FIA Nemzetközi Sportkódex - H függeléke

MNASZ

Letöltés

A NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX H FÜGGELÉKE
A pályaellenőrzésre és a beavatkozó (orvosi, tűzoltó és gyorsbeavatkozó)
szolgálatokra vonatkozó előírások
(Az FIA honlapján 2013. január 1-jén érvényben lévő állapot)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
FEJEZET - TÁRGY
MEGHATÁROZÁS
IRÁNYÍTÁS
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
FEJEZET - KÖRPÁLYÁS RENDEZVÉNYEK
VERSENYIRÁNYÍTÁS
BOKSZUTCA
PÁLYAELLENŐRI POSZTOK
JELZÉSADÁS
BEAVATKOZÁSOK A PÁLYÁN
BEAVATKOZÓ SZOLGÁLATOK
ORVOSI SZOLGÁLAT
EGYÉB SZOLGÁLATOK
SAFETY CAR (BIZTONSÁGI AUTÓ) ELJÁRÁS (KIVÉVE A KÜLÖN
ELŐÍRÁSOKKAL RENDELKEZŐ FIA BAJNOKSÁGOKAT)
FEJEZET - AUTOCROSS ÉS RALLYCROSS ESEMÉNYEK
ÁLTALÁNOS RENDEZÉS
A VERSENYPÁLYA ELLENŐRZÉSE
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
TŰZOLTÓ- ÉS GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLAT
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
BEAVATKOZÁSOK A PÁLYÁN
FEJEZET – GYORSULÁSI (DRAGSTER) RENDEZVÉNYEK
A RENDEZÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
A VERSENYPÁLYA ELLENŐRZÉSE
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
TŰZOLTÓ ÉS GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLAT
EGYÉB SZOLGÁLATOK
FEJEZET - RALLYE (1. KATEGÓRIA)
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
3
3
3
4
4
4
6
6
8
15
17
20
28
29
33
35
35
35
37
38
38
39
39
39
39
39
41
41
41
41
2.10. SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK ÉJSZAKAI RENDEZVÉNYEK ESETÉRE
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
BIZTONSÁGI TERV ÉS SZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK
AZ ORVOSI ÉS GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLATOK ELEMEINEK
LEÍRÁSA
A KÖZÖNSÉG BIZTONSÁGA
A VERSENYZŐ EGYSÉGEK BIZTONSÁGA:
BALESETI JELENTÉS
FEJEZET – NEMZETKÖZI TEREPRALLYE RENDEZVÉNYEK
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
BIZTONSÁGI TERV ÉS SZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK
41
44
48
49
54
54
54
54
AZON RÉSZEGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEK AZ ORVOSI ÉS
GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLATOKAT ALKOTHATJÁK
55
NÉZŐK BIZTONSÁGA
VERSENYZŐEGYSÉGEK BIZTONSÁGA
FEJEZET – HEGYI RENDEZVÉNYEK
A RENDEZÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
A VERSENYPÁLYA FELÜGYELETE
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK
TŰZOLTÓ- ÉS GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLAT
KIÜRÍTÉS
57
58
62
62
62
63
65
66
1. MELLÉKLET - ELŐÍRÁSOK KÖRPÁLYÁKON TÖRTÉNŐ MAGÁNTESZTEK
ESETÉRE
70
2. MELLÉKLET - VERSENY FŐORVOSOK FIA BAJNOKSÁGOKRA TÖRTÉNŐ
MINŐSÍTÉSE
71
3. MELLÉKLET - MOZGÓ BEAVATKOZÓ EGYSÉGEK
4. MELLÉKLET – INTENZÍV KEZELŐ EGYSÉGEK FELSZERELÉSE
76
81
5. MELLÉKLET - BALESETI SÉRÜLTEK KIMENTÉSÉRE HASZNÁLT JÁRMŰVEK
FELSZERELÉSE
86
6. MELLÉKLET - ÁLLANDÓ ORVOSI KÖZPONT
7. MELLÉKLET - KED CSAPATOK
8. MELLÉKLET - AZ FIA ORVOSI KÜLDÖTT SZEREPE
88
92
93
2
1.
FEJEZET - TÁRGY
1.1. MEGHATÁROZÁS
E függelék meghatározza a pályaellenőrzés és a beavatkozó szolgálatok célkitűzéseit, to-
vábbá e célok eléréséhez módszereket javasol az autósportnak a Nemzetközi Sportkódex
(a továbbiakban: Kódex)
hatálya alá tartozó különböző szakágaival kapcsolatosan.
A pályaellenőrzés célja, hogy egy rendezvény lebonyolításához a biztonságos körülmé-
nyeket fenntartsák megfigyelés, jelzésadás és beavatkozás formájában. A beavatkozó
szolgálatok speciális segítségnyújtásról szándékoznak gondoskodni, amennyiben az szük-
ségessé válik.
E négyféle szempont részletes tárgyalása az alábbiakban következik.
Az FIA hangsúlyozza, hogy a magántermészetű tesztek nem tartoznak a felelősségi köré-
be. Mindazonáltal minden olyan személyre nézve, aki versenysebességgel tesztel, az
alábbiakat javasolja:
1) biztosítsák azt, hogy mást ne veszélyeztessenek
2) saját biztonságuk érdekében fogadják el a jelen előírások által támasztott követel-
mények szerinti alapvető óvintézkedéseket
Az ajánlott minimális biztonsági intézkedések a jelen függelék 1. mellékletében vannak
megadva
1.2. IRÁNYÍTÁS
Mindezen folyamatok mindenkor a Versenyigazgató végső irányítása alatt kell, hogy állja-
nak. Abban az esetben, ha egy bajnokság vagy versenysorozat rendezvényén Rendez-
vényigazgató működik, e bajnokság vagy versenysorozat edzései és versenyfutamai a
Versenyigazgató és a biztonsági intézkedések felett a Rendezvényigazgató fennhatósága
alatt állnak.
A Versenyigazgatónak egy asszisztenst kell kineveznie, aki a pályaellenőrzés és a beavat-
kozó szolgálatok megszervezéséért és irányításáért felelős. Ez a személy a Biztonsági
Felelős nevet viseli, és jelentéseit közvetlenül a Versenyigazgatónak teszi. Ezt a tevékeny-
séget a Versenyigazgató-helyettes is elláthatja.
Minden rendezvénynek rendelkeznie kell egy, a jelen szabályok előírásain alapuló, átfogó
biztonsági tervvel. Ezt a tervet jóvá kell hagynia a Versenyigazgatónak, és ebben kell sza-
bályozni a következőkben leírt valamennyi műveletet. A rendezvény alatt a Versenyigazga-
tó vagy helyettese irányítja az abban foglaltak megvalósítását.
A tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- pályaellenőri posztok
- orvosi és tűzoltó szolgálatok és ezek beavatkozó járművei
- egyéb beavatkozások és járműveik
- a közönség biztonsága és biztonsági óvintézkedések
Mindegyik fentebb említett szolgálat élére vezetőt kell kinevezni, akik közvetlenül a Ver-
senyigazgatónak vagy helyettesének tartoznak felelősséggel és meg kell határozni a ver-
senyirányítás működését.
3
Mindezeken kívül ki kell dolgozni egy katasztrófa tervet, arra az esetre, ha a rendezvény
során előre látható eseményeken túli komoly katasztrófa következne be.
1.3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A versenypálya ellenőrzésére és a baleset esetén történő beavatkozást végző személyek
számára vonatkozó előírást a rendezvény egésze alatt be kell tartani. Ha bizonyos napo-
kon (pl. munkanapokon) ez nem lehetséges, a rendezvény programját
(értsd: időtervét)
olyan módon kell átalakítani, hogy a biztonságos lebonyolításhoz szükséges létszám ren-
delkezésre álljon.
A biztonság érdekében dolgozó személyeknek (pl. sportbírók, orvosok, paramedikusok
(a
továbbiakban értsd: a magyar képzési rendszerben a szakápoló és a mentőtiszt képesítési
szint között helyezkedik el),
tűzoltók stb.), ellátandó feladatkörük szerint és az egyes ren-
dezvényekre vonatkozó biztonsági tervben megadott módon, külsőleg könnyen azonosít-
hatóknak kell lenniük.
2.
2.1.
FEJEZET - KÖRPÁLYÁS RENDEZVÉNYEK
VERSENYIRÁNYÍTÁS
2.1.1. Meghatározás
A versenyirányítás a rendezvény felügyeletének és irányításának a központja, melynek
biztosítania kell a Versenyigazgató és munkatársai, és ha van, a Rendezvényigazgató
számára minden szükséges eszközt és berendezést annak érdekében, hogy feladataikat
megfelelő munkakörülmények között láthassák el. A versenyirányítást olyan helyiségben
kell elhelyezni, amely megfelelő hangszigeteléssel rendelkezik, és ahová csak a kijelölt
személyzet léphet be. A Versenyigazgatónak, vagy az általa kijelölt személynek a verseny-
irányításban kell tartózkodnia mindaddig, amíg a versenypályán bármilyen tevékenység
zajlik. A Versenyigazgató kötelességeit a Kódex 142. cikkelyében kerülnek meghatározás-
ra.
2.1.2. Elhelyezkedés
A versenyirányítást általában egy épületben kell elhelyezni, a rajtvonalhoz olyan közel,
amennyire csak lehetséges és a talajszinthez képest egy emeletnél nem magasabb szin-
ten, továbbá önálló kijárattal kell rendelkeznie a pályára vagy a bokszutcára.
A versenypályára és a bokszutcára való lehető legjobb kilátás érdekében a helyiségnek ki
kell emelkednie a bokszok vonalából.
Ezeknek a követelményeknek általában úgy lehet eleget tenni, ha a versenyirányítást a
bokszépület egyik végében helyezik el.
2.1.3. Felszerelések
A versenyirányítási helyiséget el kell látni:
a) telefon vagy elektronikus kommunikációs rendszerrel, amely összeköttetést biztosít
a pályaellenőri posztokkal, a fő beavatkozó posztokkal, és az általános szolgáltatási
hálózatta
b) egy városi hálózathoz csatlakozó telefon és fax készülékkel;
c) egy belső kommunikációs rendszerrel, amely kapcsolatban áll a pályán lévő hivata-
los személyekkel;
4
d) egy rádió adó-vevővel, amely a járművekkel, vagy az így felszerelt posztokkal tart
kapcsolatot;
e) egy mikrofonnal a bokszok és a depó felé, csatlakozási lehetőséggel a nézőközön-
ség felé;
f) TV monitorokkal és az azokat kapcsoló rendszerrel, ha a pályát zárt láncú TV rend-
szerrel szerelték fel;
g) a körpálya nagyméretű tervrajzával, amely jelöli valamennyi biztonsági szolgálat he-
lyét.
MEGJEGYZÉS: Az esemény során használt valamennyi kommunikációs rendszer központ-
ját ebben a helyiségben kell elhelyezni.
2.1.4. Működése
A rendezvény bármely részének megkezdése előtt, vagy ha a pályát újra felnyitották, a
Versenyigazgató vagy az általa kijelölt személy feladata a versenypálya lezárása, biztosít-
va ezzel, hogy:
a) a versenypálya mentes minden akadálytól;
b) minden pályaellenőr és sportbíró, a beavatkozó szolgálat személyzete és felszere-
lése a megfelelő helyen van;
c) a pályára minden be- és kivezető út le van zárva.
Ennek biztosítása érdekében egy piros zászlóval vagy piros jelzőfénnyel ellátott záró autó
megtesz egy utolsó ellenőrző kört.
Az alábbi óvintézkedéseket be kell tartani az utolsó ellenőrző körben:
- a pályát záró autó soha nem előzhet meg vagy hagyhat maga mögött a pályán köz-
lekedő más járművet, kivéve ha a Versenyigazgató erre közvetlen utasítást adott,
- a pályát záró autóban ülő hivatalos személynek személyesen kell jelentést tennie a
versenypálya lezárásáról a Versenyigazgatónak,
- a rendezvény befejezése után, vagy ha erre alkalmasnak látszó szünet következik,
a Versenyigazgató, vagy az általa kijelölt személy megnyithatja a pályát úgy, hogy
egy zöld zászlóval vagy zöld jelzőfénnyel ellátott pályanyitó autóval körbemegy a
pályán, jelezve, hogy a szolgálati autók és a hivatalos személyek a pályára léphet-
nek azért, hogy felvegyék a személyzetet és a felszereléseket, eltávolítsák a meg-
hibásodott autókat stb.
A Versenyigazgató e függelékben foglalt további feladatai:
- ha szükséges, a pályaellenőrök kérésére engedélyt ad bármely beavatkozó szolgá-
lat alkalmazására az adott szolgálat vezetőjével egyetértésben,
- azoknak a jelzéseknek a használata, melyeket kizárólag az ő hatáskörében vannak;
- a versenypálya felügyelete amennyire az szabad szemmel lehetséges, vagy ha van,
erre alkalmas zártláncú TV hálózaton keresztül;
- biztosítani azt, hogy az összes pályaellenőri jelentést tükröző jegyzőkönyv (ese-
ménynapló) készüljön annak érdekében, hogy ha szükséges, intézkedni lehessen.
5
Továbbá, ő a felelős azért, hogy a sporteseményt a Kódexben, a Versenykiírásban, és ha
van, a bajnokság általános szabályaiban foglaltakkal teljes összhangban bonyolítsák le.
2.2. BOKSZUTCA
2.2.1. Sebességkorlátozás
A Formula 1 Világbajnokságot és az ovál pályán lebonyolított rendezvényeket kivéve az
autók egyetlen nemzetközi körpályás rendezvényen sem léphetik túl a 60 km/h sebesség-
határt a bokszutcában, sem a versenyfutam, sem az edzés ideje alatt. Ez a bokszutca tel-
jes hosszában betartandó, és ellenőrizendő
2.2.2. A személyzetre vonatkozó korlátozás
A rendezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy a bokszutca fokozottan veszélyes terület a
rendezvény alatt, nemcsak azért, mert versenyautók használják, hanem azért is, mert a
vele határos versenypályán történő baleset kihatással lehet erre a területre.
Ezért az edzések és a versenyfutamok alatt a bokszutca területére történő bejutást kizáró-
lag azon személyek számára kell fenntartani, akik ott meghatározott feladatot látnak el. A
bokszutca fala melletti jelzőzónába mindenki számára tilos a belépés, kivéve az ott nélkü-
lözhetetlen tisztségviselőket, vagy a versenycsapatok személyzetét, akik oda speciális be-
lépési engedéllyel rendelkeznek. A versenyfutam rajtjánál a jelzőzónában szigorúan tilos
bárkinek is tartózkodnia.
A csapattagokra a Formula 1 szabályait kell alkalmazni:
A versenycsapat személyzete csak közvetlenül azelőtt léphet a bokszutcába, mielőtt a ver-
senyautón a javítást elkezdik, és azonnal vissza kell vonulniuk, amint a munkát elvégezték.
Tilos a bokszutca védőfalára, kerítésére a rendezvény ideje alatt felmászni, beleértve ebbe
a versenyfutam vége utáni időszakot is. Az e tilalmat megszegő csapatokkal szemben a
rendezvény sportfelügyelői büntetést szabhatnak ki.
2.2.3. Előírások arra az esetre, ha a versenyfutamok során tankolás történik
Egy rendezvény során minden személy, aki a tankoló berendezés használata alatt a jár-
művön dolgozik, olyan ruhát kell viseljen, amely a test minden részét, beleértve a fejet,
arcot és a szemet is, védi a tűztől.
Olyan versenyfutam alatt, amelyen tankolás történhet, senki sem léphet be a bokszépület
egyetlen részébe sem, kivéve, ha az adott hely a bokszutcában kialakuló esetleges tűz
ellen megfelelően védve van.
2.3. PÁLYAELLENŐRI POSZTOK
2.3.1. Meghatározás
A versenypálya és közvetlen környezetének felügyeletét a pályaellenőri posztok személy-
zete biztosítja. Ezeknek, a pálya mentén elhelyezkedő posztoknak, legegyszerűbb formá-
jukban is biztosítaniuk kell egy alkalmas szilárd felületet, amely a versenyautóktól védve
van, valamint a poszt személyzetét és felszerelését a természeti erőkkel szemben is meg-
védelmezi (lásd. Még az „O” Függelék 7.9 cikkelyét).
6
2.3.2. Számuk és elhelyezésük
Minden versenypálya esetében külön kerülnek meghatározásra a pálya sajátosságainak
megfelelően, a következők alapján:
- a versenypálya egyetlen része sem maradhat ellenőrzés nélkül;
- minden posztnak vizuális kapcsolatban kell lennie az előtte és utána levő poszttal,
ellenkező esetben további személyzetet alkalmazva kiegészítő, vagy összekötő
posztokat kell létrehozni azért, hogy e követelmény teljesüljön;
- az egymást követő posztok (a kiegészítő posztokat figyelmen kívül hagyva) távol-
sága nem lehet több 500 méternél;
- minden - két főnél több személyből álló - posztnak szóbeli kapcsolatot kell tudni lé-
tesítenie a versenyirányítással;
- minden posztot el kell látni a pályáról jól látható, érthető, logikus rendszer szerinti és
a rajtvonal utáni első poszttól kezdődő növekvő sorszámozású táblával;
- az FIA-t értesíteni kell minden olyan változásról, ami a posztok darabszámát, vagy
elhelyezését érinti.
A sárga zászlóval kapcsolatos (lásd 2.4.5.1 b) szabályok alkalmazásának elősegítése ér-
dekében a zászló- vagy fényjelzés érvényességének egyértelmű helyét (előzési tilalom)
meg lehet jelölni az ideális ívtől a lehető legmesszebb a pálya szélén sárga jelzéssel
és/vagy a pálya szélén kívül jelzőlemezek (floppy) elhelyezésével. Ha ilyen jelzéseket elhe-
lyeznek, azt a versenykiírásban le kell írni.
2.3.3. Felszerelés
Minden posztot el kell látni az alábbiakkal:
a) megbízható, a versenyirányítással kétirányú kommunikációt biztosító rendszerrel és
egy független tartalék rendszerrel
b) zászlókészlettel, amely tartalmazza a következő zászlókat:
-
-
-
-
-
-
2 db sárga;
1 db sárga-piros csíkos;
1 db kék;
1 db fehér;
1 db zöld;
1 db piros.
Minden kiegészítő vagy összekötő posztot is el kell látni ilyen zászlókészlettel.
A Versenyigazgató kérésére meghatározott posztokat fel lehet szerelni fekete és fe-
kete/narancssárga körös zászlóval is.
Ezen felül, minden posztot fel kell szerelni egy olyan, legalább 60x80 cm nagyságú,
fehér alapú, 40 cm-es betűnagyságú fekete „SC” feliratú táblával, amelyet a Safety
Car bevetésekor használnak.
c) egy 15 és két 4 literes tárolóedénnyel, feltöltve kalcium karbonáttal, vagy más, azo-
nos mennyiségű olaj felszívó anyaggal,
7
d) két kemény seprűvel és lapátokkal,
e) legalább három hordozható tűzoltó készülékkel, melyek égő járművek szabadtéri ol-
tására alkalmasak, és nem nehezebbek 10 kg-nál, ugyanakkor nem kevesebb mint
6 kg oltóanyagot tartalmaznak, valamint a 2.6.2.3 cikkelyben meghatározott kiegé-
szítő felszereléssel. (az alkalmazás kezdete 2011.jan.1)
2.3.4. Személyzet
Minden nem kiegészítő, vagy összekötő posztért a poszt vezetője és helyettese felelős,
akiket az ASN szervezésében megtartott speciális vizsgán alkalmasnak találtak tisztségük
betöltésére, és akiknek rendelkezésükre állnak további, a pályaellenőri poszt feladatainak
ellátására vonatkozó alapkiképzésben részesült személyek. A posztvezető, vagy helyette-
se tartja fenn a szóbeli kommunikációs kapcsolatot a versenyirányítással.
A személyzet közül legalább egy főnek képesnek kell lennie alapszintű elsősegély nyújtás-
ra.
A rendezvény végén a személyzet nem hagyhatja el a posztot addig, amíg a pályanyitó
autó el nem haladt előttük.
A hivatalos személyek nem viselhetnek a zászlókhoz hasonló színű ruházatot, különös
tekintettel a sárga és piros színekre.
2.3.5. Feladatok
Minden posztnak:
- jelzésadással kell figyelmeztetnie a versenyzőket minden olyan veszélyre vagy
problémára, amelyet azok nem láthatnak előre (lásd 4. cikkely).
- azonnal jelentenie kell a versenyirányításnak minden olyan eseményt, amely a pá-
lyának az ő hatáskörébe tartozó szakaszán történt, és amennyiben szükséges, ja-
vaslatot kell tennie a beavatkozó szolgálatok bevetésére.
- szükség esetén a 2.5 cikkelyben foglaltak szerint be kell avatkozniuk a pályán
- ellenőriznie kell, hogy a rendezvény sportszerűen folyik-e, és jelentenie kell a ver-
senyirányításnak minden sportszerűtlen vagy veszélyes magatartást, különös tekin-
tettel az „L” függelék IV. fejezetének „Versenyzői magatartás a versenypályán” című
részében foglaltakra.
- a versenypálya adott szakaszát tisztán, és akadályoktól mentesen kell tartania, meg
kell kísérelnie a kifolyt olaj eltávolítását azt felszívó anyag segítségével, seprűvel
vagy lapáttal, kivéve, ha ezt kifejezetten nem kérik (pl. a Formula1 Grand Prix ese-
mények során).
- a pályán folyó tevékenységek végeztével folytatnia kell a versenypálya hozzátartozó
szakaszának ellenőrzését mindaddig, amíg a versenyirányítás nem tudatja, hogy
minden versenyautó elhagyta a versenypályát.
2.4.
JELZÉSADÁS
2.4.1. Általános előírások
A versenypálya felügyelete során a Versenyigazgató (vagy helyettese) és a pályaellenőri
posztok a versenyzők biztonsága és a szabályok betartatása érdekében legfőképpen a
jelzésadásra támaszkodnak.
8
A jelzésadás nappal különböző színű zászlókkal történik, amelyeket fényjelzésekkel lehet
kiegészíteni vagy bizonyos esetekben helyettesíteni.
A zászlókkal megegyező méretű fekete és fehér jelzőtáblákat is lehet használni bizonyos
jelzésekre, ezeket azonban az adott rendezvény versenykiírásában világosan meg kell
határozni.
Éjszaka a zászlók fényjelzésekkel és fényvisszaverő táblákkal helyettesíthetők, de erről
minden versenyzőt előzetesen tájékoztatni kell a versenyzői eligazítás során. Éjszakai ren-
dezvényeken minden poszton kötelező a sárga fény (lásd a 2.10.1.cikkelyt).
Ha többféle jelzésadási módot is használnak, a versenykiírásban ki kell térni arra, melyik a
meghatározó.
A verseny rajtjának ellenőrzését a rajtvonalhoz a lehető legközelebb kell telepíteni, ahon-
nan a rajter a korlátok közötti teljes rajtrács területet látja, valamint ő is látható az összes
versenyző számára, akár nyitott, akár zárt autóban ülnek. Ez a hely védett kell legyen a
rajtterület irányából érkező repülő alkatrészek ellen.
2.4.2. Zászlók:
Méret: Valamennyi zászló minimális mérete 60x80 cm; kivéve a piros és a kockás zászlót,
melyek minimális mérete 80x100 cm kell legyen.
Szín: A zászlók színeinek az alábbi Pantone-rendszerű színkódokkal kell megegyezni:
-
-
-
-
-
-
Piros:
Sárga:
Világoskék:
Zöld:
Fekete:
Narancssárga:
186C
Sárga C
298C
348C
Fekete C
151C
2.4.3. Fényjelzések:
A fényjelzések kiegészíthetik, vagy helyettesíthetik a lengetett piros, sárga, zöld, kék és
fehér zászlójelzéseket. Ha egy rendezvényen fényjelzéseket használnak, azt részletesen
ismertetni kell a versenykiírásban, továbbá az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
2.4.3.1.
A fényforrások tulajdonságai
- a fényforrások hagyományos izzólámpák és reflektorok vagy megfelelően mezőkbe
rendezett fénykibocsátó diódák azaz LED-ek
(későbbiekben: „fényjelző panel”)
le-
hetnek, vagy más, elegendően fényes és megfelelő színekkel rendelkező rendszer,
amelyet az FIA jóváhagyott;
- a fényjelzéseknek elegendő teljesítményűnek és/vagy megfelelő méretűnek kell
lenniük ahhoz, hogy félre nem érthető módon érzékelhetőek legyenek 250 m távol-
ságból erős napfény esetén is;
- a fényeknek 3-4 Hz-en kell villogniuk;
- a használt fényforrásoknak képesnek kell lennie az azonnali fény kibocsátásra, ala-
csony felfutási idővel, vagy a nélkül;
9
- minden fényforrásnak legalább 70
0
-os látószöget kell biztosítania;
- 360
o
-os körsugárzó fény nem használható;
- A fényforrások által kibocsátott fénynek olyan színteltségi mutatókkal kell rendel-
keznie, hogy bármilyen környezeti fényviszonyok is állnak elő, azokat ne lehessen
összetéveszteni más színekkel.
- a maximális színkontraszt elérése érdekében, minden fényforrást matt, fekete hátté-
ren kell elhelyezni, és biztosítani kell a jól láthatóságot a felkelő és a lenyugvó nap-
pal szemben;
- a fényforrásokat olyan ismétlő rendszerrel kell felszerelni, amely annak jelzéseit to-
vábbítja a következő sportbírói poszt számára;
- a tartós alkalmazásra telepített rendszereknél a kijelző státuszát automatikusan to-
vábbítani kell a versenyirányítás felé..
2.4.3.2.
A fényjelzések elhelyezése
- alapesetben a felszerelésnek minden használt színből két fényforrást kell tartal-
maznia;
- a fényforrásokat eltérő ütemben villogó párokként kell elhelyezni egymástól olyan
távolságra, hogy a látvány szempontjából ne olvadjanak össze;
- a sárga és piros fényeket nem lehet egymás mellé helyezni;
- a fényforrásokat úgy kell beállítani, hogy tengelyük a versenyvonaltól, mint fő látó-
tengelytől 30
o
-nál többel nem térhetnek el;
- a fényforrásokat olyan szögben kell elhelyezni, hogy a lehető legnagyobb látható fe-
lületet biztosítsák a leghosszabb ideig;
2.4.3.3.
A fényjelzések működése:
- minden zászlót egy pár felváltva villogó fényforrásnak, vagy egy villogó fényjelző
panelnek kell reprezentálnia, a bokszkijárati kék jelzés állhat egy villogó fényből;
- amennyiben kettős lengetett sárga zászlós jelzésre van szükség, azt is be kell tudni
mutatni;
- a piros fényforrások csak a versenyirányítás helyiségéből működtethetők;
- minden más fényforrás működtethető a sportbírók által, vagy a versenyirányítás he-
lyiségéből;
- amennyiben a fényforrások helyi működtetésűek, mindegyik vezérlő dobozt úgy kell
kialakítani, hogy megakadályozzák a téves működtetés lehetőségét. A vezérlő do-
boznak magába kell foglalnia egy visszajelző rendszert is;
- minden estben lennie kell egy biztonsági áramforrásnak.
Mivel normál esetben egyszerre csak egy fényjelzés adható, ezért a sportbírók jelenlé-
te elengedhetetlen, olyan eseményeknél ahol az egyidejű jelzés adására van szükség.
10
2.4.3.4.
Egyéb fényjelzések
Fényjelző panel alkalmazható a sárga-piros csíkos zászló, a Safety Car (SC) tábla vagy
egyéb jelzések megjelenítésére is. Ezeket (értsd: ha vannak ilyenek) a rendezvény ver-
senykiírásában kell rögzíteni.
2.4.4. A Versenyigazgató vagy helyettese által a rajtvonalnál használt jelzések
2.4.4.1.
a)
A Versenyigazgató által használt zászlójelzések
Nemzeti zászló:
A versenyfutam indítására használható. A rajtjelet a zászló leengedésével kell megadni,
amely állórajttal induló versenyfutamok esetében nem emelhető fej fölé addig, amíg min-
den autó mozdulatlanul nem áll, és semmilyen körülmények között sem tartható ott 10 má-
sodpercnél tovább.
Ha bármilyen okból kifolyólag nem a nemzeti zászlót használják, a helyettesítő zászló szí-
nét - amely a jelen fejezetben meghatározott egyik zászlóval sem lehet összetéveszthető -
a versenykiírásban kell meghatározni.
b) Piros zászló:
Ezt a zászlót a rajtvonalnál lengetve kell használni akkor, ha az edzés vagy versenyfutam
megállításáról döntés született. Ezzel egy időben a pályán lévő összes pályaellenőri posz-
ton is lengetni kell a piros zászlót.
Ha bemutatásra került a megállításra vonatkozó jelzés
1. edzés során minden autónak azonnal csökkentenie kell a sebességét és lassan
vissza kell térniük saját bokszaikba
2. versenyfutam során minden autónak azonnal csökkentenie kell a sebességét és
lassan tovább kell haladniuk a piros zászlós vonalig (*)
3. előzni tilos és a versenyzőknek tudatában kell lenniük annak, hogy verseny-, és
szolgálati járművek lehetnek a pályán, a pálya baleset következtében teljesen el
lehet torlaszolva, és időjárási körülmények a pályát alkalmatlanná tehetik ver-
senysebességgel történő használatra
4. ha egy versenyfutam meg lett állítva, a versenyzőknek tudatában kell lenniük
annak, hogy a gyors haladás értelmét veszti, mivel:
- a versenyfutam végeredménye vagy az újraindított versenyfutam rajtsorrendje
a piros zászló bemutatása előtti állapot szerint és a rendezvényre vonatkozó
szabályok szerint kerül meghatározásra
- a bokszkijárat be lesz zárva
Az autóknak a piros zászlós vonal (*) előtt egymás mögött kell állniuk, amíg nem kapnak
arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a versenyfutam folytatódni fog vagy befejeződött, és az
ennek megfelelő, a rendezvényre vonatkozó szabályok szerinti utasításokat a hivatalos
személyektől meg nem kapják
A piros zászlót a Versenyigazgató vagy az általa kijelölt személy pályazáráskor is használ-
hatja (lásd a 2.1.4 cikkelyt)
11
(*) Piros zászlós vonal: 20 cm széles, csúszásmentes, folyamatos vonal, amely a pályát
középvonalára merőlegesen egyik oldalától a másikig keresztezi azon a ponton, amely előtt
minden autónak meg kell állnia abban az esetben, ha a versenyfutamot megállították vagy
felfüggesztették, továbbá ahová minden nehézség nélkül el tudnak jutni valamint rajtpozí-
cióba tudnak fejlődni, és amelyből a versenyfutam folytatása esetén a Safety Car vezeté-
sével elindulnak.
c) Fekete-fehér kockás zászló:
Ezt a zászlót lengetve kell bemutatni, és az edzés vagy a versenyfutam végét jelzi.
d) Fekete zászló:
Ez a zászló tudatja az érintett versenyzővel, hogy meg kell állnia a bokszánál vagy a ver-
senykiírásban, illetve a bajnokság szabályaiban meghatározott helyen, amikor legközelebb
megközelíti a bokszutca bejáratát. Ha a versenyző bármilyen okból nem tesz eleget ennek
az előírásnak, ezt a zászlót akkor sem szabad 4-nél több, egymást követő körben bemu-
tatni.
Az e zászló bemutatására vonatkozó döntés kizárólagosan a rendezvény sportfelügyelőit
illeti, és az érintett csapatot e döntésről azonnal értesíteni kell.
e) Fekete zászló 40 cm átmérőjű narancssárga koronggal:
Ez a zászló tudatja az érintett versenyzővel, hogy autójának olyan műszaki hibája van, ami
valószínűsíthetően veszélyezteti őt magát vagy másokat, és a következő körben a bokszá-
nál meg kell állnia. Amennyiben a műszaki hibát a gépátvétel vezető megítélése szerint
megfelelően elhárították, az autó visszaállhat a versenyzésbe.
f) Fekete-fehér, átlósan osztott zászló:
Ezt a zászlót csak egyszer kell bemutatni, és ez figyelmezteti az érintett versenyzőt, hogy
sportszerűtlen viselkedését jelentették.
Az utóbbi 3 zászlót (vagyis a d), e), f) pont szerintieket) mozdulatlanul kell bemutatni, ki-
egészítve egy fekete alapon fehér számot ábrázoló táblával, amelyet azon autó vezetőjé-
nek kell bemutatni, amely a táblán lévő számot viseli. A zászló és a szám egyesíthető egy
(értsd: mindkettőt tartalmazó vagy ábrázoló)
tábla alkalmazásával.
Amennyiben a Versenyigazgató szükségesnek ítéli, ezeket a zászlókat a rajtvonaltól eltérő
helyen is be lehet mutatni.
A két utolsó zászló (az e), f) pont szerintiek) bemutatásáról általában a Versenyigazgató
dönt, de adott esetben a sportfelügyelők is dönthetnek erről, feltéve, hogy ezt a versenyki-
írásban vagy a bajnokság szabályaiban meghatározták. Az érintett csapatot azonnal értesí-
teni kell a döntésről.
2.4.4.2.
A Versenyigazgató által használt fényjelzések
Fényjelzések vagy fényjelző panelek az előbbiekben említett jelzések vizuális megjeleníté-
sére használhatók. Ebben az esetben ezt a rendezvény Versenykiírásában közölni kell.
Ha az edzés vagy versenyfutam megállítására vonatkozó jelzés piros fényjelzéssel történik,
annak kizárólag a Versenyigazgató ellenőrzése alatt kell állnia.
2.4.5. A pályaellenőri posztokon használt zászlójelzések
12
2.4.5.1.
a)
A pályaellenőri posztok zászlójelzései
Piros zászló
Ezt a zászlót lengetve kell bemutatni, de kizárólag csak a Versenyigazgató utasítására, ha
szükségessé válik az edzés vagy a versenyfutam megállítása az előbbi 2.4.4.1 b) cikkely-
ben foglaltakkal összhangban.
b)
Sárga zászló
Veszély jelzésére szolgál, és kétféleképpen lehet a versenyzőknek bemutatni, a következő
jelentéstartalommal:
- Egy zászlót lengetve: Lassíts, ne előzz, és készülj fel irányváltoztatásra. Veszély-
forrás van a versenypálya mellett, vagy részben a versenypályán.
- Két zászlót lengetve
(értsd: „dupla sárga”):
Erőteljesen lassíts, ne előzz, és készülj
fel irányváltoztatásra, vagy megállásra! Egy veszélyforrás a versenypályát részben
vagy teljesen eltorlaszolja és/vagy sportbírók dolgoznak a pálya mellett
A sárga zászlót általában csak a veszélyforrást közvetlenül megelőző pályaellenőri poszton
kell bemutatni.
Bizonyos esetekben azonban a Versenyigazgató elrendelheti e zászlók használatát az
esetet megelőző több mint egy poszton is.
Előzni tilos az első sárga zászló és az esemény után alkalmazott zöld zászló között.
A sárga zászlót a bokszutcában nem kell használni, hacsak olyan rendkívüli esemény nem
történik, amit a versenyzőkkel tudatni kell.
c)
Sárga zászló piros csíkokkal:
Mozdulatlanul bemutatva
(értsd: „álló”, azaz nem lengetett zászló)
arról tájékoztatja a ver-
senyzőt, hogy a pályára került olaj vagy víz miatt a tapadás lecsökkent a zászló utáni sza-
kaszon.
Ezt a zászlót (a körülményektől függően) legalább 4 körön keresztül kell használni, hacsak
időközben a felület ismét normálissá nem válik. A zászlót követő szektor végén mindezek
ellenére sem szükséges a zöld zászlót bemutatni.
d)
Világoskék zászló:
Általában lengetve kell bemutatni, jelezve egy versenyzőnek, hogy előzni kívánják. Az
edzés és a versenyfutam alatt különböző jelentése van.
Minden esetben:
- Mozdulatlan kék zászlót kell bemutatni a bokszutcát elhagyó versenyzőnek akkor,
ha a pályán közeledő járművekre kell számítania.
Edzés során:
- Adj utat az előzni kívánó gyorsabb autó számára
Versenyfutam során:
- Általában egy hamarosan lekörözésre kerülő autónak mutatják be, és ebben az
esetben e versenyzőnek az őt követő autó számára az előzést a legelső adandó
alkalommal lehetővé kell tennie.
13
e)
Fehér zászló:
Ezt a zászlót lengetve kell bemutatni, és a használata jelzi a versenyzőnek, hogy egy sok-
kal lassabb jármű van a pályának a jelzést követő szektorában.
f)
Zöld zászló:
Ezzel a zászlóval kell jelezni, hogy a versenypálya akadálytól mentes, és lengetve kell al-
kalmazni az egy, vagy két sárga zászló bemutatását előidéző esemény utáni legelső pá-
lyaellenőri poszton.
A Versenyigazgató belátása szerint használható még a bemelegítő kör vagy az edzés kez-
detének jelzésére is.
2.4.5.2.
A pályaellenőri posztok fényjelzései
A fentebb említett jelzések fényjelzések által is megvalósíthatók a 2.4.3 cikkelyben foglaltak
szerint.
Ha az edzés vagy versenyfutam megállítására vonatkozó jelzés piros fényjelzés vagy pa-
nel, az kizárólag a Versenyigazgató irányítása alatt állhat.
2.4.6. Rajtlámpák és eljárások (a speciális szabályokkal rendelkező FIA bajnokságo-
kat kivéve)
Ha körpályán rendezett, állórajttal történő versenyfutamok indítására fényjelző készüléket
(későbbiekben: rajtlámpa)
telepítenek, az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:
a)
Rajtlámpák telepítésére vonatkozó előírások:
Minden, a versenyfutam rajtjelének megadására szolgáló rajtlámpát úgy kell telepíteni,
hogy azokat a rajtrácson lévő autókból minden versenyző jól lássa szokásos vezetői hely-
zetében ülve.
A rajtlámpákat a versenypálya fölött átívelő, a rajtvonal után
(értsd: menetirányban)
10-25m
közötti távolságban elhelyezett állványzatra kell szerelni. A rajtlámpák alsó sora és a ver-
senypálya közti távolság nem lehet 4 m-nél kevesebb.
A rajtlámpákat keresztirányban úgy kell elhelyezni, hogy azok az egész rajtrácsról a lehető
legjobban láthatók legyenek.
Ajánlott a rajtlámpák elrendezésénél az FIA honlapján az „Ajánlások körpályás rendezvé-
nyek fényjelzéseire, állórajt esetén” cím alatt található rendelkezéseket figyelembe venni.
De bármely esetben a piros és zöld lámpákat közvetlenül egymás fölé, a villogó sárga lám-
pákat pedig mindezek fölé kell elhelyezni.
A lámpáknak olyan nagynak és fényesnek kell lenniük, amennyire csak lehetséges és
megvalósítható, de legalább olyan nagyságúaknak és fényerősségűeknek, mint a közuta-
kon használt közlekedési lámpák. Meghibásodás esetére minden lámpát meg kell kettőzni,
és vezérlésüket két, egymástól független áramkörnek kell biztosítania. Automatikusan mű-
ködésbe lépő tartalék áramforrás használata erősen ajánlott. Az állványzat hátsó
(értsd: a
menetiránnyal ellentétes)
oldalán ismétlő lámpákat kell elhelyezni.
A kapcsoló áramkörnek legalább az alábbi kombinációk bármelyikét lehetővé kell tennie:
- minden lámpa ki van kapcsolva,
- csak a zöld lámpák égnek,
14
- csak a piros lámpák égnek,
- a piros lámpákat a zöldek váltják fel (egy kapcsolással),
- csak a sárga villogó lámpák égnek,
- piros lámpák és sárga villogó lámpák együtt égnek (külön kapcsolókkal).
Az FIA által ajánlott rajtlámpa vezérlő panel-sztenderd az FIA honlapján található (Sportkó-
dex - Körversenyek).
b) Az állórajt rajtjele
Ajánlott a „Versenyhétvégék fényjelzési rendszere” rendelkezéseinek alkalmazása minden
olyan, állórajtot magában foglaló rendezvény esetében ahol rajtlámpa telepítése ezt lehe-
tővé teszi. Amennyiben nem, az alkalmazott eljárás nem lehet azzal ellentétes (pl.: ugya-
nazon lámpakombináció használata ellenkező jelentéssel).
A rajteljárást a rendezvény versenykiírásában minden esetben világosan rögzíteni kell.
Legegyszerűbb formájukban a lámpák jelentése a következő:
PIROS lámpák világítanak:
Maradj mozdulatlan és készülj a versenyzés megkezdésére.
PIROS lámpák kialszanak:
Kezdj versenyezni.
SÁRGA villogó lámpák világítanak:
Maradj mozdulatlan és állítsd le a motort (ha a piros lámpa után gyulladnak
ki, akkor a piros lámpáknak is égve kell maradniuk).
Általában a piros lámpák meggyújtása és kioltása között 2-3 másodpercnek kell eltelnie.
A teljes FIA rajteljárás az FIA honlapján az „Ajánlások körpályás rendezvények fényjelzése-
ire, állórajt esetén” cím alatt található. (Sport/Regulations/Circuits)
Az FIA eljárás alkalmazása az FIA Túraautó Világbajnokság és az FIA GT Bajnokság álló-
rajtos rendezvényein kötelező, az adott sorozat időmérési/értékelési követelményeinek
alkalmazásával együtt.
c) A gördülő rajt rajtjele
A formációs kör alatt a vonalnál a piros lámpasor kigyullad. A rajtjelet a piros fényt kioltó
zöld lámpák felkapcsolásával adja meg a rajtbíró.
Amennyiben a formációs kör végén, amikor a rajtvonalhoz közelednek az autók, valamilyen
probléma adódik, a piros lámpák bekapcsolva maradnak.
2.5. BEAVATKOZÁSOK A PÁLYÁN
2.5.1. Feltételek
Egy baleset alkalmával az első beavatkozás rendszerint a beavatkozó sportbírók feladata,
és amely mindig a posztvezető vagy helyettese irányítása alatt zajlik, akinek minden szük-
ségeset meg kell tennie, hogy gondoskodjék személyzetének biztonságáról az előzetesen
megállapított jelzések használatával, amelyekkel szabad utat biztosít egy autó közeledte-
kor, és a sárga zászló alkalmazásakor.
15
Minden beavatkozást végző személynek olyan ruházatot kell viselnie, amely tűz esetén
biztosítja a teljes testfelület védelmét, beleértve a fejet, arcot és szemet is.
2.5.2. Ha egy autó megáll
Ha egy autó megáll a pályán, vagy elhagyja azt, az abban a szektorban lévő beavatkozó
sportbírók első feladata, hogy az autót biztonságos helyre juttassák.
Egyetlen versenyző sem utasíthatja azt el, hogy az autóját eltávolítsák a pályáról. Minden
tőle telhetőt meg kell tennie, hogy segítsen, és követnie kell a sportbírók utasításait. Amint
az autó már biztonságos helyen van – amennyiben ezt a rendezvényre vonatkozó szabá-
lyok megengedik – a versenyző az újraindítás érdekében dolgozhat az autón. Ilyen esetek-
ben más eszközöket, pl. szállító járműveket, darukat, stb. nem lehet addig bevetni, amíg a
versenyző világosan nem jelzi, hogy nem kívánja folytatni a versenyzést. Fokozottan aján-
lott, hogy a versenyző a járműve mellett maradjon az edzés vagy versenyfutam végéig,
vagy legalábbis tudassa a posztvezetővel, hogyan lehet az autóját felemelni, vagy a
bokszba visszavontatni.
2.5.3. Baleset esetén:
2.5.3.1.
Első beavatkozás:
Bármikor is történik egy baleset, a pályaellenőri posztnak azonnal értesítenie kell a ver-
senyirányítást, hogy az a tűzoltási és orvosi tervben rögzített eljárásokat alkalmazhassa.
Azonnal, legalább két beavatkozó sportbírónak, melyek mindegyike rendelkezik egy-egy
tűzoltó készülékkel, a helyszínre kell sietnie azért, hogy:
- segítsen a tűzoltásban (lásd: tűzoltás, 2.6.2. cikkely);
- lehetőség szerint segédkezzen a versenyzőnek, nem feledkezve meg arról, hogy
az első orvosi beavatkozást az orvosi szolgálatnak kell megtennie, és a verseny-
zőt sérülés esetén nem szabad megmozdítani; bármely versenyzőnek, akinek
gondot okoz az autóját segítség nélkül elhagyni, nem szabad ezzel próbálkoznia,
hanem meg kell várnia az erre specializálódott beavatkozó egység megérkezését.
A hivatalos személyeknek maguknak soha nem szabad egy balesetben részes ver-
senyzőt az autójából kiszedni (kivéve, ha azt különleges körülmények indokolják, pl.
tűz, fenyegetően közeli veszély) de gondoskodhatnak a versenyző biztonságáról,
mialatt az erre specializálódott beavatkozó egység megérkezésére várakoznak.
Fentieket az eligazítások során az érintettekkel (versenyzők és hivatalos szemé-
lyek) közölni kell.
- jelentse a posztvezetőnek, ha szükség van további beavatkozó szolgálatra (lásd
tűzoltás, orvosi beavatkozás vagy gyorsbeavatkozás);
- a pályát törmeléktől, olajtól, stb. megtisztítsa
- ha egy versenyző látszólag sértetlen, a posztvezetőnek ezt jelentenie kell a ver-
senyirányítás felé, hogy a szükséges utasításokat kiadhassák.
2.5.3.2.
Második beavatkozás:
Szükség esetén, a versenyirányításnak egy mobil tűzoltó egységet kell gyorsan a helyszín-
re irányítani.
16
Ha a baleset helyszínén megerősítik a személyi sérülést, akkor azonnal orvosi és gyorsbe-
avatkozó járműveket kell bevetni.
2.6.
BEAVATKOZÓ SZOLGÁLATOK
2.6.1. Beavatkozó járművek
A beavatkozó járművek nélkülözhetetlen részét képezik a körpálya mentési rendszerének,
személyzetük gondoskodik mindazokról a pontosan meghatározott beavatkozásokról, ame-
lyekre a pályán, a bokszban vagy a depóban megtörtént baleset esetén szükség lehet.
2.6.1.1.
a) Tűzoltás:
második beavatkozásként működjenek, és legyenek meg az eszközeik a tűz teljes eloltá-
sához;
b) Orvosi:
képesnek kell lenniük az újraélesztésre és a sérült versenyző állapotának stabilizálására;
c) Kimentés (gyorsbeavatkozás):
megfelelő eszközökkel és felszereléssel kell rendelkezniük, hogy egy sérült autóból ki tud-
ják szabadítani a versenyzőt;
d) Sérült versenyző kiemelése („KED”) (bizonyos eseményeken kötelező – lásd a
2.7.3 cikkelyt és a 7. mellékletet):
képesnek kell lenniük a sérült, gerincproblémák miatt nem mozgatható versenyző a jármű-
ből történő kiemelésére.
Hogy egy járműnek a fent említettek közül csak egyetlen feladata van vagy azok közül töb-
bet is ellát, a versenypálya és az ASN megítélésére van bízva, de mindig azzal a feltétellel,
hogy a járművek a versenypálya bármely pontját alkalmas időben elérjék, és ezekben ren-
delkezésre álljon minden, a 2.6.2 cikkely szerint a tűzoltáshoz, és a 3. számú Függelék
szerint az orvosi és/vagy gyorsbeavatkozáshoz meghatározott alkalmas személyzet és
felszerelés.
Rendkívül lényeges, hogy egy orvosi járműnek kell követnie a mezőnyt bármely versenyfu-
tam első körében, melyhez csatlakozhat egy megfelelően gyors tűzoltó vagy gyorsbeavat-
kozó jármű is.
Ha a járművek sebessége, vagy a versenypálya hossza miatt nem kivitelezhető, hogy a
beavatkozó járművek egy teljes kört tegyenek meg, akkor addig kell a mezőnyt követniük,
amíg célszerű, majd el kell foglalniuk kijelölt helyüket.
2.6.2. Tűzoltó szolgálat
2.6.2.1.
Küldetés
Feladatok:
E szolgálat feladata, hogy a pályán, a bokszban, vagy a depóban váratlan esemény követ-
keztében keletkezett tűzzel szembeszálljon. Az összes többi helyszín esetében a rende-
zőknek a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően kell biztosítaniuk egy ettől függet-
len szolgálatot.
17
2.6.2.2.
Szervezés:
Mindenekelőtt emlékeztetni, hogy bármilyen tűzoltási művelet meghatározó tényezője a
személyzet, és a megfelelően kiképzett szakemberek Fontosságukat nem lehet eléggé
hangsúlyozni.
A tűzoltási műveletnek két alapvető követelményt kell kielégítenie:
- a tűzfészket el kell érni, és a versenyzőt attól el kell szigetelni;
- megfelelő mennyiségű és alkalmas eszközzel kell rendelkezni a tűz teljes eloltá-
sához.
A múltbéli tapasztalatok és tesztek azt mutatják, hogy a kezdeti beavatkozást leghatéko-
nyabban és legpraktikusabban két lépcsőben lehet megszervezni, s bár az egyes pályákon
a módszerek és felszerelések különbözőek lehetnek, az első és második beavatkozás kri-
tériumainak eleget kell tenni:
- Első beavatkozás: amilyen gyorsan az megvalósítható, a versenypálya bármely
pontján történt baleset esetén tűzoltóknak kézi tűzoltó készülékkel a helyszínre
kell érni, és képesnek kell lenniük, hogy a megfelelő készülékekkel az utastérből
kiszorítsák a tüzet.
- Második beavatkozás: a beavatkozó szolgálatok tervezésénél úgy kell kalkulálni,
hogy ideális esetben már 60 másodperccel a baleset bekövetkezése után rendel-
kezésre álljanak a feltételek a versenyző kimentésére.
- Harmadik beavatkozás: a kiegészítő eszközök, berendezések megérkezése a
helyszínre, ha szükséges.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az első és második beavatkozást tökéletesen össze
kell hangolni, mivel lehetséges, hogy az első beavatkozásnál használt kézi tűzoltó készülé-
kek hatásossága korlátozott lehet.
2.6.2.3.
A versenypálya mentén elhelyezett felszerelések:
A versenypálya teljes hosszán, mindkét oldalon alkalmas helyen, maximum 500 méteren-
ként kézi tűzoltó készülékeket kell elhelyezni szakképzett személlyel együtt. Ha nem le-
hetséges, vagy nem célszerű a versenypálya mindkét oldalát használni, akkor ezek minde-
gyikét el lehet helyezni csak az egyik oldalon. Ebben az esetben a kezelő személyek közöt-
ti maximális távolság 250 m lehet. Ajánlatos 100 m-ként kézi készülékeket elhelyezni (ke-
zelő nélkül). Valamennyi ilyen tűzoltó pontot a versenyzők számára a pályáról látható mó-
don jelezni kell, egy minimum 25 x 25 cm-es narancssárga fényvisszaverő táblával, a föld-
től kb. 2 m magasságban, megfelelő szögbe állítva az első védelmi vonalon. (ajánlott szín:
Pantone 15-1364 TC „préselt narancs”)
Tartalék tűzoltó készüléket mindig biztosítani kell a használtak helyett.
A versenypálya mentén, védett helyen, gyors mobil készülékeket is el kell helyezni, készü-
lékenként legalább két - tűzoltásban képzett - személlyel, azért, hogy a második beavatko-
zás biztosítható legyen. E személyeknek rendelkezniük kell 180 liternyi (40 gallon), elfolyt
üzemanyag okozta tűz teljes eloltásához szükséges felszereléssel (folyamatos oltóanyag
ellátással nem csak oltási feladatokhoz, de, az újragyulladás megakadályozása érdekében
is).
18
Kiegészítő felszerelés:
a sportbírói posztokat, valamint a tűzoltó autókat is az alábbi ki-
egészítő felszerelésekkel kell ellátni:
a) felborult autó felállítására szolgáló szerszámok; kötelek, horgok, hosszú emelők;
b) tűzálló takarók a tűz elfojtására (min. 180x180 cm);
c) alumíniumborítású tűzálló kesztyűk;
d) fogók vagy hidraulikus szerszámok fémlap hajlítására és egyéb speciális szerszá-
mok valamely személy sérült karosszériájú autóból való kimentésére.
2.6.2.4.
Felszerelés azokban a bokszokban, ahol tankolás zajlik
A kézi tűzoltó készülékeken kívül (bokszonként egy) legalább minden hatodik bokszban
ajánlott elhelyezni legalább egy egységet, amely két 30 kg-os tartályból és egy tömlőből áll,
amely a következő készülékig terjedő távolság kétharmadáig elér. A boksz terület központi
részén el kell helyezni a 2.6.2.3 pontban meghatározott teljes felszerelés készletet.
MEGJEGYZÉS: A bokszokban tilos üzemanyagot tárolni, kivéve, ha az a rendezvényre
vonatkozó szabályokban meghatározott feltételek mellett történik.
2.6.2.5.
Felszerelések a depóban:
A depót és környékét, melyet a versenyautók és a rendezvényhez kapcsolódó kiszolgáló
járművek használnak, el kell látni elegendő kézi tűzoltó készülékkel, és ezeket a területeket
könnyen hozzáférhetővé kell tenni a mobil egységek számára.
2.6.2.6.
Tűzoltó anyagok:
Az oltóanyag kiválasztásánál a következő tényezőket kell figyelembe venni: hatékony,
gyors, síkos maradékanyag nélküli, a láthatóságot a lehető legkisebb mértékben zavaró,
kevéssé mérgező, nemzeti előírásoknak megfelelő, szabadtéren használható, jármű - tüzet
eloltani képes.
Csúszós anyagok hátramaradásának elkerülése és az alkalmazott anyag minimális látás-
korlátozó hatása elvárt követelmény.
2.6.3. Gyorsbeavatkozó szolgálat
2.6.3.1.
Célok
A gyorsbeavatkozó szolgálat biztosítja a személyzetet és a felszerelést a versenypályán
történt baleset következtében autóban rekedt személyek kiszabadításához.
Az első gyorsbeavatkozást a legközelebbi poszton lévő pályabírók végzik a 2.6.2.2 cikkely-
ben leírtak alapján. Azonban, mivel felszerelésük korlátozott, súlyos baleset esetén a 3. sz.
mellékletben meghatározott felszerelésekkel ellátott speciális járműveket kell a helyszínre
irányítani. Ezek a járművek egyszerre több funkciót is betölthetnek a 2.8 cikkelyben leírtak
szerint, és legkésőbb a balesetet követően 90 másodperccel be kell avatkozniuk.
2.6.3.2.
Műszaki segítségnyújtás
Ha baleset következtében egy versenyző bennragad az autójában, a gyorsbeavatkozó
szolgálat kérheti az érintett versenycsapat egy mérnökének a tanácsát. Ilyen esetekben, a
versenycsapat vezetőjének jelentkeznie kell a versenyirányításban, ha addig még nem
léptek vele kapcsolatba.
19
Ha kérik a versenycsapat személyzetének jelenlétét, akkor a versenyigazgató felhatalma-
zást ad számukra, hogy egy hivatalos járműben a baleset színhelyére siessenek annak
érdekében, hogy, a baleset helyszínén tartózkodó gyorsbeavatkozó csapat vezetőjével
felvegyék a kapcsolatot. A versenypályán minden más beavatkozást szigorúan csak a
gyorsbeavatkozó szolgálat és a rendezvény hivatalos tisztségviselői végezhetnek.
2.7. ORVOSI SZOLGÁLAT
2.7.1. Általános rendelkezések
Az orvosi szolgálatnak összhangban kell állnia az e fejezetben foglaltakkal. Ezen kívül,
meg kell felelniük az érintett ország érvényben lévő jogi előírásainak.
Az alábbi előírások (amelyeket a jelen H függelék végén található összefoglaló táblázat
tartalmaz) valamennyi nemzetközi eseményre vonatkoznak. Az FIA Formula 1 Világbaj-
nokság (a továbbiakban: F1), az FIA GT1 Világbajnokság (a továbbiakban: GT1), az FIA
Túraautó Világbajnokság (a továbbiakban: WTCC) és az FIA Endurance Világbajnokság (a
továbbiakban: WEC) az alábbi előírások szigorúan kötelezőek és semmi szín alatt nem
válhatnak opcionálissá.
Nemzetközi rendezvényeken az FIA bármikor jogosult az orvosi ellátás szervezettségét
ellenőrizni.
A jelen előírások nem terjednek ki a magán tesztekre, melyekre külön ajánlások vonatkoz-
nak (lásd az 1. mellékletet).
Az orvostechnikai információkat és az elengedhetetlen gyakorlati utasításokat az e fejezet
végén lévő összefoglaló táblázat tartalmazza.
2.7.2. Szervezés és adminisztráció
2.7.2.1.
Verseny főorvos
Az orvosi szolgálatok szervezésének és igazgatásának átfogó felügyelete, összhangban a
Rendezőbizottsággal a Verseny főorvos felelőssége.
Munkája segítésére és meghatározott feladatkörök átvételére Verseny főorvos helyettes
nevezhető ki, aki vis major esetben a helyébe lép.
A Verseny főorvos és helyettese személyét az illetékes ASN-nek jóvá kell hagynia és őket
a Versenyigazgató fennhatósága alá kell helyezni. Nevüket fel kell tüntetni a rendezvény
Versenykiírásában.
A Verseny főorvos felelős az esetleges sérültekkel kapcsolatos mentési és szállítási szol-
gálatok személyzetének összeállításáért, e szolgálatok megszervezésért, működtetéséért
és irányításáért. Ennek megfelelően döntései minden orvosi és paramedikus személyzetre
vonatkoznak, beleértve a nemzeti sporthatóság által közvetlenül vagy közvetve kirendelt
személyzetet is.
A rendezők kötelesek a Verseny főorvos rendelkezésére bocsátani minden szükséges tár-
gyi és adminisztrációs eszközt, hogy feladatát megfelelően el tudja látni.
Különleges előírások F1, GT1, WTCC és WEC esetében
A Verseny főorvos személyét az FIA-nak jóvá kell hagynia. Az erre vonatkozó eljárás és a
személyi követelmények a 2. mellékletben kerülnek meghatározásra.
Kötelezően részt kell vennie a verseny főorvosok kétévenkénti szemináriumán.
20
Az említett szemináriumon erősen ajánlott részt vennie azon orvosoknak, akik tervezik a
verseny főorvosi tisztség betöltését.
Angol nyelvtudással kell rendelkeznie mind szóban mind írásban.
Helyettes verseny főorvos kinevezése kötelező. Jól kell beszélnie neki is angolul. Ő segíti a
verseny főorvost, és egyes feladatok ellátásában helyettesíti is azt.
2.7.2.2.
A Verseny főorvos feladatai
Minden esetben:
a) egy mentési szerkezeti térkép készítése, amely meghatározza a mennyiségét, mi-
nőségét, és a felállítási helyét a felvonult egységeknek, baleset esetén követendő
utasításokat, valamint a külső irányba történő (értsd: sérült) szállítási módokat.
- Különleges előírások F1, GT1, WTCC és WEC esetében
Az FIA Orvosi kérdőíven szereplő kérdések megválaszolása és az abban meg-
adott dokumentumok beszerzése szükséges és elégséges információt képeznek.
b) Olyan súlyos baleset, illetve balesetsorozat esetére, amely meghaladja a helyszíni
orvosi egységek képességeit, előzetesen kapcsolatba lép a mentési terv készítőjé-
vel. A mentési tervet úgy alakították ki, hogy összhangban legyen az ide vonatkozó
jogszabályokkal.
- Különleges előírások F1, GT1, WTCC és WEC esetében
Az FIA Orvosi kérdőíven szereplő kérdések megválaszolása és az abban meg-
adott dokumentumok beszerzése szükséges és elégséges információt képeznek.
c) Írásbeli értesítést küldeni legalább 15 nappal a rendezvény előtt (FIA F1, GT1 és
WTCC és WEC versenyeinek esetében 2 hónappal előtte) az előbbi b) pontban
meghatározott fogadó kórházaknak
d) Azokon az eseményeken, ahol a verseny főorvos közvetlenül nem felelős a nézőté-
ri orvosi ellátás megszervezéséért,, a verseny főorvosnak információval kell rendel-
keznie annak berendezkedéséről, és szabad és közvetlen kommunikációs lehető-
séggel kell rendelkeznie az illetékes személlyel
e) Kivételes eseteket leszámítva, a verseny főorvos a rendezvény egésze valamint az
azt megelőző edzések ideje alatt a Versenyirányításban tartózkodik annak érdeké-
ben, hogy baleset esetén elősegítse a kommunikációt és az együttműködést a Ver-
senyigazgatóval. Időlegesen helyettese (a 2.7.2.1 cikkely szerint) a helyébe léphet.
Minden esetben elérhetőnek kell lennie.
Különleges előírások F1, GT1, WTCC és WEC esetében
f) Az ASN felelősségével megküldeni az (FIA által biztosított) orvosi kérdőívet az FIA
Orvosi csoportjának (medical@fia.com). Határidő: legkésőbb a rendezvény előtt 2
hónappal
g) A kérdőív megküldése előtt fel kell szólítani a tervezett (fogadó) kórházakat, hogy
írásban küldjék meg azon traumatológus, idegsebész, ortopéd általános és hasi se-
bész, szív- és érsebész és súlyos égési sérüléseket ellátó szakorvosoknak a névso-
rát, akik ügyeletben lesznek
21
h) A rendezvény időpontja előtti két hónapon belül bármilyen, a fogadó kórházat illető
változtatást el kell kerülni, kivéve ha vis major esete áll fenn. Ez esetben a változta-
tást az FIA Orvosi Küldöttnek el kell fogadnia
2.7.2.3.
FIA Egészségügyi Küldött
Jelenléte kötelező F1, GT, FIA WTCC és WEC esetében, kinevezhető más FIA Bajnoksá-
gok esetén.
Szerepét a 8. melléklet tartalmazza.
2.7.3. Az orvosi szolgálat összetevőinek és személyi állományának leírása
2.7.3.1.
Kommunikációs eszközök
Az orvosi szolgálat minden egyes elemének (Verseny főorvos, KED vagy más orvosi be-
avatkozó járművek, mentőautók, gyalogos orvosok, mentőhelikopterek, az orvosi központ)
kommunikációs kapcsolatban kell lennie egymással, olyan hálózaton keresztül, amely lehe-
tőség szerint e szolgálatok kizárólagos használatára van fenntartva.
2.7.3.2.
Orvosi beavatkozó járművek
(felszerelésük tekintetében lásd a 3. mellékletet)
Ilyen járművet minden esetben biztosítani kell és annak meg kell felelnie az adott terepvi-
szonyoknak. Számukat a versenypálya hosszának és jellemzőinek megfelelően kell megál-
lapítani. A járműveket úgy kell felszerelni, hogy alkalmasak legyenek keringési és légzési
vészhelyzetek megoldására.
Az orvosi beavatkozó jármű(vek)nek képesnek kell lennie követni a mezőnyt minden egyes
versenyfutam első körében.
Az orvosi gyorsbeavatkozó jármű személyzete a következő:
újraélesztésben jártas orvos, aki tapasztalattal rendelkezik baleseti sérültek
kórházba szállítás előtti ellátásában;
tapasztalt autóvezető;
lehetőség szerint egy egészségügyi asszisztens (jelenléte kívánatos)
Az első kör megtételére kijelölt orvosi gyorsbeavatkozó járműben tartózkodó orvosnak az
adott ország előírásainak, vagy adott esetben referencia előírásoknak megfelelő, újraélesz-
tésben gyakorlott és baleseti sérültek kórházba szállítás-előtti ellátásában gyakorlott orvos-
nak kell lennie. Ezt a járművet csak nagy tapasztalattal rendelkező személy vezetheti.
Az autó egészségügyi személyzetének az autóban lévő összes eszközt ismernie kell, és
képzettnek kell lennie azok megfelelő használatával kapcsolatban
Különleges előírások az F1 (és lehetőség szerint az GT1, WTCC és WEC) esetében
Az az autó, amely a mezőnyt követi az első körben, az „FIA Medical Car”. E járműnek 4
ajtósnak, és 3 személy szállítására alkalmasnak kell lennie. Biztonsági bukókeret és komp-
lett biztonsági övek erősen ajánlottak.
Az „FIA Medical Car”-ban az FIA által kijelölt orvoson túl egy, az újraélesztésben gyakorlott,
a rendező országban orvosi tevékenység végzésére jogosult orvosnak is tartózkodnia kell,
22
aki tapasztalattal rendelkezik baleseti sérültek kórházba szállítás előtti ellátásában. A jár-
művet csak megfelelő, hivatásos sofőr vezetheti.
A többi orvosi beavatkozó járműben legalább az egyik személynek jól kell értenie angolul.
2.7.3.3.
Sérült versenyzőt kiemelő csapatok
(továbbiakban: KED csapat)
(lásd még a 7. mellékletet)
Feladatuk azoknak a járműben rekedt versenyzőknek a kimentése, akik külső segítség
nélkül erre nem képesek. A csapatok száma a versenypálya hosszától és természetétől
függ.
Különleges előírások F1, GT1, WTCC, és WEC esetében (ajánlott más rendezvények ese-
tében is)
Minimum 2 csapatnak, illetve 6 km-nél hosszabb pálya esetében 3 csapatnak kell lennie, a
8 km-nél hosszabb pályák esetében megállapodás szükséges a verseny főorvosa és az
Állandó Orvosi Küldött között.
2.7.3.4.
Állandó vagy ideiglenes Orvosi Központ
a)
Állandó orvosi központ kialakítása kötelező minden állandó versenyzésre kialakított
pálya esetében amely olyan rendezvénynek add otthont, amely az FIA nemzetközi ver-
senynaptárjában szerepel, kivéve ha erre az esemény felmentést kapott.
Az Orvosi Központot a 6. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően kell felépí-
teni, a terveket be kell mutatni az FIA Körpálya Bizottság és Egészségügyi Bizottság részé-
re. Az orvosi központ megnyitás előtti ellenőrzése ledelegálható a körpálya szerinti ASN-
nek Különleges előírások a F1, GT1, WTCC és WEC esetében:
1. A 6. Mellékletben leírtakat szigorúan be kell tartani.
2. Az állandó orvosi központ építését vagy módosítását megelőzően a terveket
minden esetben az FIA elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A központ megnyitását
orvosi szemlének kell megelőznie.
b)
Minden nemzetközi esemény tekintetében is a minimális orvosi felszerelésnek jelen
kell lennie (lásd 4. Kiegészítés). Minden esetben gondoskodni kell arról, hogy a sérülteket
ellássák legyen kisebb vagy komolyabb, akár intenzív kezelést igénylőek a sérüléseik.
2.7.3.5.
Orvosi Központ személyzete
a)
A F1, GT1, WTCC és WEC esetében, az orvosi központban működő orvosi csapat-
nak legalább két újraélesztésben jártas orvost és legalább két sebészt kell tartalmaznia.
Valamennyien gyakorlottak kell, hogy legyenek traumás sérültek ellátásában. A négy spe-
cialista közül az egyiknek égési sérülések kezdeti ellátására vonatkozó gyakorlattal kell
rendelkeznie, egyiküknek pedig gerincsérültek kezdeti ellátásában gyakorlottnak kell len-
nie.
b)
Egyéb nemzetközi rendezvény esetén az FIA grade 1,2,3 vagy 4 licenccel rendel-
kező pályák esetében a fenti rendelkezések alkalmazása erősen ajánlott; újraélesztésben
gyakorlott orvos és sebész jelenléte mindig szükséges, továbbá mindkettőjüknek gyakor-
lottnak kell lennie baleseti sérültek ellátásában.
23
2.7.3.6.
„Gyalogos” orvos
A Verseny főorvos kijelölhet gyalogos orvosokat vagy paramedikusokat a versenypálya
mentén található különböző sportbírói posztokra.
Különleges előírások F1, GT1, WTCC és WEC esetében (ajánlott más rendezvények ese-
tében is)
Ilyenek kijelölése a bokszutcába kötelező, és minden ilyen csapatnak 1 orvosból és 1
paramedikusból kell állnia.
2.7.3.7.
Az Orvosi személyzet felismerése
Lehetőleg tűzálló, (egészségügyi személyzet számára készült) overáll viselete ajánlott
minden fajta rendezvényen. Kívánatos, hogy azok hát- és mellrészén viselőjük beosztása
legyen feltüntetve, például „ORVOS” „MENTŐS”, „ROHAMMENTŐS.
Különleges előírás az F1, GT1, és WTCC és WEC esetében
Ilyen overáll viselése kötelező minden, a pályán beavatkozást végző orvosnak és
paramedikusnak (kivéve a mentőautó személyzetének).
2.7.3.8.
Sérültek kórházba szállítására vonatkozó eljárás
Baleset esetén, a Verseny főorvos döntése alapján és a sérült állapotától függően a sérült
kórházba szállítható:
- szabványos felszereltségű mentőautóval;
- intenzív kezelésre felszerelt mentőautóval vagy helikopterrel (ld. 5. melléklet)
Függetlenül attól, hogy a szállítás közúton vagy levegőben történik, minden olyan súlyos
sérültet, akinek állapota intenzív beavatkozást igényel, az újraélesztésben jártas orvosnak
kell elkísérnie a kórházba, akinek szükség esetén gyakorlott rohammentős segít.
Különleges előírások FIA F1, GT1, WTCC és WEC esetében (ajánlott más rendezvé-
nyek esetében is)
Sérült kórházba szállításához az alábbiak megléte szükséges:
a) Az Orvosi Központnál minden esetben két mentőautónak kell állomásoznia. Lega-
lább az egyiknek orvosi szempontból (személyzetét és felszereltségét tekintve) al-
kalmasnak kell lennie intenzív kezelésre szoruló sérült szállítására.
b) Minden esetben lennie kell egy mentőhelikopternek, amely megfelel az adott ország
légügyi hatóságai által előírt követelményeknek, rendelkezik rögzített hordággyal és
felszerelése orvosi szempontból alkalmassá teszi intenzív kezelésre szoruló sérült
szállítására (felszerelése az 5. mellékletben szerepel).
A helikopternek jelen kell lennie legalább 1 órával bármely edzés vagy versenyfu-
tam megkezdése előtt, és felállítási helyét nem hagyhatja el mindaddig, amíg a
Rendezvényigazgató a Verseny főorvossal egyetértésben arra fel nem hatalmazza.
Abban az esetben, ha egy éppen folyó szabad-, vagy időmérő edzés, vagy verseny-
futam során a mentőhelikopternek egy sérültet el kell szállítania, az edzés vagy ver-
senyfutam nem indítható újra mindaddig, amíg a helikopter vissza nem tért, vagy
egy másik bevethető helikopter az első helyét el nem foglalta.
24
Az égési sérültek ellátására szakosodott egészségügyi központok kivételével, a re-
pülési idő, amely alatt el kell érni a rendezvény egészségügyi kérdőívén – amelyet
az FIA Egészségügyi Küldött jóváhagyott - feltüntetett kórházat, normál körülmé-
nyek között nem haladhatja meg a 20 percet.
Különféle okok, különösen az időjárás, meggátolhatja a helikopter indulását vagy
visszaérkezését. Ilyen esetekben, és
-
-
-
a versenyorvos,
a Rendezvényigazgató és
az FIA Egészségügyi Küldött
közötti egyeztetést követően egy zajló vagy megszakított esemény folytatható vagy
újraindítható ha egy olyan kórház amelyet a rendezvény egészségügyi kérdőívében
megjelöltek - amely az FIA Egészségügyi Küldöttje engedélyezett - közúton 45 per-
cen belül elérhető.
Különleges okokból, azzal a feltétellel, hogy az FIA Orvosi Bizottsága vagy annak
képviselője ezt elfogadja, egy versenypálya felmentést kaphat a helyszínen állomá-
sozó mentőhelikopterre vonatkozó kötelezettségei alól az alábbi előfeltételek meglé-
te esetén:
- állandó körpályák esetében egy „készenléti helikopter”;
- Vis major esetét kivéve a rendezvényre vonatkozó orvosi kérdőívben feltüntetett,
és az FIA orvosi ellenőrzése során elfogadott kórház elérése a forgalmi viszonyok-
tól függetlenül nem vehetne igénybe 20 percnél hosszabb időt;
- Ellenkező esetben rendőrségi kíséretet kell biztosítani.
Összefoglaló tábla az engedélyezett maximális szállítási időkről
Helikopter
20 perc
Helikoptert mentesítő mentő- 20 perc
autó
Mentőautó (ha a helikopter 45 perc
repülése akadályba ütközik)
25
2.7.3.9.
Orvosi szolgálat a nézőközönség számára:
A nézőközönség számára olyan orvosi szolgálatot kell biztosítani, amely összhangban van
az érintett ASN-ekre vonatkozó hatályos törvényi előírásokkal (ajánlott egy központi állo-
más létesítése, valamint mentőállomások telepítése az egymástól elkülönülő nézőtéri egy-
ségeibe vagy azok egymással szomszédos csoportjaihoz)
Ez olyan orvosi szolgálat, amely elkülönül a versenypálya kiszolgálására szervezett szolgá-
lattól, de egyben ki is egészíti azt. Ha a nézőközönség orvosi szolgálatát más szervezet
látja el mint a versenypályáét, a Verseny főorvos felelős a szolgálatok munkájának össze-
hangolásáért.
A nézőközönség orvosi szolgálatának járműve a versenypályára csak a versenyirányítás
engedélyével hajthat fel.
2.7.4. Az orvosi szolgálat indítására vonatkozó eljárások
A versenyirányításban:
a) A rendezvényigazgató (az FIA bajnokságok esetében) és a Versenyigazgató, a
rendelkezésre álló információk alapján valamint az Orvosi Küldött (az FIA bajnok-
ságok esetében) és a Verseny főorvos tanácsait figyelembe véve dönt a megho-
zandó intézkedésekről, és adja ki az utasítást a szükséges szolgálat számára.
b) A meghozott döntés gyakorlati megvalósítása a Rendezvényigazgató (ha van) , a
Versenyigazgató, és az Orvosi Küldött (ha van), Verseny főorvos közös irányítása
alatt történik.
A mentési műveletek tervét gondosan előre ki kell dolgozni. Erősen javasolt egy
olyan táblázat kidolgozása, amely a TV képernyők és az orvosi beavatkozó jármű-
vek közötti összefüggéseket határozza meg
(értsd: a TV képernyőkön látható pá-
lyaszakaszokhoz mely beavatkozó járművek tartoznak).
c) az utasításokat késedelem, és mindenfajta közvetítő nélkül kell továbbítani az orvo-
si
és a KED csapatok felé Rendezvényigazgató (ha van), a Versenyigazgató vagy a
Verseny főorvos
rádióján keresztül. Az Orvosi Küldöttnek (ha van) és a Verseny fő-
orvosnak folyamatos kapcsolatban kell állnia az orvosi és a KED csapatokkal, és a
Versenyirányítást folyamatosan tájékoztatniuk kell a beavatkozás folyamatáról.
d) Az orvosi és paramedikus személyzet számára az első edzés előtt eligazítást kell
tartani.
A versenypályán:
e) Egyetlen orvosi jármű sem mozdulhat a versenyirányítás közvetlen utasítása nélkül.
f)
Egyetlen orvosi jármű sem léphet a pályára mindaddig, amíg az adott pálya nem
biztonságos (Safety Car vagy piros zászló került alkalmazásra)
g) A balesethez legközelebb lévő orvosi beavatkozó autót egyedül vagy KED csapattal
együtt indítják a helyszínre. Ha szükséges, további járművek is indíthatók
h) A baleset helyszínén az orvosi beavatkozás megszervezését és irányítását a ver-
senyirányítás által a helyszínre küldött orvos vagy orvosok végzik
26
i)
Amennyiben egy rendezvényen van az FIA által biztosított orvosi autó (pl. F1), en-
nek a helyi orvosi beavatkozó járművekkel együtt minden (orvosi) mentési művelet-
ben részt kell vennie
Ha szükséges, a Versenyigazgató, vagy ha van a Rendezvényigazgató módosíthat-
ja ezt az eljárást, de ebben az esetben értesítenie kell arról a Verseny főorvost és
ha van, az FIA Orvosi Küldöttet
j)
k) A Verseny főorvos döntése alapján és a sérült állapotától függően, versenypályán
kívüli kórházba is szállítható a sérült a 2.7.3.7 cikkelybe foglalt eszközökkel és mó-
dokon
2.7.5. Az orvosi és paramedikus személyzet képzése
Azokon az idény végén, helyi, regionális vagy nemzeti szinten lebonyolítható összejövete-
leken kívül, amelyek mind elméleti, mind gyakorlati kérdéseket tárgyalnak, a rendezvé-
nyekkel egyidőben biztonsági gyakorlatokat kell tartani
2.7.5.1.
Sérültek kiemelési gyakorlatai
Célja, hogy lehetőséget adjon a csapatok (értsd:
KED csapatok)
értékelésére és megismer-
tesse velük a versenyautókat és azok jellegzetességeit.
Minden F1, GT, WTCC és WEC futamon kötelező, és azon az összes KED csapatnak részt
kell vennie.
Ha ezen rendezvények betétrendezvényeket is tartalmaznak, erősen ajánlott, hogy ilyen
gyakorlatot tartsanak az abban résztvevő összes járműtípus, és különösen azok számára,
amelyek kiemelhető versenyüléssel vannak felszerelve.
Fentiek érvényesek az összes nem FIA bajnoki rendezvényre is, amelyek esetében szintén
ajánlotta a gyakorlat megtartása.
Vis major esetét kivéve a gyakorlatot az első hivatalos edzések előtt kell megtartani, és
olyan autó részvételével, amelyet a rendezvény technikai ellenőrei már ellenőriztek.
Bármilyen szakágról (versenyfajtáról) is van szó, a gyakorlatban résztvevő autók számát
- FIA Bajnokság esetében az FIA
- Más esetekben a rendezvény Verseny főorvosa
határozza meg.
Egyedi esetektől függően a Rendezvényigazgató vagy a Versenyigazgató beleegyezése
szükséges
A gyakorlatra kijelölt versenyzőket írásban kell erről értesíteni.
A KED csapatoknak megfelelően be kell öltözniük, rendelkezniük kell a teljes felszerelés-
sel.
A gyakorlat során vagy a versenyzőnek, vagy egy harmadik személynek kell az autóban
ülnie versenyzői ruhában, sisakban és (ahol az eseményeken kötelező) fejrögzítő szerke-
zettel(HANS) felszerelve.
Az illetékes FIA Orvosi Küldöttnek (vagy képviselőjének) a gyakorlat során végig jelen kell
lennie.
27
2.7.5.2 Tematikus orvosi gyakorlatok
Célja, hogy általános értékelésre adjon módot:
- egyrészt az orvosi csapattal kapcsolatban, másrészt egészében véve a biztonsági
előkészületekkel, a beavatkozások gyorsaságával, a sérült állapotának felmérésé-
vel, kezelésének helytállóságával és minőségével kapcsolatban.
Lebonyolíthatók az FIA bajnokság egy-egy rendezvénye alatt, az adott rendezvény Orvosi
Küldöttjének és/vagy Rendezvényigazgatójának kérésére.
Nem FIA bajnoki rendezvényeken is megtarthatók a Verseny főorvos és/vagy Verseny-
igazgató kérésére.
A beavatkozás egy olyan járművön történik, amelyben egy vélhetően sérült személy van,
és az orvosi csapat megfelelő tagjainak e helyzet által megkövetelt reakcióját értékeli.
A gyakorlatban résztvevő orvosok száma és képzettségei, beavatkozó csapatuk tagjai a
gyakorlat során változhatnak, és a gyakorlat érintheti a beavatkozás egész folyamatát a
pályától (értsd: a baleset helyszíne) a kórházig.
Az ilyen gyakorlatokba sportbírók, tűzoltók, más hivatalos személyek is bevonhatók.
2.7.6. Új rendezvények ellenőrzése az FIA bajnokságokban (FIA F1, GT, WTCC,
WEC)
Mielőtt e bajnokságok első rendezvényét egy, akár már működő, akár újonnan épített pá-
lyán lebonyolítanák, az FIA által felügyelt minősítő szemlét kell tartani, lehetőleg az adott
bajnokság Orvosi Küldöttjének részvételével.
Ez az ellenőrzés mindenekelőtt a javasolt kórházakra, az Orvosi Központra, a pályán men-
tén lévő orvosi posztokra, a KED csapatok képességeinek felbecsülésére, és lehetőség
szerint ezek szervezésének tényleges helyzetére összpontosít.
2.7.7. Az eredetileg kijelölt pályahelyszín utóbb történő megváltoztatása (*)
Különleges előírások FIA F1, GT1, WTCC és WEC esetében:
Ha bármilyen okból az egyik FIA világbajnokság (F1, GT1, WTCC, WEC) valamely rendez-
vényét az eredetileg kijelölttől eltérő pályán kell megtartani, az alábbi intézkedéseket kell
megtenni:
Az esemény időpontjáról és helyszínéről történő végleges döntést megelőzően a kijelölt
FIA Orvosi Küldöttnek, az ASN által delegált orvossal együtt meg kell vizsgálnia az orvosi
szolgálat megfelelőségét és amennyiben szükségesnek tartja, előzetes bejárást kell, hogy
végezzen annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a versenyt az FIA előírásai-
nak megfelelően le lehet bonyolítani.
(*) 2013 január 1-jétől alkalmazandó
2.8.
EGYÉB SZOLGÁLATOK
Az alábbi szolgáltatásokat szintén biztosítani kell:
2.8.1. 2.8.1 Pályakarbantartás
Sérült korlátok, felületek, szerkezetek kijavításához szükséges személyzet, járművek és
eszközök
28
2.8.2. Magára hagyott versenyautók mozgatása és szállítása:
Nem biztonságos helyen álló autók biztonságos helyre juttatása akár kézi erővel akár daru,
akár olyan járművek segítségével, amelyek felépítménye lehetővé teszi az autó emelését.
Más emelési módozatok az FIA erre vonatkozó külön engedélye nélkül nem használhatók.
Szállítójárműveket kell biztosítani az elhagyott autók edzések vagy versenyfutamok után a
depóba történő visszaszállítására.
Hacsak a Versenyigazgató ezzel ellentétes utasítást nem adott, ezeket a műveleteket a
helyszínen lévő sportbírók vállalhatják magukra.
2.8.3. Biztonsági szolgálat
Nézőtéri biztonsági szolgálat:
A nézők biztonságát és felügyeletét érintő esemény bekövetkeztekor a hivatalos szemé-
lyeknek az általános vészhelyzeti forgatókönyvben foglaltak szerint kell együttműködniük a
nézőtéri szolgálatokkal: az adott eseményt vagy balesetet jelenteniük kell a versenyirányí-
tásnak (lásd a 2.3.5 cikkelyt), és a biztonsági szolgálat számára lehetővé kell tenniük a
poszton lévő kommunikációs eszközök használatát
2.9.
SAFETY CAR (BIZTONSÁGI AUTÓ) ELJÁRÁS (KIVÉVE A KÜLÖN ELŐÍRÁ-
SOKKAL RENDELKEZŐ FIA BAJNOKSÁGOKAT)
2.9.1.
A Safety Car a Versenyigazgató döntése alapján vethető be:
- a versenyfutam semlegesítésére, ha versenyzőket vagy tisztségviselőket közvet-
len fizikai veszély fenyeget, de a körülmények nem teszik indokolttá a versenyfu-
tam leállítását
- különleges körülmények esetén (pl. rossz időjárás) a versenyfutam elrajtoltatásá-
hoz
- gördülőrajt esetén a mezőny felvezetéséhez
- felfüggesztett versenyfutam újraindításához
2.9.2.
Azokon a pályákon, ahol a Safety Car eljárást használják, két folyamatos , 20 cm
vastag, a pálya tengelyére merőleges, a pályát és a bokszutca bejáratát, valamint a pályát
és a bokszutca kijáratát keresztező „Safety Car vonalat” kell felfesteni nem csúszós festék-
kel az alábbi két helyen:
- Első Safety Car vonal: azon a helyen, ahol elfogadhatónak látszik, hogy a bokszba
hajtó autó megelőzze a Safety Car-t vagy más, a pályán maradó versenyautókat.
Ugyanezen vonal mutatja azt a pontot, ahol a bokszba hajtó, bevetését befejező
Safety Car-t már megelőzhetik a versenyautók
- Második Safety Car vonal: ahol a bokszból kihajtó autó sebessége már vélhetően
eléri a pályán haladókét. Ebből következően a pályán lévők a bokszból kihajtó au-
tót eddig a vonalig megelőzhetik, azt átlépve azonban már nem
- több Safety Car alkalmazása esetén egy köztes Safety Car vonal: azon a ponton,
ahol a bevetését befejező, a köztes felállítási helyére visszatérő Safety Car-t már
megelőzhetik a versenyautók
2.9.3.
A Safety Car egy magas teljesítményű, körpályás versenyekre tervezett vagy átala-
kított autó, amelynek képesnek kell lennie tartani a versenytempót azokkal az autókkal,
29
amelyek részt vesznek a rendezvényen, anélkül, hogy azok versenyképességét csökken-
tené. Egyes rendezvényeken olyan autót kell választani, amely meghatározott kategóriá-
nak megfelel (pl. kamionverseny).
Legalább kétüléses és két vagy négyajtós kell, hogy legyen, a hátsó kilátásnak jónak kell
lennie. Ajánlott a J Függelékben meghatározott bukó keret alkalmazása ajánlott, csakúgy,
mint az FIA által engedélyezett hámoké.
A Safety Car elején, mindkét oldalán és hátulján is fel kell tüntetni a „SAFETY CAR” felira-
tot a rajtszámokkal azonos nagyságú betűkkel. A tetején legalább egy jól látható forgófé-
nyű narancssárga, és egy hátulról látható zöld lámpának kell lennie, mindegyik külön
áramkörről működtetve. A külső lámpákat úgy kell rögzíteni, hogy ellenálljanak a verseny-
ben elérhető legnagyobb sebességnek.
Az autót tapasztalt pályaversenyzőnek kell vezetnie. Magával kell vinnie egy megfigyelőt,
aki képes felismerni mindegyik versenyautót, és aki állandó rádió összeköttetésben áll a
versenyirányítással. Ajánlott, hogy a megfigyelő FIA által engedélyezett sisakot és lángálló
ruházatot viseljen. Ezek kötelezőek az FIA Világbajnokságok rendezvényein.
2.9.4.
Egy időben egy biztonsági autót lehet bevetni, kivéve, ha a versenypálya hossza
meghaladja a 7 km-t, amikor is a többi biztonsági autó a pálya köztes pontjain helyezkedik
el, melyeket az FIA engedélyezhet. Amennyiben egynél több biztonsági autót engedélyez-
nek, akkor a következő szabályokat kell alkalmazni:
- Minden versenyzővel ismertetni kell valamennyi biztonsági autó indulási és kihaj-
tási pontjait.
- zöld lámpát kell elhelyezni valamennyi kihajtási pontot követően, ezek a lámpák a
verseny neutralizációjának végpontjaként kerülnek meghatározásra és az erre
szolgáló jelzést a versenyzők itt kapják.
2.9.5.
A versenyfutam rajtja előtt maximum 30 perccel a Safety Car elfoglalja helyét a rajt-
rács előtt és ott marad egészen az 5 perces jel megadásáig. Amennyiben a bajnokság
vagy a rendezvény szabályai 15 perces szabadedzésről rendelkeznek, a Safety Car akkor
foglalja el a helyét a rajtrács előtt, amint ez az edzés véget ért.
2.9.6.
Az 5 perces jelzés megadásakor (kivéve az alábbi 2.9.8 cikkelyben foglaltak esetet)
a pályán megtesz egy teljes kört, és elfoglalja (értsd: a versenyfutam közbeni) felállítási
helyét.
2.9.7.
Ha egynél több Safety Car-t alkalmaznak, az egyik a 2.9.5 és a 2.9.6 cikkely szerint
jár el, a másik (vagy a többi) a köztes pozíciót legkésőbb a rajt időpontja előtt 15 perccel
foglalja el.
Versenyfutam semlegesítése (Safety Car eljárás)
2.9.8.
Amint a Safety Car bevetésére vonatkozó utasítás elhangzik, és ettől kezdve a be-
vetés teljes időtartama alatt minden sportbírói poszton sárga zászlót kell lengetni és be kell
mutatni az „SC” táblát, a rajtlámpáknak narancssárgán kell villogniuk.
2.9.9.
A Safety Car a forgófényű narancssárga lámpáit felkapcsolva a bokszutcából elindul
és a pályára lép függetlenül attól, hogy a versenyfutamban élen álló versenyző éppen hol
van.
30
2.9.10.
Ekkor minden versenyben lévő autónak fel kell sorakoznia a Safety Car mögött,
egymástól nem több mint 5 autóhossz távolságra. Az alábbi kivételekkel az előzés tilos a
Safety Car bokszutcába történő visszatérése után mindaddig, amíg az autók el nem érik a
rajtvonalat (illetve a következő Safety Car indulási pontot) miután a Safety Car visszatért a
bokszutcába. Az előzés az alábbiak szerint engedélyezett:
-
amennyiben erre a Safety Car-ból utasítják valamelyik autót;
-
az alábbi 2.9.18 cikkely szerint;
-
bármely bokszutcába hajtó autó megelőzheti a Safety Car-t vagy más autót, amint
ez keresztezte az első Safety Car vonalat, ahogy az a 2.9.2 cikkelyben szerepel;
-
bármely pályán haladó autó bokszutcából kihajtó autót megelőzhet egy éppen a
bokszutcából kihajtó autót mindaddig, amíg ez nem keresztezte a második Safety
Car vonalat, ahogy az a 2.9.2 cikkelyben szerepel;
-
amikor a Safety Car visszatér a bokszutcába vagy köztes felállítási helyére, meg-
előzhető a pályán haladó többi autó által abban a pillanatban, amint átlépte a Safety
Car vonalat
-
amennyiben a mezőny a Safety Car vezetésével a bokszutcán keresztül köröz (lásd
a 2.9.14 cikkelyt), a saját bokszánál megálló autó megelőzhető;
-
amennyiben egy autónak nyilvánvaló problémája van és lelassul.
2.9.11.
A Safety Car eljárás teljes ideje alatt jelenteni kell a felügyelőknek minden olyan
autót, amely szükségtelenül lassan vagy a szokásostól eltérő módon halad vagy más ver-
senyzőkre nézve potenciálisan veszélyesnek tűnik.
2.9.12.
Amikor a Versenyigazgató elrendeli, a Safety Car-ban ülő megfigyelő bekapcsolja a
zöld lámpát, jelezvén a közte és a versenyfutamban élen álló autó között lévő autóknak,
hogy elhaladhatnak mellette. Ezek az autók csökkentett sebességgel tovább haladhatnak
előzés nélkül mindaddig, amíg utol nem érik a Safety Car mögött haladó autók sorát.
A biztonsági autó hátsó részén egy elektronikusan működtethető panel is elhelyezhető,
amely a versenyben élen álló rajtszámát mutatja. Amint ez kigyullad a versenyben vezető
és a Safety Car között haladó autók elhaladhatnak a Safety Car mellett.
2.9.13.
A Safety Car-t legalább addig kell használni, amíg a versenyfutamban élen haladó
autó közvetlenül mögé nem került és az összes többi autó fel nem sorakozott e mögött egy
sorban (vagy, ha egynél több Safety Car van, minden autó, az adott Safety Car szektorá-
ban).
Amikor a versenyfutamban vezető (vagy az adott szektorban vezető) autó a Safety Car
mögé ér, 5 autóhossznál kisebb távolságot tartva kell mögötte haladnia (kivéve az alábbi
2.9.15 cikkelyt), és az összes többi autónak a lehető legszorosabban tartania kell a formá-
ciót.
2.9.14.
Mialatt a Safety Car a pályán van, a versenyben lévő autók megállhatnak bokszuk-
nál, de csak akkor mehetnek ismét a pályára, ha a bokszutca kijáratánál lévő zöld lámpa
világít. Ez mindig világít, kivéve, amikor a Safety Car és az őt követő autók elhaladnak,
vagy elhaladni készülnek a bokszutca kijárata előtt. A pályára visszatérő autónak megfelelő
sebességgel kell haladnia mindaddig, amíg el nem éri a Safety Car mögött haladó autósor
végét.
31
Bizonyos esetekben a versenyigazgató a Safety Car-t a bokszutca használatára utasíthat-
ja. Ilyen esetekben, és azzal a feltétellel, hogy annak narancssárga fényei égve maradnak,
minden versenyautónak követnie kell a bokszutcába, előzés nélkül. Az e körülmények kö-
zött a bokszutcába hajtó versenyautók megállhatnak saját bokszaiknál.
2.9.15.
Amikor a Versenyigazgató visszahívja a Safety Car-t, annak ki kell kapcsolnia a
narancssárga lámpáját. Ez jelzi a versenyzők számára, hogy a Safety Car a kör végén a
bokszutcába hajt. Ekkor a Safety Car mögötti sorban az első helyen álló autó határozhatja
meg a tempót, és szükség esetén a Safety Car mögött több mint 5 autóhossz távolságra is
lemaradhat.
Annak érdekében, hogy egy baleset valószínűsége csökkenjen, attól kezdődően, hogy a
Safety Car lekapcsolta fényeit mindaddig, amíg a bokszutcába be nem ért, a versenyzők-
nek meggondoltan kell haladniuk, kerülve minden kiszámíthatatlan gyorsítást, fékezést
vagy bármely olyan manővert, ami más versenyzőt vélhetően veszélyeztet vagy rajtolását
hátráltatja.
Amint a Safety Car megközelíti a bokszutca bejáratát, a pályaellenőri posztokon a sárga
zászlókat és a „SC” feliratú táblákat be kell vonni és lengetett zöld zászlókra kell cserélni,
valamint a zöld lámpát fel kell kapcsolni a rajtvonalnál és a köztes versenyfutam semlege-
sítési ponton vagy pontokon. Ezen jelzéseket addig kell alkalmazni, amíg az utolsó autó át
nem lépi a vonalat.
Amennyiben egynél több Safety Car van, azok visszahívását precízen össze kell hangolni.
2.9.16.
Mialatt a Safety Car a pályán van, minden megtett kör teljes verseny-körnek számít.
2.9.17 Ha az utolsó kör elején még kint van a Safety Car, vagy az utolsó körben küldik ki a
pályára, a kör végén behajt a boxutcába, és az autók a normál rend szerint kerülnek lein-
tésre a kockás zászlóval, előzés nélkül.
Rajt Safety Car mögül
2.9.17.
Különleges körülmények közepette a versenyfutam a Safety Car mögül is indítható.
Ebben az esetben a forgófényű narancssárga lámpákat az 1 perces jelzést megelőzően
bármikor bekapcsolhatják. Ez jelzi a versenyzőknek, hogy a versenyfutam a Safety Car
mögül rajtol. Amikor a zöld rajtlámpa kigyullad, a Safety Car elhagyja a rajtrácsot, az őt
rajtsorrendben és egymástól kevesebb, mint 5 autóhossz távolságban követő autókkal
együtt. Nincs felvezető kör, és a versenyfutam akkor kezdődik, amikor a rajtlámpa zöld
fénye kigyullad.
Előzés csak az első körre vonatkozóan akkor engedélyezett, ha egy autó késlekedve hagy-
ja el a rajthelyét, és a mögötte lévő autók nem tudják ennek megelőzését elkerülni a me-
zőny további részének jogtalan feltartása nélkül. Ebben az esetben a versenyzők csak az
eredeti rajtsorrend helyreállítása érdekében előzhetnek.
Azt követően mihamarabb, hogy a Safety Car mögötti sorban haladó utolsó autó elhagyta a
bokszutca végét (értsd:
a bokszkijárat vonalát),
a bokszkijárati lámpát zöldre kell kapcsolni.
Ekkor a bokszutcában lévő autók a pályára hajthatnak és csatlakozhatnak a Safety Car
mögötti sorban haladókhoz.
Az a versenyző, aki késve hagyja el a rajtrácsot és mozdulatlan helyzetben volt miután a
többi autó már áthaladt a rajtvonalon, nem előzhet meg más mozgó járművet, és a Safety
Car mögött haladó autósor végéhez kell felzárkóznia. Ha egynél több versenyző érintett
32
ebben, akkor olyan sorrendet kell kialakítaniuk a mezőny mögött, amilyen sorrendben el-
hagyták a rajtrácsot.
Büntetés szabható ki arra a versenyzőre, aki a sportfelügyelők véleménye szerint szükség-
telenül előz meg egy másik autót az első körben.
2.9.18.
A Kódex 91. pontjának megfelelően, gördülő rajt esetén, a Safety Car hivatalos fel-
vezető autóként is alkalmazható: ez esetben a kiírás rajtra vonatkozó szabályai alkalma-
zandóak rá, egészen addig, amíg az autó a rajtjel megadása után ismét Safety Car-ként
nem funkcionál.
Felfüggesztett versenyfutam újraindítása
2.9.19.
A Safety Car elfoglalja helyét a piros zászlós vonalnál felsorakozott mezőny előtt.
A versenyfutam újraindításának körülményei megegyeznek az Általános Előírásokban fog-
laltakkal, vagy azokkal a speciális előírásokkal, amelyek a bajnokság, sorozat vagy ren-
dezvény szabályaiban szerepelnek. Mindazonáltal az alábbiaknak minden esetben telje-
sülniük kell:
-
a versenyirányítás utasításainak megfelelően hivatalos tisztségviselők alakítják ki az
autók sorrendjét
-
bármely, a piros zászlós vonal és a versenyben vezető között lévő autót kiintenek,
hogy előzés nélkül egy további kört teljesítsen és a Safety Car mögötti sorhoz csat-
lakozzon
-
az újraindítás előtt már legalább a 10 perces jelzést kell alkalmazni
-
az újraindítás előtt a további jelzések hangjelzéssel kiegészítve szabályszerű idő-
közönként következnek
A versenyfutam a 2.9.18 cikkelyben leírt eljárásnak és feltételeknek megfelelően Safety
Car mögül indul újra.
A versenyfutam semlegesítésére (Safety Car eljárásra) vonatkozó összes cikkelyben fog-
laltak életbe lépnek.
A Safety Car egy kör megtétele után a bokszutcába hajt, hacsak még nem foglalta el min-
den autó a helyét a Safety Car mögötti sorban, vagy a versenyirányítás úgy nem véli, hogy
nem biztonságos a versenyfutam folytatása.
2.10. SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK ÉJSZAKAI RENDEZVÉNYEK ESETÉRE
Az alábbi előírásokat nem kell alkalmazni azokon a rendezvényeken, amelyek kivilágított
pályákon zajlanak.
2.10.1. A posztok felszerelése (hivatkozással a 2.4 cikkelyre)
A sportbírók jelzőzászlói, valamint az „SC” feliratú Safety Car táblák helyett 50 cm hosszú
nyéllel ellátott, 80 cm átmérőjű kétoldalú korongokat, vagy azonos területű táblákat kell
alkalmazni, amelyek mindkét oldalát fényvisszaverő festékkel festették be a következő szí-
nekkel: sárga, sárga piros csíkokkal, fehér, zöld (a kék az előzés jelzésére nem szükséges,
mivel az előzést az autók fényszórókkal hajtják végre).
Alternatívaként a 2.4.2 paragrafusban leírt fényjelzések is használhatók.
33
Minden poszton kötelező sárga fény (fényjelző készülék) használata.
Továbbá az összes pályaellenőri poszton, mindegyik zászlós sportbírót el kell látni elem-
lámpával, melyet azonban sohasem szabad a közeledő jármű felé tartani.
Megjegyzés: A nappali jelzésekről az éjszakaiakra való áttérésnek az egész pályán egy-
szerre kell megtörténnie, a Versenyigazgató utasítására.
2.10.2. Poszt személyzet (hivatkozással a 3.4 cikkelyre):
Hosszú távú versenyfutamok esetében a posztokon szolgálatban lévő személyek számát
meg kell növelni úgy, hogy megfelelő pihenőidő álljon rendelkezésükre annak érdekében,
hogy biztosított legyen a munka folyamatossága; nem lehet egyszerre a személyzet min-
den tagja szolgálatban
2.10.3. A Versenyigazgató hatáskörébe tartozó jelzések (hivatkozással a 2.4.4 cik-
kelyre)
A jelzésadás az alábbiak szerint történik:
a)
Rajt
A 2.4.4.3 paragrafusban részletezett fényjelzésekkel.
b)
Cél
Kockás zászlóval, amely a versenypálya szélén lévő lámpával meg van világítva.
c)
Megállítás jelzése (piros zászló)
A célvonalnál bemutatott piros alapon fehér 40 cm széles, 15 cm magas „STOP” felirattal
rendelkező, 60x100 cm-es tábla segítségével. A háttérnek és a feliratnak is fényvisszave-
rőnek kell lennie, a felirat betűinek vastagsága 5 cm. Használhatók a Versenyigazgató be-
látása szerint elhelyezett piros lámpák is, amelyeket kizárólag csak ő működtethet.
Megjegyzés: az utóbbi két esetben, rádiókészülék segítségével, és még a célvonal előtti
megfelelő távolságból a Versenyigazgató számára előjelzést (értsd: figyelmeztetést) kell
adni.
d)
Egy adott versenyző megállítása (fekete zászló és a versenyző rajtszámát fel-
tüntető tábla)
Átlósan előre-hátra mozgatott fehér lámpával, és egy megvilágított táblával, melyen a ver-
senyző rajtszáma szerepel.
e)
Egy adott versenyző figyelmeztetése műszaki hiba estén (fekete zászló na-
rancssárga koronggal és a versenyző rajtszámát feltüntető fekete tábla)
Egy 80x80 cm-es fekete tábla, közepén 40 cm átmérőjű fényvisszaverő narancssárga ko-
ronggal, és egy megvilágított tábla, amely a versenyző rajtszámát tünteti fel.
f)
Egy adott versenyző sportszerűtlen magatartás miatti figyelmeztetése (fekete-
fehér zászló, és a versenyző rajtszámát feltüntető tábla)
Egy fekete, 80x80 cm-es táblával, közepén 45 cm-es egyenlő oldalú fényvisszaverő fehér
háromszöggel, és a versenyző rajtszámát feltüntető megvilágított táblával.
34
2.10.4. Beavatkozások (hivatkozással a 2.5 cikkelyre)
A beavatkozást megelőzően minden akadályt meg kell világítani annak érdekében, hogy
azok a versenyzők számára jól láthatóak legyenek. A beavatkozásra jogosult személyzet-
nek teljes egészében vagy jellegzetes részén fényvisszaverő ruhát kell viselnie. A beavat-
kozó járművek tetejére az ASN által jóváhagyott színű villogó lámpákat kell szerelni, vala-
mint a jármű mindkét oldalán, legalább 10 cm széles, hosszirányú, sárga fényvisszaverő
dupla csíkot kell elhelyezni minden olyan elemre, melyek alapján a jármű mérete meghatá-
rozható.
A versenypálya mentén beálló helyeket kell biztosítani azért, hogy ne kelljen alacsony se-
bességgel, vagy vontatást végezve, vagy veszélyes körülmények közepette hosszabb pá-
lyaszakaszokon haladni, Kivilágítást vagy fényvisszaverő jeleket kell a vontatott autókon
elhelyezni annak érdekében, hogy a méretük érzékelhető legyen. Ilyen jelzéseket kell elhe-
lyezni azokon a járműveken is melyeket nem lehet eltávolítani, valamint minden más moz-
díthatatlan akadályon is.
2.10.5. Orvosi-, tűzoltó- és gyorsbeavatkozó szolgálat
A személyzetet a fenti 2.10.2 paragrafus alapján kell megszervezni.
2.10.6. Safety Car-ok (hivatkozással a 2.6 cikkelyre)
Habár a 7 km-nél rövidebb pályákra csak egy Safety Car-t írnak elő, az éjszakai rendezvé-
nyekre javasolt két ilyen autót biztosítani megfelelően elhelyezve azért, hogy megakadá-
lyozzák az olyan autók versenysebességgel történő haladását, amelyek körhátrányuk visz-
szaszerzésére törekszenek.
2.10.7. Versenykiírás
Tájékoztatást kell adni az olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek eltérnek a nappali
rendezvényeken alkalmazottaktól.
Különösen:
-
a Safety Car-ok száma, elhelyezkedése, és az azonosító fényeik leírása;
-
a versenyfutam leállítására szolgáló valamennyi jelzés helye,
-
a fényszórók kötelező használatának időszaka;
-
arra vonatkozó kötelezettség, hogy a versenyautók központi áramtalanító kapcsoló-
ja, a tűzoltó készülék működtetőjének jelzése, valamint a jármű kilincsei és vonó-
szemei a versenyautókon fényvisszaverő kivitelűek legyenek.
3.
FEJEZET - AUTOCROSS ÉS RALLYCROSS ESEMÉNYEK
3.1. ÁLTALÁNOS RENDEZÉS
A biztonsági szolgálatok megszervezése meg kell felelnie a körpályás rendezvények elő-
írásainak (2. cikkely). A pályát és a rendezést az ASN-nek jóvá kell hagynia.
3.2. A VERSENYPÁLYA ELLENŐRZÉSE
3.2.1. A versenyirányítási helyiség
A versenyirányításnak a rajtvonal közelében kell elhelyezkednie, és biztosítania kell a Ver-
senyigazgató és munkatársai számára a feladatok végrehajtásához szükséges megfelelő
35
feltételeket, és ahová csak az oda beosztott személyzet léphet be. Ideális esetben az
egész versenypálya belátható a versenyirányításból.
Biztosítani kell egy, a bokszok és a depó, valamint a közönség hangosbeszélő rendszeré-
vel összeköttetésben lévő mikrofont, és ha lehetséges, egy nyilvános telefonhálózatra kap-
csolt telefont is. A versenyirányítás helyét fel kell szerelni a pályaellenőri posztokkal való
kapcsolattartásra alkalmas eszközökkel is.
A versenyirányítás és a Versenyigazgató feladata megegyezik a 2.1 cikkelyben, a körpá-
lyás rendezvényekre vonatkozóan leírtakkal, kivéve, hogy a versenypályát nem szükséges
hivatalos autóval nyitni és zárni, ez megoldható a pályaellenőri posztokkal fenntartott vizuá-
lis vagy szóbeli összeköttetés útján is.
3.2.2. Sportbírók
Sportbírói posztok: Ezeket a versenypálya mentén, legfeljebb 200 m távolságban kell elhe-
lyezni, és mindegyiknek vizuális kapcsolatban kell állnia az előző és következő poszttal. A
posztok kavics, vagy egyéb törmelék felverődéstől megfelelően védett övezetek, amelyeket
legalább 1 méterre állítanak fel a biztonsági fal, vagy korlát mögött, és amelyek legalább
egy méter magasra emelkednek ki attól a szinttől, ahol a sportbírók állnak, vagy amelyek
egy meghatározott magasságú, függőleges földsánc széle mögött legalább 1 méterre van-
nak. Minden posztszámnak jól láthatónak kell lennie, nem csak a versenypályáról, de
amennyire lehetséges, a Versenyigazgató számára is.
Felszerelés:
Minden posztot legalább a következőkkel kell felszerelni:
-
Zászlókészlet, amely tartalmazza az alábbi zászlókat:
-
egy piros
-
két sárga
-
egy sárga-piros csíkos
-
egy fehér
-
egy zöld
-
egy kék zászlóból álló készlet (a kék a rallycross esetében elhagyható).
-
két, egyenként 6 kg-os hordozható tűzoltó készülék, az ASN által jóváhagyott oltó-
anyaggal feltöltve.
-
felborult jármű felállítására alkalmas szerszámok (kötelek, horgok, hosszú emelőru-
dak),
-
tűzálló takaró a tűz elfojtására,
-
alumíniumborítású tűzálló kesztyű,
-
a sportbíróknak rendelkezniük kell olyan szerszámokkal is, amelyek segítségével el-
vághatják a biztonsági övet, biztonsági hálót, stb.
Személyzet:
Legalább 2 sportbírónak kell lennie minden poszton, beleértve egy megfigyelőt/jelzőt (aki
ténybíróként is működhet akadályoztatás vagy balesetek előidézése esetére, illetve amikor
36
a versenyzők olyan jelzéseket érintenek, amelyekért büntetés jár), valamint egy megfelelő-
en kiképzett és alkalmas ruházattal rendelkező tűzoltót is.
Feladatok:
a sportbírók feladatai és beavatkozásai nagyjában hasonlóak a 2.3.5 cikkelyben leírtakkal,
amennyiben azok alkalmazhatóak rövid, laza talajú pályán lebonyolított rövidtávú (sprint-)
versenyekre.
Baleset esetén a sportbírók maguk nem szedhetik ki a versenyzőt az autóból, csak segít-
ségére lehetnek, mialatt a speciális gyorsbeavatkozó egység érkezésére várnak. Erről úgy
a versenyzőket, mint a sportbírókat tájékoztatni kell.
3.2.3. Jelzésadás
A zászlójelzések a sportbírói posztokon a 3.2.2 cikkelyben foglaltakra vannak korlátozva, a
Versenyigazgató pedig a piros, a fekete, a fekete narancssárga körrel, a fekete-fehér, a
kockás és a rajtzászló felett rendelkezik. A zászlójelzéseknek összhangban kell lenniük a
2.4. cikkelyben foglaltakkal, a következő kivételekkel:
i.
a sárga zászlót csak egy adott poszton kell bemutatni, közvetlenül a baleset vagy
akadály előtt. A zászlójelzést követően a versenyzők nem előzhetnek addig, amíg
teljesen el nem hagyták az esemény helyszínét, amely miatt a zászlójelzést bemu-
tatták. Ebben a helyzetben a zöld zászló nem kerül bemutatásra.
Piros, fekete-fehér, és fekete zászló: e három zászló bemutatásáról normál körül-
mények közt a Versenyigazgató dönt.
a sárga zászlót piros csíkokkal a versenypálya locsolását követően mindig be kell
mutatni.
-
jelöléseket lehet használni a versenypálya széleinek meghatározására (lehetőleg
minél kevesebbet), és (ebben az esetben) a ténybírókat kell alkalmazni, akiknek
jelenteniük kell, ha egy jármű elmozdítja ezeket, vagy rossz oldalon halad el mel-
lettük.
-
rögzített jeleket kell használni a kitérések jelölésére is, pl. joker kör, mesterséges
lassítókban, ahol a beláthatóság korlátozott, és a depó bejáratát is egyértelműen
kell jelölni.
3.3. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Az alábbiakban leírt egészségügyi szolgálatot kell alkalmazni az FIA Nemzetközi Verseny-
naptárában szereplő valamennyi autocross és rallycross versenyen. Úgy kell megszervez-
ni, hogy megfeleljen a 2.7 cikkelyben leírtaknak. Ezen kívül meg kell, hogy feleljen az érin-
tett ország jogszabályi követelményeinek.
Nemzetközi rendezvény esetében az FIA jogosult bármikor ellenőrizni az egészségügyi
szolgálatot.
Az egészségügyi szolgálat összefoglaló táblázata, szakáganként, jelen H függelék végén
található.
Az egészségügyi szolgáltat az alábbiakból tevődik össze:
-
versenyorvos,
ii.
iii.
37
-
-
„gyalogos” egészségügyi személyzet (orvos vagy mentőorvos): a versenyorvos
belátása szerint,
újraélesztő egység (Ideiglenes Egészségügyi Központ), amelynek képesnek
kell lennie mind a kisebb sérüléseket elszenvedett, mind az intenzív kezelésre
szoruló sérültek ellátására, legalább egy mobil egység formájában (intenzív
kezeléshez felszerelt mentőautó). Újraélesztésben jártas és baleseti sérültek
kórházba szállítás előtti ellátása terén gyakorlott orvost kell ide helyezni.
Speciális előírások FIA Autocross és Rallycross Európa bajnokság esetében (más
esetekben ajánlott):
Egészségügyi központ szükséges. Mind állandó, mind ideiglenes egészségügyi
központ esetében, meg kell, hogy feleljen a 6. melléklet (4.5 pont) előírásainak, fel-
szerelése pedig a 4. melléklet (2.B. pont) előírásainak.
-
-
-
KED csapat (ld. 7. melléklet),
sérültek szállítása, mentőautók (legalább egy), az adott ország jogszabályainak
megfelelően – orvossal vagy orvos nélkül,
az intenzív ellátást igénylő sérültek szállítása: e célra felszerelt mentőautó, or-
vos, aki gyakorlott az újraélesztésben, akinek gyakorlott mentőorvos segéd-
kezhet (ld. 5. mellékletet is)
Amennyiben a mentőautó fel van szerelve intenzív ellátásra, a mobil újjáélesztő
készüléket ki lehet vinni a mentés helyszínére, a rendezvény nem folytatható
addig, amíg vagy vissza nem viszik azt a mentőautóba, vagy egy másik, inten-
zív ellátásra alkalmas mentőautó nem érkezik.
-
Az egészségügyileg felszerelt helikopterrel történő mentés a versenynek helyt
adó pálya és a kiválasztott kórház földrajzi elhelyezkedésétől függően, és az
5. mellékletben szereplő előírásoknak megfelelően történhet.
3.4.
TŰZOLTÓ- és GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLAT
Úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a 2.6 cikkelyben, körpályás rendezvényekre
vonatkozó azonos színvonal elérését a beavatkozások és tűzoltás tekintetében, figyelembe
véve a versenypálya és a versenyfutam rövidségét. Legalább két olyan mobil egységet kell
biztosítani a 2.6.2.3 cikkelyben foglaltaknak megfelelően, amely alkalmas a versenypálya
sajátságos terepén való mozgatásra. Hivatásos tűzoltók alkalmazása javasolt.
A depóban elégséges számú, világosan jelzett, megfelelően felszerelt és a mobil egységek
által könnyen elérhető tűzvédelmi pontokat kell kialakítani.
Amennyiben a pálya és a depó egymástól távol helyezkedik el, az ezeket összekötő út
mentén tűzoltó palackokat kell elhelyezni, és ezek helyét jól látható módon meg kell jelölni.
3.5.
-
-
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
Ahol a rendezvénnyel összhangba hozhatók, ott ezeknek a 2.8 cikkelyben leírtak-
nak kell megfelelniük.
A rendezőnek főleg egy, a meghibásodott autók felemelésére alkalmas járművet
kell biztosítania. Összesen legalább két vontató járműnek kell rendelkezésre állnia.
38
-
-
-
Annak érdekében, hogy a sérült versenyautók mentése a rendezvény normál mene-
tét ne tartsa fel, megfelelő számú és működési sebességű járművet kell alkalmazni.
A versenypálya locsolása
Ha szükséges, port megkötő keverékkel kell végezni a rendezvény előtti napon,
vagy edzés után. Lehetséges az egyes futamok között is, de csak a sportfelügyelők
engedélyével és azzal a feltétellel, hogy a versenyzőket a megfelelő gumiválasztás
érdekében időben tájékoztatják erről.
BEAVATKOZÁSOK A PÁLYÁN
3.6.
A beavatkozások során, amennyire ezek összhangba hozhatók a rendezvénnyel a 2.5 cik-
kelyben foglaltak szerint kell eljárni.
Amint a Versenyigazgató látott egy balesetet, vagy értesült annak bekövetkeztéről, piros
zászló hatálya alatt elindítja a mentési eljárást.
4.
4.1.
FEJEZET – GYORSULÁSI (DRAGSTER) RENDEZVÉNYEK
A RENDEZÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
A biztonsággal kapcsolatos szolgálatok szervezésének általánosságban meg kell felelnie a
2. Fejezetben a körpályás rendezvényekre vonatkozó előírásoknak és az FIA gyorsulási
rendezvényekre vonatkozó szabályainak, a rendezést és a versenypályát illetően. A ver-
senypályát és a rendezést az ASN-nek jóvá kell hagynia.
Minden egyes helyszínnek rendelkeznie kell a verseny egész ideje alatt megfelelő felszere-
léssel a fellépő vészhelyzetek megfékezésére, az erre fenntartott helyen. Baleset esetén a
felszerelésnek mozgathatónak kell lennie.
4.2.
A VERSENYPÁLYA ELLENŐRZÉSE
4.2.1. A versenyirányítás
Az épületre és a felszerelésre vonatkozó követelmények a tervezett rendezvény típusa
szerint változhatnak. Minden rendezvénynek a gyorsulási pálya vezetése, az ASN és az
FIA együttműködésével kell létrejönnie.
A versenyirányításnak a rajtvonal közelében kell elhelyezkednie, és biztosítania kell a Ver-
senyigazgató és munkatársai számára a feladatok végrehajtásához szükséges megfelelő
feltételeket, és ahová csak az oda beosztott személyzet léphet be.
Biztosítani kell egy, a depó, valamint a közönség hangosbeszélő rendszerével összekötte-
tésben lévő mikrofont, és ha lehetséges, egy nyilvános telefonhálózatra kapcsolt telefont is.
A versenyirányítás helyét fel kell szerelni a pályaellenőri posztokkal való kapcsolattartásra
alkalmas eszközökkel is.
4.3. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
4.3.1.
Az egészségügyi szolgálatra vonatkozó alábbi szabályokat kell alkalmazni vala-
mennyi drag versenyre, amely szerepel az FIA Nemzetközi Versenynaptárában. A 2.7.
cikkelyben meghatározottakat figyelembe véve kell megszervezni. Meg kell felelnie továb-
bá az érintett ország hatályos jogszabályi előírásainak.
Nemzetközi rendezvény esetén az FIA bármikor ellenőrizheti az egészségügyi szolgálatot.
39
Az egészségügyi szolgálat összefoglaló táblázata, szakáganként, jelen H függelék végén
található.
Az egészségügyi szolgáltat az alábbiakból tevődik össze:
-
versenyorvos,
-
„gyalogos” egészségügyi személyzet (orvos vagy mentőorvos): a versenyorvos be-
látása szerint,
-
újraélesztő egység (Ideiglenes Egészségügyi Központ), amelynek képesnek kell
lennie mind a kisebb sérüléseket elszenvedett, mind az intenzív kezelésre szoruló
sérültek ellátására, legalább egy mobil egység formájában (intenzív kezeléshez fel-
szerelt mentőautó), újjáélesztésben, valamint baleseti sérültek kórházba szállítását
megelőző ellátásban gyakorlott orvost ki kell rendelni,
-
Speciális előírások FIA Drag Európa bajnokság esetében (más esetekben ajánlott):
-
Felszerelése meg kell, hogy feleljen a 4. melléklet (2.B. pont) előírásainak.
-
KED csapat (ld. 7. melléklet),
-
sérültek szállítása, mentőautók (legalább egy), az adott ország jogszabályainak
megfelelően – orvossal vagy orvos nélkül,
-
az intenzív ellátást igénylő sérültek szállítása: e célra felszerelt mentőautó, orvos,
aki gyakorlott az újraélesztésben, akinek gyakorlott mentőorvos segédkezhet (ld. 5.
mellékletet is)
-
Amennyiben a mentőautó fel van szerelve intenzív ellátásra, a mobil újjáélesztő ké-
szüléket ki lehet vinni a mentés helyszínére, a rendezvény nem folytatható addig,
amíg vagy vissza nem viszik azt a mentőautóba, vagy egy másik, intenzív ellátásra
alkalmas mentőautó nem érkezik.
-
Az egészségügyileg felszerelt helikopterrel történő mentés a versenynek helyt adó
pálya és a kiválasztott kórház földrajzi elhelyezkedésétől függően, és az 5. mellék-
letben szereplő előírásoknak megfelelően történhet.
4.3.2. Kommunikáció
A Verseny főorvosnak az általános vagy külön (értsd:
az orvosi szolgálat számára létesí-
tett)
hálózaton keresztül az orvosi szolgálat minden tagjával kapcsolatba kell tudni lépni.
4.3.3. Szervezési formaságok
Tömegbaleset vagy ismételt baleset esetére, amelynek ellátása meghaladja a helyszínen
tartózkodó egészségügyi szolgálat kapacitását, előzetesen fel kell venni a kapcsolatot az
adott ország jogszabályainak megfelelően elkészített veszélyhelyzeti terv szerint felelős
személlyel.
4.3.4. Nézők biztonsága
Ha a rendező a nézők számára elkülönített területet biztosít, azt nézőtéri orvosi szolgálattal
kell biztosítani. Még ha ezt a szolgálatot más szervezet is biztosítja, akkor is a Verseny
főorvos irányítása alá tartozik.
40
4.3.5. Az orvosi beavatkozások szervezése
Egy baleset helyszínén az orvosi beavatkozást kizárólag a rendező által erre kijelölt orvos
szervezheti és irányíthatja.
Orvosi egyenruha: javasolt egyenruha viselése, és az lehetőleg tűzálló legyen, hát- és mell-
részén „DOCTOR” felirattal.
4.4.
TŰZOLTÓ és GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLAT
Úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a 2.6 cikkelyben, körpályás rendezvényekre
vonatkozó azonos színvonal elérését a beavatkozások és tűzoltás tekintetében, figyelembe
véve a versenypálya és a versenyfutam rövidségét. Legalább két olyan mobil egységet kell
biztosítani a 2.6.2.3 cikkelyben foglaltaknak megfelelően
4.5.
EGYÉB SZOLGÁLATOK
Ahol a rendezvénnyel összhangba hozhatók, ott ezeknek a 2.8 cikkelyben leírtaknak kell
megfelelniük, a pálya rövidségét figyelembe véve.
Nevezetesen:
-
A rendezőnek egy, a meghibásodott autók felemelésére alkalmas járművet és még
egy kiegészítő beavatkozó felszerelést kell biztosítania. Összességében két, vonta-
tásra alkalmas járműnek kell rendelkezésre állnia
-
Víz és olaj felszárítására alkalmas eszközöket kell biztosítani
5.
FEJEZET - RALLYE (1. KATEGÓRIA)
5.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A következő útmutatásokat figyelembe kell venni, de ezeket nem kell az adott rendezvény
Versenykiírásában szerepeltetni.
A rendezők további előírásokat is kidolgozhatnak a közönség, és a versenyzők biztonsá-
gának növelése érdekében.
Ezen útmutatások alkalmazásáért a versenyigazgató viseli a végső felelősséget.
Az FIA Rallye Világbajnokságba (a
továbbiakban: WRC)
számító rendezvényeken FIA Biz-
tonsági és Orvosi Küldött jelenléte kötelező.
FIA Biztonsági és/vagy Orvosi Küldött kinevezhető más FIA bajnokságok esetében is. Eb-
ben az esetben az ő feladataik és felhatalmazásaik ugyanazok, mint a WRC sportszabálya-
iban és a 8. mellékletben foglaltak.
5.2. BIZTONSÁGI TERV ÉS SZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK
5.2.1.
Biztonsági tervet kötelező készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
-
A versenyközpont (versenyirányítás) helye
-
A különböző, irányítási hatáskörrel megbízott személyek neve:
Versenyigazgató,
Versenyigazgató helyettes,
Verseny főorvos (FIA jóváhagyás szükséges a világbajnoki eseményeken, a 2.
mellékletben foglaltak szerint),
41
Verseny biztonsági szolgálat vezetője,
Biztonsági felelősök valamennyi gyorsasági szakaszon.
-
A különböző biztonsági szolgálatok címe és telefonszáma:
Rendőrség,
Kórházak,
Sürgősségi orvosi szolgálat
Tűzoltó szolgálat,
Autómentés,
Vöröskereszt (vagy annak megfelelő szervezet).
-
A teljes útvonallap, az összekötő szakaszok részletezésével.
-
Valamennyi gyorsasági szakasz biztonsági terve, melynek tartalmaznia kell a főbb
tisztségviselők, valamint a szakasz beavatkozó szolgálatainak listáját, telefonszámo-
kat stb., valamint a gyorsasági szakasz részletes térképét.
-
A rendezőnek és a Versenyigazgatónak, minden gyorsasági szakaszra vonatkozóan
javaslatot kell tennie egy, a szakasz törlése esetén használandó alternatív útvonalra
(lásd az 5.4.2.6 cikkelyt)
-
WRC rendezvények esetében a WRC szabályzata tartalmazza a biztonsági terv és
az orvosi kérdőív, valamint a kijelölt kórházakkal kötött megállapodás FIA-hoz történő
elküldésének határidejét.
5.2.2.
A biztonsági tervnek kiemelten foglalkoznia kell a következő tárgykörökkel:
-
A közönség biztonsága,
-
A részt vevő versenyzők (későbbiekben „egység”) biztonsága,
-
A rendezvény tisztviselőinek biztonsága
és tartalmaznia kell az alábbiakat is:
-
a beavatkozó szolgálatok részletes elhelyezkedését
-
a beavatkozásokra vonatkozó utasításokat
-
az evakuációs útvonalakat
-
azokat a kórházakat, amelyekkel vészhelyzet esetén kapcsolatba lehet lépni
5.2.3.
Tömegbaleset vagy ismételt baleset esetére, amelynek ellátása meghaladja a hely-
színen tartózkodó egészségügyi szolgálat kapacitását, előzetesen fel kell venni a kapcsola-
tot az adott ország jogszabályainak megfelelően elkészített veszélyhelyzeti terv szerint
felelős személlyel.
A kiválasztott kórházakkal írásban kell felvenni a kapcsolatot, legalább 156 nappal a ren-
dezvény előtt, kérve, hogy a sürgősségi szolgálat készenlétben álljon.
5.2.4. A Biztonsági Szolgálat Vezetője
A Biztonsági Szolgálatának Vezetőjét a Versenykiírásban kell megnevezni. Tagja a rende-
ző bizottságnak, és részt vesz a biztonsági terv kidolgozásában.
42
A rendezvény ideje alatt állandó kapcsolatban áll a Versenyirányítással, a Verseny főor-
vossal, és valamennyi gyorsasági szakasz rajtjával (telefon vagy rádióösszeköttetés formá-
jában).
A biztonsági tervben foglaltak végrehajtásáért és alkalmazásáért felelős.
5.2.5. Gyorsasági szakasz biztonsági felelőse
Minden gyorsasági szakaszon lennie kell egy biztonsági felelősnek, aki segíti a Biztonsági
Szolgálat Vezetőjét.
A gyorsasági szakasz biztonsági felelőse még a „0” jelű autók elhaladását megelőzően
biztosítja, hogy a gyorsasági szakasz szemléje (inspekció) megtörténjen és igazolja, hogy
a szakasz összhangban van a biztonsági tervben foglaltakkal.
5.2.6. Tisztségviselők és sportbírók
A rendezőknek biztosítaniuk kell, hogy a tisztségviselők feladatuk teljesítése közben ne
legyenek veszélynek kitéve.
A rendező felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a tisztségviselők e tekintetben megfe-
lelően ki vannak-e képezve.
A személyzetnek megkülönböztető mellényt kell viselnie. Az ajánlott színek az alábbiak:
Biztonságért felelős személyek (sportbírók)
- Narancs
Biztonsági felelős
- Narancs fehér csíkkal és felirattal
Posztvezető
- Kék fehér csíkkal és felirattal
Média
- Zöld
Szakasz vezetője
- Piros és felirat
Versenyzői összekötő
- Piros dzseki vagy mellény
Orvos
- Fehér
Rádiós
- Sárga kék jelzéssel
Technikai Ellenőr
- Fekete
43
5.3.
AZ ORVOSI ÉS GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLATOK ALAPFOGALMAINAK
RÉSZLETEZÉSE
5.3.1. Általános szabályok
A (rendezvényre) biztosított egészségügyi és gyorsbeavatkozó szolgálatoknak az e feje-
zetben tárgyaltaknak kell megfelelniük. Ezen kívül teljesíteniük kell az adott ország minden
jogi előírását is. A fentiek minden nemzetközi rendezvényre érvényesek, de nem vonatkoz-
nak a magán tesztelésekre. WRC esetében az alábbi szabályok szigorúan kötelezőek, és
semmi esetre sem válhatnak opcionálissá.
Az orvostechnikai információkat és az elengedhetetlen gyakorlati utasításokat az e fejezet
végén lévő összefoglaló táblázat tartalmazza.
5.3.2. Személyzet
A versenyirányításban
A Verseny főorvos vagy helyettese:
Mindkettőnek rendelkeznie kell az ASN jóváhagyásával és a Versenyigazgató alá vannak
rendelve. Nevüket a Versenykiírásban közölni kell.
A WRC rendezvények Verseny főorvosaira vonatkozó előírásokat a 2. melléklet tartalmaz-
za.
A Verseny főorvos felelős az esetleges sérültekkel kapcsolatos mentési és szállítási szol-
gálatok személyzetének összeállításáért, e szolgálatok összeállításáért, megszervezésért,
működtetéséért és irányításáért. Ennek megfelelően döntései minden orvosi és
paramedikus személyzetre vonatkoznak, beleértve a nemzeti sporthatóság által közvetle-
nül vagy közvetve kirendelt személyzetet is
Kivételes eseteket leszámítva, a verseny főorvos a rendezvény egésze alatt a Versenyirá-
nyításban tartózkodik annak érdekében, hogy baleset esetén elősegítse a kommunikációt
és az együttműködést a Versenyigazgatóval. Időlegesen a Versenykiírásban megnevezett
helyettese a helyébe léphet. Minden esetben elérhetőnek kell lennie. A rendezők kötelesek
a Verseny főorvos rendelkezésére bocsátani minden szükséges tárgyi és adminisztrációs
eszközt, hogy feladatát megfelelően el tudja látni.
A rendezvényt megelőzően:
A versenyorvos felelős a Biztonsági Terv egészségügyi részéért, vagy az Egészségügyi
Biztonsági Tervért, csakúgy, mint a Versenyigazgató és a Biztonsági Felelős.
A versenyorvosnak a Biztonsági Felelőssel és/vagy a Versenyigazgatóval ki kell mennie
valamennyi gyorsasági szakaszra a versenyt jóval megelőzően, egy, az egészségügyi be-
avatkozó autóval azonos autóval, hogy kijelöljék a start és a köztes pontok helyét, és meg-
bizonyosodjanak arról, hogy valamennyi egészségügyi és biztonsági felszerelés helyesen,
a szabályoknak megfelelően el lett helyezve.
Meg kell erősítenie a mentőautók és az orvosi helikopter meglétét és megfelelőségét.
Aprólékosan meg kell vizsgálnia, hogy a mentőautóban és a rescue autóban lévő felszere-
lés és készletek kifogástalan állapotban vannak.
Le kell ellenőrizniük, hogy a gyógyszerek egyikének sem járt le a szavatossági ideje.
44
Felelős a futamra kijelölt kórházak minőségéért és befogadóképességéért. Emiatt csak egy
vagy két kórházat választhat ki, lehetőleg a pilóták és navigátorok számára. Ezen kórházak
kijelölését az FIA-nak jóvá kell hagynia, és referencia pontokká válnak a jövőbeli nemzeti,
regionális és FIA rendezvények számára.
A rendezvény során:
Minden este meg kell vizsgálni valamennyi, aznap balesetet szenvedett pilótát és navigá-
tort, még akkor is, ha nem igényeltek orvosi ellátást, annak érdekében, hogy megbizonyo-
sodjon róla, hogy másnap rajthoz állhatnak (a Műszaki Küldöttnek ugyanúgy az autókat kell
megvizsgálnia, hogy rajthoz állhatnak-e a Szuper Rallyban).
A rendezvény után:
A versenyt követő két héten belül a versenyorvos jelentést kell, hogy készítsen az FIA
számára, az Egészségügyi Küldött és az Egészségügyi Bizottság részére, valamennyi piló-
tán, tisztségviselőkön, nézőkön végzett egészségügyi beavatkozásról. A jelentésnek le kell
írnia az incidens vagy baleset körülményeit, a beavatkozások idejét, a kezdeti egészség-
ügyi státuszt, a kezelést és az egészségügyi állapot alakulását.
WRC futamokra vonatkozó különleges előírások:
A fenti előírások kötelezőek.
Emellett a verseny főorvos személyét az FIA-nak jóvá kell hagynia.
A személyi követelmények és eljárások a 2. mellékletben találhatók.
A verseny főorvos köteles megjelenni a verseny főorvosok kétévenkénti szemináriumán.
Az említett szemináriumon erősen ajánlott részt vennie azon orvosoknak, akik tervezik a
verseny főorvosi tisztség betöltését.
Angol nyelvtudással kell rendelkeznie mind szóban mind írásban.
Helyettes verseny főorvos kinevezése kötelező.
A Verseny főorvos helyettese:
A Verseny főorvos munkáját segíti, megbízható konkrét feladatkörökkel vagy éppen helyet-
tesítheti a Verseny főorvost.
Orvosi beavatkozó járművek és kezelő/újraélesztő egységek személyzete:
-
Újraélesztésben és baleseti sérültek kórházba szállítást megelőző ellátásában jártas
orvosok, akik megfelelnek az adott ország előírásainak vagy referencia szabványnak,
ahol ez alkalmazható;
-
Rohammentősök, akinek az újraélesztésben (legyen az szív és érrendszeri, vagy
légzőszervi okok miatt indokolt) szerzett és az intubálásban szerzett megfelelő gya-
korlatát azon ország által kibocsátott bizonyítvány igazolja, ahol az illető rohammen-
tős a tevékenységét folytatja (orvosokat is helyettesíthetnek a gyorsasági szakaszok
köztes pontjain, de csak ezeken a pontokon, és csak azzal a feltétellel, ha bármely
sérültet, kórházba szállítása előtt újjáélesztésben gyakorlott orvos már megvizsgált).
-
gépjárművezetők, akik e csapatok tagjai is lehetnek
-
Olyan személyek, akik sérültek (balesetet szenvedett autókból történő) kiemelésére
vannak kiképezve (lásd a 7. mellékletet).
45
Rendelkezések WRC eseményeken:
Minden orvosi ponton legalább egy angolul jól tudó személynek kell lennie.
FIA Orvosi küldött- akinek szerepét a 8. melléklet határozza meg – minden esetben kell.
5.3.3. Beavatkozó járművek
Feladatuk, hogy a baleset helyszínére juttassák:
-
a helyzet megkívánta orvosi mentőszolgálatot
-
a szükséges műszaki felszereléseket.
Két javasolt módszer létezik:
1.
két külön jármű, egyik az „orvosi”, másik a „műszaki” szolgálat részére
Az orvosi beavatkozó jármű az alábbiakat szállítja:
- az 5.3.2 cikkelynek megfelelő orvosi csapatot
- a 3. melléklet szerinti orvosi felszereléseket
A műszaki beavatkozó jármű az alábbiakat szállítja:
- baleseti sérültek kimentésére vonatkozó eljárásban és technikában képzett, a 3.
melléklet szerinti műszaki csapatot és felszereléseit
- 2 db 4 kg-os tűzoltó készüléket, képzett kezelőjével együtt
- a Versenyirányítással történő kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs esz-
közt
- figyelmeztető szirénát
- a megfelelő azonosító jelzéseket
- a mentési alapfelszereléseket, amelyet a Verseny főorvos a Technikai Főellenőrrel
közösen határozott meg, és amely a 7. mellékletben (KED csapat) és a 3. mellék-
letben (Gyorsbeavatkozó szolgálat) foglaltakon alapulnak.
2.
Olyan kombinált beavatkozó jármű, mely egymagában adja az „orvosi” és „műszaki”
szolgálatot
Ennek az alábbiakat kell szállítania:
- minden, a műszaki mentéshez előreláthatólag szükséges felszerelést
- az orvosi csapatot (legalább háromfős, baleseti sérültek kimentésében és a mű-
szaki felszerelés használatában képzett) és minden, az orvosi beavatkozáshoz
előreláthatólag szükséges felszerelésüket
Az előbbiekben felsorolt járművek legalább egyikén hordágyat kell elhelyezni.
A járműveknek terepen való közlekedésre és a gyorsasági szakaszon való gyors
haladásra alkalmas járműveknek kell lenniük. Számuk az adott gyorsasági szakasz
természetétől, hosszúságától és nehézségétől függ.
A beavatkozó autók esetében a terep függvényében ajánlott a bukókeret, és java-
solt minden abban utazó számára a bukósisak viselete.
46
Minden esetben a gyorsasági szakasz rajtjánál lévő, újraélesztésre képesített or-
vosnak (vagy köztes poszton állomásozó, újraélesztésben gyakorlott
paramedikusnak) kell először a baleset helyszínére érnie.
5.3.4. Újraélesztésre felszerelt mentőautó
Az adott ország előírásai szerint felszerelt, újraélesztésre alkalmas mentőautó. Személyze-
te egy gépkocsivezetőből, újraélesztésre képesített orvosból és vagy paramedikusból áll,
aki a gépkocsivezető is lehet.
FIA WRC bajnokság esetén a berendezésnek meg kell egyeznie a 4 sz. Melléklet, 2. feje-
zetének B részében foglaltakkal, egyéb versenyeken ez a felszerelés nem kötelező, csak
ajánlott.
5.3.5. Kezelő/újraélesztő egység
Speciális rendelkezések WRC esetében (más esetekben ajánlott):
Olyan ideiglenes vagy állandó kialakítású újraélesztő egység, amely a szervizparkban való
használatra lett kialakítva, és felszereltsége a 4. melléklettel van összhangban, két ágy
megléte szükséges és elegendő. Az egységnek alkalmasnak kell lennie kritikus állapotú
beteg vagy sérült páciens azonnali ellátására. Általános orvosi problémák ellátását is lehe-
tővé kell tennie.
Minden ilyen egységhez egy újraélesztésben és baleseti sérültek kórházba szállítása előtti
ellátásában gyakorlott orvost kell kijelölni.
5.3.6. Szállító mentőautó
Az adott ország előírásainak megfelelő szabványos mentőautó a baleseti sérültek szállítá-
sára, orvossal vagy orvos nélkül. Amennyiben a szállított sérült állapota újraélesztést köve-
telhet meg, egy ebben jártas orvos jelenléte szükséges.
5.3.7. Mentőhelikopter
Ha rendelkezésre áll mentőhelikopter, annak összhangban kell állnia az adott ország lég-
ügyi hatóságainak előírásaival, és rendelkeznie kell fixen rögzített hordággyal.
Speciális rendelkezések WRC esetében:
Kötelező valamennyi WRC futamon.
A kimentésben résztvevő orvosnak minden esetben újraélesztésben gyakorlottnak kell len-
nie. Helyettesítheti őt gyakorlott rohammentős is. Ahol lehetséges, nehéz terepen történő
bevetésekre is fel kell szerelni. A fedélzeten minden esetben tartózkodnia kell egy újra-
élesztésre képesített orvosnak.
A rendezvény teljes időtartama alatt kizárólag a rallye rendelkezésére kell állnia.
A rendező figyelmébe kell ajánlani az FIA következő irányelveit: „Szervezet a helikopterek
repülésbiztonságért” és az alábbi 5.5.3 d) cikkely.
5.3.8. Kommunikációs eszközök
A Verseny főorvosnak az általános vagy saját rádióhálózaton keresztül az orvosi szolgálat
minden tagjával kapcsolatba kell tudni lépni.
47
5.4.
A KÖZÖNSÉG BIZTONSÁGA
A biztonsági terv legjelentősebb szempontjának kell lennie, hogy a nagyközönség, és ebbe
beleértve a nézők biztonságát szavatolja.
Az 5.4.1 cikkely lehetséges elhagyásával az alábbi, de nem részletezett intézkedések köte-
lezőek minden első kategóriás nemzetközi rallye rendezvényen
5.4.1. Oktató film (minden rendezvényre ajánlott).
-
30 másodperces időtartammal.
-
ismert versenyző, vagy versenyzők kommentárjával, a rendezvényt rendező ország
nyelvén.
-
ne mutasson balesetet.
-
többször le kell játszani
5.4.2. A nézők ellenőrzése
a)
Az 5.4.5 cikkelyben részletezettek szerinti intézkedéseket kell foganatosítani a né-
zők figyelmeztetésére, és - ahol szükséges – biztosítani, hogy aki veszélyes helyen tartóz-
kodik, onnan el legyen távolítva.
b)
A biztonsági tervben azonosítani kell minden veszélyes területet. A rendezőknek,
ha szükséges a közrendvédelmi hatóságok segítségével be kell azonosítaniuk a veszélyes
zónákat és azok határait ki kell jelölniük, jóval a közönség megérkezése előtt.
c)
A Versenyigazgatónak figyelembe kell vennie a Verseny biztonsági szolgálat veze-
tője és a nullás autók személyzetének (és ha vannak, az FIA Biztonsági és Orvosi Küldöt-
tek) javaslatait is annak biztosítása érdekében, hogy veszélyes feltételek esetén a gyorsa-
sági szakasz törlésre kerüljön.
d)
Ha nagyszámú néző várható egy gyorsasági szakaszra vagy szuper gyorsaságira,
úgy a közönséget speciális biztonsági eszközökkel kell védeni, pl. gumifal, szalmabálából
épített fal stb.
e)
Meg kell akadályozni a közönség mozgását a gyorsasági szakasz útvonala mentén,
amíg a szakasz a versenyzők számára van fenntartva (a 0-ás autó és a nyitó autó elhala-
dása között).
f)
A biztonsági előírásokról szórólapot kell szétosztani a nézők között a gyorsasági
szakaszokon, és minden odavezető útvonalon.
g)
Megfelelő számú sportbírónak vagy közrendvédelmi hatósági személynek (rendőr-
ség, katonaság stb.) kell jelen lennie, hogy biztosítsák a nézők biztonságát a gyorsasági
szakaszok mentén.
h)
A sportbíróknak az 5.2.6 cikkelyben meghatározott rövid kabátot (dzseki, ujjas zub-
bony, stb.) kell viselniük, mely őket könnyen azonosíthatóvá teszi.
i)
A gyorsasági szakaszokat úgy kell térben és időben elhelyezni, hogy az egyes sza-
kaszok közötti nézői mozgás elkerülhető legyen.
5.4.3. Tankolás és szervizelés
48
Ahol tankolás vagy szervizelés zajlik, a rendezőnek biztosítania kell a szükséges óvintéz-
kedéseket annak érdekében, hogy a közönséget megfelelő távolságra tartsa a potenciáli-
san veszélyes tevékenységektől.
5.4.4. Nullás autók és pályanyitó autók
a)
A rendezői nullás autókon a motorháztetőn, valamint a két első ajtón egy 36x50 cm-
es táblát kell elhelyezni 000, 00 vagy 0 jelzéssel és „SAFETY” (vagy SECURITE) felirattal.
b)
Minden nullás autót fel kell szerelni villogó tetőlámpával és szirénával.
c)
A nullás autót nem vezetheti az FIA kiemelt versenyzőinek listáján (1./2. vagy A/B)
szerepelő versenyző, valamint olyan versenyző, aki a versenyt feladta.
d)
A nullás autó vezetőjének és navigátorának jelentős, rallye rendezvényeken szer-
zett tapasztalattal kell rendelkezniük, amely biztosítja, hogy mérsékelt sebességgel, teljes
biztonsággal autózzanak, és teljes értékű információt kell tudni adniuk a versenyigazgató-
nak a versenypálya mentén uralkodó állapotokat illetően. A nullás autóknak kell ellenőriz-
niük a időmérő órákat, és azt, hogy a sportbírók megfelelően tájékozottak a menetlevelek-
kel kapcsolatos eljárások tekintetében.
e)
Az utolsó versenyautó után pályanyitó autó halad keresztül minden gyorsasági sza-
kaszon, amelyen 36x50 cm-es, kockás zászlót ábrázoló táblával, amelyet a motorháztetőn,
valamint a két első ajtón kell elhelyezni.
5.4.5. Tájékoztatás
A főként a közönségnek szóló tájékoztatást az alábbi módokon kell közvetíteni:
-
írott, szóbeli, és televíziós médiumokon keresztül,
-
plakátokon,
-
szórólapokon,
-
az útvonalon végighaladó jármű (pálya információs autó) hangszórókkal felszerelve,
a nézők tájékoztatására (ajánlott 45-60 perccel az első autó rajtja előtt). Ez az autó
hangszórókkal felszerelt helikopterrel is helyettesíthető. Ez az eljárás, ha szükséges,
többször is megismételhető.
5.4.6. Orvosi szolgálat
Ha a rendező a nézők számára elkülönített területet biztosít, azt nézőtéri orvosi szolgálattal
kell biztosítani. Amennyiben ezt a szolgálatot más szervezet is biztosítja, akkor az is a Ver-
seny főorvos irányítása alá tartozik.
5.5.
A VERSENYZŐ EGYSÉGEK BIZTONSÁGA:
5.5.1. A biztonsági szolgálatok bevetése
a)
Minden gyorsasági szakasz rajtjánál (ahol alkalmazható hivatalos teszt –
shakedown- esetén is):
- 1 db vagy több orvosi beavatkozó járműnek állomásoznia minden felállítási helyen
a műszaki beavatkozó (gyorsbeavatkozó, tűzoltó, stb.) járművek közelében;
- 1 db, újraélesztésre felszerelt egység;
- lehetőleg 1 db szállító mentőautó
49
Speciális rendelkezések WRC esetében:
A fenti szabályok alkalmazása kötelező.
- 1 fő újraélesztésben és baleseti sérültek kórházba szállítás előtti eljárásában gya-
korlattal rendelkező, kimentésre kiképzett orvos;
- 1 vagy két, sérültek kimentésében képzett rohammentős;
- 2 db 4 kg-os tűzoltó készülék, szakképzett kezelővel;
- megfelelő kommunikációs eszköz a Versenyirányítással való kapcsolattartásra.
Ezeket a járműveket a rajthely után, de attól nem több mint 150 m-re, látótávolságon
belül kell állomásoztatni. Magát a rajt elhelyezését kell módosítani akkor, ha a jármű-
vek ilyen felállítása azt szükségessé tenné.
b) az útvonal köztes pontjain (lásd alább)
- egy vagy több orvosi beavatkozó jármű;
- 1 db szállító mentőautó
- 1 újraélesztésben gyakorlott, sérültek kimentésében képzett orvos, vagy helyette 1
újraélesztésben gyakorlott és sérültek kimentésében képzett rohammentős;
- megfelelő kommunikációs eszköz a Versenyirányítással való kapcsolattartásra.
A köztes pontok számát az adott gyorsasági szakasz természete, hossza és nehézsé-
ge határozza meg. Minden esetben kötelező ilyen köztes pont kialakítása a 15 km-es,
vagy ennél hosszabb gyorsasági szakaszok esetében, továbbá két orvosi poszt egy-
mástól való távolsága sem haladhatja meg soha ezt a távolsághatárt. Mindig rádiós
poszttal együtt kell ezeket elhelyezni.
A köztes pontok darabszámát és elhelyezésüket az ajánlott eljutási idő alapján kell
megállapítani úgy, hogy a rajthelytől indulva az első pontig, a köztes pontok között és
az utolsó ponttól egészen a célig az egyes pontok eléréséhez szükséges időtartam ne
haladja meg az adott rallye rendezvény beavatkozó járműveivel semmilyen esetben
sem a 10 percet.
Mindezeken túlmenően, ha terep adottságai, az időjárási, vagy más különleges körül-
mények úgy kívánják, ezek a távolságok a Verseny főorvos, és a Verseny biztonsági
szolgálat vezetője (WRC esetében az FIA Orvosi Küldött és Biztonsági Küldött) közös
előterjesztése alapján a Biztonsági Terv jóváhagyásakor módosíthatók.
A rajtnál és a köztes pontokon állomásozó beavatkozó járműveknek is közvetlenül a
gyorsasági szakasz pályájára kell tudni hajtani, és felállítási helyüknek biztonsági zó-
nában kell lenni.
c) Minden gyorsasági szakasz céljában (stop állomásán):
- legalább 2 db, 4 kg-os tűzoltó készülék, megfelelő számú kezelő személyzettel.
Speciális rendelkezések WRC esetében:
Ha a gyorsasági szakasz hosszabb, mint 35 km, a gyorsasági szakasz végén tűzol-
tóautót kell biztosítani.
d) a szervizparkban (WRC esetén kötelező), vagy egy központi helyen, közúton mérve
kevesebb, mint 15 km-re a vonatkozó gyorsasági szakasztól:
50
- 1 db szállító jármű (autómentő)
- megfelelő kommunikációs eszköz a Versenyirányítással való kapcsolattartásra.
- az 5.3.5 cikkely szerinti kezelő/újraélesztő egység
- 1 db szállító mentőautó.
Egy rallye rendezvény sem kezdhető el vagy folytatható megszakítás után mindaddig,
amíg a minimálisan szükséges orvosi szolgálat nincs jelen. Helyettesítésről gondos-
kodni kell.
5.5.2. Beavatkozó szolgálat bevetése
5.5.2.1.
Minden olyan mentési műveletet, amely orvosi beavatkozó jármű bevetésé-
vel jár, a Versenyigazgató kezdeményez tanácskozva a Verseny főorvossal és értesítve a
szakasz felelősét. Minden esetben az 5.2.2 és 5.5.3 a) cikkelyben foglalt eljárások alkal-
mazásával lehet csak a sérültet akár földi, akár légi úton a kijelölt kórházba szállítani.
5.5.2.2.
A baleset helyszínén az orvosi beavatkozást csak a vonatkozó beavatkozó
jármű orvosa szervezheti és irányíthatja (vagy a képesített paramedikus, ha köztes ponton
állomásozó járműről van szó). A személyzetnek a járműben található felszerelések helyes
használatát ismerniük kell, arra kiképzetteknek kell lenniük; csakúgy, mint a baleseti sérül-
tek kimentésében.
Speciális szabályok WRC esetében:
A fenti, egészségügyi személyzetre vonatkozó rendelkezések kötelezőek.
5.5.3. Sérültek szállítása
a)
A sérültek szállítási útvonalát minden gyorsasági szakasz esetében meg kell ter-
vezni és világosan be kell mutatni azt a biztonsági tervben (térkép vagy sematikus ábra
formájában).
b)
Az útvonal közelében lévő összes kórház sürgősségi szolgálatának készenlétben
kell állnia (lásd a fenti 5.2 cikkelyt).
c)
Bármely olyan esetben, ha a sérült állapota intenzív kezelést igényel, szállítása
során végig jelen kell lennie egy újraélesztésben gyakorlott orvosnak, történjen a szállítás
akár földi, akár légi úton.
d)
Ha a szállítás előreláthatólag helikopterrel történik, az alábbi feltételeket kell figye-
lembe venni:
- ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé helikopter használatát, a Ver-
senyigazgató és a Verseny biztonsági felelős közös döntése alapján a gyorsasági
szakaszt félbe lehet szakítani vagy törölni lehet abban az esetben, ha a mentőau-
tóval történő kórházba szállítás időtartama nagyobb, mint amit a Verseny főorvos-
sal történt konzultáció alapján elfogadhatónak ítélnek
- a mentőhelikopter jelenléte a földi szállítási útvonal tervezése során nem mentesít
attól, hogy intenzív kezelést igénylő sérült szállítása során végig jelen kell lennie
egy újraélesztésben gyakorlott orvosnak, akit helyettesíthet egy újraélesztésben
gyakorlott rohammentős is,
- a mentési idő mind helikopterrel, mind mentőautóval, nem haladhatja meg a 60
percet.
51
- lásd az 5.3.7 cikkelyt is
Speciális szabályok WRC esetében:
Valamennyi 5.5.3. cikkbeli szabály alkalmazása kötelező.
5.5.4. Az útvonal felügyelete és jelzések
5.5.4.1.
Gyorsasági szakaszok megjelölése
A gyorsasági szakaszokhoz vezető utakat és átkötő utakat le kell zárni a forgalom elől. Ezt
a következőképpen kell végrehajtani:
a)
A nagyobb utakat, keresztutakat, vagy bármilyen utat, ahol forgalom várható, le kell
zárni, és a felügyeletet sportbíróval, rendőrrel vagy más hatósági személlyel kell biztosítani.
b)
A rövid, kijárat nélküli utakat (pl. farmokhoz vezető utak stb.) el kell torlaszolni, vagy
szalaggal kell lezárni, valamint a torlaszon vagy a szalagon figyelmeztetést kell elhelyezni,
amely tájékoztatást tartalmaz a rendezvény lefolyásáról, és felhívja a figyelmet a belépés
veszélyeire.
A nullás autók feladata a lezárások megfelelőségének ellenőrzése. Az ő feladatuk, hogy a
versenyirányításnak azonnal jelentést tegyenek minden mulasztásról, amelyeket a gyorsa-
sági szakasz kezdete előtt pótolni kell.
5.5.4.2.
-
-
5.5.4.3.
a)
ve);
Sportbírói posztokat kell a versenypálya mentén elhelyezni, azért hogy:
a közönséget a tiltott területeken kívül tartsák táblákkal, korlátokkal vagy kötél-
lel, sípokkal és hangosbeszélőkkel;
amennyire csak lehetséges figyelmeztethessék a versenyzőket a gyorsasági
szakaszon található akadályokra.
Ha a sárga zászló használata szükséges, az alábbi eljárást kell alkalmazni:
sárga zászlónak minden rádiós ponton lennie kell (kb. 5 kilométerenként elhelyez-
b)
a sárga zászlót csak a versenyigazgató utasítására szabad és csak a rádiós ponto-
kon az egységeknek bemutatni.
Csak olyan sportbíró mutathatja be, aki az 5.2.6 cikkelyben ajánlott, rádiós pont szimbó-
lummal ellátott megkülönböztető rövid kabátot (dzseki, ujjas zubbony, stb.) viseli. A zászló
használatának idejét jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a versenyigazgatónak arról tájékoz-
tatnia kell a sportfelügyelőket.
c)
A pályabejárás során az alábbi 5.5.4.4 cikkelyben megadott szimbólummal ellátott
jelzést kell a rádiós pontokon kihelyezni. A jel lehet kisebb is, de jól láthatónak kell lennie
annak érdekében, hogy a pályabejáráson az egységek azt feljegyezhessék.
d)
Minden versenyzőnek, aki elhaladt a sárga zászló mellett, azonnal csökkentenie kell
a sebességét, és ezzel a csökkentett sebességgel kell haladnia a gyorsasági szakasz vé-
géig, követve bármely sportbíró vagy biztonsági autó vezetőjének utasításait, amellyel ta-
lálkozik. A sárga zászló a balesetet megelőző összes rádiós ponton bemutatásra kerül. Az
ezzel összefüggő bármilyen szabálysértés esetén a sportfelügyelők megítélésük szerinti
büntetést szabnak ki.
52
e)
A gyorsasági szakaszokon a sárgán kívül más zászlójelzés nem használható.
f)
Szuper speciál szakaszokon más jelzőrendszer (pl. villogó fény) is alkalmazható.
Ezeket a versenykiírásban részletesen ismertetni kell.
5.5.4.4.
Minden gyorsasági szakasznak különálló rádióhálózattal kell rendelkeznie
(az egységeket kb. 5 km-ként elhelyezve), a járművek nyomon követésére, és a rallye ren-
dezvény felügyeletére.
Minden rádiós pontot jelölni kell az itinerben, továbbá a helyszínen legalább 70 cm átmérő-
jű jelzéssel, amely tartalmazza a rádiós pont szimbólumát, azaz kék alapon fekete villámot.
A gyorsasági szakaszon belül bármely mentőautót rádiós ponton kell elhelyezni. Ilyen
esetben ezen a ponton további jelzést (kék alapon zöld vagy piros keresztet) kell elhelyezni
a rádiós pont jelzése alatt.
Ezen felül 100-200 méterrel a segélyhívó (SOS) rádiós és orvosi pont előtt fentiekhez ha-
sonló, de sárga hátterű figyelmeztető táblákat kell elhelyezni.
5.5.4.5.
Az autók nyomon követését vagy a Versenyirányításban, vagy a gyorsasági
szakaszon a szakasz biztonsági felelőse által kell végezni. A Versenyirányításnak vagy a
szakasz biztonsági felelősének ehhez valamilyen nyomon követő táblázatot kell használ-
nia. Minden rendezőnek ki kell dolgoznia és a biztonsági tervben be kell mutatnia az autók
nyomon követési eljárását és fel kell sorolnia azokat az eljárásokat is, amelyeket akkor kell
követni, ha egy versenyző hiányzik.
5.5.4.6.
A nézők biztonságát és felügyeletét érintő esemény bekövetkeztekor a hiva-
talos személyeknek az általános biztonsági tervben foglaltak szerint kell együttműködniük a
nézőtéri szolgálatokkal, az adott eseményt vagy balesetet jelenteniük kell a Versenyirányí-
tásnak, és a biztonsági szolgálat számára lehetővé kell tenniük a poszton lévő kommuniká-
ciós eszközök használatát
5.5.5. SOS/OK jelek – A versenyzőegységek biztonsága
a)
Minden gépjárműnek rendelkeznie kell piros, fényvisszaverő háromszöggel, melyet
abban az esetben, ha az autó egy gyorsasági szakaszon leáll, az egység egyik tagjának
legalább 50 méterrel az autó előtt, jól látható helyre kell kihelyeznie a többi versenyző fi-
gyelmeztetése céljából. E szabályt megszegő versenyzőkre a sportfelügyelők megítélésük
szerinti büntetést szabhatnak ki.
A háromszöget még akkor is ki kell helyezni, ha az autó nem az úton tartózkodik.
b)
Minden itinernek tartalmaznia kell egy olyan oldalt, amely a baleset esetén követen-
dő eljárást tartalmazza, beleértve azt is, ha egy néző is érintett a balesetben
c)
A balesetet szenvedett versenyző egységek által bemutatandó „SOS” vagy „OK”
jelzésekre vonatkozó ajánlásokat az FIA WRC és regionális bajnokságok szabályzata tar-
talmazza.
d)
A versenyt feladó egység köteles a rendezőt erről minél hamarabb értesíteni, kivéve
a vis major esetét. Ezen szabályt megszegő versenyzőkre a sportfelügyelők megítélésük
szerinti büntetést szabhatnak ki.
53
5.6. BALESETI JELENTÉS
5.6.1. Baleset, melyben néző is érintett
Ha egy részt vevő versenyző egy rallye rendezvényen olyan balesetet idéz elő, melyben a
közönség egy tagja fizikai sérülést szenved, az érintett versenyzőnek ezt jelentenie kell az
itinerben maghatározottak szerint.
Baleset során követendő eljárásmódokkal kapcsolatosan az adott ország törvényeinek is
eleget kell tenni.
5.6.2. A baleset kivizsgálása
Minden halálos kimenetelű vagy súlyos sérüléssel járó balesetet jelenteni kell a nemzeti
sporthatóságnak, ennek pedig értesítenie kell az FIA-át.
6.
FEJEZET – NEMZETKÖZI TEREPRALLYE ÉS BAJA RALLYE RENDEZVÉNYEK
6.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A következő útmutatásokat figyelembe kell venni, de ezeket nem kell az adott rendezvény
Versenykiírásában szerepeltetni.
A rendezők további előírásokat is kidolgozhatnak a közönség, és a versenyzők biztonsá-
gának növelése érdekében.
Ezen útmutatások alkalmazásáért a versenyigazgató viseli a végső felelősséget.
6.2. BIZTONSÁGI TERV ÉS SZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK
6.2.1.
Biztonsági tervet kötelező készíteni, amely az intézkedéseket és alkalmazandó esz-
közöket írja le az alábbi tárgykörökre vonatkozóan:
a)
b)
c)
d)
nézők biztonsága
versenyzőegységek biztonsága
hivatalos személyek biztonsága
a szervizelés biztonsága
6.2.2.
Tartalmaznia kell az alábbiakat:
a)
b)
A versenyközpont (versenyirányítás) helye
A különböző, irányítással megbízott személyek neve:
- Versenyigazgató,
- Versenyigazgató helyettes (ek),
- Verseny főorvos,
- Verseny biztonsági szolgálatának vezetője,
c)
A szelektív szakaszok által érintett területeken lévő különböző biztonsági szolgála-
tok címe és telefonszáma:
- Rendőrség,
- Kórházak,
- Sürgősségi orvosi szolgálatok
54
- Autómentés,
- Vöröskereszt (vagy annak megfelelő szervezet).
d)
e)
A teljes útvonallap, az összekötő szakaszok részletezésével.
A szelektív szakaszok biztonsági terve, melynek tartalmaznia kell
- térképen ábrázolva a beavatkozó szolgálatok járműveinek pontos elhelyezkedését
- az evakuációs útvonalakat
- A rendezők által meghatározott, nézők számára engedélyezett területeket
- a versenyzőegységek biztonsága érdekében foganatosított intézkedéseket
- a hivatalos személyek biztonsága érdekében foganatosított intézkedéseket
- a versenyautók nyomkövetésének módszerét
- az eljárásokat arra az esetre, ha egy versenyzőegység eltűnt
- azokat a kórházakat, amelyekkel a sérültek fogadására már felvették a kapcsola-
tot. Ezt írásban kell megtenni, nem később, mint 15 nappal a rendezvény előtt,
kérve, hogy a sürgősségi szolgálatok álljanak készenlétben.
6.2.3. Vészhelyzeti terv (Katasztrófa terv)
Tömegbaleset vagy ismételt baleset esetére, amelynek ellátása meghaladja a helyszínen
tartózkodó egészségügyi szolgálat kapacitását, előzetesen fel kell venni a kapcsolatot az
adott ország jogszabályainak megfelelően elkészített veszélyhelyzeti terv szerint felelős
személlyel.
6.2.4. A Biztonsági Szolgálat Vezetője
A Biztonsági Szolgálatának Vezetőjét a Versenykiírásban kell megnevezni. Tagja a rende-
ző bizottságnak, és részt vesz a biztonsági terv kidolgozásában.
A rendezvény ideje alatt állandó kapcsolatban áll a Versenyirányítással, a Verseny főor-
vossal, és valamennyi szelektív szakasz rajtjával (telefon vagy rádióösszeköttetés formájá-
ban).
A Biztonsági Szolgálat Vezetője a biztonsági tervben foglaltak végrehajtásáért és alkalma-
zásáért felelős.
6.2.5.
A rendezőknek biztosítaniuk kell, hogy a tisztségviselők feladatuk teljesítése közben
ne legyenek veszélynek kitéve.
A rendező felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a tisztségviselők e tekintetben megfe-
lelően ki vannak-e képezve.
6.3.
AZON RÉSZEGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEK AZ ORVOSI ÉS
GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLATOKAT ALKOTHATJÁK
Az alábbiakban meghatározott egészségügyi szolgálatokat kell alkalmazni az FIA Nemzet-
közi Versenynaptárában szereplő tereprallye és baja rallye futamokon. A szolgálatok meg-
szervezése során figyelemmel kell lenni az 5. cikkelyben foglaltakra is. Szintén meg kell
felelniük az érintett ország jogszabályainak.
Nemzetközi rendezvények esetében az FIA bármikor jogosult ellenőrizni az egészségügyi
szolgálatokat.
55
6.3.1. Az egészségügyi szolgálatok összetétele:
-
-
verseny-főorvos
orvosi beavatkozó járművek
(számukat az útvonal és a helikopterek száma hatá-
rozza meg) az orvosi pontnál/posztnál, a startnál és a közbenső pontok-
nál/posztoknál
Feladatuk, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, újraélesztésben és baleseti sérültek
kórházba szállítás előtti ellátásában gyakorlott orvost szállítsanak a baleset helyszíné-
re.
A járműnek meg kell felelnie az alábbiaknak:
- 4 kerék meghajtású, terepen való közlekedésre alkalmas
- feleljen meg a 3. mellékletben foglaltaknak neurológiai, keringési és légzési vész-
helyzetekkel kapcsolatos orvosi felszerelések tekintetében
- legalább olyan hatótávval rendelkezzen, amely a versenyzőktől is megkövetelt
- elegendő mennyiségű vízkészlettel rendelkezzen
- képes legyen sérültet fekve szállítani
- legyen felszerelve tripmasterrel és GPS-sel
E járműveket ki lehet alakítani specifikus orvosi célokra, vagy összetett feladatok ellátásá-
ra, mint orvosi és KED (lásd a 7. mellékletet), orvosi és gyorsbeavatkozó és/vagy tűzoltó
(lásd a 3. mellékletet).
Amennyiben a jármű specifikus orvosi beavatkozó jármű, fel kell szerelni az alábbiakkal:
- tűzoltó készülék
- olyan „könnyű” gyorsbeavatkozó felszerelés, amivel a bukócső elvágható
Ezekbe a járművekbe ajánlott bukókeret beépítése, és javasolt, hogy a személyzet minden
tagja viseljen bukósisakot. Az összes fentebb említett járműnek alkalmasnak kell lennie
terepen való közlekedésre.
Minden orvosi beavatkozó járműnek kötelező tartozéka a hatékony kommunikációs beren-
dezés, amely jelek küldésére és fogadására alkalmas. Minden járművet kötelezően fel kell
szerelni legalább az alábbi eszközökkel:
- műholdas nyomkövető
- VHF rádió
- műholdas telefon
- ha a versenyzők autójában is be van szerelve, olyan rendszer, amely a versenyau-
tók közötti közvetlen riasztást teszi lehetővé (sentinel)
A személyzetnek legalább egy újraélesztésben és baleseti sérültek kórházba szállítás előtti
ellátásában gyakorlott orvosból, egy gépkocsivezetőből és egy paramedikusból kell állnia
(a gépkocsivezető lehet az orvos vagy a paramedikus).
-
újraélesztő egység / kihelyezett orvosi állomás a táborhelyen (bivouac)
56
Minden esetben szükséges a 4. melléklet 2.B. pontjában foglaltak szerint kell felszerelni és
alkalmasnak kell lennie kisebb sérüléseket szenvedett és intenzív kezelésre szoruló sérül-
tek ellátására egyaránt:
- mobil egység formájában: (e célra felszerelt mentőautó)
- leszerelhető egység formájában az egyes szakaszok táborhelyei számára
Minden egység mellé egy, újraélesztésben és baleseti sérültek kórházba szállítás előtti
ellátásában gyakorlott orvost kell rendelni. Az egyes táborhelyeken emellett egy sebészre,
egy röntgenorvosra, és két paramedikusra is szükség van.
Ahogy az eszközlistából látható, abban az esetben, ha a táborhely sivatagi terepen, kór-
háztól nagy távolságra helyezkedik el, azt röntgen és ultrahang készülékkel is fel kell sze-
relni.
A rendezőnek kellő számban kell biztosítania vákuumágyat a sérültek mozgatás nélküli
szállításához.
-
egy vagy több orvosilag felszerelt mentőhelikopter:
Az adott ország légügyi hatósága által meghatározott követelményeknek meg kell,
hogy feleljen, és fel kell szerelni padlóhoz rögzített, körbejárható hordággyal, és
gerinc-stabilizátorral. Valószínűleg a helyszínen ugyanúgy kell beavatkoznia, mint
a mentőautónak. A felszerelés jellegét és összetételét az 5. melléklet határozza
meg. A bevetéseken újraélesztésben gyakorlott orvosnak, és hasonló gyakorlattal
rendelkező rohammentősnek a jelenléte szükséges.
-
Szállító helikopter vagy repülőgép
Fel kell szerelni egy vagy több, intenzív kezelésre szoruló sérült hosszú távú szállításához
szükséges eszközökkel. Meg kell, hogy feleljen az érintet ország légügyi hatósága által
megkövetelt követelményeknek. A felszerelés jellege és összetételét az 5. melléklet hatá-
rozza meg. A bevetéseken újraélesztésben és kritikus állapotban lévő szállításában gya-
korlott orvos, és hasonló gyakorlattal rendelkező rohammentős jelenléte szükséges.
6.3.2. Kommunikációs eszközök
A Verseny főorvosnak az általános vagy saját rádióhálózaton keresztül az orvosi szolgálat
minden tagjával kapcsolatba kell tudni lépni.
6.3.3. Orvosi egyenruha
Lehetőleg tűzálló anyagból készült egyenruha viselése javasolt, mell- és hátrészén
„DOCTOR” felirattal.
6.4.
NÉZŐK BIZTONSÁGA
6.4.1. Külső biztonság:
ez a rendezvényhez nem tartozók biztonságát jelenti.
A megelőzésen alapul, és a következőket tartalmazza:
- az útvonal kiválasztásánál amennyire csak lehet, el kell kerülni lakott területeken va-
ló áthaladást
- az érintett országok rendőri erőinek a bevetése
- helyszíni tájékoztatás sajtó, rádió, televízió útján
57
- egy külön nyitó csapat létrehozása, akik az útvonalat ellenőrző csapattól különböz-
nek
6.4.2. Orvosi szolgálat a nézőközönség számára
Ha a rendező a nézők számára elkülönített területet biztosít, azt nézőtéri orvosi szolgálattal
kell biztosítani. Amennyiben ezt a szolgálatot más szervezet biztosítja, az ellátásért felelős
orvosnak jó munkakapcsolatot kell kiépíteni és fenntartania a verseny főorvosával.
6.4.3. Közönség felvilágosítása
A rendezőnek kell lépéseket tenni annak érdekében, hogy a médián vagy más megfelelő
tájékoztatási eszközök által a közönség megfelelően tájékozott legyen a rallye természetét
illetően, őket figyelmeztessék a versenyautók áthaladásáról.
6.5.
VERSENYZŐEGYSÉGEK BIZTONSÁGA
6.5.1. Felügyelet
- a rendezőnek kell a versenyzőket ellátni biztonsági/kereső eszközökkel, amelyek
műholdas nyomkövetőt, versenyautók közötti közvetlen riasztást (sentinel) lehetővé
tevő és/vagy más alkalmas berendezést tartalmaznak
- a Versenyirányításnak mindaddig szolgálatban kell maradnia, amíg jármű van egy
közúti és/vagy szelektív szakaszon
- a biztonság növelése érdekében erősen ajánlott minden orvosi, rendezői/szervezői
(értsd: hivatalos) vagy sajtó járművet VHF rádióval ellátni
- erősen ajánlott műholdas nyomkövető használata minden olyan rendezői/szervezői
(értsd: hivatalos) járműben, amely az útvonalat használja (orvosi, áthaladás ellenőr-
ző, nyitó autó, stb.), valamint az összes helikopterben.
6.5.2. Áthaladás ellenőrző járművek elhelyezése
Az áthaladás ellenőrzők elsődleges feladatuk szerint a hivatalos útvonalterv betartását el-
lenőrzik és olyan járművek, amelyek, még ha nincs is orvosi szerepük, jelentősen hozzájá-
rulnak a biztonság növeléséhez: kötött állomáshelyükkel lehetővé teszik a versenyzők he-
lyének meghatározását és probléma esetén riasztást adhatnak le. Számukat a szelektív
szakasz hossza határozza meg.
6.5.3. Versenyző egységek biztonsági csomagja / túlélő felszerelés
Ajánlott, hogy minden versenyzőegység autójában legyenek az alábbiak:
- biztonsági öv vágó: mindegyik, ülésébe bekötött csapattag számára egy ilyen esz-
köz legyen elérhető
- erős kürt, amely képes a rendezvény teljes hossza alatt megfelelően működni
- csapattagonként másfél liter tartalék folyadék, adagolóval
Sivatagi területekre:
- fejenként 5 liter tartalék víz személyenként, további tartalékként csapattagonként
másfél liter, adagolóval
- túlélő fólia (Metaline) csapattagonként
- öngyújtó
58
- villogó lámpa
- zseblámpa
- 3 db vörös színű kézi füstjelző
- iránytű
- vészjelző tükör
- biztonsági övvágó: mindegyik, ülésébe bekötött csapattag számára egy ilyen esz-
köz legyen elérhető
- erős kürt, amely képes a rendezvény teljes hossza alatt megfelelően működni
6.5.4. SOS/OK jelzések
a)
Az ilyen típusú rendezvényeken különösen életbevágó, hogy az a versenyző egy-
ség, amely azt látja, hogy baleset történt, megálljon annak érdekében, hogy a beavatkozó
szolgálat érkezéséig segítséget nyújtson.
b)
Minden gépjárműnek rendelkeznie kell piros, fényvisszaverő háromszöggel, melyet
abban az esetben, ha az autó egy szelektív szakaszon leáll, az egység egyik tagjának le-
galább 50 méterrel az autó előtt, jól látható helyre kell kihelyeznie a többi versenyző figyel-
meztetése céljából.
c)
Minden itinernek tartalmaznia kell egy olyan oldalt, amely a baleset esetén köve-
tendő eljárást tartalmazza, beleértve azt is, ha egy néző is érintett a balesetben
d)
Minden itiner hátsó borítójának, A4-es méretű, fóliázott piros „SOS” jelnek kell len-
nie, ennek belső oldala pedig zöld „OK” jelzés.
Az SOS vagy OK jelzés bemutatásának eljárása a következő:
- olyan baleset esetén, amely sürgős orvosi beavatkozást igényel, amennyiben le-
hetséges, a piros „SOS” jelzést kell bemutatni a következő versenyautóknak és
bármely helikopternek, amely segédkezni próbál.
- olyan balesetek esetén, ahol azonnali orvosi beavatkozásra nincs szükség, az
egység egyik tagjának jól látható módon a zöld „OK” jelzést fel kell mutatni az őket
követő versenyautóknak és bármely helikopternek, amely segédkezni próbál.
- amennyiben a versenyzők elhagyják a versenyautót, az OK jelzést úgy kell kihe-
lyezniük, hogy azt a többi versenyző tisztán láthassa.
- Minden versenyző egységnek, amelyiknek a piros „SOS” jelzést felmutatták, vagy
amelyik egy olyan balesetet lát, ahol mindkét versenyző az autóban van, de az
„SOS” jelzést nem mutatják fel, azonnal és kivétel nélkül meg kell állni, és segít-
séget kell nyújtani, valamint meg kell kezdenie az itinerben és/vagy a Versenyki-
írásban leírt baleseti eljárást.
e)
A versenyt feladó egység köteles a rendezőt erről minél hamarabb értesíteni
f)
Ha bármely egység a fenti szabályt – bár arra lehetősége lett volna – nem tartja be,
azt a sportfelügyelőknek jelentik, akik a Nemzetközi Sportkódex rendelkezései alapján bün-
tetéseket szabhatnak ki
59
6.5.5. Belső biztonság (Biztonsági Terv)
A belső biztonság, ami az alábbiakban, mint mentési tervre utal, a versenyző egységek és
a rendezvény szervezésével foglalkozó személyzet biztonságára vonatkozik.
A mentési terv a rallye megkezdéséhez szükség minimális követelményeket tartalmazza.
Egy rendezvény során a terepviszonyok miatt számtalan váratlan esemény jöhet közbe: pl.
orvosi jármű vagy helikopter meghibásodása, stb. A rendezőkre van bízva, hogy olyan
mentési szolgálatot biztosítsanak, hogy az ilyen helyzetben is elégséges maradjon.
A tereprallye rendezvények jellemzői igen különbözőek: lakatlan, sivatagos vagy lakott te-
rületeken zajlik, egészségügyi létesítményekkel (kórházak) vagy azok hiányában, különféle
hosszúságú szelektív szakaszokkal, különbözőségek az előírt átlagidőre nézve, a rajthoz
álló versenyzők száma, az éjszakai vezetés becsült időtartama.
6.5.6. Orvosi lefedettség
A minimális mentési terv meghatározásához a bevetendő eszközöket az alábbi ismérvek
alapján kell megbecsülni:
- szelektív szakaszon a versenyzők átlagsebessége
- egy szelektív szakasz működési idejének becslése, az utolsó versenyző elrajtolásá-
nak időpontját alapul véve
- egy szelektív szakaszon bármely éjszakai vezetési időt a szelektív szakasz végéig
attól a ponttól számítva kell felbecsülni, ahol az utolsó versenyző a napnyugta pilla-
natában tartózkodott, és megfelelően csökkentett átlagsebességgel kell számolni
- mivel a mentőhelikopter(ek) csak nappal repülhetnek, éjszaka csak az orvosi be-
avatkozó járművek felügyelhetik az éjszakai útvonalat
- a szelektív szakasz teljes hosszát tekintve orvosi beavatkozó jármű bevetésekor azt
kell alapul venni, hogy a teljes szakasz hatékony lefedése érdekében elméletileg 80
km távolság van az egyes járművek között
- ez a 80 km megemelhető 100km-ig, amennyiben legalább egy további orvosi heli-
kopter is rendelkezésre áll
- mentőhelikopter egy vagy akár két orvosi beavatkozó járművet is helyettesíthet (a
lefedendő szakasz hosszától függően)
- az orvosi beavatkozó járművek és/vagy mentőhelikopterek és szállító helikopterek
szükséges számának meghatározásakor a rendezvény leghosszabb szelektív sza-
kaszát kell figyelembe venni.
Speciális rendelkezések az FIA Tereprallye Világkupa esetében:
Ha nincs egészségügyi pályabejárás, akkor az FIA által kijelölt megfigyelők feladata a fenti
rendelkezések betartásának ellenőrzése (ld. 3., 4. és 5. mellékletet is) és ennek írásos iga-
zolásának bekérése a rendezvény verseny-főorvosától.
6.5.7. Az orvosi beavatkozó járművek ajánlott elhelyezése
1. eset:
Olyan szelektív szakaszon, ahol az utolsó versenyzők kevesebb, mint 200 km-t teljesítenek
éjszaka (200x50 km/h = 4 óra éjszakai vezetés):
60
Ha csak egy mentőhelikopter áll rendelkezésre (1. példa):
- egy orvosi beavatkozó jármű a szelektív szakasz rajtjánál
- egy-egy orvosi beavatkozó jármű 80 kilométerenként a szelektív szakaszon
- egy orvosi beavatkozó jármű a szelektív szakasz céljánál, kivéve, ha a szelektív
szakasz célja egybeesik a táborhellyel (=orvosi állomáshely által biztosított ellátás
a táborhelyen)
Ha több helikopter áll rendelkezésre (2. példa):
- egy mentőhelikopter
- és egy szállító helikopter a szelektív szakasz rajtjánál
- egy-egy orvosi beavatkozó jármű 100 kilométerenként a szelektív szakaszon
- egy orvosi beavatkozó jármű vagy egy szállító helikopter (a rendezők, a Verseny-
irányítás, a média vagy egyéb általi használatára rendelve) a szelektív szakasz
céljánál, kivéve, ha a szelektív szakasz célja egybeesik a táborhellyel (=orvosi ál-
lomáshely által biztosított ellátás a táborhelyen)
- egy orvosi állomás a táborhelyen
2. eset:
Olyan szelektív szakaszon, ahol az utolsó versenyzők több mint 200 km-t teljesítenek éj-
szaka
Bármilyen számú helikopter áll rendelkezésre (3. példa):
- egy mentőhelikopter
- egy orvosi beavatkozó jármű vagy egy szállító helikopter a szelektív szakasz rajt-
jánál
- egy-egy orvosi beavatkozó jármű 80 kilométerenként a szelektív szakaszon
- egy orvosi beavatkozó jármű vagy egy szállító helikopter a szelektív szakasz cél-
jánál, kivéve, ha a szelektív szakasz célja egybeesik a táborhellyel
- egy orvosi állomás a táborhelyen
6.5.8. Orvosi beavatkozások szervezése
Egy baleset helyszínén az orvosi beavatkozást csak a rendező által erre kijelölt orvos szer-
vezheti és irányíthatja. A személyzetnek a járműben található felszerelések helyes haszná-
latát ismerniük kell, arra kiképzetteknek kell lenniük.
6.5.9. Ajánlások a beavatkozó szolgálat bevetésére
Baleset esetén a Verseny főorvos, aki általában a mentőhelikopter fedélzetén tartózkodik,
az erre vonatkozó információt a megfigyelő csapatoktól vagy az orvosi beavatkozó jármű-
vektől kapja, és hozza meg a szükséges döntéseket.
Megfelelő mértékben megbízható összeköttetést kell biztosítani az orvosi szolgálat egyes
egységei, a Verseny főorvos és a Versenyirányítás között.
61
Szintén a Verseny főorvos feladata, hogy megszervezze a sérültek szállítását a szaka-
szonként kijelölt helyi kórházba vagy a táborhely orvosi állomására. Meg kell szerveznie
egy sérült további, saját országába történő hazaszállítását is.
7.
7.1.
FEJEZET – HEGYI RENDEZVÉNYEK
A RENDEZÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
A biztonsággal kapcsolatos szolgálatok szervezése általában véve hasonló módon történik,
mint azt ajánlásként a 2. cikkely megfogalmazza, amennyiben alkalmazhatóak a hegyi ver-
senyekre. A versenypályát és a rendezést az ASN-nek jóvá kell hagynia.
A verseny biztonsági vezetője és/vagy a versenyigazgatója inspekció során ellenőriznie kell
a biztonsági tervben foglaltakat mielőtt az első versenyző pályára lépne.
7.2.
A VERSENYPÁLYA FELÜGYELETE
7.2.1. Pályaellenőri posztok:
Minden poszt esetében az alábbiakat kell figyelembe venni:
vizuális kapcsolat az előző és a következő poszttal,
folyamatos rádió- vagy telefonkapcsolat a Versenyirányítással.
7.2.2. Feladatok:
A sportbírók feladatai és a beavatkozásai nagyjából azonosak a 2.3.5 cikkelyben foglaltak-
kal, feltéve, hogy azok a hegyi rendezvényekre alkalmazhatók.
7.2.3. Felszerelés:
- a 2.3.3 cikkelyben részletezett zászlókészlet
- egy 15 literes tárolóedény, feltöltve kalcium karbonáttal, vagy más azonos meny-
nyiségű olaj felszívó anyaggal
- két hordozható tűzoltó készülékekkel, amelyek 6 kg-nyi, FIA által jóváhagyott oltó-
anyagot,
- eszközöket felborult autó talpra állításához (kötelek, horgok, hosszú feszítővasak,
stb.)
- tűzálló takaró tűz elfojtásához
- tűzálló kesztyűk
- mindig a sportbíróknál kell legyen olyan eszköz, amely biztonsági övek, biztonsági
hálók elvágásához szükséges
- az alábbi összetételű zászlókészlet:
2 sárga
1 sárga/piros csíkos
1 kék
1 fehér
1 zöld
1 piros (kijelölt posztokon)
62
7.2.4. Jelzésadás
A 2.4.5 cikkely szerinti zászló- és/vagy fényjelzéseket kell alkalmazni, a következő módon:
Sárga zászló: ez jelzi a veszélyt és két kell bemutatni a vezetőknek az alábbi jelentéssel:
Egy sárga zászló lengetése: Csökkents a sebességed és légy készen irány-
változtatásra. A pálya szélén vagy részben a pályán veszély van.
Két sárga zászló lengetése: Csökkents a sebességed és légy készen irány-
változtatásra, vagy arra, hogy megállj. Veszélyes a pálya egy része vagy
egésze.
A sárga zászlót normális esetben csak a veszélyhelyzetet követő bírói poszton mutatják be.
Azonban néhány esetben a Versenyigazgató elrendelheti, hogy az incidens előtti egy vagy
több poszton is bemutassák.
Piros zászló: Kizárólag a Versenyigazgató utasítására használható, jelentése: leáll a teszt
vagy a verseny. A vezetőknek ott, ahol éppen vannak, meg kell állni és megvárni a bírók
utasításait.
Ajánlott, hogy a vezetők számára összeállított jegyzetek tartalmazzák az alkalmazott jelzé-
seket.
7.3.
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK
7.3.1.
Általános megközelítés
Az alábbiakban meghatározott egészségügyi szolgálatokat kell alkalmazni az FIA Nemzet-
közi Versenynaptárában szereplő valamennyi hegyi-versenyen. A szolgálatok megszerve-
zése során figyelemmel kell lenni az 2.7. cikkelyben foglaltakra is. Szintén meg kell felelni-
ük az érintett ország jogszabályainak.
Nemzetközi rendezvény esetében az FIA bármikor jogosult ellenőrizni az egészségügyi
szolgálatot.
Az egészségügyi szolgálat összefoglaló táblája szakáganként a jelen H függelék mellékle-
tének végén található.
7.3.2.
Az egészségügyi szolgálat összetétele:
- verseny-főorvos
- „gyalogos” orvosok vagy paramedikusok:
a Verseny főorvos belátása szerint
- orvosi beavatkozó járművek:
legalább egy, újraélesztésben és baleseti sérültek kórházba szállítás előtti
ellátásában gyakorlott orvossal a fedélzetén
Speciális rendelkezések az FIA Bajnokságok esetében (más esetekben
ajánlott):
A felszerelése meg kell, hogy feleljen a 3. mellékletnek (4. pont)
A 10 km-nél nem hosszabb szakaszok esetében 2 járművet, ezt követően
minden 5 km után plusz egy járművet kell biztosítani minden rendezvényen.
63
- KED csapat:
legalább egy (ld. 7. melléklet)
Speciális rendelkezések az FIA Bajnokságok esetében (más esetekben
ajánlott):
A szakasz minden 5 km-re után egy további KED csapatot kell biztosítani.
- újraélesztő egység (ideiglenes egészségügyi központ):
alkalmasnak kell lennie arra, hogy kisebb sérüléseket intenzív kezelésre
szoruló sérültek ellátása egyaránt alkalmasnak kell lenni, legalább egy moz-
gó egység formájában (intenzív ellátásra felszerelt mentőautó). Ez újra-
élesztésben jártas orvos jelenlétét igényli, aki megfelelő tudással és gyakor-
lattal rendelkezik a baleseti sérültek és más orvosi problémával rendelkező
páciensek kezdeti ellátásához.
- sérülteket szállító mentőautó
az adott ország hatályos előírásainak megfelelő autó orvossal, vagy orvos
nélkül; számukat a pálya hosszától függően kell meghatározni, de legalább
1 mentőautó szükséges 5 km-ként.
Intenzív kezelésre szoruló sérült szállítása esetén egy erre a célra felszerelt,
az 5. melléklet előírásainak megfelelő mentőautó szükséges, újraélesztés-
ben gyakorlott orvossal, akit gyakorlott rohammentős helyettesíthet.
Ha az intenzív sérültek ellátására felszerelt mentőautó van a helyszínen mint
mobil újraélesztő egység, ellátja a kimentési feladatot, ebben az esetben a
rendezvény nem folytatódhat addig, amíg vagy vissza nem tér a helyére,
vagy másik intenzív ellátásra felszerelt mentőautó nem áll a helyére.
- mentőhelikopter
Speciális rendelkezések az FIA Bajnokságok esetében (más esetekben
ajánlott):
Kötelező egy mentőhelikopternek készenlétben állnia, amely számára le-
szállóhelyeket kell biztosítani (felszerelését lásd az 5. mellékletben)
7.3.3. Kommunikációs eszközök
Az egészségügyi szolgálat valamennyi tagjának képesnek kell lennie kommunikálni a szol-
gálat többi részével, általános hálózaton vagy inkább saját hálózaton keresztül.
7.3.4. Adminisztratív előírások
A biztonsági tervnek meg kell határoznia:
-
-
-
-
-
a biztonsági szolgálat elhelyezkedését és a megfelelő beavatkozási eljárásokat,
kimentési útvonalakat,
a készenléti kórház elhelyezkedését és részleteit,
a hatóságok helyi szolgálatait, amelyek további segítséget nyújthatnak,
tiltott és/vagy engedélyezett területeket.
64
Mivel az egészségügyi szolgáltatókat (helyi kórházak, szakosodott kórházak, mentő egy-
ségek, stb.) baleset esetén valószínűleg felkérik, hogy segítsenek, ezért előre pontosan
informálni kell őket a rendezvény menetéről is, annak érdekében, hogy szükség esetén
készenlétben álljanak.
A helyi hatóságokkal együttműködésben meg kell tervezni a rendezvény sürgősségi szol-
gálata hatáskörét meghaladó tömegbaleset esetén követendő eljárást.
7.3.5. Nézők biztonsága
A rendezőnek biztosítania kell:
-
-
-
-
-
szabad útvonalat a nézői területhez és parkolóhoz (jóval a nézők megérkezése
előtt),
pontosan meghatározott és kijelölt tiltott területeket,
szigorúan ellenőrzött áthaladási területeket a rendezvény teljes idejére,
a nagy nézősűrűségű területeken biztonsági személyzet jelenlétét,
megfelelő egészségügyi szolgálatot a nézők számára.
Ha a közönség ellátására szolgáló egészségügyi szolgálatot más szerv látja el, az ezen
szolgálat ellátásáért felelős orvosnak jó munkakapcsolatot kell kialakítania és fenntartania
a verseny-főorvossal.
7.3.6. Orvosi beavatkozások szervezése
-
-
-
7.4.
A jelenlévőorvos irányítja az orvosi beavatkozást az incidens helyszínén.
A beavatkozó jármű személyzete a felszerelés használatában képzett és gyakorlott
kell, hogy legyen.
Orvosi kezeslábas viselése: ajánlott és lehetőleg tűzálló kell, hogy legyen, a hát- és
mellrészén a „DOCTOR” felirattal.
TŰZOLTÓ- ÉS GYORSBEAVATKOZÓ SZOLGÁLAT
7.4.1. Általános megközelítés
Ezen szolgálatokat úgy kell megtervezni, hogy a beavatkozásra és tűzoltásra vonatkozó,
2.6 cikkelyben meghatározott követelmények szerint lássák el feladatukat.
7.4.2. Bírói posztok
-
-
felszerelésüket a 7.2.3. cikkely szerint kell biztosítani
ha az egyes bírói posztok több mint 200 m távolságra vannak egymástól,
100 méterenként egy-egy tűzoltó-készüléket kell elhelyezni.
7.4.3. Orvosi beavatkozó járművek
Valamennyi járműt az alábbiak szerint kell felszerelni:
-
-
-
-
tűzálló ruha a személyzet minden tagja számára,
tűzálló takaró,
kiemelő horog,
lemezvágó olló,
65
-
-
7.4.4. Orvos
két hordozható tűzoltó-készülék,
más, a beavatkozáshoz szükségesnek ítélt felszerelés
Újraélesztésben gyakorlott orvosnak kell az orvosi beavatkozó járműben vagy a meghatá-
rozott járműben lennie.
7.4.5. Más felszerelés
Meghatározott bírói posztokon más mentőfelszerelést is el kell helyezni, a szakasz hosszá-
tól függően, legalább három km-enként egyet, kétfős személyzettel.
7.5.
KIÜRÍTÉS
7.5.1.
Egy vagy több kiürítési útvonalat kell tervezni és a rendőrséget értesíteni kell annak
érdekében, hogy a közlekedési problémák esetében intézkedni tudjon.
7.5.2.
A kórházak készenlétben lévő sürgősségi osztályait értesíteni kell, ha a kiürítés
megkezdődik.
66
AZ ORVOSI SZOLGÁLAT MEGSZERVEZÉSE KÖRPÁLYÁN RENDEZETT ESEMÉ-
NYEKEN
F1 bajnok-
ság
Biztonsági terv
Egészségügyi kérdőív
igen
igen
FIA GT, FIA
WTCC és WEC
igen
igen
Egyéb nemzet-
közi, esemé-
nyek
igen
nem
FIA rallycross
és autocross
bajnokság
igen
nem
Rallycross és
autocross Európa
bajnokság
igen
nem
Verseny főorvos
Angol nyelv ismerete
Az FIA jóváhagyása
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
-
nem
igen
-
nem
igen
-
nem
Verseny alorvos
Angol nyelv ismerete
FIA orvosi autó
A verseny első körének
megtételére alkalmas
orvosi beavatkozó jármű.
Orvosi beavatkozó jármű
KED csapat
Kiürítési gyakorlat
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
-
igen
lehetőség
szerint
igen
igen
igen
igen
nem
igen
igen
igen
ajánlott
-
nem
nem
igen
igen
ajánlott
-
nem
nem
igen
igen
ajánlott
Állandó orvosi központ
FIA jóváhagyás szükséges
igen,de
felmentés
adható
igen
igen, de
felmentés
adható
igen
igen, de
felmentés
adható
nem
-
igen,
a 6. melléklet sze-
rint
(4.5. pont)
-
Speciális csapat az orvosi
központban
Ideiglenes orvosi központ
Mentőautó (orvossal, vagy
anélkül)
Helikopter
„Gyalogos”
orvos
Orvos / rohammentős a
bokszutcában
Szabályszerű kezeslábas
pályaorvosoknak (mentők
kivételével)
Orvosi szolgálat a nézők
számára
Előzetes kapcsolatfelvétel
a kórházakkal
igen
igen,
ha az FIA
engedélyez-
te
igen
igen, de
felmentés
adható
lehetőség
szerint
igen
igen
igen
igen
igen
igen,
ha az FIA
engedélyezte
igen
igen, de
felmentés
adható
lehetőség
szerint
nem
igen
igen
igen
ajánlott
ajánlott
ajánlott
igen
igen
igen, de
felmentés adható
igen
lehetőség szerint
lehetőség szerint
nem
ajánlott
igen
lehetőség
szerint
ajánlott
ajánlott
ajánlott
igen
igen
igen
lehetőség
szerint
lehetőség
szerint
nem
ajánlott
igen
igen
igen
igen
Megjegyzés:
minden orvosi gyorsbeavatkozó járművön lennie kell egy, az újraélesztésben és a baleseti sérül-
tek kórházba szállítás előtti ellátásában gyakorlott orvosnak.
Minden intenzív kezelésre szoruló sérült szállítása újraélesztésben gyakorlott orvos kíséretében történhet.
67
AZ ORVOSI SZOLGÁLAT MEGSZERVEZÉSE RALLYE-, HEGYI-, ÉS DRAG
RENDEZVÉNYEKEN
INTÉZKEDÉSEK
Verseny főorvos
WRC
igen
Rallye
1. osztályú
versenyek
igen
Hegyi
versenyek
igen
FIA Hegyi-
verseny
Bajnokság
igen
Drag
versenyek
igen
Tereprally
és baja
igen
Terep-rally
Kupa
igen
Angol nyelv ismere-
te
Az FIA jóvá-
hagyása
Verseny alorvos
igen
ajánlott
-
-
-
-
-
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
ajánlott
-
-
-
-
-
Angol nyelv ismere-
te
igen
Mentési dosszié
nem
igen, min-
den gyors-
ági sza-
kaszra
igen, a
gyorsasági
szakaszo-
kon 15 km-
enként és
10 percen-
ként egy-
mást köve-
tő ponton-
ként
nem
igen, min-
den gyor-
sasági
szakaszra
igen, a
gyorsasági
szakaszo-
kon 15 km-
enként és
10 percen-
ként egy-
mást köve-
tő ponton-
ként
nem
nem
nem
igen
igen, min-
den sza-
kaszra
igen
igen, min-
den sza-
kaszra
Biztonsági Terv
-
-
-
Orvosi gyorsbe-
avatkozó jármű
igen
igen
-
igen, a
szakasz
hosszától
és az
éjszakai
útvonal
hosszától
függően
igen, a
szakasz
hosszától
és az
éjszakai
útvonal
hosszától
függően
igen, a
szakasz
hosszától
és az
éjszakai
útvonal
hosszától
függően
nem
Újraélesztésre
alkalmas mentő-
autó
igen, min-
den gyor-
sasági
szakaszon
igen, min-
den gyor-
sasági
szakaszon
igen
igen
igen
Megfelelő-
en felsze-
relt orvosi
gyorsbe-
avatkozó
jármű
KED csapat
Balesetben történő
intézkedésben
gyakorlott személy-
zet
nem
nem
igen
igen, 5 km-
enként
igen
nem
igen
ajánlott
nem
nem
nem
ajánlott
ajánlott
Kezelő/Újraélesztő
egység
igen, a
szerviz-
parkban
a szerviz
parkban
ajánlott
igen, inten-
zív ellátás-
ra szolgáló
mentőautó
vagy
ideigle-
nes/állandó
épületben
igen, inten-
zív ellátás-
ra szolgáló
mentőautó
vagy
ideigle-
nes/állandó
épületben
igen, inten-
zív ellátás-
ra szolgáló
mentőautó
vagy
ideigle-
nes/állandó
épületben
igen, inten-
zív ellátás-
ra szolgáló
mentőautó
vagy
ideiglenes
rendszer-
ben (kihe-
lyezett
orvosi
poszt)
igen
igen, inten-
zív ellátás-
ra szolgáló
mentőautó
vagy
ideiglenes
rendszer-
ben (kihe-
lyezett
orvosi
poszt)
igen
Helikopter
igen
ajánlott
-
igen
-
68
INTÉZKEDÉSEK
WRC
Rallye
1. osztályú
versenyek
Hegyi
versenyek
FIA Hegyi-
verseny
Bajnokság
Drag
versenyek
Tereprally
és baja
igen, meg-
felelően
felszerelt
orvosi
gyors-
beavatkozó
jármű
ajánlott
Terep-rally
Kupa
igen, meg-
felelően
felszerelt
orvosi
gyors-
beavatkozó
jármű
ajánlott
Mentő-autó
igen
igen
igen
igen
igen
Tanács-adó sebész
Orvosi szolgálat a
nézők
számára minden
zárt, vagy fizető
zónában
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
Megjegyzés:
Minden helyszínen történő első beavatkozáskor (kivéve normál mentőautók), újraélesztésben és
baleseti sérültek kórházba szállítás előtti ellátásában gyakorlattal rendelkező orvos szükséges. Minden intenzív
ellátásra szoruló sérült szállítása újraélesztésben gyakorlott orvos kíséretében történhet.
69
1. MELLÉKLET - ELŐÍRÁSOK KÖRPÁLYÁKON TÖRTÉNŐ MAGÁNTESZTEK ESE-
TÉRE
Az FIA hangsúlyozza, hogy a magántesztek szabályozása, amelyek lebonyolítását a pálya
tulajdonosa és használója közötti szerződés határoz meg, nem tartozik felelősségi körébe.
Mindazonáltal az FIA világosan meg kívánja határozni azon ajánlásait, amelyek a magán-
tesztek biztonságára vonatkoznak.
Minden magánteszt esetében, amely igen nagy sebesség elérésével jár, és amit olyan jár-
művek számára irányoztak elő, amelyek később FIA sporteseményeken kívánnak részt
venni, javasolt a versenypálya tulajdonosával, vagy annak képviselőjével minimális bizton-
sági intézkedés-csomag kialakítása:
ha több csapat tesztel, Versenyigazgató kinevezése és megfelelő kommunikációs
eszközök biztosítása;
a pálya mentén tűzoltó posztok kialakítása, a teljes pálya lefedésére alkalmas kom-
munikációs eszközökkel;
elegendően gyors járművek tűzoltáshoz;
mentési műveletekért felelős orvos kinevezése: ez az orvos lehet a versenypálya fő-
orvosa is, vagy más olyan orvos, akire hatáskörét átruházza,
egy vagy több, újraélesztésben képzett orvos és egy vagy több orvosi beavatkozó
jármű jelenléte;
KED csapat jelenléte,
sérültek szállításához megfelelő számú mentőautó,
újraélesztő készülékek a helyszínen,
a szomszédos kórházak készültségbe helyezése,
olyan eszközök sérültek közúti vagy légi szállításához, amelyek intenzív ellátást is le-
hetővé tesznek,
erősen javasolt hogy a különböző versenycsapatok a felsorolt tartalommal szerződést
kössenek mindazokkal a versenypályákkal, amelyeken magántesztelést kívánnak
folytatni.
70
2. MELLÉKLET - VERSENY FŐORVOSOK FIA BAJNOKSÁGOKRA TÖRTÉNŐ MINŐ-
SÍTÉSE
FIA F1, GT1, WTCC, WEC és WRC esetében
Jelen melléklet rendelkezéseit a WEC vonatkozásában 2012 első félévében csak részle-
gesen kell alkalmazni.
1. KINEVEZÉSI ELJÁRÁS
1.1.
Verseny főorvosok
Új verseny főorvos kinevezését legalább hat hónappal az érintett verseny idő-
pontja előtt be kell nyújtani az alábbi szerveknek, együttes döntéshozatal céljá-
ból:
-
-
-
az FIA Orvosi Bizottsága Elnöke
az FIA Sport Főtitkára
az érintett bajnokság Orvosi Küldöttje
Minden jelölésnek az illetékes ASN egyetértésével kell bírnia, továbbá - ameny-
nyiben van ilyen - az FIA Orvosi Bizottságában helyet foglaló képviselőjének vé-
leményével együtt. A jelöléseket az érintett ASN az FIA Orvosi Bizottságának a
medical@fia.com címre köteles elküldeni.
Minden jelöléshez csatolni kell:
egy szakmai önéletrajzot,
egy autósporttal kapcsolatos önéletrajzot, részletezve az ezen a téren az
illető által korábban betöltött funkciókat és ellátott feladatokat.
Minden jelölt orvosi tevékenység végzésére jogosító engedély birtokában kell
legyen arra az országra nézve, ahol az adott rendezvényt megrendezik.
A hozzájárulás megadása az alább leírt képzési program teljesítését feltételezi.
Az első évet próbaidőnek kell tekinteni.
1.2.
Versenyorvos helyettes
A helyettes versenyorvos kinevezése nem kötött FIA jóváhagyáshoz. A nevét az
érintett ASN engedélyével fel kell tűntetni az egészségügyi kérdőíven.
Ha új verseny főorvos helyettesének nevezik ki, a nevét az alábbi esetekben be-
jelenteni az FIA-nak (6 hónappal az érintett versenyt megelőzően):
-
-
-
-
új rendezvény (pályaverseny vagy rallye),
olyan rendezvény, amelyet öt éve nem rendeztek meg,
régi verseny, amelyet először tartalmaz az FIA Nemzetközi Versenynaptára:
F1, GT1, WTCC, WEC vagy WRC
a versenyorvos és az asszisztens egyidejű változása.
A fenti kategóriákba tartozó helyetteseknek ugyanazt a képzési programot kell
teljesítenie, mint a versenyorvosnak.
71
Abban az esetben, ha a versenyorvos helyettest vált, ő maga taníthatja azt be.
2. KÉPZÉSI PROGRAM
Mielőtt munkába áll, egy leendő verseny főorvosnak, csakúgy, mint a leendő helyet-
tesének (az 1.2 pontban leírtak esetekben), 2011. január 1-jétől speciális képzésen
kell részt vennie.
A képzés az alábbiakban meghatározott elméleti és gyakorlati kurzusból áll.
2.1.
Elméleti képzés
Az elméleti képzést a pályához és a versenyhez kell igazítani, és többnyire az
alábbiakat tartalmazza:
a) sport szervezetek és szabályok
b) hogyan zajlik egy rendezvény
c) egészségügyi erőforrások (általában a körversenyeken és a rallye típusú
versenyeken, illetve speciálisak is)
d) alkalmazott szervezet
e) a verseny során ellátandó néhány feladat ismeretanyaga (attól függően,
hogy körverseny vagy rallye-típusú verseny)
f)
2.1.1
részvétel a versenyirányítás feladataiban (attól függően, hogy körverseny,
vagy rallye-típusú verseny)
Kísérő intézkedések:
Ha a jelöltet nyilvántartásba vették, az egészségügyi titkárság kiküldi a jelentkező-
nek:
-
-
-
-
azon FIA tagok elérhetőségeit, akikkel kapcsolatba kerülhet,
az adott évi egészségügyi kérdőív-mintát,
a képzési programot,
az adott bajnokság Egészségügyi Küldöttje belátása szerinti esetleges más
dokumentumokat.
2.1.2
Az adott szakágért felelős Egészségügyi Küldött felelőssége az értékelés.
Segítheti, vagy kivételesen helyettesítheti harmadik személy (más szakág Egés-
zségügyi Küldötte, az utóbbi három év versenyorvosa, az FIA Egészségügyi Bi-
zottsága Elnöke által kijelölt más személy).
2.1.3
Azon feltételek, amelyek szerint az elméleti képzést lebonyolítják, illetve a
hely, ahol értékelik, esetről-esetre, a lehető leghatékonyabb módon kerül meghatá-
rozásra, az Egészségügyi Küldöttel és a jelentkezővel való egyeztetést követően.
A verseny főorvos helyettesének értékelésére ugyanakkor kerül sor, mint az orvo-
séra, akivel dolgozni fog.
Például:
-
előzetes pályainspekció során (körpályás versenynél) vagy rallye pályabejá-
rásán ahol a következő évi WRC-n (rallye) a jelölt dolgozni fog,
72
-
a gyakorlati képzés során (ld. 2.2 pont),
-
az FIA Központjában tartott értekezleten vagy a Versenyorvosok Biennálé-
ján,akár több különböző jelöltnek egyidejűleg,
-
más közösen kiválasztott helyen és időben.
2.1.4
A képzés végén, de mielőtt a jelentkező vagy jelentkezők ellátnák feladatai-
kat, az ismereteik értékelését meg kell küldeni az FIA Egészségügyi Bizottsága
Elnökének.
A Verseny főorvos-jelölt negatív minősítése esetén az FIA megteszi a szükséges
intézkedéseket.
2.2.
Gyakorlati képzés
A leendő verseny főorvosnak képzésen kell átesnie ugyanabban a versenysorozat-
ban lebonyolított rendezvény alkalmával, amely sorozatban őt jelölték. A lehetősé-
gekhez mérten, egy olyan versenyt kell erre a célra választani, amely a lehető legkö-
zelebb van ahhoz az országhoz, melyben a kandidáló később dolgozni kíván. A ver-
seny során a jelentkezőt az FIA által a versenyre delegált orvosi küldött és a verseny
főorvos felügyeli. A verseny főorvosnak legalább három egymást követő év során
szerzett verseny főorvosi tapasztalattal kell rendelkeznie ugyanabban a versenysoro-
zatban.
A jelentkező az alábbi ismeretek sajátíthatja el:
Körversenyek:
- az orvosi csapat összetétele és elhelyezkedése,
- a versenypálya orvosi követelményei,
- orvosi megbeszélések, orvosi beavatkozások, esetleg szimulációs feladatok,
- az orvosi központ felépítése, felszerelése és műtéti feltételek
- a versenyirányítás működése, folyamatok, teendők közötti összefüggések, felmerü-
lő beavatkozások kezdeményezése, kivitelezése
- az FIA által delegált orvosi küldött megítélése alapján további felmerülő témák
Rally versenyek:
- az orvosi csapat összetétele és elhelyezkedése,
- a gyorsasági szakaszok orvosi követelményei,
A fenti két ponttal kapcsolatban a jelölt elkíséri egy minimum félnapos helyszíni ins-
pekcióra az FIA orvosi delegáltját.
- lehetséges orvosi megbeszélések,
- orvosi beavatkozások, tréningek a mentő személyzetnek,
- elsősegély tanfolyam a versenyzőknek és navigátoroknak,
- a szervizpark orvosi központjának felépítése, felszerelése és műtéti feltételek
- a versenyirányítás működése, folyamatok, teendők közötti összefüggések, felmerü-
lő beavatkozások kezdeményezése, kivitelezése,
- az FIA által delegált orvosi küldött megítélése alapján további felmerülő témák
A körversenyekkel és rally versenyekkel kapcsolatos gyakorlati képzések után egy
értékelő interjúra kerül sor a jelentkező és a képzés folyamatát végig kísérő FIA or-
vosi delegált között.
73
A képzés általában egyetlen rendezvény alatt zajlik le. Kifejezett célja, hogy megis-
mertesse a verseny főorvos vagy helyettese feladatköreit, tehát nem az általános or-
vosi ellátás bemutatása kerül előtérbe. Az instruktor kérelmére a tanfolyam hasonló
körülmények között megismételhető.
Ha megrendezik az FIA Verseny főorvosi Szemináriumát (ld. 2.7.2.1 cikkely és 5.3.2
cikkely), mielőtt a Verseny főorvos-jelölt, illetve a versenyorvos helyettes-jelölt (a fel-
tételek tekintetében ld. az.1.2 pontot) hivatalba lépne, köteles részt venni ezen a
szemináriumon, ha jelentkezésüket az FIA támogatta.
3. ALKALMAZÁSI TERÜLET
A fenti tréninget úgy állították össze, hogy az FIA bármely bajnokságában tevékeny-
kedni kívánó jelentkezőknek verseny főorvosi képzést nyújtson.
Bizonyos esetekben a kandidáló felmentés kaphat a tréningek alól a következő mó-
don:
- részleges felmentés (az elméleti vagy a gyakorlati oktatás alól)
- teljes felmentés (az FIA Orvosi Bizottságának elnöke és az érintett versenysorozat
FIA Orvosi megbízottjának jóváhagyása alapján)
Továbbá az alábbi esetek bármelyikében:
- F-1 esetében, ha a jelölt jelen volt az elmúlt öt évben és legalább két esetben:
- akár F-1 verseny főorvosként;
- akár F1 helyettes verseny főorvosként;
- akár verseny főorvosként más FIA bajnokságban (jelenleg WTCC, GT1 vagy
WEC).
-
WTCC, GT1 és WEC esetén, ha a jelölt jelen volt az elmúlt öt évben és lega-
lább két esetben:.
- akár WTCC ,GT1 vagy WEC verseny főorvosként;
- akár WTCC, GT1 vagy WEC helyettes verseny főorvosként;
- akár F-1 verseny főorvosként.
-
WRC esetén, ha a jelölt jelen volt az elmúlt öt évben és legalább két esetben:
- akár WRC verseny főorvosként;
- akár WRC helyettes verseny főorvosként;
- akár verseny főorvosként a WRC-ben először szereplő rallye-n, amelynek előző
évi versenyét az FIA orvosi delegáltja ellenőrizte.
Minden más esetben a teljes képzést kell megtartani.
4. AZ ÚJONNAN KINEVEZETT VERSENY FŐORVOS ELSŐ ÖNÁLLÓ VERSENYE
Az első versenyén hivatalosan tevékenykedő verseny főorvost az alábbiak szerint, min-
den feladatkörének ellátásában támogatni kell:
-
F1, GT1, WTCC és WEC esetében az FIA orvosi megbízottja által,
74
-
WRC versenyeken:
Egyrészt az FIA WRC versenyekért felelős orvosi delegáltja által;
Másrészről pedig egy WRC-s verseny főorvosi tapasztalattal bíró személy,
vagy egyéb személy által. Bármely esetben az FIA Orvosi Bizottság elnöké-
nek jóváhagyása szükséges.
Tekintettel arra, hogy az új verseny főorvosnak számos feladatot kell ellátnia, különöskép-
pen a versenyirányításban (körversenyek és rally-k esetében), az őt segítő megbízott em-
berek feladata, hogy megfigyeljék, segítsék, és adott esetben befolyásolják döntéseiben,
de semmilyen körülmények között nem helyettesíthetik.
75
3. MELLÉKLET - MOZGÓ BEAVATKOZÓ EGYSÉGEK
Tartalom
1
2.
3.
4.
5.
Célok
Beavatkozó járművek
Tűzoltó felszerelések
Orvosi beavatkozó felszerelések
Gyorsbeavatkozó felszerelések
1. Célok
Bármilyen típusú rendezvényről is van szó, az elsődleges cél az, hogy egy baleset után a
jármű utasait hozzáférhetővé tegyék annak érdekében, hogy elsősegélyben lehessen ré-
szesíteni, és ezt követően amilyen biztonságosan csak lehetséges azt végrehajtani, lehe-
tővé váljon az autóból történő kiemelésük.
Az e cél eléréshez szükséges különleges erőforrások részben vagy egészében igényelhe-
tik az S.3.4 és S.3.5 pontokban részletezett eszközöket
Az eszközökhöz való egyszerű hozzáférést a helyi viszonyok (pl. terep adottságai, távol-
ság, stb.) erősen befolyásolják és ez határozza meg azok darabszámát, elhelyezését és a
baleset helyszínére történő szállítás módozatát.
Rallyeversenyeken a 3. és 5. pontban jelzett dolgokat gyorsasági szakasz kezdetén bizto-
sítani kell, ugyanabban a járműben, vagy két különböző járműben. WRC-n ez kötelező.
2. Beavatkozó járművek
Minden, pályán, közúton vagy terepen rendezett versenyfajta esetében ezek elsődleges
feladata, hogy az adott ország előírásainak megfelelő, újraélesztésben és baleseti sérültek
kórházba szállítás előtti ellátásában gyakorlattal rendelkező orvost amilyen gyorsan csak
lehetséges, a baleset helyszínére szállítson. Rádió vagy telefonkapcsolatban kell lenniük a
versenyirányítással. Lehetnek speciálisan orvosi célúak (körpályák esetén a legjobb meg-
oldás) vagy az orvosi célok mellett fel lehet szerelni őket KED, gyorsbeavatkozó és/vagy
tűzoltó feladatokra is.
Teljesítményük, az ajtók száma, a belső kialakítás nincs megkötve. Mindazonáltal bukóke-
ret mindig ajánlott (különösen körpályára), csakúgy, mint (minden esetben) a bukósisak
viselete a teljes személyzet számára.
Amennyiben kinetikus energiavisszanyelő (KERS) rendszerrel ellátott autók vesznek részt
egy versenyen, akkor az FIA ajánlásokat tesz közzé a személyek testi épségének védelme
érdekében. Ezen ajánlások frissítésre kerülnek amennyiben az adott rendszer továbbfej-
lesztésre kerül.
A jármű mindenekelőtt a terepviszonyoknak és a rendezvény típusának kell megfeleljen.
76
Különösen:
Körpályás rendezvények esetében:
az egyik orvosi beavatkozó járműnek olyan
gyorsnak kell lennie, hogy az első körben követni tudja a mezőnyt.
Az FIA Orvosi Autóknak pontosan meg kell felelniük az előírásoknak (lásd a 2.7.3.2
cikkelyt)
FIA bajnoki rallye rendezvények:
Ha az orvosi beavatkozó jármű speciálisan csak orvosi célra van használva, az
alábbiakkal kell felszerelni:
- tűzoltó készülék
- olyan „könnyű” gyorsbeavatkozó felszerelés, amivel a bukócső elvágható
(ajánlott az egyéb rallye rendezvények esetében is)
Tereprallye rendezvények:
Az orvosi autó kialakítható sérült szállítására is.
Minden orvosi beavatkozó járművet fel kell szerelni olyan alkalmas kommunikációs beren-
dezéssel, amely üzenetek adására és vételére is alkalmas, valamint a következő eszkö-
zökkel (a lista nem korlátozó jellegű)
3. Tűzoltó felszerelések
- olyan berendezés, amellyel legalább 40 gallonnyi kifolyt, égő üzemanyag teljesen el-
oltható (folyamatos oltóanyag ellátással és nem csak a tűz eloltására kell alkalmas-
nak lennie, hanem a visszagyulladást is meggátolja).
- eszközöket felborult autó talpra állításához (kötelek, horgok, hosszú feszítővasak,
stb.)
- tűzálló takaró tűz elfojtásához (legalább 6x6 láb területű)
- alumínium borítású tűzálló kesztyűk
- présfogók vagy hidraulikus eszközök acéllemez meghajlításához és más speciális
szerszámok egy sérült karosszériájú autóban rekedt személy kiszabadításához.
4. Orvosi beavatkozó felszerelések
Jelen pont valamennyi, az FIA nemzetközi naptárában szereplő eseményen alkalmazott
felszerelésekre vonatkozik.
Az itt leírt előírások alkalmazása kötelező az F1, a WRC, a GT1, a WTCC és a WEC baj-
nokságokban és a Tereprallye Világkupában.
A felszerelés megválasztását a helyi gyakorlat és követelmények határozzák meg. Vala-
mennyi személyzetnek ismernie kell a járműben található felszerelések helyes használatát,
és annak használatára képzetteknek kell lenniük.
Az alábbi lista a minimum követelményeket tartalmazza, nem teljeskörű.
i.
Felső légutak biztosítására szolgáló felszerelések:
77
endotracheális (légcsőn belüli) intubáló eszköz,
nehezen vagy nem intubálható esetre:
o
o
a felső légutak biztosítására szolgáló berendezés (pl. Fastrach
®
, vagy
Combitube
®
stb.;
ennek sikertelensége esetére légzést segítő eszköz (pl. Pocket Mask ®, lé-
legeztető ballon, lélegeztető maszk)
a spontán lélegző betegek számára „non rebreathing mask” oxigén-tartállyal
kiegészítő felszerelés, amely segít megerősíteni a légcsőn belüli tubus helyzetét:
o
o
vagy oesophagel intubációs detector,
vagy a kilélegzett széndioxid mérésére alkalmas eszköz (locorimetria vagy
ccapnometria)
Oxigén szaturációs mérőműszer
Oropharyngealis tubus 3-as és 4-es Guedele tubus 2-2 darab,
Nasophariengealis tubus 7-es és 8-as méret (2 db)
Felnőtt laringoszkóp, csere elemmel és égővel
Orotracheális tubusok 7-es és 8-as méret 2-2 db, csatlakozókkal és a mandzsetta
felfújásához fecskendővel,
Mini tracheotomiás készlet (2 db).
ii.
Lélegeztetés:
Hordozható lélegeztető készülék (300 Hgmm szívóteljesítménnyel),
Lélegeztető katéter sorozat és egy darabos szívó,
Lélegeztető ballon oxigéntartállyal és maszkkal,
Hordozható oxigénpalack reduktorral és megfelelő csatlakozással,
Mellkasi csövezés, záró szeleppel.
Ajánlott a szájon át lélegeztetés esetére, megfelelő maszk megléte is.
iii.
Keringés segítéséhez:
különféle érleszorítók mint pl. a Combat Application Toumiquet ®,
intravénás előkészítő felszerelések,
4 db IV-es infúziós szerelék és annak felszerelései,
14x3-as, és 16x3-as méretű 4-es katéterek
megfelelő mennyiségű „volume expander”
EKG monitor
pulsoximéter
Defibrillátor, kötelező (Automata külső defibrillátor AED engedélyezett):
78
a) FIA F1, GT1, WTCC és WEC bajnokság esetében az FIA orvosi autóban, amely
a mezőnyt az első körben követ. A többi orvosi autó számára ajánlott.
b) a WRC bajnokság versenyein mindegyik orvosi autóban
c) amennyiben egy vagy több jármű kinetikus energiavisszanyerő rendszerrel let
felszerelve „KERS” az adott versenyen, akkor kötelező mindegyik orvosi autóban
a pálya mellett.
vérnyomásmérő és sztetoszkóp
iv.
Nyaki gerinc:
2 db felnőtt merev nyakrögzítő,
Az FIA által előirt típusú gerincmerevítő mellény (ha nincs KED csapat).
v.
Kötszerek:
- Teljes kötszersorozat, ebben 10 nagyméretű kötszer,
- Égési kötszerek (pl. Water Gel csomag, izoterm lepedő).
vi.
Gyógyszerek:
- az adott országban az újraélesztéskor használatos gyógyszerek,
A következő gyógyszerek ajánlottak:
a légzési problémákra szolgáló gyógyszerek gyógyszerei,
kardiovaszkuláris szerek,
fájdalomcsillapítók és spazmolitikumok,
szedativumok és epilepszia elleni gyógyszerek
steroidok, GC
az intubációhoz és az anaesthesia-hoz, valamint a helyi érzéstelenítésre szolgáló
gyógyszerek.
Megjegyzés: Azon betegek esetében, akiknél a vérzés veszélye fennáll, a
tranexamic acid adását alaposan meg kell fontolni.
Ez a lista nem teljes, és egyéni elbírálás alapján még kiegészítendő, de tartalmaznia kell
az újraélesztés során ajánlott szereket csakúgy, mint egy teljes készlet szokásos gyógy-
szert.
vii.
Egyebek:
- ollók és egyéb szerszámok a biztonsági öv és az overall szétvágására,
- takarók,
- fekete fotó papír, az intubáció megkönnyítésére napsütésben (ajánlott),
- steril és nem steril kesztyűk
- a terep-rallye rendezvények esetében vákuum matrac, és egyéb sínek.
79
5. Gyorsbeavatkozó felszerelések
Azokat a beavatkozó járműveket, amelyeknek feladata a személyek sérült autóból tör-
ténő kiszabadítása, legalább az alábbi eszközökkel kell felszerelni:
Vágó és hidraulikai felszerelések:
-
-
-
-
-
-
-
1 db hidegvágó,
1 db nagy tágító fej;
1 db kis tágító fej;
1 db pneumatikus véső,
1 db motoros fűrész, fém és kompozit anyagok vágásához való pengekészlet,
1 db rezgő elektromos fűrész, daraboláshoz
1 db 1 tonnás, gurulós autóemelő.
A feszítők és vágók hidraulikusak kell, hogy legyenek, megfelelő teljesítményű hordoz-
ható hidraulikai energia-ellátóval.
A fűrészek lehetőleg elektromosak legyenek, megfelelő tartalék hordozható energiaellá-
tóval (generátor vagy akkumulátor).
Kézi szerszámok:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 db gyorsszabadító kés csapattagonként;
2 db fémfűrész törhetetlen lapokkal;
1 db kis fejsze;
2 db lemezvágó olló, egyik görbe, másik egyenes;
1 db olló, aramid-, karbon-, vagy üvegszálas anyagok vágásához;
1 db fogó;
1 nagy satu-fogó,
1 db emelőrúd;
3 kötél (18 láb vagy 5 méter), 3 tonnás szakító szilárdságú,
metrikus vagy audiofrekvenciális (AF) dugókulcs, csillagkulcs és villáskulcskészlet
1 készlet imbuszkulcs (metrikus és AF);
2 db kalapács (nagy és kicsi);
1 db 4 2kg-os nehézfejű kalapács;
1 garnitúra csavarhúzó (lapos, Phillips, Pozidrive, Torx, stb.);
1 db hordozható elektromos lámpa,
1 pár munkáskesztyű csapattagonként.
80
4. MELLÉKLET – ÚJRAÉLESZTÉSI TERÜLETEK (ORVOSI KÖZPONTOK, KEZE-
LŐ/ÚJRAÉLESZTŐ EGYSÉGEK, TÁBORHELYEK) SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEI
1.
ÁLTALÁNOS
Ezen melléklet a felszereléseket irja elő minden FIA nemzetközi naptárjában regisztrált
eseménnyel kapcsolatban.
A)
Pályák FIA Grade 1,2,3 vagy 4 esetében
Speciális rendelkezések F1, GT1, WTCC és WEC esetében:
Az előírásokat maximálisan be kell tartani és két sérült párhuzamos ellátásához elegendő
felszerelést kell biztosítani.
B)
Pályák FIA Grade 5 vagy 6 esetében, valamint autocross és rallycross esetében
C)
Drag, hegyi-versenyek, rallyek (1. kategóriában), nemzetközi tereprally és baja-k eseté-
ben
Speciális rendelkezések WRC, FIA világkupa és tereprallye esetében:
Az előírásokat maximálisan be kell tartani.
A felszerelés megválasztását a helyi gyakorlat és követelmények határozzák meg. A sze-
mélyzet minden tagjának ismernie kell a választott felszerelések helyes használatát, arra
kiképzést kellett kapniuk.
Mindenekelőtt kívánatos, hogy az Orvosi központok és újraélesztő egységek bármely olyan
személy befogadására alkalmasak legyenek, aki az autósport verseny alkalmával szenve-
dett el sérülést. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egyéb, általános egészségügyi probléma
estén is bevetésre kerülnek.
Az intenzív ellátáshoz szükséges orvosi felszerelés mellett (lásd az alábbi 2. cikk), úgy kell
ezeket az egységeket felszerelni, hogy számos általános egészségügyi problémát kezelni
tudjanak, függetlenül attól, hogy a sérülés traumával kapcsolatos vagy sem. ( A berende-
zések kiválasztása a verseny főorvos felelőssége). A helyi, speciális kórok ismeretében
dönthető el, hogy kell-e külön felszerelés vagy sem (ld. pl. fagyási sérülések vagy hőguta).
2.
ALAPFELSZERELÉS, MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY
A.
Működő orvosi központoknak FIA Grade 1.2.3.és 4 licenccel rendelkező pályák számára
nemzetközi naptárban szereplő versenyek esetén.
Az alábbi orvosi eszközök megfelelő mennyiségben és minőségben kell, hogy rendelke-
zésre álljanak az intenzív ellátáshoz egyszerre két sérült esetén.
i.
Felszerelés a felső légút biztosítására
Endotracheális intubációs felszerelés
Megjegyzés: Az endotracheális tubusok helyes elhelyezését ellenőrizni kell..
nehezen vagy nem intubálható esetre:
81
o
o
a felső légutak biztosítására szolgáló berendezés (pl. Fastrach
®
, vagy
Combitube
®
stb.;
ennek sikertelensége esetére légzést segítő eszköz (pl. Pocket Mask ®, lé-
legeztető ballon, lélegeztető maszk)
a spontán lélegző betegek számára „non rebreathing mask”- oxigén tartállyal
oropharyngealis tubus 3-as és 4-es
Nasophariengealis tubus 7-es és 8-as méret
Felnőtt laringoszkóp, csere elemmel és égővel
Endotracheális tubusok 7-es és 8-as méret, csatlakozókkal és a mandzsetta fel-
fújásához fecskendővel,
capnometriális műszer (megkettőzve)
oesophagel intubációs detector
Oxigén szaturációs mérőműszer (megkettőzve)
Mini tracheotomiás készlet
ii. Légzés biztosítása: