Terep-rallye Nyílt Országos Bajnokság 2013. évi alapkiírása

MNASZ

Letöltés

TEREP-RALLYE NYÍLT
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2013. évi ALAPKIÍRÁSA
www.terep-rallye.hu
Készítette: az MNASZ Terep-rallye Szakági Bizottság
Jóváhagyta: az MNASZ Intéz Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK:
I. FEJEZET: MAGYARORSZÁGI TEREP-RALLYE VERSENYEK ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI:
II. FEJEZET: AZ FIA 2013-AS TEREP-RALLYE VERSENYEIRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS AZOK ALKALMAZÁSA AZ MNASZ TEREP-RALLYE
OB FUTAMAIN
BEVEZETÉS
1. A VERSENYEK JELLEMZ I
3. ESEMÉNYEK ÉS KANDIDÁLÓ ESEMÉNYEK
4. MEGHATÁROZÁSOK
5. HIVATALOS SZEMÉLYEK
6. SZABÁLYOK ÉS A KÖZZÉTÉTEL
7. VERSENYKIÍRÁS VÁLTOZTATÁSA, VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
8. SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE, ALKALMAZÁSA
9. RÉSZTVEV GÉPJÁRM VEK
10. VERSENYZ I PRIORÍTÁSOK FELTÉTELEI
11. NEVEZÉSEK
12. GUMIK
13. ADATNAPLÓZÁS
14. VERSENYZ PÁROS (EGYSÉG)
15. AZONOSÍTÁS
16. REKLÁMOK
17. ADMINISZRATÍV ELLEN RZÉS, TECHNIKAI GÉPÁTVÉTEL
18. JELÖLÉSEK
19. RAJTSORREND
20. MEGHATÁROZOTT BÜNTETÉS
21. HIVATALOS ÚTVONAL (Baján Nem)
22. ÚTVONAL PONT
23. ITINER (ROAD BOOK)
24. SEBESSÉGKORLÁTOZOTT ZÓNA
25. ÚTVONAL EL KÉSZÍTÉS
26. KÖZLEKEDÉS - SEBESSÉG
27. JÁRM VEK KÖZTI JELZ RENDSZER
28. NYOMKÖVET BERENDEZÉS és BALESETI JELZÉS
29. ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
30. AZ ÚTVONAL MEGNYITÁSA
31. SZERVIZ
32. KOMMUNIKÁCIÓ CSAPAT ÉS JÁRM KÖZÖTT
33. TANKOLÁS
34. ÜZEMANYAG
35. BIZTOSÍTÁS Csak: FIA
36. MENETLEVÉL
37. ELLEN RZ ZÓNÁK
38. ID ELLEN RZÉSEK
39. ELLEN RZÉSEK SZELEKTÍV SZAKASZON
40. SZELEKTÍV SZAKASZOK
41. VONTATÁS
42. SZELEKTÍV SZAKASZ FÉLBESZAKÍTÁSA
43. ÁTHALADÁS ELLEN RZ ÁLLOMÁSOK
44. ÁTCSOPORTOSÍTÓ ÁLLOMÁSOK
45. PARC FERMÉ
46. ÉRTÉKELÉS
47. ÓVÁS - FELLEBBEZÉS
4
8
8
8
9
10
12
13
14
14
14
17
18
20
20
20
21
23
24
25
25
26
27
28
30
31
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
39
40
41
42
43
43
44
44
44
45
46
48
48. VÉGELLEN RZÉS
49
49. DÍJÁTADÓ
49
1. MELLÉKLET (Logó és Honlap)
51
2. MELLÉKLET - T2 ÉS T4 CSOPORTOS JÁRM VEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK
51
3. MELLÉKLET
(KIVÉVE BAJA):
BIZTONSÁG - SZEMÉLYZET
51
4. MELLÉKLET (TIME CARD)
51
5. MELLÉKLET (FIA OPENING CAR)
51
III. FEJEZET: A TEREP-RALLYE ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYEINEK RENDEZÉSI FELTÉTELEI
52
1. A TROB VERSENYEI ÉS AZOK JELLEMZ I
52
2. BALESETEK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
52
3. AZ EL FUTÓ ÉS ZÁRÓKOCSIKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
52
4. RENDEZ I KÖTELEZETTSÉGEK
53
5. KÖTELEZ FELEL SSÉGBIZTOSÍTÁS
54
6. A TEREP-RALLYE OB VERSENYEINEK BIZTONSÁGI EL ÍRÁSAI
54
6.1.
A VERSENYZ K BIZTONSÁGA.
54
6.2.
A NÉZ K BIZTONSÁGA.
54
6.3.
A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ RENDEZ I EL ÍRÁSOK.
55
IV. FEJEZET: TEREP-RALLYE „TH” BAJNOKSÁG SZABÁLYAI
57
1. A TH CSOPORT BAJNOKSÁG FUTAMAI
57
2. A TH CSOPORT BAJNOKSÁG VERSENYEINEK AUTÓI
57
3. A TH CSOPORT BAJNOKSÁGBA NEVEZHET VERSENYZ K
57
4. A TH CSOPORT BAJNOKSÁG VERSENYEINEK ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA
58
1. SZ. MELLÉKLET TROB - VERSENYKIÍRÁS
59
2. SZ. MELLÉKLET TROB - NEVEZÉSI LAP
62
A NEVEZÉSI LAPNAK AZ ALÁBBI ADATOKAT MINIMÁLISAN TARTALMAZNIA KELL!
62
3. SZ. MELLÉKLET TROB - EREDMÉNYEK STANDARD FORMÁJA
63
4. SZ. MELLÉKLET TROB - SZABVÁNY ITINERLAP
64
5. SZ. MELLÉKLET TROB - RAJTSZÁMLISTA 2013.
65
I. FEJEZET: MAGYARORSZÁGI
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:
TEREP-RALLYE
VERSENYEK
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) szabályai szerint
terep-rallye versenyt megrendezni és lebonyolítani, valamint ilyeneken részt venni csak
az MNASZ Terep-rallye Szakági Bizottsága (a továbbiakban: TRSB) által elkészített,
jelen
„Terep-rallye Országos Bajnokság 2013 évi Alapkiírása”
szabályai szerint lehet.
Ez az alapelv az MNASZ-re és valamennyi tagjára, szervezetére, bizottságára, ezek
tagjaira, alkalmazottaira, valamint az MNASZ által kiállított licencek tulajdonosaira és
ezek segít ire érvényes és mindannyiuk által betartandó. Ezen alapelv megszeg ivel
szemben a MNASZ Szabálykönyvében foglalt szankciókat kell alkalmazni.
Megjegyzés:
a Szabálykönyv megnevezés alatt jelen szabályok értelmezésében
mindenkor az MNASZ-nél érvényben lév szabály-módosítások összességét kell érteni.
Magyarország területén a következ terep-rallye versenyek szervezhet k, az MNASZ
feltüntetett szervezeteinek, illetve tisztségvisel inek engedélyével.
A Nemzetközi Automobil Szövetség (a továbbiakban: FIA) által jóváhagyott
nemzetközi sorozathoz tartozó terep-rallye versenyek, (a bejelentést engedélyezi az
MNASZ Intéz Bizottsága - a versenykiírást jóváhagyja a TRSB vezet je, ellenjegyzi az
Intéz Bizottság vezet je).
Nemzetközi meghívásos terep-rallye versenyek, (a bejelentést engedélyezi az
MNASZ Intéz Bizottsága - a versenykiírást jóváhagyja a TRSB vezet je, ellen jegyzi az
MNASZ Intéz Bizottság vezet je).
Magyarországon, a Terep-rallye Országos Bajnokságához tartozó terep-rallye
versenyek, (a bejelentést engedélyezi a TRSB, a versenykiírást jóváhagyja és
engedélyezi a TRSB vezet je).
Országos nemzeti meghívásos terep-rallye versenyek (a bejelentést engedélyezi a
TRSB, a versenykiírást jóváhagyja és engedélyezi a TRSB vezet je).
A verseny rendez jének lehet sége van arra, hogy a felsorolt verseny-típusok közül
kett , vagy többféle versenyt egy rendezvény keretében szervezzen, amennyiben
valamennyi érintett versenyfajta szabályainak az ilyen összevont rendezvény megfelel.
A felsorolt versenyek rendezésére, lebonyolítására és azokon való részvétel feltételeire
az alábbi szabályok érvényesek:
-
Az FIA Terep-rallye Bajnokságok Szabályai és ezen keresztül az FIA Nemzetközi
Sportszabályai (a továbbiakban: KÓDEX).
-
Az FIA által jóváhagyott nemzetközi sorozatversenyek adott szabályai és ezen
keresztül az FIA Nemzetközi Sportszabályai.
-
Jelen „Terep-rallye Országos Bajnokság 2013 évi Alapkiírása” szabályai és ezen
keresztül a MNASZ Szabálykönyv és a KÓDEX szabályai.
-
A verseny rendez je által elkészített, a jelen szabályzat el írásaival összhangban lév
és a TRSB által jóváhagyott - az adott versenyre kiadott - versenykiírás.
1. MNASZ MÉDIAJOGAIRA VONATKOZÓ SZABÁLY
Lásd:
az MNASZ felépítése és Általános Szabályai cím szabálykönyv II. fejezet 7. és 8.
pontjainak el írásai.
2. RENDEZ I LICENC
Az MNASZ versenynaptárába - az adott naptári évre - csak olyan rendezvény kerülhet,
illetve csak olyan rendezvényt lehet MNASZ versenyként megrendezni, amelynek
kérelmez je az adott versenyévre érvényes RENDEZ I LICENCCEL rendelkezik és
megfelel az FIA és az MNASZ egyéb hatályos szabályzataiban foglaltaknak.
A bajnokság(ok) rendez i kötelesek a sportrendezvények lebonyolítására és
biztonságára vonatkozó törvényi és rendeleti el írásokat betartani.
3. VERSENYEK KIÍRÁSA
A „Versenykiírás”-t kitöltve a verseny adminisztratív átvételének napja el tt 45 nappal
(FIA verseny esetén 4 hónappal (I. fejezet 5.1.) - postabélyegz , vagy átvétel kelte - a
TRSB vezet jéhez jóváhagyásra kell benyújtani.
Ezen id ponttól való eltérést az MNASZ a díjtáblázatában meghatározott pénz-
büntetéssel sújtja. Az el zetes útvonal engedélyeket, biztonsági és sportbírói tervet is
ekkor kell bemutatni. Amennyiben ez nem történik meg, a TRSB vezet je azonnal
intézkedik a verseny lemondásáról, mely esetben a rendezési kaució nem kerül
visszafizetésre.
A verseny (versenykiírás) engedélyezéséhez (jóváhagyásához) a szükséges
okmányokat a verseny rendez jének kell beszerezni és a TRSB részére megküldeni.
A TRSB által jóváhagyott „Versenykiírást” a rendez nek a verseny el tt legalább 30
nappal közzé kell tenni az MNASZ (www.mnasz.hu) valamint a Terep-rallye szakág
hivatalos honlapján. (www.terep-rallye.hu)
A versenykiírást a rendez köteles az alábbiakban felsorolt szervezetek és személyek
részére, a nevez kével azonos id ben e-mailban elküldeni:
az MNASZ Titkársága,
az MNASZ Intéz Bizottsága (MNASZ címén),
a TRSB vezet je (MNASZ címén),
a Sportbírói Bizottság vezet je (MNASZ címén),
a Sportfelügyel i Bizottság vezet je (MNASZ címén),
a Felügyel Testület tagjai (saját címükön),
a Versenyigazgató (MNASZ címén),
az MNASZ Technikai Bizottság vezet je (MNASZ címén),
az MNASZ Technikai felügyel (saját címén),
a Gépátvétel vezet je (MNASZ címén),
a Versenyz i összeköt (saját címén).
A versenyek alapkiírásán jelen szabályzat értend . Valamennyi versenyre a verseny
rendez je „Versenykiírást” köteles készíteni, melynek formáját jelen alap-versenykiírás 1
sz. melléklete tartalmazza. A versenykiírás fed lapján az MNASZ LOGO-ját el kell
helyezni. Valamint a Bajnokság támogatójának logóját.
A jóváhagyott verseny (versenykiírás) csak a jóváhagyó ismételt hozzájárulásával, illetve
a már funkcionáló Felügyel Testület engedélyével változtatható meg.
A rendez kre vonatkozó el írásokat, megszeg rendez ket a befizetett kaució mértékéig
pénzbüntetéssel sújthatja a TRSB, amely összeg a rendezési kaucióból levonható.
A jelen szabályok betartását a TRSB, a versenyek (versenykiírások) engedélyezése
(jóváhagyása) során ellen rzi. A jelen szabályoktól való eltérést, évközi
szabálymódosítást csak az MNASZ Intéz Bizottsága engedélyezhet.
A TROB valamennyi versenyére az MNASZ által kiadott pályabelép k érvényesek.
4. A VERSENYEK RENDEZÉSÉNEK LEMONDÁSA
Az MNASZ versenynaptárában szerepl TROB versenyek megrendezését a rendez a
versenynaptárban szerepl els nap el tt 45 nappal lemondhatja. Ebben az esetben a
kaució a rendez részére visszafizethet .
5. TILTOTT VERSENYEK
Az MNASZ minden a versenynaptárában nem szerepl autóversenyt tiltott versenynek
nyilvánít. A tiltott rendezvényeken való nevez i és versenyz i részvétel fegyelmi
vétségnek min sül és a mindenkori MNASZ szabályozás szerinti szankciókat vonja
maga után.
6. TEREP-RALLYE ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2013. évre kiírja a:
T
EREP
-
RALLYE
O
RSZÁGOS
B
AJNOKSÁGOT
a
T1 - T2 - T3
és
TH
csoportban egyéni és
csapatversenyre
T
EREP
-
RALLYE
O
RSZÁGOS BAJNOKSÁGOT
a
T4
csoportban egyéni versenyre
A TROB éves egyéni értékelésében az abszolút els helyen végzett versenyz páros
elnyeri a:
M
AGYARORSZÁG
T
EREP
-
RALLYE
B
AJNOKA CÍMET
.
A TROB éves egyéni értékelésében a T2 csoport els helyen végzett versenyz páros
elnyeri a:
M
AGYARORSZÁG
T2 T
EREP
-
RALLYE
B
AJNOKA CÍMET
.
A TROB éves egyéni értékelésében a T3 csoport els helyen végzett versenyz páros
elnyeri a:
M
AGYARORSZÁG
T3 T
EREP
-
RALLYE
B
AJNOKA CÍMET
.
A Terep-rallye „TH” Csoport Bajnokság éves egyéni értékelésében az els helyen
végzett páros elnyeri a
M
AGYARORSZÁG
„TH” T
EREP
-
RALLYE
B
AJNOKA CÍMET
.
A TROB éves csapatértékelésében az els helyen végzett csapat elnyeri a:
M
AGYARORSZÁG
T
EREP
-
RALLYE
C
SAPATBAJNOKA
CÍMET
.
Az éves egyéni értékelésében az abszolút els helyen végzett T4-es versenyz k
elnyerik a:
M
AGYARORSZÁG
T
EREP
-
RALLYE
K
AMION
B
AJNOKA CÍMET
.
Amennyiben a 2013-as évben a T4 csoport versenyeinek száma 3-nál kevesebb, az
éves értékelésben az abszolút els a, Magyarország éves legjobb kamionversenyz je
címet nyeri el.
A TROB 2013. évi egyéni értékelésében az abszolút 1-2. helyen végzett, valamint a
csoportok és géposztályok 1. helyezett vezet versenyz i válogatott tagságot szereznek
2014. évre.
7. A TROB KERETÉN BELÜL RENDEZETT VERSENYEK JELLEMZ I:
Magyarország, T
EREP
-R
ALLYE
O
RSZÁGOS
B
AJNOKSÁGA
egy olyan esemény, melynek
össztávja 150 km és 1000 km között van. A versenyek felosztása az alábbiak szerinti.
Verseny típusa
1x szorzós
2 x szorzós
3 x szorzós
FIA Világkupa
Szelektív szakasz
össz. hossza (km)
min. 100km
min. 300km
min. 300km
TROB M
OTORKERÉKPÁR
-
VERSENNYEL EGYBEKÖTÖTT ESEMÉNY
Egy eseményt akkor kell motorkerékpár-versennyel egybekötöttnek tekinteni, ha a
motoros esemény részben, vagy egészében az Esemény útvonalán zajlik. Események
ily módon történ összekötésekor a Terep-rallye esemény és a motorkerékpár verseny
között legalább
5
percnek el kell telnie, az els Szelektív Szakaszt tartalmazó szakasztól
kezd d en.
II. FEJEZET: AZ FIA 2013-AS TEREP-RALLYE VERSENYEIRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS AZOK ALKALMAZÁSA
AZ MNASZ TEREP-RALLYE OB FUTAMAIN
BEVEZETÉS
Ezen Általános el írások (az el írások) célja, hogy összefoglalja azon szabályokat,
melyek az FIA Terep-rallye Világkupák és az FIA Terep-rallye Világkupára kandidáló
versenyek szervezésére vonatkoznak.
Ezek alkalmazása ajánlott valamennyi terep-rallye eseményen, beleértve a Bajákat.
Az itt leírt szabályok megsértése jelentésre kerül a felügyel knek, akik azt a Nemzetközi
Sportkódex 152. és 153. pontja szerint büntetik.
Ezen el írások részletezik, kiegészítik, és helyenként egyértelm sítik, az FIA Nemzetközi
Bajnokságok szabályzatában leírt általános feltételeket. (lásd. FIA Évkönyvben) „FIA
Terep-rallye Világkupa” (Világkupa)”
A fent említett szabályozás alól kizárólag az FIA-nak van joga felmentést adni, miután
megkapta a kérelmet az érintett ASN-t l.
Ebben a dokumentumban lév fejezetek csak a hivatkozások megkönnyítésére
szolgálnak, és nem képezik részét az Általános el írásoknak.
MNASZ:
Jelen szabályok az FIA Terep-rallye versenyek általános el írásai szerint és
annak megfelel sorrendben és számozással készültek.
A nemzetközi szabályoktól alapvet en eltér szabályozás nincs, ahol a hazai
bajnokságban speciális kiegészít el írások vannak, azt az adott FIA szabályok mellet
"
TROB
"
felirat jelzi, és
d lt
bet kkel van szedve.
Ezekre a külföldi résztvev k figyelmét a
rendez knek fel kell hívniuk.
1. A VERSENYEK JELLEMZ I
1.1
A terep-rallye verseny egy olyan sportesemény, amelynek az útvonala egy vagy több
ország területén zajlik. Három különböz terep-rallye versenyfajta létezik: Terep-rallye,
Maraton Terep-rallye (Maraton), Baja Terep-rallye (Baja). A verseny rendez inek be kell
szereznie az útvonal által érintett országok ASN-jeinek hozzájárulását, illetve az FIA-ban
nem képviseltetett országok esetén, az FIA hozzájárulását.
1.2
A
Terep-rallye
olyan esemény, amelynek össztávja 1200 és 3000 km között van.
Az össztávból a szelektív szakaszok hossza legalább 1200 km.
A verseny nem tart tovább 8 napnál (beleértve a technikai átvételt, és a Szuper-speciált
is).
1.3
A
Maraton
olyan esemény, amelynek útvonala több ország területét is érintheti. A
verseny teljes távjának hosszabbnak kell lenni, mint 5000 km, ahol a Szelektív Szakaszok
hossza több mint 3000 km. A Maraton nem tarthat tovább 21 napnál (beleértve a technikai
átvételt, és a Szuper-speciált is)
1.4
A
Baja
olyan esemény, ahol a szelektív szakaszok egy, vagy két nap alatt zajlanak le.
A Szuperspeciál Szakaszt külön napon rendezik.
1 nap alatt: teljesítend táv: maximum 600 km
2 nap alatt: teljesítend táv: maximum 1000 km, ahol a két napi szakasz között minimum
8, maximum 20 órás pihen t kell tartani.
Baja versenyeken a Szelektív Szakaszok hossza minimum 300 km.
1.5
A szelektív szakasz nem lépheti túl a 800 km-t.
1.6
Amennyiben az eseményhez egy nemzeti esemény is kapcsolódik, a nemzetközi
terep-rallye verseny utolsó versenyz jének rajtja, és a nemzeti verseny rajtja között
legalább tíz percnek el kell telnie, amennyiben két átcsoportosítás között a szelektív
szakasz/ok hossza kevesebb, mint 100 km, Ha több mint 100 km akkor ez az
id különbség min. 20 perc kell, hogy legyen.
1.7
A naptárban az esemény az ellen rzések napjától a díjátadó napjáig tart.
1.8.
Amikor egy eseményen, amely F.I.M. által is jóváhagyott motorkerékpáros verseny, és
baleset történik a versenytársak között, jelenteni kell mindkét felügyel testületnek, akik
közösen fognak intézkedni.
1.9.
Amikor egy eseményen motorkerékpár verseny is zajlik, abban az esetben a
szelektív szakaszon az els autó az utolsó motoros után leghamarabb 30 perccel
indítható. (Csak FIA CCR WC esetén)
2. KVALIFIKÁCIÓ EGY FIA VILÁGKUPA VERSENYRE
2.1
Egy Esemény kizárólag abban az esetben válhat a Világ Kupa részévé, ha már
legalább egyszer, egy évvel az átmin sítését megel z en megrendezésre került és
elfogadták a kandidáló eseményt.
Az FIA megfigyel je ilyen esetben jelentést készít, amelyet a Terep-rallye Bizottság
vizsgál meg, tekintettel a Motorsport Világtanácsának és az FIA Közgy lésének esetleges
javaslatára.
2.2
Amennyiben a megfigyel jelentése szerint az Esemény nem kielégít , vagy az FIA
Kupába felvételekor nem felel meg a szabályozásoknak és vállalt kötelezettségeknek, a
következ évben a megfelel kupába nem vehet fel. Úgyszintén nem vehet fel az
esemény az érintett kupába a következ évben, ha a jelentés szabályszegéseket tár fel,
vagy azt állapítja meg, hogy az esemény nem tudja a néz k, illetve a versenyz k
biztonságát kell képpen garantálni. A végs döntést a Terep-rallye Bizottság hozza meg.
2.3
Legalább 10, a J függeléknek megfelel járm kell, hogy az Esemény rajtjánál
megjelenjen. Amennyiben ez nem teljesül, az FIA visszautasítja az adott eseményt a
következ évi Világkupa tekintetében.
2.4
Minden pályázó Esemény be kell, hogy tartsa a jelen szabályzatot, valamint az FIA
követelményeit, beleértve a FIA Biztonsági Tervet is.
3. ESEMÉNYEK ÉS KANDIDÁLÓ ESEMÉNYEK
3.1
Egy Esemény kizárólag abban az esetben válhat a Világ Kupa részévé, ha már
legalább egyszer, egy évvel az átmin sítését megel z en megrendezésre került és
elfogadták a kandidáló eseményt. Egy átfogó ismertet dokumentációt kell az FIA-nak
küldeni (itiner, rendezési felépítés, biztonsági terv, üzleti terv, stb..) Az FIA jelöli ki a
megfigyel t és esetlegesen más tisztségvisel ket.
3.2
Az FIA megfigyel jelentését tanulmányozza a Terep-rally Bizottság és eldönti az
esemény naptárba kerülését, melyet javasol a Motorsport Világtanácsnak.
3.3
Amennyiben a megfigyel jelentése szerint az Esemény nem kielégít , vagy az FIA
Világkupába felvételekor nem felel meg a szabályozásoknak és vállalt kötelezettségeknek,
a következ évben a kupába nem vehet fel. Úgyszintén nem vehet fel az esemény a
kupába a következ évben, ha a jelentés szabályszegéseket tár fel, vagy azt állapítja meg,
hogy az esemény nem tudja a néz k, illetve a versenyz k biztonságát kell képpen
garantálni.
3.4
Minden pályázó Esemény be kell, hogy tartsa a jelen szabályzatot, valamint az FIA
követelményeit, beleértve a FIA Biztonsági Tervet is.
4. MEGHATÁROZÁSOK
4.1 ASN
Az FIA által elismert Nemzeti Autósport hatóság
4.2 V
ERSENYZ I ELIGAZÍTÁS
:
A versenyz i eligazítást a versenyigazgató vagy a rendez megbízottja tartja meg az els
napi szakasz rajtja el tt. A részvétel a versenyz párosok legalább egyik tagjának kötelez .
További eligazítást is tarthat a rendez , ezek dátumát, idejét és a résztvev k körét a
versenykiírásban kell meghatározni.
Minden kiadott információt, amely bármilyen módon befolyásolja az útvonalat, az id tervet
vagy a szabályokat, meg kell er síteni írásban (bulletin) is.
TROB
az eligazításon minden versenyz páros egy tagjának kötelez részt venni, melyet
aláírással kell igazolni. Ennek elmulasztása 5.000,- Ft pénzbüntetéssel sújtandó.
4.3 B
IVOUAC
(Bajá-n nem)
Egy adott napi szakasz végén, és a következ szakasz elején elhelyezett id mér
állomások közötti terület, ahol az összes versenyz újra összegy lik. A terület jelölve van
az itinerben. A Bivouac-ban, a még versenyben lév k egymás között szabadon
szervizelhetnek, valamint minden szabályzat szerinti szervízelés megengedett.
Ugyanakkor a rendez k korlátozhatják a szervizid t, vagy a járm vön dolgozó szerel k
létszámát.
Ezeket a korlátozásokat részletezni kell a versenykiírásban.
A Bivouac zóna egy körülbelül 500 méteres kör, amelynek középpontja a rendez k által
felállított Rallye HQ (versenyközpont), és amelyben a következ knek kell lenni:
Egy hivatalos hirdet tábla
Versenyközpont, amely addig m ködik, amíg egyetlen versenyz is a szakaszon van.
Az érkezési id mér állomás, és a következ szakasz indítási id ellen rz állomása
összevonható, de szelektív szakasz vége esetén 5 kilométernél, a következ napi
kezd pont esetén 10 kilométernél nem lehetnek messzebb a bivouac középpontjától.
4.4 V
ÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
(B
ULLETIN
)
Hivatalos dokumentum, mely szerves része az esemény szabályzatának, és arra hivatott,
hogy kiegészítse, tisztázza, módosítsa azt.
4.5 K
ÖZLEMÉNY
Hivatalos tájékoztató jelleg dokumentum, melyet a rendez vagy a felügyel testület ad
ki.
4.6 E
GYSÉG
: /V
ERSENYZ K
/
A személyzet legfeljebb négy a fedélzeten tartózkodó személyb l állhat össze minden
járm vön. A személyzet bármely tagja vezethet az esemény alatt és mindenkinek
rendelkeznie kell egy, a folyó évre érvényes FIA vezet i licenccel. A személyzet vállalja a
Nevez felel sségét, ha az nem tartózkodik a fedélzeten, az esemény során.
Az
TROB
versenyeire nevezhet , illetve a versenyen részt vehet, mint vezet versenyz -
a terep-rallye szakágra érvényes - A vagy B jel érvényes versenyz i igazolvánnyal (a
továbbiakban: licenccel) rendelkez versenyz , továbbá, mint navigátor versenyz ,
minden - a terep-rallye szakágra érvényes - A, B és N jel licenccel rendelkez versenyz .
V
alamint a Közép Európai Zóna országainak Terep-rallye licencével rendelkez
versenyz k.
Megjegyzés:
A terep-rallye szakágra 2013-ban érvényes MNASZ versenyz i licenc kiadásának
feltétele, két naptári évnél nem régebbi sikeres terep-rallye szabályismereti vizsga. A
vizsgákat a licenc kiváltása el tt szervezett formában, a TRSB által el re meghirdetett
id pontban kell elvégezni.
4.7 A
Z ESEMÉNY TARTAMA
:
Minden esemény adminisztratív ellen rzéssel kezd dik és az alábbi id határok közül a
legkés bbi lejártáig tart:
az óvási, ill. fellebbezési határid lejártáig, valamint az esetleges meghallgatások
lezárásáig és a hivatalos szabályzat alapján lefolytatott ellen rzés valamint az esemény
utáni technikai ellen rzés végéig;
a díjátadó végéig.
4.8 S
ZAKASZ
/
NAPI SZAKASZ
/
Az esemény azon részei, amelyeket legalább 6 órás szünet választ el.
12 - 20 vezetéssel eltöltött óra után kötelez egy legalább 6 órás szünetet beiktatni. 10
szakaszt követ en egy legalább 18 órás szünetet kell beiktatni.
4.9 H
IVATALOS
I
D
Terep-rally versenyeken a hivatalos id a GPS id . A Baja versenyek rendez i, ha
eltérnek ett l, akkor a versenykiírás kiegészítésben határozzák meg a hivatalos id t.
4.10 S
ZERVIZ
Bármilyen munkát a versenyen résztvev járm vön és/vagy személy, vagy személyek
jelenlétét a versenyben lév járm közelében.
4.11 S
ZUPERSPECIÁL
a)
Szuper-speciál rendezése opcionális. Ha megrendezésre kerül, akkor az els napi
szakasz el tt, vagy annak az elején van, a versenyz k számára kötelez az azon való
részvétel. Csak egy szuper speciál rendezhet szelektív szakasz formájában, hossza
minimum 2, maximum 20 kilométer, amely a következ napi szakasz rajtsorrendjét
állapítja meg. A versenykiírás kiegészítésnek rendelkeznie kell arról, hogy a Szuper-
speciál el zetesen bejárható-e, és ha igen, milyen formában.
Beleszámít a verseny értékelésébe. Minden útvonal vagy id büntetést, az érintett napon
kell beleszámítani az összetett eredménybe, de ez nem befolyásolja a következ szelektív
szakasz rajtsorrendjét, kivéve az olyan büntetéseket, mint korai rajt, levágás, és egyéb
dolgok, amelyek lényegesen befolyásolják a versenyz teljesítményét a Super Speciál
szakaszon.
A Szuperspeciál eredményei alapján az els öt versenyz maga fogja meghatározni a Rajt
sorrendjét a versenyen.
- A leggyorsabb versenyz fogja kiválasztani a pozícióját el ször, majd a második, ezt
követ en a harmadik, stb…
-Ennek az eljárásnak a helyszínét és id pontját a Versenykiírásban kell részletezni,
azonban legkés bb 1 órával az els napi startlista kifüggesztése el tt kell, hogy legyen.
-Minden olyan versenyz , aki nem érkezik meg id ben, hogy válasszon pozíciót,
automatikusan utolsóként választ.
Bár csak egy Super Speciál szakaszt lehet megszervezni, a szervez k szabadon
bármennyi rövid szelektív szakaszt szervezhetnek, a verseny bármely pontján, hogy
el segítsék az esemény és annak publikus imidzsének népszer sítését.
4.12 FIA G
ÉPKÖNYV
:
A versenyz ASN-je által kiállított dokumentum, amelyet az FIA technikai delegáltja azon a
Világkupán való induláskor ellen riz, melyen a járm el ször részt vesz. A technikai
delegált a járm vet (pecsét, matrica), azonosító jelöléssel látja el melyet semmilyen
körülmények között nem szabad eltávolítani. A gépkönyvet az átvev knek bármikor be kell
tudni mutatni.
4.13. Menetlevél
Olyan kártya, melyre az itinerben jelölt különböz pontokon a pecséteket és az id ket
feljegyzik.
4.14. Szekció
A rally minden olyan szakasza, melyet átcsoportosítás választ el.
5. HIVATALOS SZEMÉLYEK
(TROB
AZ MNASZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI SZERINT)
5.1
Két felügyel t, a megfigyel t és a technikai delegáltat az FIA jelöli ki.
5.2
A hivatalos személyek neveit tartalmazó listát legalább 4 héttel az esemény kezdete
el tt meg kell küldeni a rendez ASN-jének, valamint az FIA-nak.
A versenyek javasolt tisztségvisel i és segít i listáját az FIA hagyja jóvá és a következ
személyeket kell, hogy tartalmazza:
- 3, különböz nemzetiség sportfelügyel alkotta testület, saját titkársággal
- FIA által delegált technikai megbízott
- Versenyigazgató
- Versenyigazgató helyettes
- Versenytitkár
- Biztonsági Felel s
- Verseny vezet orvos
- 50 nevezett egységre egy, 100, vagy több nevezett egységre kett versenyz i összeköt
- Minden 25 nevezett egységre egy gépátvev
- FIA delegált és vezet a Nyitó autóhoz (Baján nem)
5.3 T
ÉNYBÍRÓK
:
A rendez k által kinevezett bármely személy, összhangban a Kódex
149.c) cikkelyével.
A ténybírók neveit tartalmazó listát az adminisztratív ellen rzésen ki kell osztani a
versenyz knek.
5.4
A Felügyel Testület 3 f b l áll. Közülük kett t, akik nem lehetnek a rendez ország
állampolgárai, az FIA jelöl ki (köztük van az elnök is), a harmadikat pedig saját
állampolgárai közül az eseményt rendez ország ASN-je. A Felügyel Testület, a
versenyigazgató és a technikai megbízott között folyamatos és megfelel
kommunikációnak kell lennie, hogy bármilyen döntést késlekedés nélkül meg lehessen
hozni.
5.5
Az FIA minden eseményre egy technikai megbízottat jelöl, aki a legf bb technikai
ellen r lesz.
5.6
A versenyigazgató személyét a rendez nevezi ki, az FIA beleegyezésével, a
versenyigazgató felel a verseny lebonyolításáért.
5.7
A versenyz i összeköt knek, akik közül legalább egynek két nyelven kell beszélnie
(angol/francia), és ruházatuk alapján könnyedén azonosíthatónak kell lenniük.
Legalább az alábbi helyeken jelen kell, legyenek:
a technikai átvételnél és az adminisztratív ellen rzéseknél,
valamint szakaszok rajtjánál és céljánál.
TROB
: +
a versenyz i eligazításon.
Versenyz i összeköt k feladata:
A versenyz k informálása, a kiadott bulletinekr l és információs értesít kr l.
Minden feltett kérdésre megfelel válasz adása,
A szabályzattal és az esemény lefolyásával kapcsolatos mindenféle információ illetve
kiegészítés nyújtása,
Annak elkerülése, hogy olyan kérdések kerüljenek a Felügyel Testülethez, amelyeket
könnyedén meg lehet válaszolni.
A versenyz i összeköt id beosztását részletezni kell a versenykiírásban és ki kell
függeszteni a hivatalos hirdet táblára.
6. SZABÁLYOK ÉS A KÖZZÉTÉTEL
6.1
A
versenyeket az alábbi szabályoknak megfelel en kell lebonyolítani:
a FIA Nemzetközi Sportkód és függelékei,
jelen El írások és függelékei,
Világ Kupa speciális szabályai
Az FIA által az eseményekre el írt különböz követelmények,
Bármilyen további szabályzat, amit az FIA hivatalos bulletinben közzétesz.
6.2
A Versenykiírást az esemény el tt legalább 4 hónappal az FIA felé be kell nyújtani. Az
FIA a megjegyzéseivel a verseny el tt 3 hónappal visszaküldi. Ezután a Versenykiírást a
verseny el tt 2 hónappal a versenyz k részére közzé kell tenni,
A5-ös
formátumban.
(
TROB
:
II.fejezet 2.)
6.3
A versenykiírásnak meg kell határozni, hogy hol és mikor teszik közzé a hivatalos
eredményeket. Ha az eseményen az eredmények kifüggesztése késik, az új id pontot a
hivatalos hirdet táblára kell kihelyezni.
A Felügyel Testület els ülésének id pontját is a versenykiírásnak kell tartalmaznia.
6.4
A technikai (J függelék) és sport szabályokkal kapcsolatos, a járm vek és a
személyzet biztonságát vagy a járm vek teljesítményét befolyásoló szabályokat nem lehet
változtatni a versenykiírásban.
6.5
A jóváhagyott Versenykiírást közzé kell tenni az esemény internetes honlapján, és
hozzáférhet vé kell tenni a versenyz k és tisztségvisel k számára is nyomtatott formában.
Azokat a cikkelyeket, melyek eltérnek az El írásoktól, vastagon szedett bet kkel kell írni.
7. VERSENYKIÍRÁS VÁLTOZTATÁSA, VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
7.1
A versenykiírás rendelkezéseit csak a Sportkód 66-os és 141-es cikkelye alapján
lehet módosítani.
7.2
Minden módosítást és kiegészít rendelkezést dátumozott, számozott végrehajtási
utasítás (bulletin) formában, az alábbiak szerint kell aláírni és közzétenni:
- a verseny átvételének megkezdéséig a rendez bocsátja ki, és azt az ASN-nek, vagy az
FIA-nak le kell pecsételnie,
- a rendezvény ideje alatt a Felügyel Testület bocsátja ki.
- A rendezvény ideje alatt csak az id tervre és útvonalra vonatkozóan a Versenyigazgató.
7.3
Ezen Végrehajtási utasításokat ki kell függeszteni a versenyközpontban és a Hivatalos
hirdet táblán és azokat a csapatok és a versenyz k tudomására kell hozni, hogy
aláírásukkal igazolhassák az átvételt.
7.4
A végrehajtási utasításokat sárga papírra kell nyomtatni. Az oldalakat kötelez en be
kell számozni (pl.: 2/4…stb).
8. SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE, ALKALMAZÁSA
8.1
A versenyigazgató felel s a vonatkozó szabályok betartatásáért az egész verseny
folyamán.
8.2
A versenyigazgató köteles minden fontos eseményr l beszámolni a Felügyel
Testületnek.
8.3
Minden nemzetközi futam illetve kandidáló futam köteles hivatalos nyelvként az angolt
vagy a franciát használni, és a választott nyelvet a kiírásban közölni. A szervez ország
nyelvére történ fordítás ajánlott.
Minden, a szabályok magyarázatáról folytatott vitában a hivatalos nyelven írt szöveg a
mérvadó.
9. RÉSZTVEV GÉPJÁRM VEK
9.1
Terep-rallye versenyeken T1 és T2 és T3 csoport esetén 3500kg maximális tömeggel,
T4 csoport esetén 3500kg-ot meghaladó tömeggel rendelkez gépjárm vek vehetnek
részt, melyek rendelkeznek a közúti közlekedésben való részvételhez szükséges
engedélyekkel, jelzésekkel. A gépjárm veknek meg kell felelniük a közúti közlekedési
szabályoknak csakúgy, mint az FIA szabályok és jelen szabálykönyv által meghatározott
biztonsági el írásoknak.
A gépjárm veket a technikai el írások szerint az alábbi csoportokra kell felosztani:
T1 csoport: Prototípus terepjáró autók,
A T1 csoportban a rendez knek biztosítani kell két-kerék meghajtású kategóriát
T2 csoport: Sorozatgyártású terepjáró autók
Melyek a terep-rallyra homologizáltattak, (a járm veknek meg kell felelniük a T2 és T4
el írásoknak (2. függelék)
T3 csoport: Továbbfejlesztett terepjáró autók, Könny terepjárók
T4 csoport: Sorozatgyártású Terepjáró Kamionok, (rendez döntése kivéve Baja)
-
3500 kg-ot meghaladó súlyú gépjárm vek, két motortérfogat kategóriában:
1. géposztály, ahol a motor névleges henger rtartalom 10.000 ccm, vagy több,
2. géposztály, ahol a névleges henger rtartalom kevesebb, mint 10.000 ccm.
A T4 kamionok részére külön értékelés készül. (a járm veknek meg kell felelniük a T2 és
T4 el írásoknak (2. függelék)
Az a szervez , aki T4-es járm veket is engedélyezni szeretne, ezt meg kell, említse a
naptár jelentkezésnél.
Ha egy versenyjárm 2009-es technikai szabályoknak megfelel karosszériával szerelt, és
már rendelkezik érvényes FIA Gépkönyvvel, akkor lehet olyan motorral szerelt, amely
megfelel az adott évi FIA Technikai Szabályzatának, és az adott évre el írt „standard
motor”-ra el írt sz kít vel szerelt (9.1. pont táblázat), abban az esetben, ha a vezet nincs
az FIA CC prioritási listáján.
Ha a vezet az FIA CC prioritási vezet i listáján van, akkor a motort olyan sz kít vel kell
szerelni, amely a "prototípus motorok" szerinti. (9.1. pont táblázat)
Feltöltött benzinmotorok nem engedélyezettek.
A 2009-es, és 2012-es J Függelékben foglalt Technikai feltételeknek megfelel T1-es
járm vek az alábbi feltételekkel nevezhetnek:
Érvényes FIA Gépkönyvvel rendelkeznek. Az FIA többé nem állít ki
FIA Gépkönyvet a 2009 J függelék alapján gyártott járm vekre. A 2009-es J függeléknek
megfelel en gyártott, és FIA Gépkönyvvel rendelkez járm vek további döntésig
versenyezhetnek.
Az alábbi táblázatot kell használni:
Sz kít k
Benzines
Prototípus
Szabványos (megfelel a 2012-
es J függeléknek)
Turbós, max. 2000 cm
3
(nem
korrigált)
V8-as, több mint 5,4 l-es
motorok, hengerenként 2
szelepes, vezérm tengely a
motorblokkban. 4X2 hajtás
V8-as, több mint 5,4 l-es
motorok, hengerenként 2
szelepes, vezérm tengely a
motorblokkban. 4X4 hajtás
Dízel
Prototípus turbós(k)
Szabványos egy turbós
(megfelel a 2012-es J
függeléknek)
Szabványos dupla turbós
(megfelel a 2012-es J
függeléknek)
2011
34
34
34
2012
33
35
34
2013
32
35
end
2014
32
35
end
2015
32
35
end
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
36
36
35
35
35
38
38
35
38
35
39
35
39
35
39
38
38
38
38
38
A T4-es járm vek maximális sebessége 140 km/h. A versenyz k feladata, hogy betartsák
ezt a sebességhatárt.
9.2
Azon sorozatgyártású gépjárm vek, melyek már nem rendelkeznek T2 csoportos
homologizációval a T1 csoportban indulhatnak, de kizárólag a T2 csoportnak megfelel
biztonsági és el készületi szint betartása mellett. Ezen gépjárm veknek meg kell felelni a
284. cikkely (T2 csoport) el írásainak.
9.3
4-KERÉK MEGHAJTÁSÚ JÁRM VEK KÖZÉP, VAGY HÁTSÓ MOTORRAL
Amennyiben egy 4-kerék meghajtású járm nek 2005.12.31. el tt kiállított, a motor
elhelyezkedését egyértelm en jelöl FIA gépkönyve van, az elfogadható akkor is, ha a
motor a tengelytávolság közepének hátsó részéhez van közelebb.
9.4
„SCORE” JÁRM VEK RÉSZVÉTELE A T1 CSOPORTBAN
A „Score” szabályzatnak megfelel járm akkor vehet részt a T1 Csoportban, ha a
versenyz bizonyítja, hogy a járm vét a „Nemzetközi Score Szervezet” elismerte. A
járm nek rendelkeznie kell az e szervezet által megalkotott szabályozás GT2 cikkelye
szerinti biztonsági-vizsgálati hitelesít pecséttel. A járm részvételér l végs soron az FIA
Technikai Munkacsoport (TWG) dönt, mely engedélyt el re be kell szerezni. Minden
biztonsági berendezésnek FIA homológizáltnak kell lennie.
9.5
A Rendez nek az alábbi osztályokat és csoportokat kell kiírnia a versenyeken:
Csoport és Osztály
Járm
T1.1
T1 4x4 benzines
T1.2
T1 4x4 dízel
T1.3
T1 4x2 benzines
T1.4
T1 4x2 dízel
T2.1
T2 benzines
T2.2
T2 dízel
T3.1
T3
T3.2
T3 Könny
T4.1 (opcionális) T4 10.000 köbcentiméteres, vagy annál nagyobb névleges
henger rtartalommal
T4.2 (opcionális) T4
kevesebb,
mint
10.000
köbcentiméteres
névleges
henger rtartalommal
A TROB
VERSENYEIN ELFOGADOTT JÁRM VEK
Az TROB versenyeire azok a járm vek nevezhet k, illetve a versenyeken azok a járm vek
vehetnek részt, amelyek megfelelnek a jelen szabályzat, valamint az érvényben lév
Nemzeti Technikai Szabályok el írásainak továbbá:
érvényes, az MNASZ Autós Technikai Bizottság által kiállított gépkönyvük van,
a zajszintjük a 98 +2 dB (A) értéket nem haladja meg.
Szakág által el írt GPS berendezéssel és annak tartozékaival vannak ellátva.
Az TROB-n belül a fenti csoportok és osztályok és ezeken belül az alábbi géposztályok
kerülnek kiírásra:
Géposztályok:
- 1
géposztály: 2000cm
3
-ig
- 2
géposztály: 2000-4000 cm
3
-ig
- 3
géposztály: 4000 cm
3
felett
A Terep-rallye Országos Bajnokságban és a versenyeken azon
csoportokat
és
osztályokat melyekben nincs meg a bajnoki év folyamán, vagy versenyenként a
3
induló
járm azt a megegyez üzemanyaggal hajtott csoporttal összevonva értékelik.
A csoportokon és osztályokon belül azon géposztályokat, melyekben nincs meg a bajnoki
év folyamán, vagy versenyenként, csoportonként és/vagy géposztályonként a
3
induló
járm azt a magasabb géposztállyal összevonva értékelik.
Kivétel a T2 és T3 csoport, melyet nem vonunk össze a T1 csoporttal, függetlenül az
indulók számától.
10. VERSENYZ I PRIORÍTÁSOK FELTÉTELEI
10.1.
A következ feltételeknek megfelel versenyz k kerülhetnek fel az FIA prioritásos
listára:
- Az el z két év Világkupáján az els 3 helyen végzett versenyz
- Az el z vagy az aktuális Világkupa els 3 helyezettje.
- Az FIA által kijelölt bármely versenyz .
- Bármely, valamely gyártó által egy adott eseményre nevezett versenyz kiemelt lesz az
adott eseményen.
- Az FIA törölheti a versenyz t a listáról saját belátása szerint.
10.2
Csak a T1-es autók vezet ir l készül priorításos lista.
TROB
:
Priorítások: 6 Számú melléklet
11. NEVEZÉSEK
11.1
Mindenkinek, aki az eseményen részt kíván venni, a nevezési lapot megfelel en
kitöltve, valamint a nevezési díjat el kell juttatni a verseny rendez jéhez a
versenykiírásban megjelölt id pontig.
Amennyiben az els számú pilóta nem a nevez , a nevez i licenc másolatát le kell adni a
nevezési lappal együtt.
11.2
Attól kezdve, hogy a nevezési lapot aláírták, a nevez k, és minden csapattag a
sportjog alapján, aláveti magát a Kódexben és mellékleteiben, ezen szabályzatban és
Versenykiírásban el írtaknak.
A
TROB
valamennyi versenyére a jelen szabályzat 2 sz. mellékletében megadott
egységes elvek alapján szerkesztett nevezési lapot kell alkalmazni.
A tartalmilag hiányos, értelmetlen nevezésekkel kapcsolatban a rendez saját
hatáskörében adatonként 1000.- Ft-ig, de maximum 5000,- Ft-ig terjed pénzbüntetés
mellett adatpótlást kérhet.
-A TROB valamennyi versenyén az egyéni nevezési zárlatnak legalább 10 nappal a
rendezvény id pontja el tt kell lennie. A nevezési zárlat után küldött nevezéseket helyszíni
nevezésként kell kezelni.
11.3
Az egység valamely tagját csak a rendez beleegyezésével, és csak addig az
id pontig lehet lecserélni, amíg az illet tag meg nem jelenik az adminisztratív
ellen rzésen. Ha az adminisztratív ellen rzés és a technikai átvétel kezdetét vette, akkor
az egység tagjainak (1,2,3 vagy 4) lecserélésére csak az FIA
(
TROB
: ASN),
vagy a
Felügyel Testület engedélyével kerülhet sor.
11.4
Az adminisztratív ellen rzések pillanatáig a versenyz szabadon cserélheti a
benevezett járm vet egy ugyanazon csoportba tartozó járm vel.
11.5
A nevez k listáját beleértve a prioritásos versenyz ket legalább 7 nappal az
adminisztratív ellen rzések el tt meg kell küldeni az FIA részére. Felügyel Testület által
elfogadott, a rajthoz engedélyezett, egységek listáját, az elfogadását követ en 24 órán
belül az FIA felé kell továbbítani.
TROB
:
A nevezett versenyz k listáját az átvételek megkezdése el tt a hivatalos
hirdet táblán, valamint a hivatalos weboldalon, közzé kell tenni.
11.6
Amennyiben a verseny el tt megtartott ellen rzés során kiderül, hogy a gépjárm
nem felel meg a nevezés szerinti csoport kritériumainak, a technikai ellen rök javaslata
szerinti a Felügyel testület másik csoportba áthelyezheti, vagy a versenyen indulást
megtagadhatja.
11.7
A nevezési díjakat vissza kell téríteni:
a) azon versenyz knek, akik nevezését nem fogadták el,
b) amennyiben a verseny nem kerül megrendezésre,
11.8
Amennyiben az eseményhez transzfer is tartozik (légi, vízi, vasúti, vagy más), annak
teljes költségeit a nevezési díjban szerepeltetni kell.
TROB
:
Autós Nevezési díjak: (ÁFÁ-val)
nevezési díj maximuma:
100.000.- Ft,
nevezés díj 2 és 3
X
szorzós verseny esetén:
200.000.- Ft,
autós csapatnevezési díj maximuma:
30.000.- Ft,
A versenyre a nevez a helyszínen - az adminisztratív átvétel végéig - 50 %-os pótdíj
befizetése mellett is nevezhet. /helyszíni nevezés/.
- Minden olyan nevezés, amely valótlan adatot tartalmaz, vagy a nevezési, illetve a
verseny felel sségbiztosítási díjának befizetése elmarad, érvénytelen. Az ilyen okok miatt
visszautasított nevezések esetében a nevezési díjat nem kell visszatéríteni.
- Az TROB versenyek rendez inek jogában áll a versenyekre beérkezett nevezéseket az
el z ekben foglaltakon túl is visszautasítani az alábbi korlátozások figyelembevételével:
a) A rendez nem utasíthatja vissza olyan versenyz nevezését, aki a nevezés egyéb
feltételeinek megléte mellett a 2013-as évben legalább egy alkalommal elrajtolt, vagy az
2012-es versenyévadban az Országos Terep-rallye Bajnokság hivatalos eredménylistáján,
mint értékelt versenyz szerepelt.
b) A rendez visszautasíthatja minden olyan versenyz nevezését, a fenti korlátozások
alkalmazása nélkül, aki az év bármely terep-rallye OB versenyére benevezett, nevezését
nem utasították vissza és ennek ellenére a verseny átvételein nem jelent meg úgy, hogy
magát a versenyt megel z en a rendez nél elfogadható indokkal szóban (melyet írásban
köteles 48 órán belül meger síteni), vagy írásban nem mentette ki.
A rendez amennyiben a jelen feltételek figyelembevételével valamely versenyz
nevezését visszautasítja, úgy köteles a versenyz t a nevezési határid t követ 7 napon
belül ajánlott levélben - a nevezési lapon szerepl visszaigazolási címén - értesíteni. A
rendez a visszautasított versenyz k nevezési díját, a b) pontban foglalt esetek kivételével
köteles 7 napon belül visszafizetni.
A nevezések visszautasításával kapcsolatos vitás esetekben a TRSB vezet je jogosult
állást foglalni, de nem teheti semmissé a visszautasítást, amennyiben a jelen feltételeket
az kielégíti. Amennyiben valamely visszautasított versenyz a rendez szabályszer
értesítése ellenére is megjelenik a rendezvényen, a felmerült költségeivel kapcsolatban
semmiféle kártérítési igényt a rendez vel szemben nem támaszthat.
C
SAPATNEVEZÉS A
TROB V
ERSENYEIRE
A csapatnevezéseket a versenykiírásban megadott id pontig, de legkés bb a gépátvétel
befejezéséig kell a verseny rendez jénél, illetve megbízottjánál leadni, a csapatnevezési
díj egyidej befizetésével együtt. A csapatnevezés határideje a technikai átvétel
befejezésére kiírt id pont.
Az TROB versenyein valamennyi – terep-rallye szakágra - érvényes nevez i licenccel
rendelkez nevez - a T1, T2, T3 csoportba tartozó járm vek részvételével - egy, vagy
több csapatot indíthat. Egy csapat két, vagy három járm b l állhat, melyek bármely
géposztályba tartozhatnak.
A csapatok tagjai lehetnek egy egyesületen belüliek és állhatnak különböz egyesületek
képvisel ib l is. A csapat tagjaiból legalább egy párosnak a nevez egyesület
versenyz jének kell lennie. A nevezést benyújtó egyesület az általa nevezett csapatért
csapat-nevez ként felel. A csapatok összeállítását els színrelépésük után b víteni még
lehet, csapat-versenyben még nem indult tagokkal, de a már csapatversenyben részt vev
versenyz k más csapatban nem szerepelhetnek.
A csapatok elnevezése tetsz leges, de els versenyük után ezen változtatni már nem
lehet.
12. GUMIK
12.1
4-kerék meghajtásos járm vel versenyz , T1 Prioritásos Versenyz k esetében
minden (prioritásos) versenyz nek egyetlen kerékminta használata engedélyezett. (Csak
FIA)
A technikai átvétel alatt a mintázatot regisztrálni kell, és a versenyz knek meg kell
nevezniük a gumitípust, valamint be kell mutatniuk egy, a lenyomatról készült rajzot
(Minták és Méretek).
Az esemény alatt csak ez a mintázatú gumi használható úgy, ahogy az önt formából
kikerült, vágatlanul.
12.2
A mintákhoz meghatározott méretek tartoznak, és ha a baloldali gumi különbözik a
jobboldalitól, akkor a mintáknak szimmetrikusnak kell lenniük.
12.3
2-kerék meghajtású T1 járm vek kizárólag egy gumigyártó kereskedelmi célú
katalógusából választhatnak gumit.
12.4
A gumik szándékos vágása, vagy újravágása tilos.
13. ADATNAPLÓZÁS
13.1
A járm vek FIA Adatrögzít vel szerelhet k fel, hogy teljesítményük az FIA naptárban
szerepl események alatt mérhet legyen. Az FIA bármikor a cél elérése érdekében, saját
belátása szerint további feltételeket is bevezethet.
14. VERSENYZ PÁROS (EGYSÉG)
14.1
minden olyan egység indulhat a versenyen, amelyet az adott évben érvényes
nemzetközi fia nevez i licenccel rendelkez nevez nevezett be.
TROB
:
Nevezési joga van a TROB valamennyi versenyére azoknak a
sportegyesületeknek, sportkluboknak, sportszervezeteknek, (a továbbiakban:
nevez knek), akik 2013. évre érvényes, az MNASZ által kiállított, a terep-rallye szakágra
érvényes nevez i licenccel rendelkeznek. A TROB-on résztvev nevez , csak az
egyesületéhez tartozó versenyz párost (párosokat) nevezhet az TROB versenyeire a jelen
szabályok figyelembevételével.
14.2
ahol a nevez jogi személy, vagy bármilyen más okból nem tagja az egységnek, a
nevezési lapon, els helyen nevezett versenyz felel a verseny során a kötelezettségek
betartásáért.
14.3
a szerviz és tankoló zóna kivételével az egység minden tagja köteles a gépjárm
fedélzetén tartózkodni, leszámítva a szabályzatok által feltüntetett eseteket. amennyiben
az egyik tag kiszáll a versenyb l, vagy egy harmadik személyt felengednek a fedélzetre
(kivéve, ha ez egy sérült személy szállítása miatt következik be), a gépjárm vet ki kell
zárni a versenyb l.
14.4
napi szakasz alatt az egység akárcsak egy tagjának harmadik személy általi, földi
vagy légi szállítása az egész egység kizárását eredményezi.
14.5
az FIA által homologizált véd felszerelés (lásd L függelék 3. fejezetét) viselése a
szelektív szakaszok során
kötelez .
Az FIA által elfogadott biztonsági öv viselése az esemény során végig kötelez .
Az egység felszerelésének és ruházatának ellen rzése minden szelektív szakasz el tt és
a verseny során bármikor a tisztségvisel k jogában áll. amennyiben a véd felszerelés
nem megfelel a rajtot megtagadják.
14.6.
A versenyz k biztonságával kapcsolatos részleteket az FIA szabálykönyv 3 sz.
Melléklete tartalmazza. (kivéve Baja versenyek)
15. AZONOSÍTÁS
15.1
A rendez k valamennyi egységet ellátják egy készlet azonosító táblával, amelyben 1
rallye tábla, valamint 3 számtábla található az alábbiak szerint
TROB
A járm két oldalán a versenyz által elkészített, el re meghatározott éves
rajtszám elhelyezése kötelez . (Az 2013. évre szóló rajtszám listát a szabályzat 5. sz.
melléklete tartalmazza. A rajtszám listán nem szerepl versenyz knek licenc kiváltáskor
kell kérni a rajtszámuk számát a TRSB-t l.)
A rajtszámok mérete: 30 cm magas 4 cm vonal-vastagságú fekete szín számok.
15.2
Az esemény ideje alatt a tábláknak az el írások szerint kell rögzítve lenni. Semmilyen
körülmények között, még részben sem takarhatják el a járm rendszám tábláit.
15.3
A rajtszámtáblákat, melyek
50 cm
szélesek és
47 cm
magasak, a járm jobb és bal
oldalára a kerékjáratok között kell er síteni úgy, hogy oldalról jól láthatók legyenek,
ahogyan a tet n is, hátulról olvashatóan.
15.4
1 db rallye tábla a járm hátulján, melyet a keréktengellyel párhuzamosan úgy kell
elhelyezni, hogy a rendszámtáblát részlegesen sem takarhatja.
15.5
Egy rajtszámnak, vagy a rallye táblának hiánya, vagy szabálytalan elhelyezése, a
verseny során bármikor a nevezési díj 10%-ának megfelel pénzbüntetéssel jár.
15.6
A vezet versenyz és a navigátor nevét, valamint 30-50 mm magasságú nemzeti
zászlaját és vércsoportját a gépjárm mindkét oldali els sárvéd jén vagy els ajtaján fel
kell tüntetni. Amennyiben egy gépjárm nem felel meg e szabálynak az ellen rzéskor, a
nevezési díj 10%-ának megfelel pénzbüntetéssel sújtják.
15.7
A egység tagjait azonosító karköt segítségével kell azonosítani. Hivatalos személy
által észlelt bármely szabályszegés, a nevezési díj 10%-ának megfelel pénzbüntetéssel
járhat. A karköt re a vészhívó számot és az illet nevét kell írni.
TROB
: Karköt használata nem kötelez .
TROB
SZERVIZTÁBLA
A verseny alatti szerviztevékenység ellen rizhet sége érdekében, a rallye táblával azonos
méret szerviztáblát kell kiadni, melyeken fel kell tüntetni, hogy a kiadott tábla mely
rajtszámú versenyjárm höz tartozik.
Az alap szervíztábla árát a kiírásban kell megadni, de nem lehet több mint (bruttó)
10.000.- Ft (Ezért 40 m
2
alap szerviz jár, minden eltér esetet a versenykiírásban kell
szabályozni.)
16. REKLÁMOK
16.1
A nevez bármilyen típusú reklámot elhelyezhet az autóján, feltéve, hogy betartja az
alábbi utasításokat:
a) Megfelel az FIA szabályainak és az adott ország el írásainak,
b) Vélhet en nem sért másokat,
c) Nem foglalja el az alább meghatározott táblák, rajtszámok szélvéd matricák helyét
d) Nem zavarja a versenyz páros kilátását az autóból
16.2
A rendez számára fenntartott, meg nem vásárolható területek, ahol a közös
reklámok kerülnek elhelyezésre:
a)
Rajtszámtáblák, ahol a rendez reklámjait 14 cm x 50 cm-es, de a számok alatt,
és/vagy felett megosztható matricán kell felhelyezni.
b)
1 db rallye tábla, amelyen egy 9 cm x 43 cm-es terület van fenntartva a rendez
reklámjainak.
TROB:
A rallye táblának tartalmaznia kell az TROB nevét.
c)
A szélvéd fels szélének két oldalán felragasztandó, 2 darab maximum 10 cm magas,
és maximum 25 cm hosszú matrica. Amennyiben a rendez ország Közúti Közlekedési
Szabályai ezt lehet vé teszik.
16.3
A Szervez k esetleges hirdetése megjelenhet két 50x52 cm-es panelen, amit már
tovább nem osztható, ezt a járm jobb és bal oldalán a kerékjáratok közé kell elhelyezni
feltéve, hogy oldalról tökéletesen láthatóak.
TROB
: A Reklám tábla a Rendez i szerz dés szerint.
16.4
Azon nevez k, akik nem kívánják az opcionális rendez i reklámot felhelyezni, a
nevezési díj 60%-ával megegyez összeggel többet kell, hogy fizessenek.
16.5
A versenyz knek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a reklámok az egész
verseny idejére megfelel en rögzítettek. Amennyiben a kötelez , vagy opcionális reklám
hiányzik, vagy nem megfelel en van felhelyezve, els esetben a nevezési díj összegének
10%-a a fizetend büntetés, minden további esetben pedig a nevezési díj 100%-a.
16.6
Amennyiben a rendez k rendez i reklámmal kívánnak élni, úgy a
versenykiírásban, vagy legkés bb egy hónappal az adminisztratív ellen rzések el tt, egy,
az FIA által elfogadott végrehajtási utasításban pontosítaniuk kell annak típusát. (
TROB
:
A verseny megkezdéséig Versenykiírásban, Végrehajtási utasításban).
Autógyártó neve
az esemény nevével nem kapcsolható össze, és a rendez által el írt reklámokban sem
szerepelhet.
17. ADMINISZRATÍV ELLEN RZÉS, TECHNIKAI GÉPÁTVÉTEL
17.1
Az eseményen résztvev valamennyi egység, az összes tagjával, meg kell, hogy
jelenjen az adminisztratív ellen rzéseken a versenykiírásban meghatározott id ben. Az
átvételi id kt l való késésekért pénzbüntetést kell kiszabni, melyet a versenykiírásban kell
részletezni.
TROB
: Az átvételi id t l késve érkez ket - az el írt id t követ 30 percig - a Felügyel
Testület 5.000,- Ft pénzbüntetéssel sújtja.
17.2
Az adminisztratív ellen rzéseken az alábbi, dokumentumok meglétét kell ellen rizni:
FIA versenyz i licencek
ASN rajtengedély
Vezet i engedélyek
Járm tulajdonosi bizonylat
Minden más dokumentumot, amit a rendez ellen rizni kíván, a versenykiírásban kell
részletezni
17.3
A technikai átvételen, ahol kizárólag az adminisztratív ellen rzésen átesett egységek
vehetnek részt, a rallye táblával és rajtszámokkal felszerelt járm vekkel kell megjelenni.
A technikai átvétel az általános jellemz k vizsgálatára terjed ki: a járm gyártmánya és
típusa, a nevezett géposztályba tartozása, a biztonsági berendezések megléte, valamint a
versenyjárm a közlekedési szabályoknak való megfelelése, stb.. A versenyen nem
indulhat olyan járm , amely nem felel meg az FIA biztonsági el írásainak, és a jelen
szabályzatnak.
TROB
A Technikai átvétel során az Átvev k ellen rzik a járm nek a járm okmányaival
való egyezését és azok érvényességét. Valamint a Technikai átvételen már a m köd
GPS-el kell megjelenni.
17.4
A verseny elején, a technikai átvételen való megfelelés, nem jelenti azt, hogy a járm
megfelel a m szaki el írásoknak.
17.5
A nevez felel s azért, hogy a járm ve az egész esemény id tartama alatt
megfeleljen a m szaki szabályoknak.
Az a tény, hogy a nevez a járm vet a technikai átvételen bemutatta, egyúttal annak
kinyilvánítását is jelenti, hogy a járm az el írt szabályoknak megfelel.
17.6
Amennyiben egy a gépjárm nem felel meg az el írásoknak, a Felügyel Testület
egy határid t t zhet ki, ameddig az autót be kell mutatni az ismételt gépátvételen.
17.7
Amennyiben a technikai átvételt parc fermé követi, a csapat bármely tagja beviheti a
járm vet a parc-fermebe.
17.8
Azon egységek, akik a versenykiírásban megadott id határokat be nem tartva
jelennek meg technikai átvételen és/vagy az adminisztratív ellen rzésen, nem kapnak
rajtengedélyt, kivéve a Felügyel Testület által vis majornak elismert eseteket.
17.9
A versenyz k, valamint a járm vek további ellen rzésére az esemény során bármikor
sor kerülhet. Ezeket, az ellen rzéseket úgy kell megszervezni, hogy a versenyz ket ne
érintsék hátrányosan.
18. JELÖLÉSEK
18.1
A technikai átvétel során megjelölt motorblokk, karosszéria és GPS egy adott
személyzethez van rendelve. Ezeket a jelöléseket nem lehet megváltoztatni a verseny
folyamán, kivéve Marathon versenyen T1 csoportban, ahol járm venként egy motor
blokkot lehet cserélni. Azonban ezért 50 órás büntetés jár.
18.2
A versenyz k felel ssége a jelölések, vagy plombák védelme a verseny végéig.
18.3
Tilos bármilyen szándékos beavatkozás a jelölésekkel illetve plombákkal, minden
ilyen eseményt jelenteni fognak a Felügyel knek.
18.4
Egy hibás GPS-t le lehet cserélni az FIA Technikai delegáltjának írásos
engedélyével.
19. RAJTSORREND
19.1
A Szuper Speciál rajtid köze és lebonyolítási rendje a Versenyigazgató döntése.
Minden napi szakasz rajtjánál 2 perces id közönként történik az indítás az els 10
versenyz tekintetében, az el z nap eredménye alapján, emelked sorrendben és a T1-
es járm vel versenyz FIA priorításos versenyz k rajtolnak el ször. Minden napi szakasz
kezdetén a felügyel k saját döntésük alapján versenyz ket átsorolhatnak a teljesítményük
alapján.
TROB
: A rajtsorrend a Bajnokság els versenyén az el re kiosztott rajtszámok
sorrendjében, további versenyeken a bajnokság mindenkori állása szerint, a prioritások
figyelembevételével történik, (az egyes alább felsorolt csoportokon belül is) az alábbiak
szerint:
Terep-rallye nemzetközi és hazai prioritásos versenyz k,
Terep-rallye egyéb licences versenyz k,
T4 Kamionok /ahol a terep megengedi/,
TH Csoport versenyz k
19.2
A Szuper-speciált követ en, a következ , már szelektív szakaszt is tartalmazó
szakasz rajtsorrendjét a Szuper-speciál eredménye határozza meg a 4.11.-es pontnak
megfelel en. A közúti etap alatt kiszabott büntetés csak a végs eredményt befolyásolja.
Holtverseny esetén az kap els séget, aki az adott id t el bb érte el. Ha nincs Szuper
Speciál Szakasz akkor a versenyigazgató döntése alapján rajtolnak, és az FIA prioritásos
versenyz k rajtolnak els nek.
19.3
Ha azonos szakaszon belül kett , vagy több szelektív szakasz van, akkor a
következ napi szakasz rajtsorrendjét e szelektív szakaszok eredményeinek
összegzésével kapjuk meg. Holtverseny esetén az az egység kerül el bbi helyre, amelyik
az els szelektív szakaszon ért el jobb eredményt.
19.4
Kett , vagy több egymást követ szelektív szakasz esetén a következ szelektív
szakasz rajtsorrendje az el z érkezési sorrendje, órában és percben kifejezve, illetve
amennyiben van közúti (etap) szakasz, annak érkezési idejéhez az el írt 5 percet
hozzáadva.
A versenyz k legalább olyan id közönként kell, hogy induljanak, mint a napi szakasz
elején (vagyis az els 10 versenyz 2 perces id közönként, a többiek, pedig 1 percenként)
19.5
Amikor a Versenyigazgató felállítja a rajtsorrendet, figyelembe kell, vegye az adott
versenyz re a szelektív szakaszon elkövetett szabálytalanságok miatt kiszabott
sportbüntetéseket (hiányzó ÁE, kihagyott útvonalpont, gyorshajtás, vagy sportszer tlen
viselkedés miatt), amely büntetéseket az adott szelektív szakasz(ok) idejéhez hozzá kell
adni.
19.6
A közúti (etap) szakaszon kiszabott büntetéseket hozzá kell adni az adott napi
szakasz végs eredményéhez.
19.7
Azt a járm vet, amely késik a napi szakasz rajtjáról, minden perc késés után egy
perccel kell büntetni.
Ha a késés meghaladja a 30 percet, a versenyz kizárásra kerül, vagy meghatározott
büntetést kap, ha ez alkalmazható.
19.8
Amennyiben egy járm id el tt érkezik egy szelektív szakasz el tti id ellen rz
állomásra, az egység helyes rajtidejét a sportbíró határozza meg.
19.9
A szabálykönyvben leírt, a szuperspeciálra vonatkozó szabályokat kivéve az els
kamion az utolsó autó után rajtol.
20. MEGHATÁROZOTT BÜNTETÉS
20.1
A meghatározott büntetést azért alkalmazzuk, hogy a versenyz páros versenyben
maradhasson annak ellenére, hogy ki lehetne zárni ket, mert nem érintettek bizonyos
ellen rz pontokat, vagy ki késték az id (késési) limitet.
20.2
Bármely versenyz , aki a szabályok szerint nem fejezi be a napi szakaszt, (nem
jelentkezik a napi szakasz IE-n, nem érkezik be az állomás nyitvatartási idején belül, kikési
a maximális id t) meghatározott büntetést kap a napi szakaszon.
20.3
Az eredmények megállapítása céljából, azon versenyz k, akiknek nincs büntetésük
el rébb vannak az eredménylistán, mint akiknek 1 napi büntetésük van. Ezek pedig
el rébb vannak az eredménylistán, mint azok, akiknek 2 napi és így tovább.
Példa:
Classification
1
st
Car A
0 legs
14h 37m 46s
nd
2
Car B
0 legs
14h 55m 33s
rd
3
Car C
0 legs
16h 21m 56s
th
4
Car D
0 legs
21h 33m 21s
th
5
Car E
1 leg
15h 35m 45s
th
6
Car F
2 legs
12h 34m 44s
20.4
Nem veheti igénybe a meghatározott büntetést az, akit a Felügyel Testület kizárt.
20.5
A meghatározott büntetés használata szabadon választható a Baja versenyeken,
ahol a szervez k helyette a maximális szelektív szakasz büntetést alkalmazhatják.
TROB M
EGHATÁROZOTT BÜNTETÉS
: Azon versenyz k, akik egy versenyen a napi
szakaszra el írt útvonalat bármely okból (eltévedés, m szaki hiba, maximális id
kikésése, stb..) teljes egészében teljesíteni nem tudják, az alábbi büntetések és feltételek
mellett a további versenyben részt vehetnek.
Aki egy szelektív szakaszon elrajtol, de nem ér célba, vagy kikési a maximális idejét, az az
adott szelektív szakasz maximális idejét és +1 óra id büntetést kap.
- Aki el sem rajtol egy szelektív szakaszon az az adott szelektív szakasz maximális idejét
és +2 óra id büntetést kap.
A további értékelésben azonban csak azok a versenyz k vesznek részt, akik az alábbi
feltételeket is teljesítik:
- Minden Napi Szakaszon elrajtol,
- Minden Napi Szakaszon legalább egy, a szabályok szerint értékelhet Szelektív
Szakaszt teljesít,(amennyiben az adott napon több mint 1 szelektív szakasz van.)
- Nap közben a Gy jt állomás kijárati IE állomáson, vagy a
kiírásban részletezett
IE
állomáson az els versenyjárm
„KI”
ideje el tt (id tervben) szabályosan jelentkezik és
kezelteti menetlevelét
- A nap végi záró IE-n annak m ködési ideje alatt szabályosan jelentkezik és kezelteti
menetlevelét.
A büntetések mértékét l való eltérést csak a TRSB engedélyezhet, maximum a verseny
kezdetéig.
Az esetlegesen kihagyott más ellen rz pontokért (GPS pont, ÁE állomás) járó
büntetéseket a fentieken túl nem kell figyelembe venni.
A nap közben ismételten versenybe visszaszálló versenyz k kizárólag a versenyben álló
többi résztvev után indíthatóak tovább, több versenyz esetén a sorrendet az adott Napi
szakasz rajtsorrendje határozza meg.
A meghatározott büntetés igénybevételének szándékát a lehet leghamarabb be kell
jelenteni a legközelebbi sportbírói állomáson, vagy az itinerben feltüntetett telefonszámon,
a versenyirodának, vagy versenyz i összeköt nek.
21. HIVATALOS ÚTVONAL (Baján Nem)
21.1
A hivatalos útvonal az itinerben (road-book) található, meghatározott rajzok és
útpontok alapján. A hivatalos útvonalat ellen rzi az FIA El futó autó (kivéve Baja). Az
útvonalat úgy kell megtervezni, hogy a versenyz k többsége a szelektív szakaszokat
nappal tudja teljesíteni.
21.2
A versenyz knél kell, hogy legyen egy, vagy két GPS, amelyre a rendez kt l
megkapott Útpontokat le kell tölteni. Amennyiben egy-egység két GPS-t használ, a
technikai átvételnél írásban kell nyilatkozni arról, hogy a kett közül melyik a hivatalos
GPS. Amennyiben a hivatalos GPS nem m ködik, akkor a második GPS lesz a hivatalos.
21.3
A versenyz k felel ssége, hogy a Nyomkövet berendezés a verseny teljes ideje
alatt bekapcsolt állapotban legyen, csatlakoztatott antennával, amikor a járm elhagyja a
tábort.
21.4
A GPS-t hivatalos személy a verseny folyamán bárhol ellen rizheti.
21.5
Minden napi szakasz végén a GPS-t lehet ellen rizni az útpontok érintése miatt. Az
el írtaktól való eltérést azonnal a Versenyigazgatónak kell jelenteni.
21.6
Két kötelez áthaladási pont között az itinerben jelölt útvonal nem kötelez , csak
ajánlott. Csak ezt az útvonalat járta be, és érvényesítette az FIA el futó autója.
21B. HIVATALOS ÚTVONAL (Baja-n)
21B.1
A hivatalos útvonal az itinerben (road-book) található, meghatározott rajzok alapján.
Az útvonalat úgy kell megtervezni, hogy a versenyz k többsége a szelektív szakaszokat
nappal tudja teljesíteni.
TROB
:
Szelektív szakasz rajtjára sötétben nem kerülhet sor.
21B.2
Az útvonalat és az itinerben az út irányát jelz rajzokat be kell tartani. Az útvonaltól
való eltérés büntetését a versenykiírásban kell szabályozni. Minden más esetet a
Felügyel testületnek kell jelenteni.
21B.3
Ha egy versenyz véletlenül elhagyja az útvonalat, a visszatéréshez meg kell
keresnie az elhagyás pontját, a 40.2 pont figyelemben tartásával. Ennek elmulasztása
büntetést von maga után, legalább 15 percet, amely növelhet a felügyel k belátása
szerint.
21B.4
Amennyiben egy Baja szervez használni akarja az Útvonal pontokat, akkor a GPS
rendszer m ködését részletezni kell a versenykiírásban.
TROB
:
A GPS pontot az itinerben nem kell jelezni.
22. ÚTVONAL PONT
22.1
Hosszúsági és szélességi koordinátákkal meghatározott földrajzi pont. Számos fajtája
létezik.
a) WPV (Látható Útpont)
Az itinerben feltüntetett útpont melynek koordinátáit a versenyz k ismerik. Ha a versenyz
megközelíti a GPS-en minden adat látszik. Annak érdekében, hogy a WPV ponton az
áthaladás igazolt legyen, a versenyz knek 200m-es sugarú körön belül kell megközelíteni.
b) WPE (E
LHAGYÁSI PONT
)
Olyan útpont, amely akkor látható a GPS-en, ha e pontot megel z en érvényesen áthaladt
egy WPE, WPV, WPS vagy WPM ponton. Bármekkora a WPE, WPM, WPV, WPS és a
WPE pont közötti távolság. Annak érdekében, hogy a WPE ponton az áthaladás igazolt
legyen, a versenyz knek 200m-es sugarú körön belül kell megközelíteni.
c) WPM (R
EJTETT PONT
)
Útpont, amelynek koordinátáit a versenyz k nem ismerik. A GPS csak akkor irányítja a
versenyz t e pont felé, ha azt a versenyz legalább 1 km-re megközelítette. Annak
érdekében, hogy a WPM ponton az áthaladás igazolt legyen, a versenyz knek 200m-es
sugarú körön belül kell megközelíteni.
d) WPS (Biztonsági pont)
Útpont, biztonsági okokból, amely jelölve van az itinerben de a koordinátái nincsenek
feltüntetve.
A GPS akkor irányítja a versenyz t a pont felé, ha legalább 3 km-es sugarú körben
megközelíti. Annak érdekében, hogy a WPS ponton az áthaladás igazolt legyen, a
versenyz knek 90m-es sugarú körön belül kell megközelíteni.
22.2
Minden útpont tárolva van a standard GPS memóriájában.
22.3
A versenyz knek minden útpontot érinteniük kell id rendi sorrendben.
22.4
A versenykiírásban kell szerepeltetni, hogy egy útpont kihagyás milyen büntetéssel
jár, de ez nem lehet kevesebb, mint 2 óra. Szintén a versenykiírásban kell szabályozni a
naponta illetve az egész eseményen kihagyható útpontok számát is.
22.5
Ha egy versenyz páros feladja a versenyt, beírhat egy vészkódot, amely feloldja a
GPS-t és mutat minden útpontot. A vészkódot fel kell tüntetni a Versenykiírásban és az
itinerben.
22.6
Ha egy versenyz elhagyja a Szelektív Szakaszt és visszatér a táborba, kapcsolatba
lép a Versenyirányítással, akik ellátják egy feloldó kóddal. A versenyz ezért
meghatározott büntetést fog kapni az adott napon.
23. ITINER (ROAD BOOK)
23.1
Az itinernek meg kell felelnie az FIA szabványnak, és az alábbi táblázatban látható
szimbólumokat kell használni.
23.2
Az itinert át lehet adni a versenyz knek, naponta, vagy el re az összeset. Az itinert
legkés bb a megel z nap 18h-ig meg kell, hogy kapják a versenyz k. Az itiner átvételét az
aláírásával igazolja, és az a tulajdonává válik.
TROB
:
Az itinert a verseny rajtja el tt, a felkészülésre megfelel id t biztosítva, (minimum
60 perc) kell átadni a versenyz knek. Az itiner átadás pontos helyét és idejét a
versenykiírásban, vagy végrehajtási utasításban kell meghatározni.
23.3
A járm ben csak az adott eseményre vonatkozó hivatalos itinert, az FIA felvezet autó,
vagy a rendez el futó autója által javasolt módosításokat melyek kapcsolódnak az
itinerhez, és az adott esemény egy szelektív szakaszán már egyszer részben, vagy
egészében érintett útvonalról szóló saját jegyzeteket lehet szállítani.
23.4
Tilos bármilyen térképet az autóban tartani, kivételt képeznek azok, melyet a rendez k
bocsátanak rendelkezésre, valamint azok, amelyeket a versenykiírás engedélyez. Egyéni
jegyzetek nem szerepelhetnek rajtuk, csak a rendez által megadott hosszúsági és
szélességi vonalak és GPS pontok.
24. SEBESSÉGKORLÁTOZOTT ZÓNA
24.1
A szervez knek sebességkorlátozott zónákat kell kijelölni, ahol szelektív szakasz lakott
területen halad át, illetve más helyen saját belátása szerint. A GPS legalább 100
méterenként rögzít pulzus jelet, mely alapján a sebességet mutatja a készülék kijelz jén és
rögzíti a memóriájában.
24.2
A sebességellen rz zóna kezdetét az itiner egy keretes ’DZ’ felirattal és egy útponttal
(WPS, vagy WPE) és a helyszínen is jelöli.
Az útvonal pont el tt 90 méterrel a versenyz ket tájékoztatja GPS-ük arról, hogy
sebességellen rz zónához közelednek.
Az útvonal pont utáni 90 méter egy türelmi zóna, melyen belül nincs büntetés.
TROB
: Amennyiben akár normál útvonalon akár Szelektív szakaszon sebességkorlátozott
zóna kerül kijelölésre, annak elejét és végét az itinerben jelölni kell és meg kell adni a
maximális sebesség értékét. Szelektív Szakaszon lehet leg ténylegesen a helyszínen is
jelölni kell a zóna elejét és végét.
24.3
Az sebességellen rz zóna végét az itiner egy keretes ’FZ’ felirattal és egy útponttal
(WPE) valamint a helyszínen is jelöli. 90 méterrel az útpont el tt, kezd dik a türelmi zóna,
melyen belül nincs büntetés.
24.4
A DZ-vel vagy FZ–vel jelölt útponton való áthaladás igazolásához, azt a
versenyz knek egy 90m-es sugarú körön belül kell megközelíteni.
24.5
A sebességkorlátozás mértékét, 30, 50 vagy 90 km/h a rendez határozza meg. Ezt az
értéket a GPS kijelz je folyamatosan mutatja.
TROB
: GPS készülék rögzíti, és a versenyközpontba továbbítja.
24.6
Ha a helyszíni jelölés és az útpont között eltérés van, akkor az útpont tekintend
helyesnek.
24.7
A versenyz egy sebességkorlátozott zónában, csak egy szabálysértést követhet el.
24.8
A rendez k nem állapíthatnak meg kett nél több, egymást követ egymástól eltér
sebességkorlátozással rendelkez zónát. Ha a sebességhatár emelkedik a közbens FZ/DZ
útpont (WPE) el tt, 90 méterrel érvényes a nagyobb sebesség. Lásd: D ábra
Abban az esetben, ha csökken a sebességhatár, akkor a csökkentett sebesség csak a
közbens DZ/FZ útpont (WPE) után 90m-rel fog történni.
24.9
A minden napi szakasz végén ellen rizhetik a GPS-eket és a szabálysértéseket
azonnal jelenteni kell a versenyigazgatónak.
TROB
Az el írt sebességt l való eltéréseket minden napi szakasz végén a GPS rendszer
automatikusan naplózza, az így készült jegyz könyvet az ellen rz technikus a lehet
legrövidebb id n belül a Versenyigazgatónak adja át.
24.10
A versenyigazgató sebességtúllépés esetén, kivétel nélkül az alábbi büntetéseket
fogja kiszabni:
Túllépés, 1 és 15 km/h között: 3 perc és 50 €,
Túllépés, 16 és 40 km/h között: 10 perc és 100 €,
40 km/h fölötti túllépés esetén:
1. szabálysértés: 30 perc + 500€,
2. szabálysértés: 1 óra + 1000€,
3. szabálysértés: Büntetés a Felügyel k döntése alapján.
24.11
Sebességkorlátozott zónákat a Baja versenyeken is lehet létrehozni. A zóna
azonosítását és az alkalmazott büntetéseket a versenykiírásban kell meghatározni.
TROB.
A GPS a gyorshajtás tényét nem jelzi, csak az adatokat rögzíti, valamint a
versenyközpontba továbbítja, ahol a sebességtúllépés ellen rzése történik.
A zónákban az GPS rendszer a
csúcssebességet ellen rzi.
Amennyiben a
csúcssebesség meghaladja a megengedett értéket, a következ büntetések kerülnek
kiszabásra: sebesség túllépése 1. esetben: 5 perc büntetés, 2. esetben: 10 perc büntetés,
3. és minden további esetben 15 perc zónánként. Jelen szabálytól való eltérést csak a
TRSB engedélyezhet, melyre a versenyz k figyelmét a versenykiírásban kell felhívni.
25. ÚTVONAL EL KÉSZÍTÉS
25.1
Az útvonal kihirdetése után, tilos egy versenyz nek, vagy vele kapcsolatban álló
személynek a jelenléte az útvonal bármely részén.
25.2
Minden versenyz , aki az aktuális, vagy az azt megel z 5 évben szerepelt az FIA
Terep-rallye Priorításos listáján, vagy navigátor, illetve ezek képvisel je és meg szeretne
látogatni egy ilyen területet, írásbeli engedélyt kell, hogy kérjen a rendez t l, aki err l
tájékoztatni fogja az FIA-t.
25.3
Amennyiben nem tartják be ezen szabályokat, a versenyz jelentve lesz a
Felügyel knek.
26. KÖZLEKEDÉS - SEBESSÉG
26.1
Ha egy versenyz megszegi a közlekedési szabályokat, a szabályszegést észlel
rend röknek ténybíróknak vagy az esemény hivatalos tisztségvisel inek a lehet
legrövidebb id n belül értesíteniük kell err l a szabályszeg t. Ha a versenyz megállítása
ellen döntenek, vagy erre nem képesek, akkor az alábbiak szerint kérhetik a büntetések
kiszabását:
a)
A szabályszegésr l készített írásos jelentést juttatnak el a versenyigazgatónak, a
hivatalos csatornákon keresztül, még azel tt, hogy az adott szakasz végeredményét
megállapítanák,
b)
Az állítások minden kétséget kizáróan és részletesen bizonyítják, hogy ki volt az
elkövet , valamint a szabálysértés pontos helyét és idejét
c)
A tények nem adnak módot különböz értelmezésre.
27. JÁRM VEK KÖZTI JELZ RENDSZER
27.1
Annak érdekében, hogy a versenyen az el zések biztonságosabbakká váljanak,
járm vek közötti jelz rendszert kell minden járm be szerelni.
27.2
A rendszernek minden napi szakasz alatt üzemelnie kell, és közvetlenül a járm
akkumulátorára kell csatlakoztatni, minden megszakítás nélkül.
27.3
A rendszer m ködtetése a versenyz felel ssége. Amennyiben bebizonyosodik, hogy
a rendszer az egységnek felróhatóan nem üzemel, 1 óra+ 300€, büntetést kell kiróni és az
esetet jelenteni kell a Felügyel testületnek a lehetséges további intézkedések miatt.
27.4
Azt a versenyz t, aki figyelmen kívül hagyja a riasztást a Felügyel testület bünteti,
adott esetben akár, a vele egy csapatban lév másik versenyz társat.
TROB
:
Amennyiben az adatok tanúsága szerint az elöl haladó a jelzést vette, de azt
figyelmen kívül hagyta, a Felügyel testület alkalmanként 15 perct l kizárásig terjed
büntetéssel sújthatja.
27.5
A készülék gyártó által biztosított használati utasítását, a versenykiírás mellékleteként
kell közzétenni.
27.6
A készüléket úgy kell rögzíteni a járm ben, hogy legalább a csapat 2 tagja úgy tudja
üzemeltetni, hogy az ülésben ülnek és biztonsági övük szabályosan be van kötve.
27.7
Tilos szándékosan feltartani az utolér versenyz t, vagy megakadályozni az el zést.
28. NYOMKÖVET BERENDEZÉS és BALESETI JELZÉS
28.1
A versenyz k biztonságának növelése érdekében minden járm vet fel kell szerelni
egy Nyomkövet berendezéssel. Ez a készülék magában foglal egy kommunikációs
berendezést, mellyel kapcsolatot lehet létesíteni a versenyközponttal.
TROB
.
Az el írások minden esetben az
MNASZ
követelményeinek megfelel GPS-re
utalnak. A berendezések listáját és a beszerelés feltételeit a TRSB az MNASZ honlapján
hozza nyilvánosságra.
A GPS a versenyz k által bejárt útvonalat rögzíti, így az el re (GPS pontok a Biztonsági
terv mellékletében) megadott GPS pontok ellen rzését is lehet vé teszi.
Az útvonaltól való eltéréseket minden napi szakasz végén a GPS rendszer automatikusan
naplózza, az így készült jegyz könyvet az ellen rz technikus a lehet legrövidebb id n
belül a Versenyigazgatónak adja át. Az útvonalat be nem tartó versenyz ket kihagyott
ellen rz pontonként 15 perc id büntetést kapnak mely, nem számít bele a napi késési
limitbe. (Kirívó esetben a Felügyel Testület egyéb büntetést is kiróhat)
28.2
A rendszernek minden napi szakasz alatt üzemelnie kell, és közvetlenül a járm
akkumulátorára kell csatlakoztatni, minden megszakítás nélkül.
28.3
A rendszer m ködtetése a versenyz felel ssége. Amennyiben bebizonyosodik, hogy
a rendszer az egységnek felróhatóan nem üzemel, 1 óra+ 300€, büntetést kell kiróni és az
esetet jelenteni kell a Felügyel testületnek a lehetséges további intézkedések miatt.
TROB
Az a versenyz , akinek a GPS berendezése nem m ködik, vagy nem rögzít track-
et vagy a GPS pontjainak több mint a 30%-a hiányzik az az adott szelektív szakaszon
normál versenykörülmények között futott legrosszabb id eredmény
+ 1
óra id büntetést
kapja.
28.4
A készülék gyártója által biztosított használati utasítását, a versenykiírás
mellékleteként kell közzétenni.
28.5
Ha egy versenyz megérkezik egy személyi sérüléses baleset helyszínére, meg kell
állnia és segítséget kell nyújtania a ment csapat érkezéséig. Az a versenyz , aki másik
versenyz társának segített a Felügyel testülett l írásban kérheti a segítséggel töltött id
jóváírását.
28.6
Minden járm ben kötelez a veszélyt jelz háromszög, melyet minden esetben az
elakadt, vagy a bajba jutott járm el tt 50m-re, jól láthatóan kell kihelyezni.
28.7
A szelektív szakaszon megálló versenyz kötelessége a szabvány itiner hátulján
található vörös „SOS” vagy zöld „OK” jelzés kihelyezése, látható módon.
29. ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
29.1
Bármilyen rádió, vagy elektronikus kommunikációs eszköz, kivéve GSM (GPS funkció
nélkül), m holdas telefon, vagy bármilyen más eszköz a járm fedélzetén tiltott, kivéve ha
a Versenykiírásban engedélyezett.
29.2
Különálló antennák, kéz nélküli eszközök, adat kábelek, Wi-Fi, Bluetooth és egyéb
más adatátviteli eszközök tiltottak.
29.3
Az adminisztratív átvételen, a fedélzeten lév készülékek telefonszámait meg kell
adni a szervez knek.
29.4
A telefonok a szelektív szakaszok során a járm ben csak kikapcsolt állapotban
lehetnek. Használni csak a járm vön kívül lehet.
29.5
Telefonhasználat a közúti szakaszokon engedélyezett, az adott ország közúti
szabályai szerint.
30. AZ ÚTVONAL MEGNYITÁSA
30.1
Az útvonalat az FIA El futó autója és a rendez csapata ellen rzi. k biztosítják,
hogy az útvonal járható, az itiner pontos, a navigációs utasítások helyesek és a szükséges
biztonsági el írások betartásra kerülnek.
30.2
Az FIA El futó autóra vonatkozó követelmények a Függelékben.
30.3
Baja versenyeken az els versenyz el tt legalább két „0”-ás autónak át kell mennie
minden szelektív szakaszon.
31. SZERVIZ
31.1
Az összes szervizpark elérhet kell, hogy legyen 2 kerékhajtású, utcai autók részére.
31.2
Szelektív szakaszok alatt bármilyen szerviz tevékenység tilos, kivéve, amit a
versenykiírás kifejezetten engedélyez (versenyz k egymást segíthetik). A még versenyben
lév versenyz k segíthetik egymást.
31.3
A rendez kijelölhet szerviz területet, szelektív szakaszon is. Az ilyen területet
Áthaladás Ellen rz állomás el zi meg és 30 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben.
A területet egyértelm en kell jelölni.
31.4
Közúti szakaszokon, ha a versenyz k és szervizesek útvonala közös, engedélyezett
a szervizelés.
31.5
Szerviz személyzet nem térhet le, a szerviz itiner által kijelölt útról.
31.6
Légi segítségnyújtás tilos.
31.7
A szerviz területek helyszíneit fel kell tüntetni a Rallye Útmutatóban, amelyb l
kiderül, hogy milyen távolságokra vannak egymástól az egyes szerviz zónák a
versenyz k, és a kiszolgáló járm vek számára.
TROB
:
Az itinerben meghatározott szerviz zónák területére csak azon szervizautók
hajthatnak be, amelyek a rendez által az adott rendezvényre érvényes szerviztáblával
rendelkeznek. A szervizpontok között az
ajánlott
távolság 50 és 120 km között van.
31.8
A szerviz járm vek a szelektív szakasz zárása után, megfelel id vel a
Versenyigazgató engedélyével a szelektív szakasz területére léphetnek. A szerviz
járm vek csak a verseny haladási iránya szerint haladhatnak.
31.9
Szervizelni, csak nyitott területen lehet, ahova a Tisztségvisel knek szabad bejárása
van.
31.10
A maximális sebesség 30 km/h a tábor és a szerviz területén.
31.11
Szervizelés csak a fenti esetekben megengedett.
31.12
A rendez létrehozhat id korlátos szerviz területeket, hogy korlátozza a
rendelkezésre álló szerviz id t, és utána a versenyjárm veket parc-fermébe állíttathatja.
31.13
Az útvonalnak minden szervizpark bejáratánál tartalmaznia kell egy id ellen rz
pontot.
TROB
:
A napi szakasz rajtja után a versenyigazgató indokolt esetben lehet séget adhat a
gumik cseréjére a biztonság érdekében.
A napi szakaszok célja és a kötelez Parc Fermé el tt a versenyz knek legalább 2 óra
szerelési id t kell biztosítani
A versenyz ket segít személyzet (és gépkocsijaik is) kötelesek alávetni magukat a
rendezvény szabályainak és a tisztségvisel k, sportbírók utasításainak.
A nevez k a verseny teljes id tartama alatt felel sek szerviz személyzetük
cselekedeteiért. A nevez k kötelesek gondoskodni arról, hogy a szerviztevékenységet
végz személyzetük, munkavégzésük során fokozott figyelmet fordítson a környezet-
védelemre.
A környezetszennyezést, vagy károsítást okozókat, bizonyítás után a Felügyel Testület
20.000.- Ft-ig terjed pénzbüntetéssel sújthatja, valamint kötelezheti az okozott kár
helyreállítási költségeinek megtérítésére.
32. KOMMUNIKÁCIÓ CSAPAT ÉS JÁRM KÖZÖTT
32.1
Információadás versenyjárm részére kizárólag a szerviz zónában engedélyezett.
32.2
A szelektív szakaszokon tilos bármilyen rádió, telefon adatátvitel, vagy bármely más
kommunikációs módszer a versenyben lév járm vek irányába.
33. TANKOLÁS
33.1
A tankolás csak a következ területeken engedélyezett:
A táborban,
A hivatalos tankoló zónában a szerviz terület után,
Az itinerben feltüntetett, hivatalos útvonalon lév benzinkútnál, de csak az ott kapható
üzemanyaggal.
Az itinerben feltüntetett, táborban lév benzinkútnál, de csak az ott kapható
üzemanyaggal.
A szelektív szakaszokon a versenyz k tankolhatnak egymás között.
33.2
Tankolás közben a járm nek, a kerekein kell állnia, motorját le kell állítani és a
versenyz k nem tartózkodhatnak a járm ben.
33.3
A tankoló zónában, az el re meghatározott tankolási id minimálisan 20 perc. (Baja-
kon kötelez .)
A tankoló zóna bejáratánál és kijáratánál id ellen rz állomást kell létrehozni.
33.4
A tankoló zónában a tankolást ketten végezhetik és még legalább egy ember kell, aki
a t zbiztonságért felel. Javaslat a személyzet részére a Homologizált t zálló ruházat és
szemüveg viselése. Minden további feltételt vagy korlátozást a versenykiírásban kell
részletezni.
33.5
Az tankoló zónában más tevékenységet nem hajthatnak végre a járm veken.
33.6
Elektromos üzemeltetés tankoló berendezésnek „szikrabiztosnak” kell lennie és a
járm vet, valamint a berendezést is „földelni” kell.
33.7
A tankoló zónában 30km/h-ás sebességkorlátozás van
33.8
A rendez knek fel kell állítani egy megfelel t zvédelmi szolgálatot a tankoló
zónában.
33.9
Ha egy járm nem képes saját er b l mozogni, akkor a zónából ki lehet tolni. A zóna
elhagyása után közvetlenül pótakkumulátort is lehet használni.
34. ÜZEMANYAG
34.1
Az üzemanyagoknak meg kell felelni a Kódex J függelékének.
34.2
Amennyiben az esemény által érintett országban kapható üzemanyag nem kell en jó
min ség , akkor a rendez a versenykiírásban más üzemanyagot engedélyezhet.
34.3
A rendez (AVGAS) használatát is engedélyezheti Európán kívül. A versenykiírásnak
az erre vonatkozó szabályokat tartalmaznia kell
35. BIZTOSÍTÁS Csak: FIA
TROB
: MNASZ Biztosítási Információk 2013
35.1
A nevezési díj magában foglalja a biztosítás díját, amely a harmadik félnek okozott
kárért való teljes polgári jogi felel sséget, valamint egy európai kórházba való szállítást és
orvosi kezelést ölel fel.
Amennyiben abban az országban, vagy azokban az országokban, ahol az esemény
áthalad, a fentiekhez képest a hatályos jogszabályok alapján speciális biztosítás kötése
kötelez , azt részletezni kell, és összegét a nevezési díjba bele kell foglalni.
A biztosítás terjedelmét a versenykiírásban kell megállapítani.
A versenykiírásnak a biztosító társaság, vagy társaságok nevét, címét, elérhet ségeit,
valamint a kötelez egészségügyi biztosítás adatait, kontakt-számait is tartalmaznia kell.
A biztosítási eljárásról kérésre tájékoztatni kell a versenyz ket (legalább angolul).
35.2
A biztosítás kedvezményezettjei:
- nevez k és személyzetük
- a szervezet tagjai, szolgáltatói és azok személyzete
- az esemény hivatalos személyzete
35.3
A kedvezményezettek a terep-rallye verseny tekintetében, az esemény teljes ideje
alatt biztosítottnak tekintend ek. Azok a versenyz k, akik a versenyt feladták, vagy akiket
a versenyb l kizártak, továbbra is biztosítottnak min sülnek, feltéve, hogy arról a helyr l,
ahol a versenyt feladták, vagy ahol kizárták ket, a lehet legrövidebb úton eljutnak a
célállomásra, vagy a legközelebbi rakodó kiköt be.
35.4
A biztosítás legkés bb az adminisztratív ellen rzés és technikai átvétel idején lép
életbe, és a következ id pontok közül a kés bbi id pontban sz nik meg:
- az óvásra és fellebbezésre nyitva álló határid vel, vagy a Felügyel Testület részér l
történ bármiféle meghallgatás végeztével;
- az vég ellen rzés és a verseny utáni vizsgálat végeztével;
- a díjátadás végeztével.
35.5
A kedvezményezett elszállítása és/vagy haza szállítása
Amennyiben a kedvezményezett egészségi állapota olyan, hogy a verseny orvos-csoport
engedélyezi elszállítását, hazaszállítását, akkor err l a rendez nek kell gondoskodnia.
A szállítás megfelel járm vel történik (könny egészségügyi kocsi, ment , menetrend
szerinti repül járat, ment repül stb.), és ha szükséges orvosi felügyelet mellett.
A közlekedési eszköz megválasztásánál kizárólag a beteg egészségi állapota, és a
megfelel egészségügyi szabályok betartása játszhat szerepet.
35.6
Felmerült költségek (ideértve a kórházi költségeket is)
Amikor - a rallye orvos-csoport el zetes egyetértésével - az egészségügyi költségek
felmerülnek, a rendez ügyel kifizetésükre, az orvos által el írt ellátás költségeire, és az
orvos csoport által el írt kórházi kezelés költségeire, amelynek összegér l az esemény
szabályzatának is rendelkeznie kell.
Az Európába történt hazaszállítást követ en felmerült orvosi, egészségügyi, kórházi
költségek teljes egészében a kedvezményezettet terhelik.
A biztosított, és a nem biztosított szolgáltatások listáját a résztvev k az adminisztratív
ellen rzésen kapják meg.
35.7
Polgárjogi felel sség
A rendez k egy biztosító társaság kifejezetten autósport eseményekre vonatkozó
felel sségbiztosítási szabályait veszik át, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
A nevezési díjak tartalmazzák a biztosítás díját, amely a harmadik félnek okozott kárért
való felel sséget fedi le, meghatározott összeghatárig, amelyet a versenykiírás tartalmaz.
Ily módon, a verseny során bekövetkez baleset, t z, vagy robbanás esetén, az említett
szerz dés biztosítja a felel sség révén keletkez pénzügyi kötelezettségek teljesítését, az
alábbi személyek vonatkozásában:
-
a versenyz által harmadik személyeknek (nem versenyz knek), közalkalmazottaknak,
vagy más, a néz k felügyeletét végz szervezetnek okozott fizikai sérülés, vagy anyagi
kár.
-
A versenyz k egymásnak okozott fizikai sérülése, vagy ruhában keletkez kár. Fontos
tisztázni, hogy ez a biztosítás az anyagi kár vonatkozásában nem él.
-
A versenyz , valamint a navigátorversenyz és az utasok viszonyában, az esemény
során bekövetkez esetek.
35.8
A biztosítási szerz dés semmiképp nem fedi a járm vek, alkatrészek, vagy más
javak ellopásából ered kárt. Ezért, amennyiben a rendezvény során, a verseny által
érintett valamely országban lopás történik, azért a rendez nem tehet felel ssé.
35.9
Ezek a szabályok csak a verseny hivatalos, a rendez k által megjelölt útvonalon
érvényesek. A versenyt feladó, vagy a versenyb l kizárt járm vek csak akkor min sülnek
továbbra is biztosítottnak, ha a lehet legrövidebb úton eljutnak a végs ellen rz pontra,
vagy a legközelebbi kiköt be.
35.10
Baleset esetén a nevez , vagy képvisel je köteles 24 órán belül, írásban jelezni az
esetet a verseny igazgatójának, az versenyz i összeköt nek, vagy közvetlenül a
rendez nek. Ebben a jelentésben a baleset körülményeire és a szemtanúk
elérhet ségeire is ki kell térni.
35.11
Egyéni balesetbiztosítás
A nevez knek tájékoztatást kell kérni ASN-jükt l arról, hogy versenyz i licenc-ük milyen
biztosítást tartalmaz. Ajánlott ezen felül további biztosítás kötése is saját választásuk
alapján.
TROB
Kötelez felel sségbiztosítás
A nevezési díj nem tartalmazza a Kötelez Felel sségbiztosítás kiegészítést, amely a
harmadik félnek okozott kár fedezetéül szolgál. Az adminisztratív átvételen a verseny
felel sségbiztosítás kiegészítést is be kell fizetni. (Kivéve CEZ versenyeken a külföldi
indulóknak.)
A versenyeken csak a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelel kötelez
gépjárm -felel sségbiztosítással, és az azt kiegészít verseny felel sségbiztosítással
rendelkez gépkocsi vehet részt.
A verseny felel sségbiztosítás a rendezvény rajtjától a céljáig, illetve azon
gépjárm veknél, amelyek a versenyt feladták, vagy kizárták ket, a feladás illetve a
kizárás id pontjáig érvényes.
A biztosító azonban nem téríti meg azt a kárt, mely a verseny során a versenyjárm ben,
az abban elhelyezett vagyontárgyakban, továbbá a zárt versenypályán vagy a forgalom
elöl elzárt útszakaszon tartott versenyen ugyanabban az id ben résztvev versenyz társ,
társversenyz vagy utas személyében, vagyontárgyában keletkezett kár, valamint azt a
kárt, ami a közút burkolatában a gépjárm balesete nélkül következett be.
A szerviz gépkocsik nem tartoznak a verseny hivatalos résztvev i közé, még akkor sem,
ha a rendez által kiadott szerviztáblát viselik.
Részükre a kötelez verseny felel sségbiztosítás nem érvényes, a felel sség kizárólag a
gépkocsi üzemeltet jét és vezet jét terheli.
36. MENETLEVÉL
36.1
A menetlevélnek, meg kell felelnie az FIA el írásoknak.
36.2
Legalább minden napi szakasz elején új menetlevelet adnak ki.
36.3
A helyszínt ahol a menetlevelet le kell adni, be kell jelölni a menetlevélen és/vagy a
versenykiírásban.
36.4
Minden egység maga felel s a menetleveléért. A menetlevél elvesztéséért minimum
1 óra büntetést kell adni, és jelenteni kell a felügyel knek.
36.5
A menetlevélre bejegyzést csak a sportbírók tehetnek, kivéve az eleve, a versenyz k
részére fenntartott részeket.
36.6
A versenyz k maguk felelnek azért, hogy az ellen rzési pontokon bemutassák a
menetlevelüket, és a bejegyzések pontosságáért.
36.7
Ha egy versenyz kiáll a versenyb l, menetlevelét a lehet leghamarabb le kell adnia
egy tisztségvisel nek.
36.8
Az a versenyz , aki nem fejezett be egy adott szakaszt, viszont folytatni szeretné a
következ napi szakaszt, annak a lehet leghamarabb le kell adnia a menetlevelét, a
bivouac-ba érkezéskor. Vagy Baja-k esetében a napi szakasz végén, az id ellen rz
állomáson.
37. ELLEN RZ ZÓNÁK
37.1
Miden ellen rzést és ellen rz zónát, egységes FIA jelzésekkel kell ellátni.
37.2
Minden ellen rz zóna kezdetét két sárga hátter figyelmeztet táblával kell jelölni.
Körülbelül 100 méter távolságra, az ellen rz állomás helyét két, piros hátter táblával kell
feltüntetni. Az ellen rz zóna végét, hozzávet legesen 100 méter után két bézs hátter , 3
keresztirányú fekete csíkkal ellátott táblával kell jelölni.
37.3
Minden ellen rz területet, az út két oldalán, vagy nyílt területen a nyomvonal két
oldalán, egymástól max. 15m-re kell jelölni. A versenyz knek a jelölések között kell
elhaladni.
TROB
Versenyein az állomások kett s jelölése nem kötelez .
37.4
Tilos az ellen rz zónába történ behajtás, vagy onnan történ távozás a verseny
itinerében feltüntetett iránytól eltér irányból, valamint az ellen rz zónába történ ismételt
behajtás.
A büntetések a következ k:
- 1. szabálysértés: 10 perc;
- 2. szabálysértés: 1 óra;
- 3. szabálysértés: kizárás vagy meghatározott büntetés, ha van.
37.5
Az ellen rz pontoknak az els egység várható megérkezése el tt 1 órával kell
készenlétbe állniuk. Hacsak a versenyigazgató másképp nem dönt, az ellen rz
állomások utolsó versenyz páros megengedett célideje után 1 órával fejezik be
m ködésüket, plusz az utolsó versenyz részére engedélyezett maximális id
figyelembevételével.
38. ID ELLEN RZÉSEK
38.1
Az id ellen rz állomásokon, a sportbírók a bejelentkezési id t felvezetik a
menetlevélre, mely pontosan ahhoz a pillanathoz igazodik, amikor a versenyz páros egyik
tagja átnyújtja a menetlevelet a sportbírónak. A bejegyzés csak akkor történik meg, ha a
versenyz páros mindkét tagja valamint a járm az ellen rzés közvetlen közelségében
tartózkodik, vagy a járm sorban áll a bejelentkezéshez.
38.2
A bejelentkezési eljárás abban a pillanatban kezd dik, amikor a gépjárm áthalad az
id ellen rz állomás bejárati táblájának vonalán.
38.3
A versenyz knek tilos a megállás, valamint a természetellenesen lassú haladás a
zóna bejárati táblája és az ellen rz állomás között.
Az egység csak a jelentkezési eljárás teljes lefolytatásához szükséges id tartamig
tartózkodhat a zóna területén.
38.4
Az egység nem kap büntetést korai érkezésért, amennyiben a gépjárm az ellen rz
zónába az el írt bejelentkezési id el tti percben lép be. A bejelentkezési id betartása
egyedül a versenyz k feladata, ehhez segítségül veheti a hivatalos órát a kontroll
asztalon.
38.5
Közúti etapok esetén az el írt bejelentkezési id t, úgy kapjuk meg, hogy az etap
teljesítésére engedélyezett id t hozzáadjuk a szakasz rajtidejéhez. Az id ket órában és
percekben kell kifejezni és mindig 00.01-t l 24.00-ig kell jelölni.
38.6
Közúti etapok esetében, az egység nem kap büntetést kés n érkezésért,
amennyiben a menetlevelet a sportbírónak az el írt bejelentkezési id percében adja át.
Ha például egy-egység számított bejelentkezési ideje 18:58, úgy a 18:58:00 és 18:58:59
közötti bejelentkezést megfelel id ben történtnek kell tekinteni.
38.7
A közúti etapok végén található id ellen rz állomásokon, amely egy szelektív
szakaszt el z meg, a sportbírók egyrészr l a menetlevélre rávezetik az érkezési id t, és a
következ szelektív szakasz várható rajtidejét. Az érkezési és a rajtid között 5 perc
különbségnek kell lennie abból a célból, hogy a versenyz k a rajtra fel tudjanak készülni.
38.8
Az el írt bejelentkezési id és a tényleges bejelentkezési id közötti eltérés egy perc
büntetést von maga után percenként vagy megkezdett percenként.
38.9
A napi szakaszok végén az és a szakasz cél park-fermébe történ id mér
állomásokon, a versenyz k büntetés nélkül bejelentkezhetnek korábban.
38.10
A maximális id t egy szakaszon, a Felügyel Testület módosíthatja, a
versenyigazgató javaslata alapján. A versenyz ket, a lehet leggyorsabban értesíteni kell.
A versenyb l történ kizárást vagy a meghatározott id büntetés kiszabását a
megengedett maximális késés túllépése esetén kihirdetni csak a szakasz végén
lehetséges.
39. ELLEN RZÉSEK SZELEKTÍV SZAKASZON
39.1
Ha egy id ellen rz állomást egy szelektív szakasz rajtállomása követ, e két posztot
egy ellen rz terület tartalmazza, ahol az alábbi jelzéseket kell használni:
- 2 sárga el jelz tábla órával (zóna kezdete);
-
2 piros tábla órával (id mér állomás), kb. 100 méter után;
-
2 piros tábla zászlóval (szelektív szakasz rajtja), 50-200 méter távolságra;
-
2 „feloldó” tábla (3 átlós fekete csík bézs háttérrel) további 100 méter után.
39.2
Az id ellen rz állomáson való bejelentkezés után közvetlenül a szelektív szakasz
rajtjához kell menni. A sportbíró ismerteti a szelektív szakasz rajtidejét, és rajtoltatja a
versenyz ket.
39.3
A visszaszámlálásnál bemondja a: 30mp – 15mp – 10mp majd az utolsó 5
másodpercet egyenként. Amikor az utolsó 5 másodperc eltelt, a rajtjelet meg kell adni,
amire a járm azonnal elrajtol. 2 perc id büntetés jár annak az egységnek, amelyik nem
rajtol el 20 másodpercen belül.
Törlés!
Amennyiben egy járm nem tud, saját er b l elrajtolni a szelektív szakaszon,
meghatározott büntetést kell neki adni, ahol ez alkalmazható, vagy ki kell zárni.
39.4
Amennyiben egy szelektív szakasz rajtja egybeesik egy napi szakasz rajtjával, a
szelektív szakasz rajtideje lesz a szakasz rajtideje is.
39.5
A szelektív szakasz rajtját az el re meghatározott id höz képest csakis „vis maior”
esetben késleltetheti a sportbíró.
39.6
Ha egy-egység a szelektív szakaszon nem hajlandó a meghatározott id ben és
rajtsorrendben elrajtolni,
60
perces büntetést kap.
39.7
Ha a rajt hibás, legalább 1 perc, id büntetést kell kiszabni a sportbíró jelentése
alapján. Ez a büntetés nem zárja ki súlyosabb büntetések kiszabását a felügyel testület
által, különösen akkor, ha szabálysértés ismételten el fordul
39.8
Szelektív szakaszok esetén a rajtok közötti id intervallum megegyezik a napi
szakaszok esetén leírtakkal, kivéve, az útvonalbüntetések esetén.
39.9
A Szelektív szakaszok repül céllal érnek véget, ahol az alábbi jelzéseket kell
használni duplázva:
- 2 sárga, kockás tábla (zóna kezdete);
-
100 méterrel ezt követ en 2 piros kockás tábla (repül cél);
-
150-300 méter után 2 piros tábla (óra és STOP)
-
100 méter után 2 bézs szín tábla 3 keresztirányú fekete csíkkal.
39.10
A sárga figyelmeztet tábla és a STOP tábla között tilos megállni; e szabály
megszegése 15 perces büntetést von maga után.
39.11
Az id mérés a célvonalon történik, az id mér berendezésnek tudnia kell az
eredményt nyomtatott formában megjeleníteni, valamint ezt kézi háttér-méréssel is
biztosítani kell.
39.12
A stop vonalon a sportbíró felvezeti a menetlevélre a megérkezés idejét (óra, perc,
másodperc), amely az azt követ közúti etap rajtideje is egyben (óra, perc). Amennyiben
több versenyz érkezik meg ugyanabban a percben, az ellen rz pontért felel s sportbíró
a versenyz k idejét érkezési sorrendben, legalább
1
perc különbséggel határozza meg.
39.13
A szelektív szakaszokon a célba érkezési id t másodpercnyi pontossággal rögzítik,
kivéve a Szuper Speciál szakaszokat, ahol tized másodperces pontossággal mérnek, a
holtversenyek eldöntése végett. Ha már megállapították a sorrendet, és az alapján, a
soron következ szelektív szakasz rajtsorrendjét, akkor a másodpercek tizedrészei
törl dnek, és az így lekerekített másodperces érték lesz mérvadó a kés bbiekben.
39.14
Amennyiben egy versenyz nem képes az ellen rz zónát saját er b l elhagyni,
akkor a még versenyben lév versenytárs és/vagy hivatalos személy segítségével a
zónából kitolható, vagy kivontatható, ez nem von maga után büntetést. (41.2 pont)
39.15
Amennyiben a versenyz nem áll meg a STOP pontnál idejének beírása végett, 1
óra büntetést fog kapni.
40. SZELEKTÍV SZAKASZOK
40.1
A szelektív szakaszok során, az egység minden tagja köteles viselni az FIA L
Függelék 3. fejezetének megfelel ruházatot és felszereléseket. A tisztségvisel k
ellen rzéseket tarthatnak a szelektív szakaszok elején. A szabály megsértése esetén a
rajt megtagadható a szóban forgó csapattól.
40.2
Tilos a szelektív szakasz menetirányával szemben haladni, mely szabály
megszegése büntetést von maga után, amely kizárásig terjedhet.
TROB
Szelektív szakaszokon a tompított fényszóró használata kötelez . Amennyiben a
tompított fényszóró nem világít:
a)
els szabálysértés: figyelmeztetés,
b)
második szabálysértés: pénzbüntetés.
41. VONTATÁS
41.1
Amennyiben a járm nem képes saját er b l mozogni egy, a versenyben lév
versenyz társ segítségével a járm vontatható, tolható, kivéve, napi szakasz rajt
állomáson és szelektív szakasz rajtjánál, ahol azt ki lehet tolni a zónából a még
versenyben lév versenyz k és a sportbírók által. A versenyz t ez után úgy kell tekinteni,
hogy megkezdte az összeköt szakaszt vagy szelektív szakaszt az id terv szerinti
idejében.
41.2
A vontatott, vagy tolt járm 30 perc büntetést fog kapni id ellen rz állomásonként,
kivéve a szelektív szakasz cél állomását. (39.14 pont)
41.3
Tilos a járm vek szállítása bármilyen eszközzel (teherautó, pótkocsi, stb.…). Minden
szállított járm kizárásra kerül.
42. SZELEKTÍV SZAKASZ FÉLBESZAKÍTÁSA
42.1
Amikor egy szelektív szakaszt végleg megállítanak, vagy félbeszakítanak egy vagy,
több versenyz részére, a versenyigazgató a lehet legméltányosabb megállapított id t
adja, a rendelkezésre álló eszközök (pl. GPS, ÁE, Nyomkövet rendszer) alapján.
42.2
Az a versenyz , aki bármilyen módon felel s a szelektív szakasz félbeszakításáért
nem részesülhet el nyben e szabálynak köszönhet en, a versenyz így az általa elért id t
kapja, ha van ilyen.
43. ÁTHALADÁS ELLEN RZ ÁLLOMÁSOK
43.1
Annak érdekében, hogy ellen rizni lehessen, hogy az egységek betartják az
itinerben rögzített útvonalat, áthaladás ellen rz pontokat kell felállítani az itinerben
megjelölt és számozott helyeken.
43.2
Az ellen rz zónát az alábbiak szerint kell jelölni:
- 2 sárga el jelz tábla bélyeggel (zóna kezdete).
- hozzávet legesen 100 méterrel ezt követ en, 2 piros tábla pecséttel (az Áthaladás
ellen rz állomás helyszínén).
- további 100 méter után, 2 bézs szín tábla 3 keresztirányú fekete csíkkal.
43.3
Az áthaladás ellen rz pontokat jól láthatóan kell elhelyezni úgy, hogy ott a megállás
és az elindulás könny legyen.
43.4
Az áthaladási id t másodpercnyi pontossággal kell jegyz könyvezni, és fel lehet
használni a szelektív szakasz félbeszakítása esetén.
43.5
Az áthaladás ellen rz pontok bezárási idejének szerepelnie kell a menetlevélben,
vagy az útvonal/id tervben, vagy azt bulletin formájában kell nyilvánosságra hozni.
Zárási id t az alábbiak szerint kell meghatározni:
-
a szelektív szakasz rajtjától megtett távolság,
-
a szelektív szakasz átlag sebessége, és a vonatkozó maximális id ,
-
az utolsó versenyz ideális ideje, hozzáadva 60 percet.
43.6
A Versenykiírásban, vagy az adminisztratív ellen rzéseken kiosztott
útvonal/id tervben meg kell határozni a büntetések mértékét az áthaladás ellen rz
pontok kihagyására vonatkozóan.
44. ÁTCSOPORTOSÍTÓ ÁLLOMÁSOK
44.1
Az átcsoportosító állomás egy a rendez által tervezett megállás, ahol a parc fermé
szabályok érvényesek, be és kijáratánál id ellen rz állomással.
44.2
Az átcsoportosító állomások célja, a késések, kiállások miatt, az egységek között
kialakult id közök csökkentése és az id terv betartása verseny folyamán, bármilyen
késést követ en.
44.3
A megállási id egységenként más és más.
44.4
Az átcsoportosító állomásokra történ megérkezéskor, az egységek átadják a
sportbírónak a menetlevelüket. Ekkor információt kapnak az újraindulásuk idejére
vonatkozóan.
Ezt követ en azonnal és közvetlenül a parc fermébe kell hajtaniuk. A rajtsorrend
megegyezik a versenyz k id ellen rz re való érkezési sorrendjével, kivéve, ha a
versenyigazgató másképp dönt. Az indulási id különbségeknek a gy jt után meg kell
felelnie ugyanazoknak a kritériumoknak, mint amelyeket meghatároztak az szakasz elején.
45. PARC FERMÉ
45.1
A parc fermé-ben tilos mindennem javítás, üzemanyagtöltés, kivéve a kifejezetten
engedélyezettek.
45.2
Az autókra a parc-fermé szabályok vonatkoznak:
Attól a pillanattól kezdve, hogy a rajtel készít parc-fermébe állnak, ha van ilyen.
Attól a pillanattól kezdve, hogy belép egy átcsoportosító állomásra.
Attól a pillanattól kezdve, hogy belépnek egy ellen rz területre.
Attól a pillanattól kezdve, hogy a célba érnek, addig, amíg a Felügyel k fel nem oldják a
parc-fermét.
45.3
A versenyz k a rajtidejük el tt 15 perccel léphetnek a parc-fermé területére.
45.4
Egy olyan autót, amely nem indul be, kitolhat a csapat, a hivatalos személyzet, vagy
más még versenyben lév versenyz az ellen rz zóna végéig. Ilyen esetben 1 perc
büntetést fog kapni. Motorokat be lehet indítani egy versenyz csapattagja által kívülr l
behozott, majd kivitt akkumulátor segítségével, a verseny hivatalos tisztségvisel jének
jelenlétében. Ezeket az akkumulátorokat nem lehet a versenyjárm ben szállítani, (a
versenyen, kivéve T4 csoport rakodórészében)
45.5
Másik járm által, vontatás, vagy tolás a parc-fermében tilos.
45.6
Ha a technikai ellen rök úgy ítélik meg, hogy egy autó megsérült és nem
biztonságos, kérhetik az autó megjavítását a parc-fermében egy technikai ellen r
jelenlétében. Ebben az esetben a javításra eltöltött minden percet, bele kell számítani a
napi késésbe. A munka befejezése után új rajtid t kell kiadni. Ha a javítás tovább tart 30
percnél a versenyz kizárásra kerül, vagy meghatározott büntetést kap, (ha van ilyen).
45.7
A parc-fermébe való behajtás után a járm vek motorját le kell állítani. A járm vet le
lehet takarni, majd a parc-fermét azonnal el kell hagyni. Oda visszatérni tilos, kivéve az
újraindulás id el tt 15 perccel.
45.8
Kivételesen, és egy hivatalos személy ellen rzése mellett a versenyz k mialatt a parc
fermében tartózkodnak rajt el tti, vagy egy szakasz végi várakozóhelyen, és
átcsoportosító állomáson:
cserélhetnek egy vagy két, defektes vagy sérült gumiabroncsot a járm fedélzetén
található szerszámok használatával;
küls segítség igénybevételével kicserélhetik a szélvéd t, ehhez a versenyigazgató
jóváhagyása szükséges;
- ellen rizhetik és/vagy csökkenthetik gumijaik nyomását.
Ezen javításokat a rajt id el tt kell elvégezni, különben minden késésben eltöltött perc, 1
perc id büntetést von maga után.
45.9
A parc-fermé elhagyása el tt engedélyezve van, hogy a takaró fóliát és/vagy küls
akkumulátort a parc-fermén kívül elhelyezzék.
TROB
: A napi szakaszok között Parc Ferme-t kell létesíteni.
46. ÉRTÉKELÉS
46.1
A büntetéseket órákban, percekben és másodpercekben kell meghatározni.
46.2
A verseny végs értékelését a szelektív szakaszok teljesítése során elért id k
valamint a közúti etapon szerzett büntetések és egyéb id büntetések összeadásával kell
meghatározni.
46.3
Az az egység gy z, amelyik a legkisebb összeredménnyel rendelkezik, a következ
lesz a második és így tovább.
A csoportonkénti, osztályonkénti értékelés, ugyanígy történik.
46.4
A T4 csoport járm vei számára külön történik az értékelés.
46.5
Holtverseny esetén az dönt, hogy ki volt a gyorsabb a szuper speciál szakaszon (ha
van ilyen), ha így sem sikerül eldönteni, akkor az utolsó szelektív szakaszon elért jobb
id eredménnyel rendelkez egységet kell gy ztesnek tekinteni. Amennyiben még ez
alapján sem lehet eldönteni a holtversenyt, akkor az azt megel z szakaszokat kell
figyelembe venni, és így tovább.
46.6
Napi szakaszonként ideiglenes eredménylista lesz kifüggesztve, melyek csak a
verseny végén válnak hivatalossá.
46.7
A verseny végleges hivatalos eredménylistáját legkés bb 12 órával az els autó
célba érkezését követ en a hivatalos hirdet táblán kell közzétenni.
46.8
Ha egy versenyz , végleg kiáll a versenyb l, rajtszámait el kell, hogy távolítsa, vagy
le kell, hogy takarja.
Ha a késés meghaladja a 30 percet, a versenyz kizárásra kerül, vagy meghatározott
büntetést kell, hogy kapjon.
46.9
Ahhoz, hogy a versenyz bekerüljön a végs értékelésbe, kezeltetnie kell a
menetlevelét a végs IE-ben annak m ködési ideje alatt.
TROB ÉRTÉKELÉS
A TROB VERSENYEINEK ÉRTÉKELÉSE
Az egyes versenyek értékelését az egyéni versenyben abszolút sorrend szerint,
csoportonként - géposztályonként és csapatversenyben kell elvégezni.
Egy verseny abban az esetben értékelhet teljes pontszámmal (szorzóval növelve),
amennyiben legalább 10 versenyz páros elrajtolt és az értékelhet versenyz k a verseny
össztávjának 50 %-át teljesítették és legalább egy szelektív szakaszt teljesítettek.
Amennyiben fentiek nem teljesülnek, abban az esetben a versenyz k részére csak a
pontszámok 50%-át lehet adni.
Az eredménylistán valamennyi elrajtolt résztvev nevét és eredményét fel kell tüntetni,
függetlenül attól, hogy értékelhet en fejezte be a versenyt vagy kiesett.
A rendez nek a végeredményt jelen szabálykönyv mellékletét képez eredmény-lista
sémájának megfelel en kell elkészítenie és a verseny befejezését követ 48 órán belül a
TRSB vezet jének, valamint az MNASZ Titkárságának köteles megküldeni.
A versenyek eredményét a Versenykiírásban meghatározott és az MNASZ hivatalos
honlapjáról lehet letölteni.
Amennyiben az MNASZ Országos Terep-rallye Bajnokság futamain külföldi résztvev k
indulnának, azt oly módon tehetik, hogy saját ASN-jük által kiadott TR licenccel
rendelkeznek. Azonban a TROB értékelésben, csak a FIA CEZ országok versenyz i
vesznek részt.
A
BSZOLÚT ÉRTÉKELÉS
(V
ERSENYEKEN
)
A bajnokság versenyein az els tíz helyezett az alábbiak szerint kapja a bajnoki pontokat:
1. helyezett: 20 pont
6. helyezett: 6 pont
2. helyezett: 15 pont
7. helyezett: 4 pont
3. helyezett: 12 pont
8. helyezett: 3 pont
4. helyezett: 10 pont
9. helyezett: 2 pont
5. helyezett: 8 pont
10. helyezett: 1 pont
A TROB szorzós eseményein a fenti pontok szorzóval emelt értéke kerül kiosztásra.
C
SOPORT
- G
ÉPOSZTÁLY ÉRTÉKELÉS
(V
ERSENYEKEN
)
A bajnokság versenyein az els hat helyezett az alábbiak szerint kapja a bajnoki pontokat:
1. helyezett: 9 pont
4. helyezett: 3 pont
2. helyezett: 6 pont
5. helyezett: 2 pont
3. helyezett: 4 pont
6. helyezett: 1 pont
A TROB szorzós eseményein a fenti pontok szorzóval emelt értéke kerül kiosztásra.
Amennyiben egy versenyen valamely csoportban, ill. géposztályon belül a szabályosan
elrajtolt gépkocsik száma kevesebb, mint három, úgy ezen indulókat együtt kell értékelni a
következ , nagyobb henger rtartalmú géposztályban indulókkal.
A T3 csoportos autók a T1 csoportos autókkal együtt kerülnek értékelésre.
C
SAPAT EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
(V
ERSENYEKEN
)
A bajnokság versenyein az els három helyezett a következ séma szerint kapja a bajnoki
pontokat:
1. helyezett: 5 pont
2. helyezett: 3 pont
3. helyezett: 1 pont
A bajnoki futamokon csapatversenyt csak abban az esetben lehet értékelni, ha legalább
két csapat nevezett és a nevezéseiket elfogadták.
Az autós csapatok esetében a csapat két legmagasabb géposztály pontot elért párosának
eredményét adják össze.
Gy ztes az a csapat, melynek legmagasabb a pontszáma.
Azonos pontszám esetén a harmadik csapattag jobb eredménye dönt. Ha ezek után is
holtverseny alakul ki, az érintett csapatokat azonos helyezettnek kell nyilvánítani, úgy hogy
a kapott csapatpontokat összeadva, a holtversenyben részvev csapatok számára
egyenl arányban kell kiosztani. Azon csapatok - amelyeknél nincs két értékelhet
csapattag - nem kerülhetnek értékelésre.
A TROB ÉVES ÉRTÉKELÉSE
A TROB éves értékelése az abszolút, a csoportok, a géposztályok és csapat sorrend
eredményeinek megállapítása, a TROB versenyein szerzett bajnoki pontok összesítése
alapján történik úgy, hogy az els helyezett az, aki a legtöbb bajnoki pontot szerezte.
Pontegyenl ség esetén:
els sorban a több jobb helyezés,
másodsorban azon a versenyen elért jobb helyezés dönt, amelyen a teljesített
szelektív szakaszok össz-távja a leghosszabb volt.
Ha mindezek után is holtverseny alakul ki, az érintett versenyz ket azonos helyezetteknek
kell nyilvánítani.
Csak azokban a Csoportokban és Osztályokban kell bajnokságot értékelni, ahol a
versenyek legalább 50%-án értékelhet ek voltak az osztályok és/vagy géposztályok.
Amennyiben nem, úgy ezen indulókat együtt kell értékelni a következ , nagyobb
henger rtartalmú géposztályban indulókkal.
A T3 csoportos autók a T1 csoportos autókkal együtt kerülnek értékelésre.
Az éves egyéni értékelésben az
TROB
valamennyi versenyeredményéb l, a megrendezett
versenyek számától függ , az alábbiak szerinti
„legjobb”
eredményt kell csak figyelembe
venni.
6 megrendezett versenyig: az összes eredményt,
7-vagy több megrendezett verseny esetén: az összes, mínusz egy eredmény,
(azonban csak annak a versenynek az eredménye mínuszolható ahol a versenyz a
rajtlistán szerepelt.)
Nem mínuszolható egy versenyz azon a versenyen elért eredménye, amelyen eltiltás
miatt nem indult, vagy amelyen kizárásra került.
Amennyiben a
TROB
lebonyolítása során nincs legalább három értékelhet verseny, az
MNASZ Intéz Bizottsága a
TROB-t
utólag törli, és nem hirdet eredményt. Ebben az
esetben az MNASZ Intéz Bizottsága dönt az egyéb címen kiosztható díjakról.
A TROB-ban minden pontot szerzett versenyz értékelésre kerül. Az autós versenyz k
esetében a versenyz társ nevét csak abban az esetben kell feltüntetni az éves
eredménylistán, ha azoknak a versenyeknek, melyeken a bajnoki pontokat szerezte, több
mint 50%-án ugyanazon navigátorral állt rajthoz.
47. ÓVÁS - FELLEBBEZÉS
47.1
Minden óvást a Nemzetközi Sportkódex rendelkezéseinek megfelel en kell
benyújtani. Az óvást írásban, az óvási díj befizetése mellett kell a versenyigazgatónak
benyújtani. Az óvási díj nem visszatérítend , ha az óvás nem megalapozott. Az óvási díjat
a versenykiírásnak tartalmaznia kell.
47.2
Amennyiben az óvás elbírálásához a járm különböz alkatrészeinek megbontása,
visszaszerelése nélkülözhetetlen, az óvást benyújtó fél kötelezhet további pénzösszeg
letételére, melynek nagyságát az FIA határozza meg.
47.3
A munkálatok és az esetlegesen felmerül szállítás költségeit nem megalapozott
óvás esetén az óvást benyújtónak, megalapozott óvás esetén annak a nevez nek kell
fedezni, aki ellen az óvást benyújtották.
47.4
Nem megalapozott óvás esetén, amennyiben az óvással kapcsolatos munkálatok
(átvizsgálás, szállítás stb.) költségei meghaladják a letét összegét, a különbséget, az
óvást benyújtó fél fedezi. Ennek megfelel en, amennyiben a költségek alacsonyabbak, a
különbözetet vissza kell neki téríteni.
47.5
A nevez k fellebbezést nyújthatnak be adott döntések ellen Nemzetközi Sportkódex
XIII. fejezete rendelkezéseivel összhangban.
A nemzeti és nemzetközi fellebbezési díj összegét a versenykiírásnak tartalmaznia kell.
48. VÉGELLEN RZÉS
48.1
A cél ceremónia után minden járm parc-fermébe kerül, addig, amíg a rendez azt fel
nem oldja.
48.2
Sor kerülhet a járm vek szétszerelését is magába foglaló esemény utáni
ellen rzésre, amennyiben a felügyel k úgy ítélik meg, óvást követ en, vagy a
versenyigazgató, felügyel k felé tett javaslata alapján.
49. DÍJÁTADÓ
A díjátadó ünnepségen díjat kell adni legalább az els három versenyz nek az abszolút
értékelésben és minden csoport gy ztesének.
A TROB
VERSENYEINEK DÍJAZÁSA
Az egyes versenyekre a rendez knek az alábbi tiszteletdíjakat kell biztosítania:
az abszolút értékelésnél az 1-3. helyezett versenyz páros mindkét tagjának serleg,
csoport, ill. géposztályok értékelésénél öt, vagy annál több induló esetén az 1-3.
helyezett, négy, vagy annál kevesebb induló esetén az 1. helyezett versenyz páros
mindkét tagjának serleg
a csapatversenyben az 1. helyezett csapatnak serleg.
A verseny rendez je további helyezetteknek is adhat díjat.
Amennyiben az TROB valamely versenye egyben nemzetközi verseny is, díjazása a
nemzetközi versennyel összevontan is történhet.
A rendez nek jogában áll különdíjakat is kiadni, amelyek lehetnek tárgyi- és/vagy
pénzdíjak, ezeket azonban a versenykiírásban, de legkés bb az adminisztratív átvétel
kezdetéig a hivatalos hirdet táblán a TRSB vezet jének jóváhagyása mellett, ki kell
függeszteni. Ez után a határid után különdíjakat kiírni vagy megállapítani tilos. Ezen
el írást, megszeg rendez ket a TRSB 30.000.- Ft pénzbüntetéssel sújtja.
A versenyek tiszteletdíjait az adott versenyre utaló pl. vésett, vagy festett szöveggel, vagy
emblémával kell ellátni. Az átadásra kerül díjak nagyságban és értékben ki kell, hogy
fejezzék a verseny rangját, a gy ztesek elért helyezésének egymáshoz viszonyított
értékét. A rendez nek a díjakat a verseny díjkiosztója alkalmával kell átadni.
Az át nem vett díjakat - vis major esetét kivéve - a rendez más alkalommal nem köteles
kiadni. A díjakat a díjazottaknak személyesen kell átvenni.
Amennyiben egy díjkiosztón egy díj, óvás, vagy fellebbezés miatt nem adható át, azt a
végleges döntés után kizárólag egy másik verseny, vagy az éves bajnokság díjkiosztóján
lehet átadni.
A TROB ÉVES DÍJAZÁSA
Tiszteletdíjban részesül:
a T1 és külön a T2 és T3 abszolút értékelésnél az 1-6. helyezett versenyz páros
mindkét tagja serleg,
csoportok, ill. géposztályok értékelésénél az 1-3. helyezett versenyz páros mindkét
tagja serleg,
csapatversenyben az 1-3. helyezett csapat serleg.
A TROB T4
ÉRTÉKELÉSE ÉS DÍJAZÁSA
- az értékelést és a pontozást a kiírt versenyek darabszámától és az indulók létszámától
függetlenül kell elvégezni,
- a versenyz ket csak abszolútban kell értékelni
- az éves értékelés során az abszolút els három versenyz t kell díjazni.
1. MELLÉKLET (Logó és Honlap)
2. MELLÉKLET -
T2 ÉS T4 CSOPORTOS JÁRM VEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS
FELTÉTELEK
E kategória járm vein az alábbi alkatrészek:
- sebességváltó
- osztóm
- els tengely
- hátsó tengely
Nem cserélhet és/vagy nem leszerelhet , valamint a motorblokk/karter nem leszerelhet .
A nevez nek 1,5 mm átmér j furatokat kell biztosítania annak érdekében, hogy a
plombazsinórok átf zhet ek legyenek, megel zend :
1. Komplett alkatrészek cseréjét;
2. Azok javítás céljából történ leszerelését (furat a burkolatok fülein, a f bb, és a
kiegészít burkolatok csavarfejein stb.).
A furatoknak könnyedén hozzáférhet eknek kell lenni a technikai ellen rök számára, hogy
a plombát nehézség nélkül rögzíthessék.
Amennyiben a nevez járm ve a gépátvételkor nem rendelkezik a jelen szabályzatban
részletezett plomba-furatokkal, azt e kategóriából el kell utasítani. Mindenfajta
alvázvédelmet el kell távolítani a gépátvétel el tt, a hozzáférés megkönnyítése végett.
A nem módosítható/javítható alkatrészek a következ k:
- teljes els és hátsó tengelyek (házak, tengelycsonk, „banjo”, minden további mechanikus
alkatrész stb.);
- a komplett sebességváltóm (f -, és kiegészít burkolatok, minden bels , mechanikus
alkatrész stb.);
- a komplett osztóm (f -, és kiegészít burkolatok, minden bels , mechanikus alkatrész
stb.);
- a komplett motorblokk, rudazattal és az alsó motorházzal;
- a csupasz hengerfej.
- turbó(k) ha úgy van kialakítva.
Kizárólag az alábbiak szerelhet k le (feltéve, hogy a plombák nem sérülnek) javítás
céljából:
-
hengerfej és blokk (hengerfej-tömítés(ek) és szelepek tekintetében)
-
blokk és kuplung-ház (komplett kuplung tekintetében)
Annak érdekében, hogy ne kapjon büntetést az elvesztett plombák miatt, a nevez további
plombák felhelyezését kérheti a technikai ellen rökt l, a sérült, sérülékeny helyeken.
A leplombált alkatrészekre vonatkozó azonosító jelzés hiánya, legyen az bejelentett, vagy
eltitkolt, a járm T2 kategóriából történ kizáráshoz vezet. Mindazonáltal a felügyel k
döntése alapján a nevez esetlegesen részt vehet a T1 csoport versenyében.
T4 kategóriában 50 órás meghatározott büntetést fog kapni. Az új alkatrészek (amiket
cseréltek) megint le lesznek plombálva.
3. MELLÉKLET
(KIVÉVE BAJA):
BIZTONSÁG – SZEMÉLYZET (CSAK FIA)
4. MELLÉKLET (TIME CARD) (CSAK FIA)
5. MELLÉKLET (FIA OPENING CAR) (CSAK FIA)
III. FEJEZET: A TEREP-RALLYE ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYEINEK
RENDEZÉSI FELTÉTELEI
1. A TROB VERSENYEI ÉS AZOK JELLEMZ I
A versenyek nevét, id pontját és rendez jét az 2013. évre érvényes MNASZ
versenynaptár tartalmazza. Az egyes versenyek rajtja között legalább 13 napnak kell
eltelnie. A versenyigazgató helyettes OB versenyeknél ajánlott, Nemzetközi versenyeken
kötelez .
A 2013. évben az egyes versenyek rendez i lehet ségeik ismeretében dönthetnek arról,
hogy az adott versenyt a T4 csoportra is kiírják, vagy sem. Ezt a versenykiírásban kell
közölni.
2. BALESETEK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
A versenyeken bekövetkezett, esetleges személysérüléses balesetekr l a versenyz k, a
sportbírók, illet leg a ment orvosok kötelesek a versenyigazgató felé bejelentést tenni. A
rendez nek az ilyen balesetekr l értesítenie kell az MNASZ Elnökét, Sportszakmai
Alelnökét, valamint a Terep-rallye szakág vezet jét, melynek elmulasztásáért a rendez t
10.000.-Ft, azaz Tízezer Ft pénzbírásággal büntetheti az MNASZ.
3. AZ EL FUTÓ ÉS ZÁRÓKOCSIKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A versenyeken az els nek rajtoló versenyjárm el tt legalább egy el futó gépkocsit kell
indítani. Az el futó gépkocsinak a napi szakasz rajtjánál az els versenyjárm el tt
legalább egy órával kell elindulnia és a teljes útvonalon végig kell mennie, menetlevelét
valamennyi ellen rz állomáson igazoltatnia kell.
Az el futó gépkocsikat a versenyzésben vagy rendezésben jártas, tapasztalt vezet knek
kell vezetni, és ezek személyzetét a TRSB vezet jének jóvá kell hagyni. Az el futó
autókat el kell látni a verseny hivatalos jelzéseivel és dokumentumaival, valamint olyan
hírközl berendezéssel, amellyel, a versenyigazgatóval a folyamatos kapcsolattartás
biztosítható. Az el futó köteles a versenyigazgató felé jelezni az itinerben tapasztaltható
esetleges hibákat, illet leg a pálya nyomvonalán észlelt, a verseny teljesíthet ségét,
befolyásoló tényez ket, továbbá az állomásokkal kapcsolatos problémákat.
A verseny útvonalán a KRESZ szerinti biztonsági felszerelések használata az el futó
autó személyzetének is kötelez .
Amennyiben egy szelektív szakasz rajtjánál egy versenyz az ideális idején túl 30 perc
várakozásra kényszerül, mert az el futó a szelektív szakaszt nem teljesítette és
kommunikációs eszközzel nem érhet el, a szelektív szakaszt megrendezése
(megtartása) a versenyigazgató kizárólagos hatásköre, a rendez vel történt konzultációt
követ en.
A kiesett vagy kiállt el futót a rendez a legrövidebb id n belül pótolni köteles. Az
el futó menetteljesítményét nem lehet közzétenni és az értékelésben sem szerepelhet.
A versenyen utolsónak rajtoló versenyjárm után záró-kocsit kell indítani. A záró autókat
el kell látni a verseny hivatalos jelzéseivel és dokumentumaival, valamint olyan hírközl
berendezéssel, amellyel, a versenyigazgatóval a folyamatos kapcsolattartás biztosítható.
Az el futó autókra egyebekben vonatkoznak az II. fejezet 30.2. pontban az el futókra
el írtak.
A záró kocsinak a teljes útvonalon végig kell haladnia és a rendez által el írt
feladatokat kell végrehajtania. A záró kocsinak nem feladata az elakadt versenyz k
vontatása. A rendez kötelessége a napi szakasz végén valamennyi kiesett, kiállt
versenyz regisztrálása, melyet a versenyiroda tart nyílván.
Ennek betartása
érdekében a kiesett vagy meghatározott büntetést igénybe venni szándékozó
versenyz k a lehet legrövidebb id n belül a rendez t, vagy a versenyigazgatót
értesíteni kötelesek.
4. RENDEZ I KÖTELEZETTSÉGEK
Magyarország, Terep-rallye Országos Bajnokságának (TROB) futamain, a rendez knek
a következ el írásokat kell betartaniuk:
- A rendez nek biztosítani kell, hogy a verseny eseményeir l sajtóreferens tájékoztassa
a médiát.
- A versenyekr l tudósító újságírókat és fotósokat akkreditálni kell. Részükre fotós
helyeket kell kijelölni. Valamint a sajtóirodán szélessávú internet hozzáférést kell
biztosítani részükre.
- A terep-rallye versenyek szervez jének a néz k és a médiák részére meg kell hirdetnie
az el verseny (prológ) és a szervizpontok helyét, továbbá napi szakaszonként legalább
két nézhet pontot, amelyek nem járnak az útvonallal kapcsolatos információk
kiszivárogtatásával. A néz i pontokat a verseny rajtja el tt 72 órával közzé kell tenni a
verseny vagy a szakág hivatalos honlapján (www.terep-rallye.hu).
- Duplaszorzós versenyeken rajtkaput kell biztosítani.
- Azonosíthatóság: a versenyz i összeköt nek, valamint a verseny tisztségvisel inek jól
látható azonosítóval kell rendelkezniük, amely lehet kit z , nyakba akasztó vagy
mellény.
- Versenyirányítás részére minimum 15 m
2
-es kulturált helyiséget kell biztosítani
asztallal, székekkel, fénymásolóval, szélessávú internet hozzáféréssel (lehet leg: WIFI).
-
A verseny rajtja el tt legalább 7 nappal a verseny útvonalának jóváhagyását
pályabejárással kell kérni, melyre a TRSB delegálja a szakág hivatalos
képvisel jét.
A pályabejárás során az itinerbe be kell jelölni a szükséges
módosításokat, melyeket a verseny rendez je köteles a végleges itinerben kijavítani. A
pályabejáró a biztonsági szempontból veszélyesnek ítélt pontokat a rendez felé jelezni
köteles, ahová a versenyen a rendez nek hivatalos személyt kell állítania. A
pályabejárás és a javítások tényét a TRSB képvisel je köteles az itiner valamennyi
oldalán aláírásával (szignójával) igazolni. Ezen eredeti itinert a verseny rendez je
köteles bemutatni a TRSB kijelölt tagjának. A TRSB ennek hiányában a
verseny
rendezését megtilthatja,
Az „eredeti” itinert a rendez köteles eredeti dokumentumként
kezelni és meg rizni. A szabályt, megszeg rendez t a TRSB a kaució mértékéig
büntetheti.
- Az esemény rendez jének garantálnia kell, hogy az eseményre nevezett, vagy
várhatóan nevez egyetlen versenyz sem szerez tudomást az útvonalról, az esemény
végéig, kivéve azt az esetet, amikor az összes nevez számára tesznek közzé ilyen
jelleg információt. E szabály be nem tartása az MNASZ rendez i és/vagy nevez i licenc
visszavonásig terjed büntetések, kiszabását eredményezheti.
5. KÖTELEZ FELEL SSÉGBIZTOSÍTÁS
- Felhívjuk, minden rendez figyelmét arra, hogy a versenyekre vonatkozó
Felel sségbiztosítás (FEB) kiegészítés, más biztosító társasággal nem köthet meg, és
a biztosítás ügyintézése csak az MNASZ Titkárságával történt egyeztetés alapján
történhet.
- A verseny kiegészít felel sségbiztosítás díját a verseny rendez je lehet ség szerint a
gépátvételt követ en, de legkés bb a versenyt követ els munkanapon 12 óráig köteles
befizetni. A biztosítással kapcsolatos teend ket (záradékolás, csekkfeladás stb.) az
MNASZ szerz désének megfelel en kell végezni, amelyr l az MNASZ Titkársága nyújt
felvilágosítást.
6. A TEREP-RALLYE OB VERSENYEINEK BIZTONSÁGI EL ÍRÁSAI
Jelen el írások betartása során minden esetben összhangot kell tartani az FIA
Nemzetközi Sportkódex H függelékének vonatkozó szabályaival. Nemzetközi versenyek
esetében az adott nemzetközi versenysorozatra el írt biztonsági szabályokat is be kell
tartani, vitás esetekben, a nemzetközi szabályokban szerepl el írások a mérvadóak.
6.1.
A VERSENYZ K BIZTONSÁGA.
6.1.1.
Az adminisztratív ellen rzés során minden csapatvezet nek és nevezett
versenyjárm nek meg kell adnia elérhet ségét egy esetleges baleset, vagy más fontos
információ továbbítása céljából. Az így megadott kommunikációs eszköznek
(mobiltelefon), a verseny egész ideje alatt a technikai adottságokat figyelembe véve
állandóan elérhet nek kell lenni. A versenyz k felszerelését jelen szabályzat
tartalmazza.
6.1.2.
A napi rajt el tt átadott itinernek az alábbiakat kötelez en tartalmaznia kell:
- a versenynap id terve távolságokkal, maximális id kkel, az els versenyjárm veknek
az egyes állomásokra történ számított várható id pontjaival,
- Napi szakaszok és/vagy Szelektív szakaszok térképét,
- a baleset, kiesés esetén értesítend személyek listáját, elérhet ségét,
- egy esetleges baleset estén követend eljárás rövid leírását.
Az itt leírt el írások betartása a versenyen részt vev k számára kötelez , be nem
tartásukat a Felügyel Testület büntetheti.
6.2.
A NÉZ K BIZTONSÁGA.
6.2.1.
Minden szelektív szakaszra külön „szelektív
biztonsági”
felel st kell kijelölni, aki
egyébként a versenyen más feladatokat is elláthat, feltéve, hogy az egyes feladatok
végrehajtása egymást nem akadályozza. A biztonsági felel s felel a szakasz
el írásszer felépítéséért és a biztonsági tervben a vonatkozó feladatok végrehajtásáért.
6.2.2.
A néz k számára meghirdetett helyszíneket a biztonsági tervben közölt külön
rajzok szerint kell kialakítani, és helyszínenként külön biztonsági személyzetet kell
biztosítani.
6.3.
A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ RENDEZ I EL ÍRÁSOK.
6.3.1.
Minden versenyre Biztonsági Felel st kell kijelölni, nevét a kiírásnak tartalmaznia
kell.
6.3.2.
A versenyre biztonsági tervet kell készíteni, melyet a versenykiírás jóváhagyatása
után az els Felügyel Testületi ülésen is be kell mutatni. A biztonsági terv tartalmazza:
- a verseny tisztségvisel inek megnevezését, elérhet ségét
- a verseny szükséges engedélyeit
- a teljes verseny id tervét
- az éves alapkiírásban el írt el futó és záróautók megnevezését, az egyes szolgálati
autók személyzetének vezet jének nevét, elérhet ségét
- Rádiózási tervet, mely tartalmazza a rádiózást végz szervezet nevét, és
megfelel ségét, valamint a rádiós pontok számát és lehet leg GPS koordinátáit.
Egyes szelektív szakaszonként külön:
- a sportbírói állomások megnevezését, GPS adatait, vezet jük nevét, elérhet ségét
- az egyes áthaladást kontrolláló rendez i helyek GPS adatait, vezet jük nevét,
elérhet ségét,
- amennyiben ellen rzött közúti keresztez dés van, annak m ködési módját, GPS
adatait,
- amennyiben a néz k számára meghirdetett helyszínek vannak, azok m ködési módját,
GPS adatait.
- a verseny egészségügyi biztosításának leírását, az egyes biztonsági pontokon
tartózkodó egészségügyi személyzet (III.5.3.3) vezet jének nevét, elérhet ségét
- a verseny technikai biztosításának leírását, az egyes biztonsági pontokon tartózkodó
technikai személyzet (III.5.3.4-5) vezet jének nevét, elérhet ségét.
6.3.3.
Az egyes szelektív szakaszok rajtjánál egy terepjáró képesség technikai
beavatkozó autónak kell állomásozni legalább két f szakképzett személyzettel. A járm
felszereltsége:
- 5 t vontatókötél
- 2 db legalább 6 kg-os hordozható t zoltó készülék
- kéziszerszámok, bozót, fa kivágásra alkalmas eszközök.
- mobil telefon
A járm nek alkalmasnak kell lennie újraélesztésben jártas orvosnak és felszerelésének a
szelektív szakasz bármely részére történ eljuttatására extrém körülmények között is. A
beavatkozó járm személyzetének rendelkezésére biztosítani kell a szelektív szakasz
itinerét és az útvonal áttekint térképét a beköt utak feltüntetésével.
6.3.4.
Egészségügyi el írások.
A verseny egészségügyi biztosítását az MNASZ szabályok szerint a verseny
vezet orvosának kell megszerveznie. Az egyes szelektív szakaszok rajtjánál a hazai
egészségügyi el írásokat is figyelembe véve egy ment gépkocsit kell állomásoztatni
szakképzett személyzettel, újraélesztésre alkalmas eszközökkel és újraélesztésben
jártas orvossal.
6.3.5.
Az 50 km-nél hosszabb szelektív szakaszokon legalább 50 km-ként köztes
biztonsági pontot kell létesíteni. Ezen pontokon a 3.3. és a 3.4. pontokban leírt
személyzeten és eszközökön túl a versenyz k áthaladását kontrolláló sportbírói
személyzetnek kell lennie. Ezen pontok vezet je a sportbírói személyzet vezet je,
irányításuk a szelektív szakasz vezet bírójának ellen rzése alatt áll. Kör-, vagy
hurokszer szelektív szakaszokon a maximum 50 km-es távolságot úgy is lehet
biztosítani, hogy a személyzet a szakasz egyszerre több részét is elláthatja.
6.3.6.
A szelektív szakaszokon a be-, ki-, illetve elhaladó versenyz párosokat nyomon
kell követni. A nyomon követésnek legalább a rajt-, cél-, és 50-km-es köztes pontokon
kell megvalósulnia oly módon, hogy az egyes bírói pontok legalább 15 perces
id közökben egyeztetik az elhaladó versenyjárm veket.
Ezen kívül a versenyirodán egy GPS alapú „nyomkövet rendszer”-t is kell alkalmazni.
6.3.7.
A szelektív szakaszok beköt útjain szükség szerint figyelemfelhívó táblát
"FIGYELEM
AUTÓVERSENY"
és kordonszalagot kell elhelyezni /vagy ilyen feliratú
szalagot/. Az ÁE állomásokon és az egyéb szükséges helyeken (pl. országút
keresztezése) az útvonal biztosítót valamilyen hírközl berendezéssel kell ellátni. A
rendezvény végeztével gondoskodni kell a szalagozás és a figyelmeztet táblák
eltávolításáról.
6.3.8.
Szelektív szakasz megrendezése kizárólag a pálya teljes útvonalának kezel je, ill.
tulajdonosa(i) által írásban adott használati engedély alapján lehetséges. Ezen irat
másolatának a rendezvény teljes ideje alatt a szelektív szakasz vezet bírójánál
rendelkezésre kell állnia.
6.3.9
Burkolt közutat keresztez szelektív szakasz esetén az útkeresztez dést
„forgalomirányító” biztosítással kötelez ellátni.
6.3.10
Minden szelektív szakasznak különálló rádióhálózattal kell rendelkeznie (a
rádióspontokat max. 5 km-ként elhelyezve), a járm vek nyomon követésére, és a terep-
rallye rendezvény felügyeletére.
IV. FEJEZET: TEREP-RALLYE „TH” BAJNOKSÁG SZABÁLYAI
„A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a 2013. évre kiírja a Terep-rallye Országos
Bajnokság keretében a
TH
Csoport Bajnokságot az alábbi feltételekkel”:
A TEREP-RALLYE TH CSOPORT ÁLTALÁNOS EL ÍRÁSAI:
Az alább leírt kivételekt l eltekintve megegyezik a Terep-rallye Országos
Bajnokság el írásaival.
1. A TH CSOPORT BAJNOKSÁG FUTAMAI
A helyszín megegyezik a Terep-rallye Országos Bajnokság futamaival, de a szelektív
szakaszok össztávja 25%-al lehet rövidebb, mint a T1-T2-T3-as versenyz ké.
2. A TH CSOPORT BAJNOKSÁG VERSENYEINEK AUTÓI
2.1. A TH Csoport Bajnokságba
nevezhet minden olyan kett és négykerék-hajtású,
3500kg maximális tömeg , zártkarosszériás gépjárm , amelyen bármilyen változtatást,
er sítést hajtottak végre, vagy egyéb lejárt homológizációjú járm vek.
De ezeknek a
járm veknek meg kell felelniük az FIA „J” függelékében meghatározott biztonsági
feltételeknek,
azzal a könnyítéssel, hogy a biztonsági berendezések lehetnek lejárt
homológizációjúak.
Valamint az üzemanyag tartályok lehetnek eredetiek az eredeti helyükön, vagy gyári
eredet ek az idevágó biztonsági szabályoknak megfelel en elhelyezve, a t zoltó
rendszer + kézi oltókészülék nem kötelez , azonban helyette 2 db 2 kg-os FIA
szabályoknak megfelel és megfelel en rögzített t zoltó készüléket kell a járm ben
elhelyezni.
A járm vek motorját el kell látni a „J Függelék” és Szabálykönyv szerinti sz kít vel (I.
fejezet 9.1).
A járm vek B kategóriás jogosítvánnyal vezethet ek, nem sértik a hatályos Magyar
Közlekedési jogszabályokat, rendelkeznek a közúti közlekedésben való részvételhez
szükséges engedélyekkel, biztosításokkal és jelzésekkel, érvényes, az MNASZ Autós
Technikai Bizottság által kiállított gépkönyvük van, valamint a Technikai ellen rök a
technikai átvételen versenyzésre alkalmasnak min sítik. Továbbá a szakág által el írt
GPS berendezéssel és annak tartozékaival vannak ellátva.
3. A TH CSOPORT BAJNOKSÁGBA NEVEZHET VERSENYZ K
3.1
A Terep-rallye TH Csoport
Bajnokság
versenyeire nevezhet , illetve a versenyen
részt vehet, mint vezet versenyz - a terep-rallye szakágra érvényes - B jel érvényes
versenyz i igazolvánnyal (a továbbiakban: licenccel) rendelkez versenyz , továbbá,
mint navigátorversenyz , minden - a terep-rallye szakágra érvényes – „A” „B” és „N” jel
licenccel rendelkez versenyz . Valamint részt vehetnek a Közép Európai Zóna
országainak, Terep-rallye licencével rendelkez versenyz k.
A 2013-ban érvényes MNASZ versenyz i licenc kiadásának feltétele, két naptári évnél
nem régebbi sikeres terep-rallye szabályismereti vizsga. A vizsgákat a licenc kiváltása
el tt szervezett formában, a TRSB által el re meghirdetett id pontban kell elvégezni.
A Terep-rallye TH Csoport Bajnokság, versenyein részt vehet „NAPI” jel licenccel
rendelkez vezet vagy navigátor-versenyz is. A „NAPI” licencet a verseny helyszínén
is ki lehet váltani a balesetbiztosítás és a licencdíj egyidej befizetése mellett
(díjtételeket lásd az MNASZ díjtáblázatában). Ha a vezet -versenyz napi licenccel
indul, a bajnokságban nem kapnak pontokat.
Megjegyzés:
A NAPI licenckér lapot az adminisztratív feltételek teljesülése esetén a
versenyigazgató írja alá, mely ezzel a NAPI licenc meglétét igazolja. A NAPI licenc
kiváltásához orvosi igazolás nem kell. A helyszínen váltott NAPI licenc mellé a
szabályismereti vizsgát a versenyigazgató tartja az adminisztratív átvétel els órájában.
A NAPI licencet kiváltó versenyz k licenckérelmét valamely MNASZ Terep-rallye
nevez i licenccel rendelkez egyesület képvisel jének ellen kell jegyezni, jelezve ezzel,
hogy az érintett versenyz vel kapcsolatban a nevez i felel sséget vállalja.
3.2 Nevezési díjak:
A Terep-rallye TH Csoport Bajnokságban induló, versenyz k nevezési díja
maximum
a
II. fejezet 11.8.-ban
feltüntetett nevezési díjak 50 %-a lehet, azaz:
nevezési díj maximuma versenyen:
50.000.- Ft,
nevezés díj maximuma duplaszorzós és világkupa rendezvény esetén: 100.000.- Ft,
4. A TH CSOPORT BAJNOKSÁG VERSENYEINEK ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA
A TH CSOPORT Bajnokságban a versenyjárm vek nem kerülnek géposztályonkénti
besorolásra.
Az éves bajnokságban, versenyenként a különböz csoportokban pontokat az alábbiak
szerint kaphatnak a versenyz k:
1. helyezett: 9 pont
4. helyezett: 3 pont
2. helyezett: 6 pont
5. helyezett: 2 pont
3. helyezett: 4 pont
6. helyezett: 1 pont
A bajnokság szempontjából egy verseny teljes pontszámmal csak abban az esetben
értékelhet , amennyiben legalább 3 versenyz páros elrajtolt. Amennyiben nincs meg a
három induló, vagy a versenyz k a verseny össztávjának csak a felét teljesítik akkor a
versenyt csak fél pontszámmal értékelik.
4.1 TEREP-RALLYE TH CSOPORT BAJNOKSÁG ÉVES ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA
A futamokon szerzett pontszámok összeadása után a legmagasabb pontszámot elért
páros megnyeri az TH Csoport Bajnokságot a második és harmadik helyezett
tiszteletdíjazásban - mely minden esetben serleg - részesül.
Pontegyenl ség esetén:
* els sorban a több jobb helyezés,
* másodsorban azon a versenyen elért jobb helyezés dönt, amelyen a teljesített
szelektív szakaszok össztávja a hosszabb volt.
Ha mindezek után is holtverseny alakul ki, az érintett versenyz ket azonos
helyezetteknek kell nyilvánítani.
1. SZ. MELLÉKLET TROB - VERSENYKIÍRÁS
(Az alábbiakban ismertetjük az összes FIA Terep-rallye Világkupa, valamint TROB-re
vonatkozó „Versenykiírás Kiegészítések” felépítését és tartalmát. A melléklet verseny
Rendez k számára készült. Néhány bekezdés és tartalom a helyi igényekhez kell, hogy
alkalmazkodjon.)
VERSENYKIÍRÁS KIEGÉSZÍTÉS
(minta)
BEMUTATÁS
A verseny az alábbi szabályok szerint kerül lebonyolításra, melyeknek a
nevezési lap aláírásával minden nevez és versenyz aláveti magát:
* FIA Nemzetközi Szabályzat és mellékletei,
* FIA Terep-rallye Világkupa szabálya,
* A Szabálykönyv, TROB.
* Jelen versenykiírás és mellékletei,
* Hivatalos végrehajtási utasítások,
TARTALOMJEGYZÉK
P
ROGRAM
:
- Nevezések kezdete
Ideje:
- Nevezési zárlat
Ideje:
- Navigátor (co-pilot) adatainak leadása
Ideje:
- Dokumentumok és egyéb anyagok összegy jtésének határideje
- Média központ és akkreditáció megnyitása
Ideje:
- Csapatvezet i eligazítás
Ideje:
- Orvosi eligazítás: (ha alkalmazható)
Ideje:
- Helikopter pilóták eligazítása (ha van)
Ideje:
- Els Felügyel testületi ülés
Ideje:
- Sajtótájékoztató
Ideje:
- Adminisztratív átvétel
Ideje:
- Technikai átvétel – jelölés
Ideje:
- Itinerek átadása
Ideje:
- Rajtlista kifüggesztése 1 szakasz
Ideje:
- Rajt ceremónia (ha van)
Ideje:
- Szuperspeciál szakasz
Ideje:
- Rajtlista kifüggesztése 2 szakasz
Ideje:
- Rajtlista kifüggesztése 3, 4, stb….
Ideje:
- Ideiglenes végeredmény kifüggesztése
Ideje:
- Végellen rzés
Ideje:
- Díjkiosztó
Ideje:
- Végs sajtókonferencia
Ideje:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
Helye:
1.
2.
3.
LEÍRÁS
Az esemény helyszíne és id pontja:
FIA címek, milyen sorozat része:
Engedély szám: FIS – ASN
Versenyközpont helyszíne:
Rajt és Cél helyszíne:
Sajtóközpont helyszíne:
Hirdet tábla(ák) helyszíne:
RENDEZ K
Rendez neve:
Rendez címe és elérhet ségei: (tel, e-mail, stb..)
Szervez bizottság:
Felügyel testület:
FIA megfigyel és delegáltak:
Tisztségvisel k: Beleértve a versenyz i összeköt t, média, biztonsági stb
Tisztségvisel k és Sportbírók azonosítása:
NEVEZÉSEK
Nyitó és Záró dátumok:
Nevezés: (folyamat)
Elfogadott nevezések száma és osztályok:
Nevezési díjak: (szerviz tábla is)
Fizetés részletei:
Visszatérítések:
BIZTOSÍTÁS
(NK verseny esetén részletezve)
REKLÁMOK
(rajz is lehet)
AZONOSÍTÁS
GUMIK
(ha van)
ÜZEMANYAG
(ha van)
ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL
Helye:
Id pont és beosztás:
Bemutatandó dokumentumok
Büntetések késés esetén
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. TECHNIKAI ÁTVÉTEL és JEL LÉSEK
Helyszín:
Id pont és beosztás:
Nemzeti Közúti Gépjárm szabályok és követelmények: KRESZ!
Büntetések késés esetén
Biztonsági felszereltségek
11. EL VERSENY
Ki vehet részt:
Helyszín:
Id pont és beosztás:
Rajt terület/parc-fermé:
12. ESEMÉNY KEZDETE
Rajtlista és rajtid k kifüggesztése:
Rajtceremónia: (ha van)
Hivatalos rajt:
Rajt terület/parc fermé:
Versenyz i eligazítás:
13. VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
Rajteljárás szelektív szakaszokon:
Korai bejelentkezés Napi szakasz végén:
Menetlevél kiosztás és cserék:
Minden rendez i szabály és megjegyzés,
Környezetvédelem fólia használata.
14. TÁBOR (ha van) SZERVÍZ PARK(ok)
Helyszín(ek):
Id pontok Szerviz járm veknek:
Egyéb pontok:
15. ÓVÁSOK
Óvási díjak
Fellebbezési díjak
16. BÜNTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA
17. VÉGELLEN RZÉSEK
18. EREDMÉNYEK
Ideiglenes végeredmény kifüggesztése:
19. DÍJAK
Díjkiosztó
Díjak
1.
2.
MELLÉKET
Versenyz i összeköt k neve fényképe
MELLÉKLET
Rendez belátása szerint (pl. útvonal és id terv)
TRSB vezet
2. SZ. MELLÉKLET TROB - NEVEZÉSI LAP
A nevezési lapnak az alábbi adatokat minimálisan tartalmaznia kell!
3. SZ. MELLÉKLET TROB - EREDMÉNYEK STANDARD FORMÁJA
MINDEN ESETBEN A T1-T2-T3, és TH, T4 CSOPORTOKRA KÜLÖN KÉSZÍTEND !
1. anyag:
Nevezési lista
- Startszám
- Név
- Nevez
- Járm típus
- Géposztály
2. anyag:
Startlista
A nevezési lista adatai startid kkel, az összevonások után, annak jelölésével
(bet és számjellel)
3. anyag:
Csapatok
Nevezett csapattagok rajtszámai csapatonként
4. anyag:
Abszolút eredménylista
- Helyezés
- Startszám
- Versenyz páros neve
- Nevez
- Járm típus
- Összid (büntet id vel)
- Büntet id k (külön)
- Különbség az 1. helyezett l
5. anyag:
Géposztály sorrend
- Helyezés
- Startszám
- Bet jel
- Járm típus
- Összid (büntet id vel)
6. anyag:
Csapatsorrend
- Helyezés
- Csapatnév
- Csapattagok startszáma
- Csapattagok pontszáma
- Összpontszám
7. anyag: Terep-rallye TH Csoport Bajnokság abszolút sorrend
- Helyezés
- Startszám
- Versenyz páros neve
- Nevez
- Járm típus
- Összid (büntet id vel)
- Büntet id k (külön)
- Különbség az 1. helyezett l
(A nevez k és résztvev k részére az itt megadott forma helyett kiadható az
egyszer sített, úgynevezett "kereszt" forma)
4. SZ. MELLÉKLET TROB - SZABVÁNY ITINERLAP
5. SZ. MELLÉKLET TROB - RAJTSZÁMLISTA 2013.
Terep-Rallye T1-T2-T3 autósok
Terep-rallye TH Csoport
1-t l 50-ig
50-t l 100-ig
2012. évi Bajnokság alapján el re kiosztott rajtszámok:
Terep-rallye autósok
1
Fazekas Károly
2
Lónyai Pál
3
Zapletal Miroslav
4
Korda Erik
5
Porizek Zdenek
6
Varga Imre
7
Szalay Balázs
8
Sebestyén Sándor
9
Pelc Josef
10
Murczin Zsolt
11
Sólyom Olivér
12
Molnár István
14
Horváth Béla
15
Apáthy Zoltán
16
Vörös Ferenc
17
Kaposi Zoltán
18
Rónai Péter
19
Hangodi Zoltán
Terep-rallye „T-H” Csoport
50
Gyabronka István
51
Hrabal Björn
52
Palágyi József
53
54
55
56
A rajtszámlistán nem szerepl versenyz knek az MNASZ Titkárságán licenc váltáskor
kell érdekl dni az éves rajtszám miatt
(melyet
a TRSB tart nyílván).