencekre (lásd 44., 45. és
108. cikkely), a jelzésadásra (lásd H függelék) és a tűzvédelemre (lásd 128. cikkely) vonatkoznak;
k) A célba érkezés ellenőrzésének, valamint az értékelés módja;
l)
A sportesemények díjazásának részletes listája;
m) A jelen Kódex óvásokra vonatkozó rendelkezéseire (lásd 172., 173. és 174. cikkely) való figyelmeztetés;
n) A találkozó sportfelügyelőinek (a továbbiakban: felügyelők) és versenyigazgatójának neve.
66. A versenykiírások módosításai
A nevezési határidő kezdete után a versenykiíráson módosítani csak akkor lehet, ha valamennyi, addig már
benevezett nevező ahhoz egyhangúlag hozzájárul, vagy a felügyelők vis major, vagy biztonsági okokból
kifolyólag erre vonatkozó döntést hoznak (lásd 141. cikkely).
67. A programban feltüntetendő legfontosabb információk
a) Nyilatkozat, hogy a találkozót a jelen Kódex, és ha van, a nemzeti sportszabályok rendelkezései alapján
bonyolítják le;
b) A találkozó helye és időpontja;
c) A tervezett sportesemények rövid leírása és időterve;
d) A nevezők és versenyzők neve, rajtszámai (az esetleges felvett neveket zárójelben kell megadni);
e) Esélykiegyenlítés, ha van ilyen;
f)
A sportesemények díjazásának részletes listája;
g) A felügyelők és versenyigazgató neve.
68. Nevezések
A nevezés által a nevező és a rendezőbizottság (lásd 25. cikkely) között szerződés jön létre. A szerződést vagy
aláírja mindkét fél, vagy levélváltással jön létre. A szerződés kötelezi a nevezőt, hogy részt vegyen azon a
sporteseményen, amelyre benevezett, kivéve kellően megalapozott vis major esetét. Továbbá kötelezi a
rendezőbizottságot arra, hogy a nevezés minden feltételét biztosítsa a nevező számára, azzal a feltétellel, hogy
a nevező is mindent megtesz a sportszerűség érdekében.
69. A nevezések figyelembevétele
A nevező és a rendezőbizottság közötti, a nevezésekre vonatkozó minden vitás kérdésben az a sporthatóság
dönt, amely a rendezőbizottságot (lásd 25. cikkely) jóváhagyta, de ez a döntés nem érintheti hátrányosan egy
külföldi nevező fellebbezési jogát. Ha ítélet a kérdéses sportesemény időpontja előtt nem hozható, minden,
már benevezett nevezőt, vagy minden versenyzőt, akinek nevezését elfogadták, azonban azon nem indul,
azonnal, nemzetközi szinten fel kell függeszteni (a licenc ideiglenes bevonásával), kivéve, ha letétet (kaució)
20
fizetnek be, melynek összegét minden országban az illetékes sporthatóság állapít meg. A letét befizetése csak
egyetlen sporteseményre vonatkozik, az egy másikkal nem cserélhető fel (lásd 124. cikkely).
70. Nevezések elfogadása
Ha az illetékes sporthatóság engedélyezte a találkozót, a rendezőbizottság fogadhatja a nevezéseket.
A végleges nevezéseket a rendezőbizottság által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani; fel kell tüntetni
a nevezők és nevesített versenyzőinek nevét, címét, valamint, ha szükséges, versenyzői licenc számát.
A versenykiírások külön határidőt is megszabhatnak a versenyzők nevének megadására.
Ha a versenykiírásban nevezési díjat határoztak meg (lásd 65./g cikkely), akkor azokat a nevezéseket,
amelyeknél egyidejűleg nem fizették be a nevezési díjat, érvénytelennek kell tekinteni.
A nevezők és a versenyzők külföldön lebonyolított nemzetközi sporteseményen csak ASN-jük előzetes
engedélyével vehetnek részt. Ez az engedély olyan formát ölthet, amelyet az illetékes ASN megfelelőnek ítél: a
nevezési formanyomtatványon az ASN bélyegzője, láttamozása, külön engedély kiadása egy meghatározott
sporteseményre, vagy egy általános érvényű engedély kiadása (egy vagy több országba, meghatározott
időtartamra, vagy az illető licenc egész érvényességi időtartamára).
Ha a rendező olyan külföldi nevező, vagy versenyző nevezését fogadja el, aki nem rendelkezik annak az ASN-
nek az előzetes engedélyével, amely ASN-nek licenctulajdonosa, szabálytalanságot követ el. Amennyiben ez a
szabálytalanság az FIA tudomására jut, az a rendező szervre indokolt mértékű pénzbírságot szab ki.
Az ASN-ek által kiadott, külföldi eseményeken való részvételhez szükséges engedélyek:
Tudomásul kell venni, hogy ASN-nek csak az FIA nemzetközi versenynaptárba bejegyzett rendezvényekre
adhatnak engedélyt licenctulajdonosaik számára.
71. Nevezési zárlat
A nevezési zárlat dátumát és idejét a versenykiírásban kötelező jelleggel fel kell tüntetni (lásd 65./g cikkely).
Nemzetközi sportesemények esetében a nevezési zárlatnak legalább hét nappal a találkozó időpontja előtt kell
lennie. Egyéb sportesemények esetében ez a határidő 3 napra csökkenthető, de semmiképp sem kevesebbre.
72. Telefaxon történő nevezések
A nevezéseket telefaxon és egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül is el lehet küldeni, ha az a
nevezési zárlat időpontja előtt megtörtént, és azt ezzel egy időben feladott levéllel is megerősítik, amelyhez,
ha van, csatolták a nevezési díjat is.
Mérvadónak az elektronikus kommunikációs eszközön (pl.: fax, e-mail stb.) feltüntetett feladási időt kell
tekinteni.
73. Hamis adatot tartalmazó nevezés
Minden olyan nevezést, amely hamis adatot tartalmaz, semmisnek kell tekinteni, az ilyen nevezés aláírója
szándékos félrevezetéssel vádolható, és a nevezési díj is visszatartható.
74. A nevezés visszautasítása
Amennyiben a rendezőbizottság visszautasít egy nemzetközi sporteseményre leadott nevezést, arról az
érintettet a nevezés átvételétől számított 8 napon belül de legkésőbb a rendezvény előtt 5 nappal, az indok
megjelölésével tájékoztatnia kell. Egyéb sporteseményekkel kapcsolatban a nemzeti szabályok a nevezés
visszautasításáról szóló értesítést illetően más határidőket is meghatározhatnak.
21
75. Feltételes nevezések
A versenykiírás előírhatja, hogy a nevezéseket milyen, pontosan meghatározott feltételekkel fogadják el,
például ha a résztvevők száma korlátozott, azzal a feltétellel, hogy üresedés keletkezett a többi, már
benevezett nevező közt. Feltételes nevezésről az érdekelteket legkésőbb egy nappal a nevezési zárlat után kell
tájékoztatni levélben, vagy táviratban. A feltételesen nevezőkre nem vonatkoznak a 124. cikkely rendelkezései.
76. A nevezések közzététele
A rendezők nem szerepeltethetik a programban, vagy nem adhatják közre benevezettként azon nevezőket
vagy versenyzőket, akiktől nem kaptak minden szabályt kielégítő nevezést.
A feltételesen nevezetteket (lásd 75. cikkely) a nevezések közzétételekor is feltételesen nevezettként kell
megjelölni.
77. Nevezések elfogadása
Amennyiben a beérkezett nevezések száma a versenykiírás által meghatározott maximális nevező számot
meghaladja, azoknak a körét, akiknek a nevezését elfogadták vagy a nevezések beérkezésének sorrendjében,
vagy sorshúzás alapján, vagy az ASN sport-bizottsága által meghatározott egyéb módon kell megállapítani,
feltéve, ha a versenykiírás nem tartalmaz erre vonatkozó más szabályt.
78. Tartalék versenyző meghatározása
A 77. cikkelyben meghatározott feltételek mellett visszautasított versenyzőket tartalék versenyzőként lehet
figyelembe venni a rendezőbizottság előzetes engedélye mellett.
79. Autó nevezése
Egy és ugyanazon autót egy adott sporteseményre csak egyszer lehet benevezni.
Kivételes esetben az ASN saját területén engedélyezheti egy és ugyanazon autó két ízben ugyanarra a
rendezvényre történő benevezését, feltéve, hogy ugyanaz a versenyző az autót csak egyszer vezeti. (értsd:
a
két nevezéshez két különböző versenyző tartozik).
80. A nevezők hivatalos jegyzéke
A rendezőbizottság köteles valamennyi, a sporteseményen résztvevő nevező hivatalos listáját legalább a
találkozó kezdete előtt 48 órával az ASN-nek átadni, és azt minden nevező részére elérhetővé tenni.
22
V. FEJEZET
VERSENYÚTVONALAK – ÉS KÖRPÁLYÁK
81. Nemzetközi versenyútvonalak
Amennyiben egy sportesemény útvonala különböző államok területén vezet keresztül, a sportesemény
rendezőjének saját ASN-jén keresztül valamennyi olyan ASN hozzájárulását be kell szereznie, melyek területén
a verseny áthalad.
A sporteseményben érintett országok ASN-jei sportellenőrzést gyakorolhatnak az országuk határain belüli
teljes útvonalszakaszon annak tudatában, hogy a végeredmény jóváhagyása azon ASN jogköre, amelynek
felelősségi körébe a rendező tartozik (lásd 55. cikkely).
82. Versenyútvonalak jóváhagyása
Bármely verseny útvonalának kijelölését az ASN-nek jóvá kell hagynia.
A jóváhagyási kérelemhez olyan részletes útvonaltervet kell csatolni, amelyen a teljesítendő pontos távolságok
is meg vannak adva.
83. A távok mérése
Rekordkísérletek kivételével minden olyan sportesemény esetében, ahol a táv 5 km-nél kisebb, azt egy
geodéziai szakembernek kell a versenyútvonal tengelyét követve megadni; az 5 km-nél nagyobb távolságokat
vagy a hivatalos útjelzések alapján, vagy egy legalább 1:250 000 méretarányú hivatalos térkép alapján kell
meghatározni.
84. Nemzetközi licenc körpályákra, vagy versenyútvonalakra
Nemzetközi pályalicenc kiállítása céljából a kérelmet az FIA számára az ASN-nek kell elkészítenie, amennyiben
állandó, vagy ideiglenesen kialakított körpályán, vagy versenyútvonalon versenyt vagy rekordkísérletet
terveznek.
Az FIA licencet állíthat ki körpályákra autóversenyzés, vagy versenyútvonalakra rekordkísérletek céljából.
Az FIA az illetékes nemzeti sporthatósággal (lásd 3., 4. és 5. cikkely) való konzultációt követően a pályalicenc
kiállítását megtagadhatja, vagy a pályalicencet visszavonhatja, de döntését köteles megindokolni.
85. Nemzeti licenc körpályákra, vagy versenyútvonalakra
Az ASN hasonlóképpen kiállíthat nemzeti pályalicencet körpályákra vagy versenyútvonalakra a 86. cikkely
utolsó bekezdésében meghatározottak szerint.
86. A körpálya-, vagy versenyútvonal-licencen feltüntetendő adatok
Az FIA által kiállított pályalicencnek tartalmaznia kell a körpálya, vagy versenyútvonal hosszát, körpálya
esetében a pályalicenc fokozatának megjelölésével azon versenyautó kategóriákat, amelyekre a licenc
érvényes (lásd O függelék 6. fejezet). Amennyiben a pálya arra alkalmas, fel kell tüntetni azt is, hogy a
körpályát, vagy versenyútvonalat nemzetközi vagy világrekordok felállítására jóváhagyták.
Az ASN által kiállított pályalicencnek tartalmaznia kell a körpálya vagy versenyútvonal hosszát. és abban fel kell
tüntetni azt is, ha a körpályát, vagy a versenyútvonalat nemzeti rekordok felállítására jóváhagyták.
A licencnek tartalmazhat a körpályára, vagy versenyútvonalra vonatkozó olyan speciális szabályokat is,
amelyeket a versenyzők kötelesek megismerni és betartani.
87. Az állandó, vagy ideiglenes körpályák és versenyútvonalak esetében egyaránt betartandó feltételek
Az állandó, vagy az ideiglenes körpályák és versenyútvonalak esetében teljesítendő feltételeket időszakonként
az FIA határozza meg
23
88. A körpálya-licenc kifüggesztése
A körpálya licencét, mindaddig, amíg érvényes, a pálya feltűnő helyén ki kell függeszteni.
24
VI. FEJEZET
RAJT TIPUSOK ÉS FUTAMOK
89. Rajt:
a) A rajt az a pillanat, amikor egy versenyzőnek külön, vagy több, együtt induló versenyzőnek egyidejűleg az
indítás jelét megadják. Amennyiben időmérés történik, ez a rajt pillanatában megkezdődik.
A rajt kétféle lehet:
1) Gördülő rajt;
2) Állórajt.
b)
Egy versenyző abban a pillanatban tekintendő elrajtoltnak, amikor az indítási jelet megadták. Ezt a jelet
semmi esetre sem lehet megismételni (lásd 93. cikkely).
c) Valamennyi sportesemény esetében – kivéve a rekordkísérleteket – a versenykiírásban kell meghatározni a
rajt típusát (lásd 91. és 92. cikkely).
90. Rajtvonal:
a) Minden rekordkísérletnél és gördülőrajt esetén a rajtvonal az a vonal, amelyen történő áthaladáskor az
adott jármű(vek) időmérése megkezdődik.
b)
Állórajt esetén a rajtvonal az a vonal, amelyhez képest valamennyi jármű (adott esetben valamennyi
versenyző) rajt előtt elfoglalandó helye meghatározásra kerül.
A versenykiírásban (lásd 27. cikkely) meg kell határozni valamennyi jármű egymáshoz viszonyított felállási
helyét, továbbá azt a módszert, ami alapján ezek a pozíciók meghatározásra kerültek.
91. Gördülő rajt
Gördülő (repülő) rajtról akkor beszélünk, ha a jármű az időmérés kezdetének pillanatában már mozgásban van.
Amennyiben a versenykiírás másként nem rendelkezik, az autók a rajtrácsról, az ott meghatározott sorrendet
megőrizve, egy felvezető autót követve indulnak el. Amikor a felvezető autó a pályát elhagyta a mezőny
mindaddig az eredeti sorrendben halad tovább, míg a rajtjelet meg nem adják, amikortól is a versenyfutam
elrajtoltnak tekintendő.
92. Állórajt
Állórajtról akkor beszélünk, ha a jármű a rajt pillanatában mozdulatlan.
a) Állórajttal történő rekordkísérletnél a mozdulatlan járművet oly módon kell felállítani, hogy a járműnek az
a része, amely a rajtvonalon való áthaladásnál az időmérő készüléket működteti, maximum 10 cm-re
legyen e vonal mögött. A jármű motorjának a rajt előtt járnia kell.
b)
Minden más, állórajttal történő versenynél a versenykiírásban kell meghatározni, hogy a jármű
motorjának az indítási jel megadása előtt járnia kell, vagy sem.
c) Egyedül induló, vagy több, egymás mellett álló járműre vonatkozóan a következők érvényesek:
- Ha az időt automatikus időmérő készülékkel mérik, úgy a járműve(ke)t az indítási jel előtt az állórajttal
történő rekordkísérletekre vonatkozóan fent említett módon kell felállítani.
- Ha az időt stopperórával vagy nem automatikus indítású időmérő készülékkel mérik, úgy a járműve(ke)t
az indítás előtt úgy kell felállítani, hogy az első kerekek talajjal érintkező része a rajtvonalon álljon.
25
d)
Rajtrácsról induló járművekre vonatkozó szabályok:
Tekintet nélkül a versenykiírásban, a rajtvonalhoz képest meghatározott rajthelyekre, az időmérés abban a
pillanatban kezdődik, amikor a rajtjelet megadják. Hacsak a versenykiírásban másként nem határozták
meg, a körpályás versenyfutamoknál ez azt jelenti, hogy az első kör végétől kezdve minden egyes járművet
akkor mérnek, amikor az az időmérő vonalon áthalad.
e)A rajtfelállás kihirdetése után minden olyan versenyzőnek a helyét, aki nem foglalta el rajthelyét, üresen
kell hagyni. A többi versenyző a rajtrácson az eredeti helyét foglalja el.
93. Az indítóbíró
Bármely nemzetközi gyorsasági rendezvényen az indítóbíró a versenyigazgató, vagy a rendezvény-igazgató,
hacsak bármelyikük erre a feladatra más személyt ki nem jelöl.
94. Hibás rajt büntetése
Akkor beszélünk hibás (korai) rajtról, ha az indítóbíró felügyelete alatt álló versenyző, a részére kijelölt
rajthelyről a rajtjel megadása előtt előre elmozdul.
Csoportos rajt esetében minden egyes versenyzőt, aki korai rajtot követ el, 1 perc időbüntetéssel kell sújtani,
melyet hozzá kell adni ahhoz az időhöz, amelyet a versenyző a versenyfutam útvonalának teljesítéséhez
felhasznál. A büntetés tényét a versenyző bokszával azonnal közölni kell.
Egyesével történő indításnál, amelynél nincs automatikus időmérés, minden olyan versenyzőt, aki korai rajtot
követ el, 1 másodperccel kell büntetni, amelyet hozzá kell adni ahhoz az időhöz, amelyet a versenyző az előírt
útvonal teljesítéséhez felhasznált.
Ha a versenykiírás lehetővé teszi, ezeket a büntetéseket a felügyelők növelhetik, vagy/és más büntetéseket
alkalmazhatnak (pl.: stop/go, drive through (bokszutca áthajtásos) stb.) azokon a határokon belül, amelyet a
versenykiírásban előzetesen meghatároztak.
95. Rajtvonalbírók
Az esemény rendezőbizottsága a rajt ellenőrzéséhez egy vagy több bírót is alkalmazhat. A rajtvonalbírók
kötelesek azonnal jelenteni a versenyigazgatónak az általuk megállapított korai rajtot.
96. Futamok
Egy sportesemény futamokkal is kezdődhet. A futamok összetételét a rendezőbizottság határozza meg, és azt a
programban nyilvánosságra kell hozni. A futamok összetételét szükség esetén csak a felügyelők változtathatják
meg.
97. Holtverseny
Holtverseny esetén az érdekelt versenyzők között az általuk elért, és az őket követő helyezés(ek)re előirányzott
díjakat egyenlően fel kell osztani, vagy pedig, ha az összes nevező és versenyző is hozzájárul, a felügyelők a
kérdéses versenyzők részére a holtverseny eldöntésére egy további versenyt is engedélyezhetnek. Ennek az új
versenynek a feltételeit a felügyelők határozzák meg. Az eredeti verseny még egyszer semmi esetre sem
futható újra (lásd 178. cikkely).
26
VII. FEJEZET
REKORDOK – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
98. Elbírálás
Az ASN bírál el minden rekordkísérletet a saját területén.
Az FIA bírál el minden nemzetközi, vagy világrekord kísérletet. Az erre vonatkozó kérelmet az érintett ASN
terjeszti elő.
99. A rekordkísérletekre engedélyezett járművek
Nemzetközi rekordot csak olyan szárazföldi járművel lehet felállítani, amely megfelel a 13. cikkely
rendelkezéseinek (lásd 199. cikkely is).
100.
Elismert rekordok
Az egyes elismert rekordok a következők: helyi rekordok (lásd 34. cikkely), nemzeti rekordok (lásd 35. cikkely,),
világrekordok (lásd 36 cikkely), abszolút világrekordok (lásd 37. cikkely), és az nyíltpályás szárazföldi sebesség
világrekord (ld. 37.a) cikkely).
Ugyanazt a rekordot több, fent említett kategóriában is el lehet ismerni.
Körpályán és közúton felállított rekordok között különbséget tenni nem lehet.
101.
Autó géposztályokhoz kötött rekordok
Egy autó, amely saját géposztályában rekordot állított fel vagy döntött meg, ezzel egyben beállíthatja, vagy
megdöntheti a megfelelő világrekordot is, de nem befolyásolhat egy magasabb géposztályban felállított
rekordot.
102.
Elismert időközök és távolságok
A nemzeti, nemzetközi géposztály és világrekordoknál csupán a D függelékben felsorolt időtartamokat és
távolságokat lehet elismerni.
Egy ASN fel van hatalmazva bármely helyi rekord elismerésére.
Tilos „Kilométer sebességpróba”, „Mérföld sebességpróba”, vagy hasonló néven időméréssel egybekötött
olyan versenyt rendezni, amely nem felel meg a jelen szabályzat rekordokra és távolságokra vonatkozó
előírásainak.
103.
Versenyfutam alatt felállított rekordok
Egy versenyfutam során felállított rekordot nem lehet elismerni.
104.
Rekordkísérletek
Azok a feltételek, amelyek alapján a rekordkísérletek végrehajthatók, a D függelékben részletesen fel vannak
sorolva.
105.
A nemzetközi és világrekordok elismerésének feltételei
Nemzetközi, vagy világrekord csak akkor ismerhető el, ha a kísérletet az FIA-ban képviselt országban, vagy,
kivételes esetben, az 54. cikkely szerinti külön engedély alapján egy, az FIA-ban nem képviselt országban
hajtották végre.
Nemzetközi, vagy világrekordot minden esetben csak akkor lehet elismerni, ha a rekordkísérletet egy, az FIA
által jóváhagyott pályán hajtották végre.
27
106.
A rekordok bejegyzése
Valamennyi ASN jegyzéket vezet az országában felállított vagy megdöntött rekordokról, és kérésre a nemzeti
vagy a helyi rekordokról illeték ellenében igazolást állít ki.
Az FIA jegyzéket vezet a nemzetközi rekordokról géposztályonként, valamint a világrekordokról, és kérésre
ezekről illeték ellenében igazolást állít ki.
Az ASN-nek, illetve az FIA-nak fizetendő illeték nagyságát minden évben az FIA határozza meg.
107.
Rekordok nyilvánosságra hozatala
Hivatalos jóváhagyás előtt a rekordokat az érdekeltek nem hozhatják nyilvánosságra (lásd 131. cikkely), kivéve,
ha az tartalmazza könnyen olvasható helyen és betűkkel a „hitelesítés alatt” megjegyzést.
Ennek a rendelkezésnek a megszegése automatikusan a jóváhagyás visszautasítását vonja maga után, anélkül,
hogy ez befolyásolná az illető ASN által kiszabható esetleges további büntetések nagyságát.
28
VIII. FEJEZET
NEVEZŐK ÉS VERSENYZŐK
108.
Nevezők és versenyzők nyilvántartása
Aki a 44. és 45. cikkely rendelkezése szerint nevezői vagy versenyzői minősítést kíván szerezni, licenckérelmét
annak az országnak az ASN-jéhez kell benyújtania, amely ASN országának állampolgára (lásd 47. cikkely).
Ha versenyző nevezi be az autót, akkor ő egyben nevező is, és mindkét megfelelő licenccel rendelkeznie kell
(lásd 109. cikkely).
109.
Licenc kiállítása
Az ASN nevét tartalmazó, az FIA által jóváhagyott formanyomtatványon kitöltött, nyilvántartásba vételről szóló
igazolást hívjuk „Nevezői licenc”-nek, vagy „Versenyzői licenc”-nek, és azt az illetékes ASN állítja ki (lásd 113.
cikkely).
Az FIA a nemzetközi licencek két típusát írja elő:
- Nevezői licenc;
- Versenyzői licenc.
Valamennyi ASN-nek jogában áll kiállítani ezeket a licenceket a 110. cikkely rendelkezéseinek megfelelően.
Az ASN saját maga által választott formanyomtatványon is kiállíthatja a nemzeti licenceket. Felhasználhatja
azonban az FIA formanyomtatványokat is, ha azokat úgy írja felül, hogy ezek érvényessége csak az illető
országra, vagy valamely külön sportesemény kategóriára korlátozódjék.
110.
Licenc kiállítási jog
Minden ASN jogosult licencek kiállítására:
1)Saját országának állampolgárai számára
2)Az FIA-ban képviselt más országok állampolgárai számára a következő feltételek betartása mellett:
a) Az illetékes saját ASN előzetesen hozzájárul a licenc kiadásához. Az illetékes ASN ezt évente csak egyszer
és csak kivételes esetekben teheti;
b) Az igénylő igazolni tudja a saját ASN-je felé (az útlevele szerinti ország ASN-je), hogy a másik országban
(értsd: amely ország ASN-je felé folyamodvánnyal élt) állandó lakóhellyel rendelkezik (annak, aki a
kérelem napján még nem töltötte be a 18. életévét, nyilatkoznia kell arról, hogy nappali tagozatos
képzésben vesz részt más országban)
c) A saját ASN bevonja az eredetileg számára már kiállított licencet.
Egy ASN nem adhat más ASN felé licenc kiadására vonatkozó felhatalmazást, amennyiben a licencet igénylő
személy már rendelkezik arra az évre érvényes licenccel.
Kivételes esetekben valamely ASN által elismert versenyzőképző iskola jóhiszemű hallgatói részt vehetnek az
adott iskola által rendezett legfeljebb két nemzeti rendezvényen, feltéve, hogy megkapták saját ASN-jük,
illetve a rendező ASN engedélyét. Ebben az esetben eredeti licencüket a rendező ASN-nél letétbe kell
helyezniük, majd ezen ASN részükre egy olyan alkalmas licencet bocsát ki, mely csak az adott rendezvényre
érvényes. A rendezvény(ek) befejezése után ez utóbbi licenc fejében az eredeti licencet visszakapják.
Amennyiben egy licenc tulajdonosa különleges okokból kifolyólag mégis évközben kívánja licence nemzetiségét
megváltoztatni, úgy azt csak a saját ASN-je hozzájárulásával teheti az után, hogy ASN-je az eredeti licencet
bevonta.
29
Egy ASN az FIA-ban nem képviselt országhoz tartozó külföldi számára is kiállíthat licencet azzal a feltétellel,
hogy az FIA-t a licenc kiállítási szándékáról azonnal értesíti. Az FIA közli, hogy van-e ok a licenckérelem
elutasításra.
Az ASN minden ilyen természetű licenckérelem elutasítást köteles az FIA-nak jelenteni.
111.
Az a személy, aki egy, nem a honos ASN-je licencének tulajdonosa, ezzel a licenccel részt vehet olyan
nemzeti versenyeken, amelyek honos ASN-je országának területén zajlanak, a honos ASN-je által
meghatározott feltételek betartása mellett.
112.
A nevező vagy a versenyző nemzetisége
Jelen Kódex alkalmazásakor minden nevezőt, vagy versenyzőt, aki licencét egy ASN-től kapta, a licenc
érvényességi időtartama alatt olyan nemzetiségűnek kell tekinteni, mint a licenckiállító ASN. Azonban minden
olyan versenyző, aki részt vesz az FIA Világbajnokság valamely eseményén, licencének nemzetiségétől
függetlenül megőrzi az útlevelébe bejegyzett nemzetiségét minden hivatalos dokumentumban, minden
találkozón (értsd: összejövetelen), minden tudósításban és közleményben, valamint a díjátadáson.
113.
A licenckiadás elutasítása
Egy ASN vagy az FIA megtagadhatja egy kérelmezőnek a licenc kiállítását, amennyiben az nem felel meg a
kérelmezett licencre vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi előírásoknak. Ebben az esetben az elutasítás indokait
ismertetni kell.
114.
A licencek érvényességi időtartama
A licencek minden tárgyév december 31.-ig érvényesek.
115.
Licenc kiállítási illeték
A licenc kiállításáért az ASN illetéket szedhet, amelynek mértékét évente az ASN határozza meg az FIA
jóváhagyásával.
116.
A licencek érvényessége
Egy ASN által kiállított nevezői vagy versenyzői licenc érvényes minden, az FIA-ban képviselt országban, és
tulajdonosát feljogosítja, hogy a licencet kiállító ASN ellenőrzése mellett rendezett, és a nemzetközi
versenynaptárba bejegyzett valamennyi sporteseményre benevezzen, vagy versenyezzen (az ASN
jóváhagyására vonatkozó 18., 70. és 74. cikkely rendelkezéseinek betartása mellett.).
Továbbá a meghívásos sportesemények esetében a licenctulajdonosnak figyelembe kell vennie a
versenykiírásban rögzített különleges feltételeket is.
117.
A licenc bemutatása
A nevező, vagy a versenyző, a saját aláírásával is ellátott licencét a találkozó arra feljogosított tisztségviselőinek
kérésére köteles bemutatni.
118.
Licenc visszavonás
Azt, aki tiltott sporteseményre nevez be, azon járművet vezet, hivatalos tisztséget tölt be, vagy valamilyen
egyéb módon részt vesz, a licencet kiállító ASN felfüggeszti.
Ha a tiltott sportesemény nem a licencet kiállító ASN területén zajlott le, a két ASN-nek (értsd: amelynek
területén a sportesemény lezajlott, és amelyik a licencet kiállította) egyetértésben kell meghatároznia a
felfüggesztés időtartamát. Véleményeltérés esetén indoklással ellátott döntés érdekében az FIA-hoz kell
fordulniuk.
30
119.
Orvosi ellenőrzés
Minden versenyzőnek, aki egy nemzetközi sporteseményen vagy akár annak egy részén részt vesz, kérésre
bemutatandó, a Kódex L függeléke II. fejezetében található előírásoknak megfelelő orvosi alkalmasságát
igazoló irattal kell rendelkeznie
120.
Felvett név
Ha egy licenc kibocsátásáért felvett név alatt folyamodnak, az illetékes ASN-hez külön kérvényt kell benyújtani.
A licencet ez esetben a felvett névre állítják ki.
Mindaddig, amíg a licenc tulajdonosát felvett névvel regisztrálták, más néven semmiféle sporteseményen nem
vehet részt.
A felvett név módosítása ugyanolyan formában történik, mint annak felvétele.
Akit felvett névvel regisztráltak, az a valódi nevét csak abban az esetben használhatja, ha az ASN számára új
licencet állít ki (értsd: valódi neve alatt).
121.
Versenyzőcsere
Egy sporteseményen a rekordkísérletek kivételével, versenyző csere csak akkor lehetséges, ha a versenykiírás
erről rendelkezik (lásd 27. cikkely). A program nyilvánosságra hozatala után versenyzőcseréhez az egyik
felügyelő hozzájárulása szükséges (lásd 141. cikkely).
122.
Rajtszámok
Egy sportesemény során, valamennyi járművön jól látható helyen egy vagy több, a versenykiírás előírásainak
megfelelő számot, vagy egyéb jelzést kell elhelyezni (lásd 27. cikkely).
123.
A nevező felelőssége
A nevező felel minden olyan cselekedetért, vagy mulasztásért, melyet azok a személyek követnek el, akik vele
kapcsolatban állnak, valamilyen szolgáltatást nyújtanak részére közvetve vagy közvetlenül. Ezen személyek
közé tartoznak a vezetők, mérnökök, tanácsadók, szolgáltatók és utasok, és bármely személy, akinek a nevező
engedélyt kért az elzárt területekre való belépésre, Mindamellett a felsorolt személyek mindegyike egyaránt
felel jelen Kódex, vagy az illetékes ASN nemzeti szabályzatában előírtak megszegéséért.
A nevezőnek kötelessége a fent említett személyek névsorának elküldése az FIA részére.
124.
Egy verseny más versenyre való cserélésének tilalma
Bármely nevezőt, aki benevezett, vagy bármely versenyzőt, aki kötelezte magát arra, hogy versenyez egy adott
nemzetközi, vagy nemzeti sporteseményen, de nem azon, hanem egy ugyanazon a napon, máshol rendezett
másik sporteseményen vesz részt, fel kell függeszteni (licenc ideiglenes bevonása) az utóbbi sportesemény
kezdetének pillanatától, az illető ASN által meghatározott időtartamra.
Ha a két sporteseményt különböző országokban rendezik, a két érintett ASN közösen állapodik meg a
kiszabandó büntetésről. Ha a két ASN nem tud megállapodni, a kérdést az FIA-hoz kell felterjeszteni, melynek
döntése végleges.
125.
Nevezés nemzetközi eseményekre
A licensszel rendelkező személyek figyelmébe: csak az FIA versenynaptárában és az FIA Bulletinekben közzétett
Nemzetközi Versenynaptárban szereplő rendezvények minősülnek hivatalosan elismertnek.
Azokat a licensszel rendelkező nevezőket, akik hivatalosan nem elismert rendezvényen vesznek részt, a jelen
Kódexben előírt szankciók sújtják.
31
IX. FEJEZET
JÁRMŰVEK
126.
A járművek besorolása
A rekordkísérleteken kívül az autókat minden sporteseményen egyrészt járműkategóriák szerint (verseny-,
sport-, nagy túra-, vagy túraautók), másrészt motorjaik hengerűrtartalma szerint csoportosítják (lásd D
függelék 15. cikkely, és J függelék 251. cikkely).
Rekordkísérletek esetében különbséget teszünk elektromos és kompresszió-gyújtású, valamint turbina
hajtóműves autók között (lásd D függelék, 13. cikkely rekordkísérletet végrehajtó járművek besorolása
motorjaik hengerűrtartalma szerint).
127.
Veszélyes konstrukciók
A rendezvény felügyelői a veszélyesnek ítélt konstrukciójú járművet kizárhatják (lásd 141. és 145. cikkely).
128.
Tűzvédelem
Minden, sporteseményen résztvevő gépjárművet a motor és a vezetőülés között tűz esetére, arra alkalmas,
hatékony védelemmel kell ellátni, amely megakadályozza a lángok utastérbe jutását.
129.
Autók felfüggesztése, vagy eltiltása
a)Egy meghatározott autó felfüggesztése, vagy eltiltása:
Az ASN vagy az FIA felfüggesztheti, kizárhatja, vagy eltilthatja egy vagy több sporteseményről azt a
meghatározott autót, amelynek nevezője, versenyzője, gyártója, vagy ezek jogosult képviselője a jelen
Kódex, vagy a nemzeti sportszabályzat előírásait megszegi.
Az ASN felfüggesztheti, vagy eltilthatja azt a meghatározott autót, amelynek nevezője, versenyzője,
gyártója, vagy meghatalmazott képviselője a jelen Kódex, vagy a nemzeti sportszabályzat előírásait
megszegi.
A felfüggesztést amennyiben az nemzetközi vagy az eltiltást az ASN-nek az FIA felé jelentenie kell, amely
ennek tényét tudatja minden ASN-nel. Az ASN-eknek az illető járművet a büntetés időtartama alatt el kell
tiltaniuk minden, a felügyeletük alatt rendezett sporteseményen való részvételtől.
Amennyiben egy ASN döntése olyan autót érint, amely egy másik ASN illetékessége alá tartozik, a döntés
megfellebbezhető az FIA felé, amelynek döntése végleges.
b)
Egy autógyártmány felfüggesztése, vagy eltiltása:
Az ASN saját területén felfüggesztheti azt az autógyártmányt, amelynek gyártója, vagy jogosult képviselője
a jelen Kódex, vagy a nemzeti sportszabályzat előírásait megszegi.
Ha az ASN ezt a büntetést nemzetközileg érvényesíteni kívánja, vagy ha az illető gyártmányt el akarja
tiltani, úgy az erre vonatkozó kérelmét az FIA elnökéhez kell benyújtania, amely döntőbizottságot nevez ki
a kérelem elbírálására.
Ez a döntő bizottság az FIA két tagjából áll, akik közösen neveznek meg egy harmadik tagot. Amennyiben a
két kinevezett tag a harmadik tag személyében nem tud megegyezni, úgy azt szintén az FIA elnöke nevezi
ki.
A döntőbizottság határozatát azonnal az FIA tudomására hozza.
Amennyiben a döntőbizottság a büntetés nemzetközi kiterjesztését nem fogadja el, úgy az az ASN, amely
ezt kérelmezte, fellebbezhet a Nemzetközi Fellebbviteli Bírósághoz.
32
Ha a döntőbizottság a büntetés nemzetközi kiterjesztéséről dönt, döntését az FIA azonnal az összes többi
ASN tudomására hozza. Az ASN-eknek az illető gyártmányú autókat a büntetés időtartama alatt el kell
tiltaniuk minden, a felügyeletük alatt rendezett sporteseményen való részvételtől.
A döntőbizottság e döntése ellen a büntetett autógyártmány az FIA felé saját ASN-jén keresztül a 180. és
az azt követő cikkelyek rendelkezései alapján fellebbezést nyújthat be.
Amennyiben a büntetett autógyártmány ASN-je az az ASN, amely a büntetés nemzetközi kiterjesztését
kérte, akkor is köteles a büntetett autógyártmány fellebbezését az FIA felé továbbítani.
130.
Reklámok az autókon
Az autókon szabadon lehet reklámokat elhelyezni. Minden ASN-nek meg kell határoznia a saját felügyelete
alatti rendezvényekre vonatkozó speciális feltételeket, amelyeket a rendezvények versenykiírásában kell
feltüntetni, az adott országban érvényben lévő egyéb jogi és hatósági előírásokkal együtt.
131.
Hamis, félrevezető közzététel
Annak a nevezőnek, vagy cégnek, aki/ami valamely sportesemény vagy rekordkísérlet eredményeit közreadja,
ismertetnie kell az elért teljesítmény pontos körülményeit, a sportesemény vagy a rekord típusát, a jármű
kategóriáját, osztályát (értsd: besorolását), stb., és a megszerzett helyezését vagy elért eredményét.
Bárminek az elhallgatása vagy hozzátétele, amely a nagyközönségben szándékosan kételyeket támaszthat,
annak a személynek a büntetését eredményezheti, aki a közzétételért felel.
FIA Bajnokság, Kupa, Trófea, Challenge megnyerését nem lehet közreadni ezen Bajnokság, Kupa, Trófea, illetve
Challenge utolsó rendezvényének végleges lezárása előtt, kivéve, ha az magában foglalja az „azzal a
fenntartással, hogy az eredményeket az FIA hivatalosan hozza nyilvánosságra” szöveget.
Ugyanez az előírás alkalmazandó egy FIA Bajnokság, Kupa, Trófea, vagy Challenge valamely rendezvényének
megnyerése esetében is.
Az FIA adott Bajnokságra, Kupára, Trófeára, vagy Challenge-re vonatkozó logóját a közzétételnek tartalmaznia
kell.
Ezen előírások bármilyen jellegű megszegése büntetést von maga után. A büntetést az FIA szabja ki a
közzétételéért felelős nevezőre, autógyártóra, versenyzőre, ASN-re, vagy gazdasági társaságra.
Bármely olyan jármű számára adott névvel kapcsolatos óvást vagy felszólamlást, amely jármű egy vagy több,
de az adott országban bejegyzett gyártók alkatrészeit tartalmazza, az illetékes ASN által kinevezett testülethez
kell benyújtani, illetve az FIA által kinevezett testülethez, ha más országbeli gyártó(k)ról van szó. Ez utóbbi
esetben e testület a szóban forgó gyártó(k) szerinti ország(ok) egy-egy képviselőjéből, és ugyanilyen számú
nem érintett országbeli képviselőből áll.
33
X. FEJEZET
TISZTSÉGVISELŐK
132.
A tisztségviselők jegyzéke
„Tisztségviselőknek”, akiknek asszisztenseik is lehetnek, az alábbiakat nevezzük:
- felügyelők;
- versenyigazgató;
- rendezvényigazgató;
- versenytitkár;
- időmérők,
- technikai ellenőrök;
- technikai asszisztensek (segítők);
- boksz ellenőrök;
- pálya-, vagy útvonalbírók;
- jelzésadók (zászlós bírók);
- célvonalbírók;
- ténybírók;
- esélykiegyenlítésért felelős bírók;
- indító bírók.
133.
Ellenőrzési jog
A 132. cikkelyben említett tisztségviselőkön túl, minden ASN sportbizottságának tagjai részére jogot adhat,
hogy azok a jelen sportszabályzat alapján bármely országban rendezett sporteseményen az ASN hatáskörébe
tartozó saját állampolgáraikat személyesen ellenőrizzék, továbbá, hogy adott esetben azok érdekében az
idegen országban a sportesemény rendezőségével szemben fellépjenek.
134.
A tisztségviselők szervezeti felépítése
a) Nélkülözhetetlen tisztségviselők:
Egy találkozón (sportesemény) legalább három felügyelőnek és egy versenyigazgatónak kell lennie. Abban
az esetben, ha az elért idő részben, vagy egészben döntő tényező egy sporteseményen, egy vagy több
időmérő is szükséges.
A felügyelők testületként működnek, a rendezvény versenykiírásában megnevezett elnök vezetésével. A
felügyelők testületének elnöke különösképpen felel a testületi ülések megszervezéséért, azok
megtartásáért, valamint a testületi ülések napirendjének, és ezek jegyzőkönyveinek elkészítéséért.
Szavat egyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő.
A versenyigazgatónak az egész találkozó alatt szorosan együtt kell működnie a felügyelő testület elnökével
a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
Világrekord kísérlet esetén (36. cikk) csak egy ASN által kinevezett felügyelőre van szükség. A felügyelő
ebben az esetben ugyanazt a szerepet tölti be, mint a felügyelő testület elnöke.
34
Az abszolút világrekord kísérlet és a nyíltpályás szárazföldi sebesség világrekord kísérlet esetén (37. és
37.b) cikk) háromtagú felügyelő testületet neveznek ki, melynek két tagját az FIA jelöli. A felügyelő testület
elnökét a két FIA delegált közül nevezik ki.
b)
Rendezvényigazgató
Egy bajnokság, kupa, trófea vagy challenge versenysorozat teljes időtartamára kijelölhető
rendezvényigazgató. Ebben az esetben jogait és feladatait az érintett sorozat sportszabályának kell
tartalmaznia.
135.
A tisztségviselők kinevezése
Az az ASN, amely egy találkozóhoz hozzájárulását adja, vagy azt engedélyezi, legalább egy felügyelőt nevez ki.
A többi tisztségviselőt az illetékes ASN jóváhagyásával a rendező nevezi ki.
136.
Szükséges minősítések
Az időmérőket, a technikai ellenőröket, a felügyelőtestület tagjai és segítőiket, valamint az esélykiegyenlítésért
felelős bírókat az ezen funkciók ellátására képesített, ASN-jük éves listáján szereplő személyek közül kell
kiválasztani.
Ezen személyek a kereskedelemmel, vagy az iparral semmiféle olyan kapcsolatban nem állhatnak, amelyek
alapján közvetlenül, vagy közvetett módon a sportesemény eredményeiből hasznot húzhatnának.
137.
Egy személy által betöltött több funkció
Egy találkozón a rendező ugyanazon személyt több, a 136. cikkelyben felsorolt funkció betöltésére is
kinevezhet, amennyiben e személy mindegyik funkció ellátásához rendelkezik a megfelelő képesítéssel.
138.
Tiltott tevékenységek
Egy tisztségviselő nem tölthet be egy találkozón más funkciót, mint amelyre kijelölték.
Aki tisztségviselőként működik, a szóban forgó találkozó egy sporteseményén sem versenyezhet.
139.
A tisztségviselők díjazása
Az FIA által egyedi elbírálásban részesített bajnokságoktól eltekintve, a felügyelők feladatukat társadalmi
munkában végzik.
A többi tisztségviselő az illetékes ASN által meghatározott táblázat szerinti díjazásban részesülhet.
140.
A felügyelők kötelezettségei
Általános szabályként a felügyelők a találkozók szervezéséért semmilyen módon nem felelősek, és ezzel
kapcsolatban nem lehet semmilyen végrehajtói feladatuk.
Továbbá feladataik ellátása során azon nemzeti sporthatóságon kívül, melynek szabályrendszere alapján
működnek, senki másnak nem tartoznak felelősséggel.
Kivételesen, és csak abban az esetben, ha a találkozót közvetlenül egy ASN rendez, a felügyelők
tevékenységüket rendezői feladatokkal is összekapcsolhatják.
A találkozó lezárása után amint lehetséges, a felügyelőknek egy aláírt zárójelentést kell az ASN részére
megküldeniük. Ennek tartalmaznia kell a sportesemény összes eredményét, valamint a benyújtott óvásokra,
esetleges kizárásokra vonatkozó részleteket, illetve felfüggesztésre, vagy eltiltásra vonatkozó javaslataikat.
Olyan találkozók esetében, amelyek több sporteseményből állnak, mindegyik sporteseményre külön felügyelők
nevezhetők ki.
35
141.
A felügyelők hatásköre
A felügyelőknek rendelkezniük kell a legfelsőbb szintű hatalommal a jelen Kódexben, a nemzeti
sportszabályokban, a versenykiírásban, valamint a programban leírtak betartatása érdekében. Foglalkozniuk
kell a találkozó során felmerülő minden igénnyel, felszólamlással, követeléssel, a jelen Kódexben
meghatározott fellebbezési jog fenntartása mellett (lásd XIII. fejezet).
- döntenek arról, hogy a szabályok megsértése milyen, az adott rendezvényre vonatkozó büntetést vonjon
maga után;
- kivételes esetekben módosíthatják a versenykiírásban foglaltakat (lásd 66. cikkely);
- amennyiben vannak futamok, módosíthatják azok összetételét vagy számát (lásd 96. cikkely);
- holtverseny esetén új rajtot engedélyezhetnek (lásd 97. cikkely);
- versenyzőcserét engedélyezhetnek (lásd 121. cikkely);
- jóváhagyhatják, vagy elutasíthatják a ténybírók által előterjesztett helyesbítéseket (lásd 149. cikkely g
pont);
- büntetéseket vagy pénzbüntetéseket róhatnak ki (lásd 154. cikkely);
- kizárásokról dönthetnek (lásd 158. cikkely);
- módosíthatják a végeredményt (lásd 168. cikkely);
- megtilthatják azon versenyző vagy jármű versenyzését, akit (amelyet) veszélyesnek ítélnek, vagy akit
(amelyet) számukra a versenyigazgató veszélyesnek jelentett (lásd 127. cikkely);
- kizárhatják a találkozó egészéből vagy annak egy részét képező sporteseményből azt a nevezőt vagy
versenyzőt, akinek nincs meg az ahhoz szükséges minősítése, vagy akit a versenyigazgató vagy a
rendezőbizottság ilyen nevezőként vagy versenyzőként jelentett, vagy akinek viselkedését alkalmatlannak,
nem megfelelőnek, vagy eljárását sportszerűtlennek ítélik meg. ;
- továbbá elrendelhetik azon nevezők vagy versenyzők eltávolítását a pályáról és közvetlen környékéről, akik
nem hajtják végre egy felelős tisztségviselő utasítását;
- elhalaszthatják a sporteseményt vis major, vagy komoly biztonsági okok miatt;
- a versenyzők és a nézők biztonsága érdekében, a versenyigazgató, vagy a rendező kérésére módosításokat
eszközölhetnek a rajt- és a célvonal helyét és egyéb kérdéseket illetően;
- egy vagy több felügyelő távolléte esetén egy, vagy ha szükséges több helyettest nevezhetnek ki, különösen
abban az esetben, amennyiben három felügyelő jelenléte nélkülözhetetlen;
- dönthetnek a verseny leállításáról;
- fentiek mellett az olyan a bajnokságok, kupák, trófeák és challenge-ek esetében, ahol rendezvényigazgató
működik, az elbírálandó ügyeket részükre a rendezvényigazgató terjeszti elő, mely ügyekben a fentebb
említett szankciókat róhatják ki.
142.
A versenyigazgató kötelességei
A versenyigazgató egyben a versenytitkár is lehet, és különböző asszisztensei lehetnek.
Amennyiben a találkozó több sporteseményből áll, mindegyikre külön versenyigazgatót lehet kijelölni.
A versenyigazgató felel a találkozónak a hivatalos programban foglaltak szerinti lebonyolításáért.
36
Feladatai különösen:
- általánosan fenntartani a rendet, együttműködve azon rendőrségi és katonai hatóságokkal, akiknek
rendfenntartási feladataik vannak, és akik közvetlenül felelnek a nézők biztonságáért;
- meggyőződni arról, hogy elfoglalta-e valamennyi tisztségviselő a beosztási helyét, és jelenteni a
felügyelőknek, amennyiben bármelyikük hiányzik;
- meggyőződni arról, hogy valamennyi tisztségviselő rendelkezik a feladata ellátásához szükséges minden
információval;
- ellenőrizni a versenyzőket és azok autóit, és megakadályozni, hogy kizárt, felfüggesztett, vagy eltiltott
nevező vagy versenyző részt vegyen olyan sporteseményen, amelyre nincs minősítése;
- nemzetközi eseményen meggyőződni arról hogy az elzárt területekre olyanok nem lépnek be, akik az FIA
döntése alapján megszegték a jó hírnév kódexének rendelkezéseit
- meggyőződni arról, hogy valamennyi autó, és ha szükséges minden résztvevő a programnak megfelelő
rajszámokat viseli;
- meggyőződni arról, hogy mindegyik autót a helyénvaló versenyző vezeti és biztosítani, hogy a
versenyautók a megfelelő kategóriákba és osztályokba legyenek besorolva;
- a versenyautókat az előírt sorrendben a rajtvonalig felvezetni, és szükség esetén a rajtjelet megadni;
- a felügyelőket tájékoztatni minden, a program megváltoztatására vonatkozó javaslatról, vagy a
versenyzőket illetően nem helyénvaló viselkedésről, elkövetett szabálytalanságokról, óvásokról,
- átvenni az óvásokat, és azokat haladéktalanul továbbítani a felügyelőkhöz, akik megteszik a szükséges
intézkedéseket;
- összegyűjteni az időmérők, a technikai ellenőrök, a technikai asszisztensek, és a pálya-, illetve útvonalbírók
jegyzőkönyveit, jelentéseit, valamint a végeredmény kialakításához szükséges minden információt;
- a felügyelete alá tartozó sportesemény minden olyan adatát előkészíteni, vagy a versenytitkárral
előkészíttetni, ami a 140. cikkelyben ismertetett zárójelentés összeállításához szükséges, annak érdekében,
hogy a felügyelők azt áttekinthessék és jóváhagyhassák.
143.
A versenytitkár feladatai
A versenytitkár a találkozó szervezésért, és az ezzel kapcsolatos minden szükséges tájékoztatásért,
hirdetményért felel.
Gondoskodik arról, hogy a tisztségviselők tisztában legyenek feladataikkal, és a beosztásukhoz szükséges
eszközökkel rendelkezzenek.
Ha szükséges, segíti a versenyigazgatót a sportesemény zárójelentésének előkészítésében (lásd 142. cikkely
utolsó bekezdés).
144.
Az időmérők feladatai
Az időmérők fő feladatai a következők:
- a találkozó kezdetén jelentkezniük kell a versenyigazgatónál, aki a számukra szükséges útmutatásokat
megadja;
- megadják az indítási jelet, ha a versenyigazgatótól erre vonatkozó utasítást kapnak;
- az időméréshez csak az ASN által elfogadott, ha rekordkísérletről van szó, ahol 0,001 másodperc
pontossággal kell mérni, az FIA által jóváhagyott időmérő eszközöket használhatják;
- mérniük kell valamennyi versenyzőnek az adott útvonal teljesítéséhez felhasznált idejét;
37
- találkozó esetében a versenyigazgatónak, rekordkísérlet, vagy teszt esetén az ASN-nek át kell átadniuk
minden szükséges dokumentummal együtt az időmérő jegyzőkönyvet, amelynek elkészítése és aláírással
történő hitelesítése egyéni felelősségük,;
- kérésre az eredeti időmérő jegyzőkönyvet át kell adniuk a felügyelőknek, vagy az ASN-nek;
- a mért időket és az eredményeket csak a felügyelőkkel, vagy a verseny-igazgatóval közölhetik, hacsak más
utasítást nem kapnak e tisztségviselőktől.
145.
A technikai ellenőrök feladatai
A technikai ellenőrök feladata a versenyautók mechanikai elemeinek ellenőrzése, így:
- ellenőrzést hajtanak végre a találkozó előtt, ha azt az ASN, vagy a rendezőbizottság, vagy annak során, ha
azt a versenyigazgató kéri;
- ellenőrzéseikhez az ASN által meghatározott vagy jóváhagyott eszközöket használhatják;
- hivatalos információt kizárólag csak az ASN-nel, a rendezőbizottsággal, a felügyelőkkel és a
versenyigazgatóval közölhetnek, azt mással nem oszthatják meg;
- a jegyzőkönyveket saját felelősségükre készítik el és aláírásukkal hitelesítik, és ezeket azoknak a fentebb
említett személyeknek adják át, akik ezek elkészítésére őket utasították.
146.
A technikai asszisztensek (segítők) feladatai
Őket bízzák meg azokkal az ellenőrzésekkel, amelyek a versenyautók súlyára, karosszériájuk és azok
tartozékainak méreteire, valamint a nevezők és versenyzők okmányaira vonatkoznak (licencek, vezetői
engedélyek, biztosítások, stb.).
A technikai asszisztensek (segítők) feladatait a technikai ellenőrök is elláthatják. Kötelesek:
- feladataikat ellátni a találkozó előtt, ha azt az ASN, vagy a rendezőbizottság, vagy annak során, ha azt a
versenyigazgató kéri;
- ellenőrzéseikhez az ASN által meghatározott vagy jóváhagyott eszközöket használhatják;
- hivatalos információt kizárólag csak az ASN-nel, a rendezőbizottsággal, a felügyelőkkel és a
versenyigazgatóval közölhetnek, azt mással nem oszthatják meg;
- a jegyzőkönyveket saját felelősségükre készítik el és aláírásukkal hitelesítik, és ezeket azoknak a fentebb
említett személyeknek adják át, akik ezek elkészítésére őket utasították.
147.
A bokszellenőrök feladatai
Feladatuk, hogy ellenőrizzenek minden olyan tevékenységet, amelyek a versenyautók sportesemény alatti
ellátásához kapcsolódik, valamint hogy felügyeljék a versenykiírás vonatkozó rendelkezéseinek betartását.
Közvetlenül a versenyigazgató alá vannak rendelve, akinek azonnal jelenteni kötelesek bármely nevező, vagy
versenyző által elkövetett szabálysértést.
Minden sportesemény végén a kapott utasítások szerint munkájukról szóban, vagy írásban a
versenyigazgatónak be kell számolniuk.
148.
Az útvonalbírók és zászlós bírók feladatai
A pálya-, vagy útvonalbírók pályaszakasz mentén kötelesek a felügyelők, vagy a rendezőbizottság által
számukra kijelölt helyet elfoglalni. A találkozó kezdetétől fogva valamennyien a versenyigazgató irányítása alá
tartoznak, és azonnal, bármely rendelkezésre álló eszközzel (telefon, jelzések, futár, stb.) jelenteniük kell
minden olyan balesetet, vagy eseményt, amelyek az ellenőrzésük alá tartozó pályaszakaszon bekövetkezett.
38
A zászlós bírók a zászlókkal való jelzésadással vannak megbízva (lásd H függelék). A zászlós bírók egyben pálya-,
vagy útvonalbírók is lehetnek.
A pálya-, és útvonalbírók az általuk észlelt eseményekről és balesetekről a versenyigazgatónak minden
sportesemény végén írásbeli jelentést adnak.
Amennyiben a versenyigazgató másként nem rendeli, a sportesemény során a pálya-, vagy útvonalbírók,
amennyire csak lehetséges kötelesek a felállítási helyükön áthaladó versenyzők sorrendjét a központi
információs irodával (értsd: versenyirányítás) tudatni. Körpálya esetében ezt körönként kell megtenniük.
149.
A döntőbírók feladatai
a)Rajtvonal bírók
(lásd 95. cikkely)
b)
Célvonal bírók
Azon sportesemények esetén, ahol a versenyzők célvonalon való áthaladásának sorrendjét kell
megállapítani, e feladatra célvonalbírót kell kijelölni.
c) Ténybírók
Olyan sporteseményeken, ahol el kell dönteni, hogy a versenyző érintett-e vagy áthaladt-e egy adott
vonalon, vagy a sportesemény versenykiírásában szereplő minden, hasonló jellegű esetben egy vagy több
olyan ténybírót kell kijelölni, aki, vagy akik egy vagy több ilyen döntésért felelősek.
A felsorolt ténybírókat nevesíteni kell, és neveiket fel kell tüntetni a hivatalos hirdető táblán.
d) Kisegítő bírók
Minden, az előbbiekben felsorolt döntőbíróhoz segítő nevezhető ki, aki a döntőbírónak segédkezik, vagy
ha az feltétlenül szükséges, helyettesíti őt. Amennyiben kettejük között nézeteltérés alakul ki, a végleges
döntést mindig a kinevezett ténybíró hozza meg.
e)Videó és egyéb elektronikus rendszerek
A felügyelők igénybe vehetnek bármilyen képrögzítő vagy egyéb elektronikus rendszert, amely segítheti
őket döntéseik meghozatalában. A felügyelők felülbírálhatják a ténybírók döntéseit.
f) Óvások
A célvonal bírók és ténybírók döntése ellen, amelyet olyan kérdésben hoztak, amellyel őket hivatalosan
megbízták, óvásnak helye nincs. Döntéseik véglegesek, de azok önmagukban nem képezik alapját a
hivatalos végeredménynek, mivel nem bírnak jelentőséggel azon egyéb körülmények szempontjából,
amelyek között a versenyzők az útvonal egészét teljesítették.
g)Tévedések
Ha egy döntőbíró úgy véli, hogy tévedett, helyesbítheti azt, feltéve, hogy a felügyelők ezt elfogadják.
h)
Mérlegelendő körülmények
A sportesemény versenykiírásának tartalmaznia kell, hogy mely tényszerűségek esetében döntenek
ténybírók (lásd a fenti c. bekezdést)
i) Jegyzőkönyvek
A találkozó végén saját megállapításairól minden döntőbírónak jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a
versenyigazgatónak át kell adnia.
39
150.
Az esélykiegyenlítésért felelősek feladatai
A nevezések lezárása után a versenykiírás rendelkezései szerint kell meghatározniuk az esélykiegyenlítések
mértékét. Be kell jelenteniük, ha egy előző sporteseményen elért eredmény miatt valakinek az esetében az
esélykiegyenlítés mértékét növelni szükséges. .
40
XI. FEJEZET
BÜNTETÉSEK
151.
A szabályok megsértése
Az előbbiekben már említett esetek mellett a következőkben szereplők tekintendők a szabályok
megsértésének:
a) Minden közvetlen, vagy közvetett megvesztegetés, vagy erre irányuló kísérlet, mindazon személyek
irányában, akik egy sporteseményen hivatalos funkciót töltenek be, vagy akik ezen sporteseményhez
kapcsolódóan bármilyen hivatalos feladatot látnak el, valamint a megvesztegetés vagy megvesztegetési
kísérlet elfogadása ezen személyek által, vagy annak elfogadására való felhívás, ösztönzés.
b)Minden olyan tett, aminek az a célja, hogy egy tudottan nem megfelelő autót benevezzenek, vagy azzal
részt vegyenek egy sporteseményen.
c) Minden csalárd, tisztességtelen viselkedés, eljárás, vagy olyan tett, amely egy sportesemény vagy általában
az autósport érdekeit sérti.
d)Bármely FIA ellen irányuló tevékenység.
e)Az FIA döntéseinek figyelmen kívül hagyása, megtagadása.
f) Minden szó, cselekmény, vagy írásos anyag, mely morális sérelmet, vagy kárt okoz az FIA intézményeinek,
tagjainak, vagy vezetőnek.
g) Felmerülő vizsgálat során az együttműködés megtagadása.
Hacsak másképp nem rendelik, a szándékos, vagy gondatlan szabályszegés egyaránt büntetendő.
A szabályszegés kísérlete is büntetendő.
Minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki egy szabályszegésben felbujtóként, vagy bűnrészesként részt
vesz, szintén büntethető.
A szabályszegések elbírálásának elévülési ideje öt év.
Elévülés számítása:
a) attól a naptól, amikor a személy a szabályszegést elkövette,
b) ismételt, sorozatos szabályszegés esetén a legutoljára elkövetett bűntett napjától,
c) folyamatosan elkövetett szabályszegés esetén az a nap, amikor a szabályszegés befejeződött.
Az elévülés megáll, ha vádemelés történik, illetve, ha vizsgálat indul az FIA Bírósági és Fegyelmi szabályzatának
2. fejezete alapján.
Minden olyan esetben, amikor a szabályszegés a sportfelügyelők vagy az FIA vádemelő testülete előtt rejtve
marad, az elévülés attól a naptól számítódik, amikor a szabályszegés tényét felfedik a fent említett szervek
számára.
152.
Büntetések
Jelen Kódex és függelékei, a nemzeti sportszabályzatok és függelékeik, valamint a versenykiírások előírásainak
a rendezők, a tisztségviselők, a nevezők, a versenyzők, nemzetközi versenyen részevő, vagy egyéb licensszel
rendelkező személy, vagy bármely más egyén illetve szervezet által történő megszegése büntetéseket vagy
pénzbírságot vonhat maga után.
A büntetéseket vagy pénzbírságot a felügyelők és az ASN róhatják ki a következő cikkelyekben
meghatározottak szerint.
41
Amennyiben a biztonsággal vagy egy nevező szabálytalan nevezésével kapcsolatos, a felügyelők döntése egy
esetleges fellebbezés ellenére is azonnal kötelező érvényű, illetve abban az esetben is, ha ugyanazon
versenyző a rendezvény folyamán elkövetett újabb szabálysértése annak kizárását indokolja.
Ugyanakkor, mintegy biztosítékként, ha egy versenyző fellebbez - kizárva a fent említett eseteket - a büntetést
fel kell függeszteni, különös tekintettel azon, számára hátrányos szabályokra, amelyek egy későbbi
rendezvényen történő részvételére lehetnek hatással. Az érintett nevező és versenyző azonban ilyenkor sem
vehet részt a díjátadó ceremónián, valamint a hivatalos végeredményben is csak azon a helyen szerepelhetnek,
amelyet a büntetés kiszabása eredményezne, kivéve, ha a fellebbviteli bíróság előtt a fellebbezést megnyerték
és az őket megillető jogok helyreálltak.
A bokszutca áthajtásos vagy stop and go büntetések ellen, csakúgy, mint az FIA Bajnokságok sportszabályaiban
foglalt bizonyos egyéb büntetések ellen fellebbezésnek helye nincs.
A dopping-ellenes küzdelemhez tartozó ügyek esetében, a jelen Kódex „A” függelékében szereplő dopping-
ellenes szabályokban foglalt szankciók az FIA Dopping-ellenes Fegyelmi Bizottsága illetékességi körébe
tartoznak, és fellebbezni csak a Választott Sport Bíróság (Court of Arbitration for Sport) előtt lehet.
Az e cikkelyben foglaltak szerint és a következő cikkelyek előírásaitól függetlenül az FIA vádemelő szerve az
FIA-megfigyelő jelentése és javaslata; az FIA által tartott találkozó két nemzetközi megfigyelője együttes
jelentése; vagy az FIA saját Bírói, illetve Fegyelmi Szabályzata alapján az ügyet a Nemzetközi Döntőbíróság elé
viheti abból a célból, hogy közvetlenül kiszabjon egy vagy több büntetést, amelyek a felügyelők által a fentebb
említett bármely fél számára kirótt büntetés(ek) helyébe lép(nek). Az ilyen, Nemzetközi Döntőbíróság előtt
folyó ügyek menete rögzítve van a FIA Bírói, illetve Fegyelmi Szabályzatában. Ha a Nemzetközi Döntőbíróság
szab ki büntetést, akkor Nemzetközi Fellebbviteli Bíróságnál lehetőség van fellebbezésre, és ezt az illetékes
ASN nem tagadhatja meg az illető féltől.
Továbbá, az FIA Bajnokságok felügyelői az alábbi büntetéseket róhatják ki a nevezők és versenyzők számára:
egy vagy több rendezvényre vonatkozó felfüggesztés; pénzbüntetés; bajnoki pontok visszavonása. Különleges
eseteket kivéve nem lehet versenyzőktől és nevezőktől pontokat külön-külön levonni. Adott esetben ezek a
büntetések halmozhatók, vagy végrehajtásuk fel is függeszthető.
153.
A büntetések felsorolása
A kiszabható büntetések súlyosságuk szerinti növekvő sorrendben a következők:
- figyelmeztetés;
- pénzbüntetés;
- közmunka;
- időbüntetés;
- kizárás;
- felfüggesztés;
- eltiltás.
Az időbüntetés percben és/vagy másodpercben meghatározott büntetést jelent.
Ezen büntetések mindegyikét csak az eset kivizsgálása után lehet kiróni. Az utolsó három büntetés csak az
érintett fél beidézése után szabható ki, ezzel lehetőséget adva számára, hogy védekezését előterjeszthesse.
Az FIA Formula-1 Világbajnokság, és az FIA Rallye Világbajnokság esetén alkalmazható a teljes bajnokságot
érintő pontlevonásos büntetés.
42
A Nemzetközi Döntőbíróság szintén alkalmazhat eltiltásos büntetést, mely kiterjedhet egy eseményre,
találkozóra, vagy bajnokságra melyet közvetve vagy közvetlenül az FIA rendez, és ahol közvetve, vagy
közvetlenül az érintett részt vett volna, vagy valamilyen tisztséget látott volna el.
154.
Pénzbüntetések
Pénzbüntetés szabható ki minden olyan nevezőre, versenyzőre, versenyző-társra (versenyutasra), vagy
segítőre, aki nem tartja be a sportszabályzatok előírásait, vagy a rendezvény tisztségviselőjének bármely
utasítását (lásd 132. cikkely).
A pénzbüntetéseket vagy az ASN, vagy a felügyelők szabhatják ki. Mindazonáltal a felügyelők által kiszabott
pénzbüntetések mértéke nem haladhatja meg az FIA által évente meghatározott mértéket. Továbbá a
pénzbüntetések kiszabásáról nem egyetlen felügyelő, hanem valamennyi felügyelő együttes határozata
alapján kell dönteniük.
155.
Az esemény felügyelők által kiszabható maximális pénzbüntetés
Újabb döntés megjelenéséig, amelyet itt, vagy a hivatalos Bulletinben kell közzétenni, a pénzbüntetés
maximális mértéke 250,000 Euro.
156.
Felelősség a pénzbüntetés megfizetéséért
A nevezők felelősek a versenyzőikre, segítőikre, versenyzőtársakra (versenyutasaikra) stb. kirótt
pénzbüntetések befizetéséért.
157.
A pénzbüntetések befizetésének határideje
A pénzbüntetéseket a döntés kihirdetését követő 48 órán belül kell befizetni.
A pénzbüntetés befizetésével való mindennemű késlekedés a pénzbüntetés befizetésének időpontjáig terjedő
felfüggesztést vonhat maga után.
A pénzbüntetésekből befolyt összeget a bajnokság eseményeinek rendezési támogatására kell fordítani. Ez a
szabály a nemzeti pénzbüntetések esetében is alkalmazandó.
Az FIA Bajnokság valamely eseménye során kiszabott pénzbüntetés összegét az FIA részére kell befizetni.
158.
Kizárás
Kizárásra vonatkozó ítéletet a felügyelők hozhatnak, a 141. cikkelyben meghatározott feltételek szerint. A
kizárás megakadályozza az érintetteknek a találkozó egy, vagy több sporteseményén való részvételét. A kizárás
egyben a nevezési díj elvesztését is magában foglalja, mely minden esetben a rendezőnél marad.
159.
Felfüggesztés
Felfüggesztésre vonatkozó ítéletet csak az ASN hozhat súlyos szabálysértés esetén, kivéve a 152. cikkelyben és
az FIA Bírói illetve Fegyelmi Szabályzatában meghatározott eseteket.
A felfüggesztés az abban meghatározott időtartam erejéig elveszi az érintettől azt a jogot, hogy bármely
sporteseményen bármilyen formában részt vegyen a felfüggesztés ítéletét meghozó ASN területén, vagy az FIA
hatáskörébe tartozó bármely ország területén, attól függően, hogy maga a felfüggesztés nemzeti vagy
nemzetközi felfüggesztés volt-e (lásd 161. cikkely) (kivéve a 170. és 183. cikkelyben meghatározott eseteket).
A felfüggesztéssel az azokra a sporteseményekre vonatkozó, előzetesen leadott nevezések érvényüket vesztik,
amelyek a felfüggesztés időtartama alatt zajlanak le, és a felfüggesztés egyúttal az ezekre már befizetett
nevezési díjak elvesztését is maga után vonja.
43
159.a Ideiglenes felfüggesztés
Ha az FIA égisze alatt rendezett eseményen a résztvevők védelme, a közrend vagy a motorsport érdekei
megkívánják, akkor a Nemzetközi Döntőbíróság az FIA elnöke kérésére az FIA által rendezett versenyen vagy
egyéb rendezvényen előzetesen felfüggeszthet bármilyen engedélyt, licencet vagy jóváhagyást, amelyet az FIA
adott. Ezen felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a három hónapot, de egyszer megújítható.
Minden előzetes felfüggesztésről a 12-es cikkellyel és az FIA Bírói, illetve Fegyelmi Szabályzatával összhangban
kell dönteni.
Annak a személynek, akinek az engedélyét, licencét vagy jóváhagyását előzetesen felfüggesztették,
tartózkodnia kell bárminemű cselekedettől, amely megkerülné a felfüggesztés hatályát.
160.
A licenc visszavonása
a)Nemzeti felfüggesztés
Minden olyan nevező, vagy versenyző, akit nemzetileg felfüggesztettek, köteles licencét az ASN-jének
visszaadni, amely a licencet jól látható, vastagon nyomtatott felirattal felülbélyegzi: „Érvénytelen … (az
ország neve) területén”.
A nemzeti felfüggesztés időtartamának letelte után a felülbélyegzett licencet új licencre cserélik.
b)
Nemzetközi felfüggesztés
Minden olyan nevező, vagy versenyző, akit nemzetközileg felfüggesztettek, köteles licencét az ASN-jének
visszaadni, amely azt csak a nemzetközi felfüggesztés időtartamának lejártakor szolgáltatja vissza.
A fentebb említett mindkét esetben amennyiben késik a licencek ASN-nek való visszaszolgáltatása, a késés
hozzáadandó a felfüggesztés idejéhez.
161.
A felfüggesztés hatásai
Az ASN által kimondott felfüggesztés csak az adott ASN területére érvényes.
Amennyiben azonban az ASN úgy dönt, hogy a büntetést nemzetközi érvényűvé teszi, úgy azt az FIA
Titkárságának haladéktalanul jelentenie kell, amely azt a többi ASN tudomására hozza. A felfüggesztést ekkor
minden ASN azonnal regisztrálja, és az abból következő korlátozás hatályba lép.
A felfüggesztésről valamennyi ASN értesül a
www.fia.com
website-on történő közzétételből és/vagy a
Hivatalos Közleményből.
162.
Kizárás
Az eltiltás végérvényesen megvonja az érintettől a jogot, hogy az bármilyen formában részt vegyen bármely
sporteseményen, kivéve a 170. és 183. cikkelyben meghatározott eseteket.
Az FIA Bírói, illetve Fegyelmi Szabályzatában meghatározott kivételektől eltekintve eltiltásra vonatkozó ítéletet
csak az ASN hozhat és az csak kivételesen súlyos esetekre van fenntartva.
Az eltiltás következményeként az adott személy valamennyi korábban leadott nevezése érvényét veszti, és a
nevezési díjak is elvesznek.
163.
A kizárás hatásai
Az eltiltás természeténél fogva mindig nemzetközi érvényű. Az eltiltás tényét valamennyi ASN-nel közölni kell,
amelyeknek azt a nemzetközi felfüggesztésre vonatkozó 161. cikkelyben meghatározott feltételek szerint
rögzíteniük kell.
44
164.
A büntetések közlése a nemzetközi sportszövetségekkel
A felfüggesztést - amennyiben az nemzetközi érvényűként alkalmazandó - és az eltiltást, az FIA által megjelölt
minden olyan nemzetközi sportszövetséggel közölni kell, amelyek kölcsönösen megegyeztek abban, hogy az
FIA által kimondott büntetéseket alkalmazzák. Minden olyan felfüggesztést, vagy eltiltást, amit az FIA-val ezen
sportszövetségek egyike közöl, az FIA ugyanilyen módon elismer, és ennek megfelelően jár el.
165.
A felfüggesztés és az eltiltás okainak közlése
Amikor az FIA Titkárságával illetve azon személlyel, akire az adott ítélet vonatkozik közlik a felfüggesztéseket és
eltiltásokat, az ASN-ek kötelesek azokat az okokat is ismertetni, amelyek miatt ezeket a büntetéseket
kiszabták.
166.
Autó felfüggesztése, vagy eltiltása
Felfüggesztésre vagy eltiltásra vonatkozó ítéletet mind egy meghatározott autóra, mind egy autómárkára meg
lehet hozni a 129. cikkelyben meghatározott feltételek szerint.
167.
A díjak elvesztése
Minden olyan résztvevő, akit egy sportesemény során kizártak, felfüggesztettek, vagy eltiltottak, elveszíti
minden jogát arra nézve, hogy az adott sporteseményen odaítélt díjak valamelyikét is megkapja.
168.
Az eredmények és a díjak megváltoztatása
A 167. cikkelyben meghatározott esetben a helyezéseket és díjakat illető változásokat a felügyelők kötelesek
meghatározni. Dönteniük kell arról, hogy a végeredményben a büntetéssel sújtott versenyző helyére az őt
követő versenyző lépjen-e előre.
169.
A büntetések nyilvánosságra hozatala
Az FIA-nak, vagy minden érintett ASN-nek jogában áll nyilvánosságra hozni vagy nyilvánosságra hozatni olyan
nyilatkozatot, melyben bejelenti, hogy büntetéssel sújtotta az abban foglalt személyt, autót, vagy
autógyártmányt.
Az ilyen nyilatkozatban érintett személyeknek - a döntés megfellebbezésére vonatkozó bármely joguk
megsértése nélkül - a büntetés nyilvánosságra hozatala miatt sem az FIA-val, sem az érintett ASN-nel, sem az
azt nyilvánosságra hozó bármely személlyel szemben nincs joguk jogi úton eljárni.
170.
Az ítéletek csökkentése
Az ASN-nek jogában áll, hogy a felfüggesztésre vonatkozó ítélet még le nem töltött részét elengedje, vagy az
eltiltást az általa meghatározott feltételek mellett megszüntesse.
45
XII. FEJEZET
ÓVÁSOK
171.
Óvási jog
Óvási joga csak a nevezőknek van; azonban egy tisztségviselő hivatalos beosztása alapján, ha az ügy indokolja,
megteheti ezt a hivatalos lépést, még akkor is, ha a szóban forgó nevező részéről óvás nem történt.
Annak a nevezőnek, aki több nevező ellen kíván óvást benyújtani, annyi óvást kell benyújtania, ahány nevező
érintett az adott ügyben.
172.
Az óvás benyújtása
Minden óvást írásban kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell az óvási díjat, amelynek összegét évente az ASN
(saját bajnokságai, kupái, trófeái és challenge-i kapcsán az FIA) határozza meg. Az óvási díj csak akkor fizethető
vissza, ha az óvásnak helyt adnak.
173.
Az óvások címzettje
Egy sporteseményen felmerült óvást a versenyigazgatóhoz, vagy ha van, annak helyetteséhez kell benyújtani.
A versenyigazgató, illetve annak helyettese távollétében az óvásokat be lehet nyújtani a találkozó bármely
felügyelőjéhez.
174.
Óvási határidők
a) Nevező vagy versenyző nevezése, vagy a versenypálya megadott hossza ellen óvást benyújtani a
gépátvétel befejezését követő 2 órán belül lehet.
Ha a gépátvétel más országban történik mint amely a rendező országának minősül, úgy ezen másik ország
ASN-jének bármely tisztségviselője jogosult az óvást átvenni, és azt, amint lehetséges, továbbítaniuk kell a
felügyelők részére, megindokolt szakvéleményükkel együtt, ha azt szükségesnek ítélik meg.
b)
Az esélykiegyenlítés mértéke vagy a futamok összetétele elleni óvást a sportesemény megkezdése
előtt legalább egy órával kell benyújtani.
c) Egy technikai ellenőr vagy súlymérésért felelős tisztségviselő döntése elleni óvást az érintett nevezőnek
közvetlenül a szóban forgó döntés meghozatala után kell benyújtania.
d)
A sportesemény során elkövetett valamely hiba vagy szabálytalanság, mely a rájuk vonatkozó
szabályoknak nem megfelelő járművekkel kapcsolatos, valamint az esemény végén összeállított
eredménnyel összefüggő óvást legkésőbb az eredmények hivatalos közzétételét követő 30. percig lehet
benyújtani, kivéve, ha a felügyelők a körülményeket olyanoknak ítélik meg, hogy azok az óvás benyújtását
a megadott időn belül fizikailag lehetetlenné tették.
A nevezőket a versenykiírásban vagy annak kiegészítéseiben, vagy a programban előzetesen tájékoztatni
kell arról, hogy az eredménylista hol és mikor kerül kifüggesztésre. Ha a rendezőknek nincs lehetőségük
arra, hogy ott és akkor hozzák nyilvánosságra a hivatalos végeredményt, ahol, és amikor azt tervezték,
kötelesek az eredetileg meghirdetett helyen és időben részletes tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy
hol és mikor szándékoznak azt megtenni.
e)A felügyelőknek haladéktalanul foglalkozniuk kell a fent felsorolt valamennyi óvással és a
rendezvényigazgatót meg kell hallgatniuk.
Amennyiben szavazategyenlőség áll fenn a felügyelők közt, az elnök szavazata a döntő.
46
175.
Meghallgatás
Az óvás benyújtása után a lehető legrövidebb időn belül az óvást benyújtót és minden érintett felet meg kell
hallgatni. Az érintetteket be kell idézni az esetleges tanúikkal együtt. A felügyelőknek meg kell győződniük
arról, hogy a meghallgatásra vonatkozó értesítést személyesen vett át minden érintett.
Bármely érdekelt fél vagy tanú távolléte esetében a döntést el lehet halasztani.
Ha a döntés közvetlenül az érintettek meghallgatása után nem hozható meg, úgy az érintetteket a döntés
kihirdetésének helyéről és idejéről tájékoztatni kell.
176.
Meg nem engedett óvások
A célvonal bírók és a ténybírók döntései ellen, melyeket feladataik ellátása során hoztak meg, ahogy az a 149.
cikkelyben szerepel, óvásnak helye nincs.
Az olyan óvás, amelyet egynél több nevező ellen nyújtottak be, nem fogadható el.
177.
A díjazás és a díjátadás
A díjátadás legkorábban a végeredmény hivatalos közzététele után 30 perccel kezdődhet meg.
Olyan nevező által elnyert díjat, aki ellen óvást nyújtottak be, az óvás végleges elbírálásáig vissza kell tartani.
Ezen felül, ha olyan óvást nyújtanak be, amelynek kimenetele megváltoztathatja a sportesemény
végeredményét, a rendezők csak ideiglenes végeredményt tehetnek közzé, és a díjakat vissza kell tartaniuk
mindaddig, amíg a kérdéses óvással kapcsolatban végleges döntés nem született (figyelembe véve a XIII.
fejezetben, a fellebbezésről foglaltakat is).
Mindamellett, ha egy óvás csak a végeredmény egy részére lehet hatással, az óvás által nem érintett
eredményeket véglegesként közzé lehet lenni, és az azokra vonatkozó díjak kioszthatók.
178.
Ítélet
Minden érdekeltnek alá kell vetnie magát a meghozott döntésnek, a jelen Kódexben meghatározott
fellebbezési jog fenntartása mellett, de sem a felügyelőknek, sem az ASN-nek nem áll jogában a sportesemény
újraindítását előírni (lásd 97. cikkely).
179.
Megalapozatlan óvás
Ha az óvást alaptalannak ítélik meg, vagy ha annak benyújtása után azt visszavonják, a befizetett óvási díj, vagy
annak egy része sem fizethető vissza.
Ha az óvást részben megalapozottnak ítélik, az óvási díj részben visszafizethető. Ha az óvás megalapozott, a
teljes óvási díjat vissza kell fizetni.
Ha kiderül, hogy az óvást benyújtó rosszhiszeműen járt el, számára az ASN a jelen Kódexben meghatározott
büntetések bármelyikét kiszabhatja.
179.a)Felülvizsgálati jog
Ha valamely FIA bajnokság részét képező rendezvénnyel kapcsolatosan olyan új tényező merül fel, amellyel
kapcsolatban a felügyelők akár már rendelkeztek, akár nem, akkor e felügyelőknek, vagy ezek hiányában az FIA
által kijelölt személyeknek az általuk meghatározott időpontban, beidézve az érintett fele(ke)t, ülést kell
tartaniuk annak érdekében, hogy meg tudjanak hallgatni minden szükséges magyarázatot, és ítéletet
hozhassanak az eléjük tárt tények és tényezők fényében.
Az új döntés elleni fellebbezés joga az érintett félre vagy felekre korlátózódik a jelen Kódex 180. cikkelyének
utolsó bekezdésében, és a következő cikkelyekben foglaltaknak megfelelően.
47
Abban az esetben, ha az első döntés már a Nemzeti vagy a Nemzetközi Fellebbviteli Bíróság, vagy egymást
követően e két jogi szervezet előtti fellebbezés tárgyát képezte, a szóban forgó ügyet a korábbi döntés
lehetséges felülvizsgálata érdekében törvényesen e két szervezet elé kell terjeszteni. A Nemzetközi
Fellebbviteli Bíróság felülvizsgálhat egy ügyet a saját döntése, illetve az FIA elnöke vagy az egyik érintett
és/vagy a korábbi döntés által befolyásolt fél fellebbezése alapján.
A felülvizsgálati kérelem benyújtásának határideje abban az esetben, ha a döntésnek valószínűleg hatása lesz a
bajnokság eredményére, november 30. abban az évben, amelyben a megfellebbezett döntés született.
48
XIII. FEJEZET
FELLEBBEZÉSEK
180.
Illetékesség
Valamennyi ASN a 181. cikkelyben meghatározott Nemzeti Fellebbviteli Bíróságán keresztül saját
licenctulajdonosai számára a legfelsőbb döntéshozó szerv, amely fel van hatalmazva bármely, kizárólag a saját
licencével rendelkezők között, a nemzeti autósporttal kapcsolatosan, saját területén belül felmerült bármely
vitás kérdés eldöntésére.
Minden olyan vitás kérdés esetén, amely egy külföldi licenctulajdonost, vagy a 152. cikkely első bekezdésében
felsorolt, de külföldi illetőségű személyt érint, a Nemzeti Fellebbviteli Bíróság egy olyan bíróságot nevez ki,
amelynek döntése ellen a Nemzetközi Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni
Olyan fellebbezéssel kapcsolatban, amely egy több országot érintő rendezvénnyel kapcsolatban merült fel, az
illetékes (sport-) bíróság mindig az az ASN, amely az adott rendezvény Nemzetközi Versenynaptárba történő
bejegyzéséért folyamodott.
A Nemzetközi Fellebbezési Bírósághoz a jelen Kódex függelékét képező ICA Szabályokban foglalt illetékességi
és eljárási szabályoknak és az FIA-, illetve Fegyelmi Szabályzatának megfelelően lehet fellebbezést benyújtani.
A 152. cikkelyben említettekkel összhangban az FIA Dopping-ellenes Fegyelmi Bizottsága döntései ellen
fellebbezni csak a Választott Sport Bíróság (Court of Arbitration for Sport) előtt lehet.
181.Nemzeti Fellebbviteli Bíróság
Minden ASN, vagy annak sportbizottsága köteles meghatározott számú személyt kijelölni, akik a Nemzeti
Fellebbviteli Bizottságot alkotják, és akik vagy tagjai, vagy nem a vonatkozó ASN-nek.
A Fellebbviteli Bíróság egyik tagja sem foglalhat helyet abban, ha a vizsgált ügyben bármily módon érintett a
szóban forgó sportesemény nevezői, versenyzői vagy tisztségviselői szempontjából, vagy részt vett a kérdéses
üggyel kapcsolatos korábbi döntésben, vagy ha közvetlenül vagy közvetve érintettje volt az adott ügynek.
182.
A nemzeti fellebbezés eljárásmódja
A nevezőknek, nemzetiségüktől függetlenül jogukban áll a felügyelők által hozott, őket érintő döntés vagy
ítélet ellen fellebbezniük annak az országnak az ASN-jénél, amelyben ezt a döntést vagy Ítéletet meghozták.
Mindamellett e nevezők fellebbezési joguk elvesztésének terhe mellett az őket érintő döntés kihirdetését
követő 1 órán belül a felügyelők részére írásban be kell jelenteniük fellebbezési szándékukat.
Az ASN-hez benyújtandó fellebbezés határideje a felügyelők által hozott vonatkozó döntés bejelentésétől
számított 2 nap, feltéve, ha az illető nevező fellebbezési szándékáról a felügyelőknél a döntés kihirdetését
követő 1 órán belül írásban nyilatkozott (lásd előző bekezdést). A fellebbezés benyújtható telefaxon vagy
bármely más elektronikus kommunikációs eszköz segítségével, a kézhezvétel visszaigazolásával. Ezen
fellebbezéseket az előbbiekkel egyező dátumú levéllel (értsd: postai úton) kell megerősíteni. Az ASN-nek 30
napon belül kell meghoznia döntését.
A fellebbezéssel kapcsolatos bármely meghallgatásról minden érintett fél számára megfelelő értesítést kell
kiküldeni. Az érintett felek ezekre jogosultak tanukat hozni, de abban az esetben, ha a tanuk nem jelennek
meg, az nem szakítja meg a meghallgatás menetét.
183.
A nemzeti fellebbezés formája
Minden fellebbezést írásban, a folyamodó vagy meghatalmazott képviselője által aláírva kell benyújtani.
A fellebbezési illeték, amelynek nagyságát évente az ASN határozza meg, attól a pillanattól kezdve esedékes,
amikor az illető, a 182. cikkelyben foglaltak szerint, a felügyelőknek fellebbezési szándékát írásban
49
bejelentette, és kifizetendő marad még abban az esetben is, ha e kinyilvánított szándékot nem követi
fellebbezés.
Az illetéket attól az időponttól számított két napon belül kell megfizetni, amikor a felügyelőknek bejelentették
a fellebbezési szándékot. Amennyiben ez nem történik meg, az illető licencét a fizetés teljesítéséig
automatikusan felfüggesztik.
Ha a fellebbezést elutasítják, vagy benyújtása után visszavonják, a befizetett illeték egyetlen része sem
fizethető vissza.
Ha részben megalapozottnak ítélik, a fellebbezési illeték részben visszafizethető, és teljes egészében, ha
megalapozottnak ítélik
Mindezeken felül amennyiben bebizonyosodik, hogy a fellebbezést benyújtó fél rosszhiszemű, az ASN a jelen
Kódexben meghatározott büntetések bármelyikével sújthatja.
184.Törölve
185.Törölve
186.Törölve
187.Törölve
188.Törölve
189.
Ítélet
A Nemzeti Fellebbviteli Bíróság dönthet úgy, hogy azt a büntetést vagy más döntést, amellyel szemben
fellebbezést nyújtottak be, semmissé tegye, vagy ha szükséges a büntetést enyhítse, vagy növelje, de nem áll
jogában, hogy valamely verseny megismétlését előírja. A Fellebbviteli Bíróság köteles ítéleteit megindokolni.
190.
A fellebbezési díjak visszatérítése, költségek
A Nemzeti Fellebbviteli Bíróságnak a hozzá benyújtott fellebbezésekkel kapcsolatban meghozott ítéleteiben -
az ezekben megfogalmazott döntéseknek megfelelően - kell rendelkeznie a költségek megítéléséről, amelyek
összegét a titkárságnak kell kiszámítania az ügy előkészítésével és a tárgyalással összefüggésben felmerült
kiadások alapján. Kizárólag ezek tekinthetők költségnek, a felek által viselt költségek vagy a védelemre
fordított díjak nem.
191.
Az ítélet nyilvánosságra hozatala
Az FIA-nak vagy bármely ASN-nek joga van a fellebbezésről született ítéletet nyilvánosságra hozni vagy
nyilvánosságra hozatni, és az érintett felek mindegyikének nevét ismertetni.
Az ilyen nyilvánosságra hozott anyagban érintett személyeknek - a döntés megfellebbezésére vonatkozó
bármely joguk megsértése nélkül - sem az FIA-val, sem az érintett ASN-nel, sem az anyagot nyilvánosságra
hozó bármely személlyel szemben nincs joguk jogi úton eljárni.
191bis.
Bárminemű kétség elkerülése végett semmi, ami e Kódexben szerepel, nem gátol meg egy felet sem
azon jogának érvényesítésében, hogy bármely Bíróság (törvényszék, vizsgálóbizottság) előtt eljárjon, alávetve
magát egy esetlegesen előbb és máshol vállalt, jogorvoslatra irányuló vagy a vitás kérdés rendezését a
hagyományostól eltérő módon megoldó eljárásra vállalt kötelezettségének.
50
XIV. FEJEZET
A KÓDEX ALKALMAZÁSA
192.
A szabályzatok nemzeti értelmezése
Minden egyes ASN, mint legfőbb sporthatóság (lásd 5. és 10. cikkely) döntési jogkörrel rendelkezik bármely, a
saját területén belül felmerülő olyan kérdésben, amely a jelen Kódex, vagy a saját nemzeti sportszabályzat
értelmezésével kapcsolatos, a XIII. fejezetben említett nemzetközi fellebbezési jog fenntartásával, feltéve,
hogy ezek az értelmezések nem mondanak ellent az FIA által már megadott valamely értelmezéssel, vagy
magyarázattal.
193.
Az ASN végrehajtó szerepe
Valamennyi ASN mint legfőbb sporthatóság (lásd 5. és 10. cikkely) sportbizottságot nevez ki, amelynek olyan
hatásköröket és jogköröket kell biztosítania, amelyeket a jelen Kódex az ASN számára átruházott.
Mindazonáltal egy ASN, mint legfőbb sporthatóság megtarthatja magának azt a jogot, hogy a sportbizottság
éves nemzeti versenynaptár összeállítására vonatkozó meghatározott döntéseit jóváhagyja.
194.
A Kódex megváltoztatása
Az FIA fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Kódexet bármikor megváltoztassa, és a függelékeit időszakosan
átvizsgálja.
195.
Közlemények, tájékoztatások
Minden, a jelen Kódex alapján szükséges közölnivalót, amelyet egy ASN az FIA-hoz intéz, az FIA ügyviteli
székhelyére, vagy más, időről-időre hivatalosan közölt címre kell küldeni.
196.
A hatályba lépés időpontja
A jelen Kódex 1980. január 1-jén lépett hatályba.
197.
A Kódex nemzetközi értelmezése
A jelen Kódexet francia és angol nyelven fogalmazták meg, azonban más nyelveken is közzé lehet tenni. Az FIA-
nál, vagy a Nemzetközi Fellebbviteli Bíróságnál felmerült, értelmezésére vonatkozó nézeteltérés esetén a
francia nyelvű szöveg tekintendő hivatalosnak.
51
XV. FEJEZET
AZ FIA HATÁROZATOK RENDSZERESSÉGE ÉS KÖZZÉTÉTELE
198. Az FIA bajnokságok versenynaptárának közzététele:
Az FIA évente legkésőbb december 15-ig nyilvánosságra hozza az FIA bajnokságok listáját és ezen
bajnokságokba számító rendezvényeket) Amennyiben ezután egy eseményt lemondanak, úgy az esemény
elveszíti nemzetközi státuszát az adott évben.
199. Szabályzatok módosítása
Az FIA, ha szükségesnek látja, módosíthatja a szabályzatot. A módosításokat ki kell hirdetni, és azok az alábbi
rendelkezések szerint lépnek hatályba.
a)Biztonság
A biztonsági okból szükséges előírás-módosítások azonnal hatályba lépnek külön értesítés nélkül.
b)
Az autók technikai kialakítása
(i) Az FIA évente, június 30-a előtt a J Függelékkel és a bajnokságok technikai szabályaival kapcsolatos
valamennyi változtatást nyilvánosságra hozza és a változtatások azok kihirdetését követő év január 1-
jével lépnek hatályba. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor az FIA úgy ítéli meg, hogy a kérdéses
változtatások valószínűleg nagymértékben hatással lesznek az autók technikai kialakítására és/vagy az
autók közti teljesítmény-egyensúlyra, amely esetben azok legkorábban csak kihirdetésüket követő
második év január 1-én lépnek hatályba.
(ii)A Formula 1-el kapcsolatos szabályok módosításai, az e kategóriára vonatkozó speciális rendelkezések
szerint lépnek hatályba.
c) Sport szabályok és egyéb rendelkezések
A sportszabályokban és minden más, a fenti b) pont alá nem tartozó rendelkezésben eszközölt változtatást
legalább az adott bajnokságba való nevezések benyújtásának nyitó napja előtt 20 nappal, de nem később,
mint évente december 30-a közzé kell tenni. E változtatások legkorábban a közzétételt követő év január 1-
én léphetnek hatályba, kivéve azt az esetet, amikor az FIA úgy ítéli meg, hogy a kérdéses változtatások
valószínűleg nagymértékben hatással lesznek az autók technikai kialakítására és/vagy azok
teljesítményének egyensúlyára, ami miatt azok legkorábban csak kihirdetésüket követő második év január
1-én lépnek hatályba.
d)
A b), illetve c) pontokban lefektetett átmeneti időszakoknál rövidebbet csak akkor lehet alkalmazni, ha
ez az adott bajnokságba, vagy sorozatba szabályosan benevezett versenyzők egyhangú akaratát tükrözi.
200.
A XV. Fejezetben foglalt kívánalmaknak megfelelően a 198. és 199. Cikkelyben részletezett
dokumentumok közzététele akkor válik hivatalossá és ténylegessé, amikor azokat a www.fia.com weboldalra
feltették, és/vagy a hivatalos Bulletinben megjelentették.
201.
Törölve
52
XVI. FEJEZET
AZ AUTÓSPORTHOZ KAPCSOLÓDÓ KERESKEDELMI KÉRDÉS
202.
Azon rendezőknek, vagy rendezői csoportosulásoknak, amelyek rendezvénye egy FIA bajnokság, kupa,
vagy trófea részét képezi, az FIA előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos jelezniük vagy olyan látszatot
kelteniük, hogy az említett bajnokságot, kupát vagy trófeát közvetlenül vagy közvetetten valamely
kereskedelmi vállalat, vagy szervezet támogatja, vagy anyagilag segíti.
203.
Annak engedélyezése, hogy valamely FIA bajnoksághoz, trófeához, vagy kupához valamely
kereskedelmi vállalat, vagy szervezet, vagy kereskedelmi márka nevét kössék egyedül és kizárólag az FIA
hatáskörébe tartozik.
204.
Törölve
53
XVII. FEJEZET
A RAJTSZÁMOK ÉS A VERSENYAUTÓKON ELHELYEZHETŐ REKLÁMOK
205.
A rajszámok négyszögletű fehér alapon, fekete számok. A világos színű autókon a négyszögletes fehér
rajtszám alapot a teljes kerületen 5 cm széles fekete csíkkal kell keretezni.
206.
A számok csak a következő klasszikus formájúak lehetnek:
1234567890
207.
Valamennyi járművön a rajtszámokat a következők szerint kell elhelyezni:
a) Az autó mindkét oldalán, az első ajtókon vagy a vezetőülés vonalában.
b) Az autó orrán vagy a motorháztetőn elölről olvashatóan.
- Együléses versenyautóknál:
a) A számok minimális magassága 23 cm, a vonalvastagság 4 cm.
b) A fehér alapnak 45 cm szélesnek és 33 cm magasnak kell lennie.
- Egyéb autóknál:
a) A számok magassága 28 cm, a vonalvastagság 5 cm.
b) A fehér alapnak minimum 50 cm szélesnek és 38 cm magasnak kell lennie.
A számok karakterének széle és a háttér széle közötti távolság sehol nem lehet kevesebb, mint 5 cm.
208.
Mindkét első sárvédőn jelölni kell a versenyző(k) nemzeti zászlaját (zászlóit) és a versenyzők nevét
(neveit). Mind a zászlók, mind a nevek minimális magassága 4 cm.
209.
A fehér rajtszám alap alatt vagy felett szabadon kell hagyni egy 12 cm magas és az alappal megegyező
szélességű felületet a rendezőknek, akik ezt reklámok elhelyezésére használhatják. Olyan autókon, ahol ez az
említett felület nem biztosítható (például bizonyos együléses versenyautók esetében) a nevező köteles a
reklám részére egy, a fehér alappal azonos méretű felületet biztosítani.
Amennyiben az ASN másképpen nem rendelkezik, a gépjárművek karosszériájának egyéb részein reklámok
szabadon elhelyezhetők.
210.
Sem a rajtszámok, sem a reklámok nem nyúlhatnak túl a karosszérián.
211.
Az autó szélvédőire és az ablakaira feliratok nem helyezhetők el, ez alól kivételt képez a szélvédő felső
részén egy maximum 10 cm széles csík, valamint a hátsó ablakon egy maximum 8 cm széles csík, amelynek
elhelyezése nem zavarhatja a versenyző kilátását.
Megjegyzés: A 209., 210. és 211. pontokban foglaltak nem kötelezőek a historic autóknál.
212.
A historic autókon elhelyezett reklámokkal és rajtszámokkal jelen Kód K függeléke foglalkozik
részletesen.
54
XVIII. FEJEZET
Sportfogadás
213. A sportfogadás tiltása
Azok a személyek, akik FIA licensszel, nemzetközi szuperlicensszel rendelkeznek, vagy rajta vannak egy
versenyző által bármely FIA Világbajnokságra delegált személyzet listáján, illetve a Nemzetközi
Versenynaptárban szereplő nemzetközi versenyt rendező csapatában szerepelnek, sem közvetett, sem
közvetlen módon nem fogadhatnak olyan versenyekre, melyek a nemzetközi versenynaptárban szerepelnek,
és azokkal bármely tekintetben kapcsolatba kerülnek.
214.
A korrupció tiltása
Azok a személyek, akik FIA licensszel, nemzetközi szuperlicensszel rendelkeznek, vagy rajta vannak egy
versenyző által bármely FIA Világbajnokságra delegált személyzet listáján, illetve a Nemzetközi
Versenynaptárban szereplő nemzetközi versenyt rendező csapatában szerepelnek, nem ajánlhatnak pénzt,
vagy nem kísérelhetik meg azt annak érdekében, hogy egy, a nemzetközi versenynaptárban szereplő verseny
kimenetelét, vagy egy versenyző teljesítményét érdemben befolyásolják.
Azok a személyek, akik FIA licensszel, nemzetközi szuperlicensszel rendelkeznek, vagy rajta vannak egy
versenyző által bármely FIA Világbajnokságra delegált személyzet listáján, illetve a Nemzetközi
Versenynaptárban szereplő nemzetközi versenyt rendező csapatában szerepelnek, nem fogadhatnak el pénzt
annak érdekében, hogy egy, a nemzetközi versenynaptárban szereplő verseny kimenetelét, vagy saját, illetve
más versenyzők teljesítményét érdemben befolyásolják.
215. Információ kiszivárogtatás
Azok a személyek, akik FIA licensszel, nemzetközi szuperlicensszel rendelkeznek, vagy rajta vannak egy
versenyző által bármely FIA Világbajnokságra delegált személyzet listáján, illetve a Nemzetközi
Versenynaptárban szereplő nemzetközi versenyt rendező csapatában szerepelnek nem ajánlhatnak pénzt,
vagy nem kísérelhetik meg azt annak érdekében, hogy olyan információkhoz jussanak egy nemzetközi
versenynaptárba bejegyzett versennyel kapcsolatban, melyek a nagyközönség számára addig nem ismertek, és
melyek egy fogadás során olyan előnyhöz juttatják őket.
Azok a személyek, akik FIA licensszel, nemzetközi szuperlicensszel rendelkeznek, vagy rajta vannak egy
versenyző által bármely FIA Világbajnokságra delegált személyzet listáján, illetve a Nemzetközi
Versenynaptárban szereplő nemzetközi versenyt rendező csapatában szerepelnek, nem közölhetnek harmadik
személlyel olyan titkos információkat egy nemzetközi versenynaptárba bejegyzett versennyel kapcsolatban,
melyek a nagyközönség számára addig nem ismertek, és melyek a harmadik fél számára egy fogadás során
előnyt jelentenek.
55